[નિત્ય પારાયણ શ્લોકાઃ] ᐈ Nitya Parayana Slokas Lyrics In Gujarati Pdf

Nitya Parayana Slokas Lyrics In Gujarati

પ્રભાત શ્લોકઃ
કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મીઃ કરમધ્યે સરસ્વતી ।
કરમૂલે સ્થિતા ગૌરી પ્રભાતે કરદર્શનમ્ ॥
[પાઠભેદઃ – કરમૂલે તુ ગોવિંદઃ પ્રભાતે કરદર્શનમ્ ॥]

પ્રભાત ભૂમિ શ્લોકઃ
સમુદ્ર વસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે ।
વિષ્ણુપત્નિ નમસ્તુભ્યં, પાદસ્પર્શં ક્ષમસ્વમે ॥

સૂર્યોદય શ્લોકઃ
બ્રહ્મસ્વરૂપ મુદયે મધ્યાહ્નેતુ મહેશ્વરમ્ ।
સાહં ધ્યાયેત્સદા વિષ્ણું ત્રિમૂર્તિં ચ દિવાકરમ્ ॥

સ્નાન શ્લોકઃ
ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી
નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન્ સન્નિધિં કુરુ ॥

નમસ્કાર શ્લોકઃ
ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ ॥

ભસ્મ ધારણ શ્લોકઃ
શ્રીકરં ચ પવિત્રં ચ શોક નિવારણમ્ ।
લોકે વશીકરં પુંસાં ભસ્મં ત્ર્યૈલોક્ય પાવનમ્ ॥

ભોજન પૂર્વ શ્લોકાઃ
બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિઃ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ્ ।
બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યં બ્રહ્મ કર્મ સમાધિનઃ ॥

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।
પ્રાણાપાન સમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥

અન્નપૂર્ણે સદા પૂર્ણે શંકરપ્રાણવલ્લભે ।
જ્ઞાનવૈરાગ્ય સિદ્ધ્યર્થં ભિક્ષાં દેહિ ચ પાર્વતિ ॥

ત્વદીયં વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે ।
ગૃહાણ સુમુખો ભૂત્વા પ્રસીદ પરમેશ્વર ॥

ભોજનાનંતર શ્લોકઃ
અગસ્ત્યં વૈનતેયં ચ શમીં ચ બડબાલનમ્ ।
આહાર પરિણામાર્થં સ્મરામિ ચ વૃકોદરમ્ ॥

સંધ્યા દીપ દર્શન શ્લોકઃ
દીપજ્યોતિઃ પરં બ્રહ્મ દીપજ્યોતિર્જનાર્દનઃ ।
દીપો હરતુ મે પાપં દીપજ્યોતિર્નમોઽસ્તુતે ॥

શુભં કરોતિ કળ્યાણં આરોગ્યં ધનસંપદઃ ।
શત્રુ-બુદ્ધિ-વિનાશાય દીપજ્યોતિર્નમોઽસ્તુતે ॥

નિદ્રા શ્લોકઃ
રામં સ્કંધં હનુમંતં વૈનતેયં વૃકોદરં ।
શયને યઃ સ્મરેન્નિત્યમ્ દુસ્વપ્ન-સ્તસ્યનશ્યતિ ॥

અપરાધ ક્ષમાપણ સ્તોત્રં
અપરાધ સહસ્રાણિ, ક્રિયંતેઽહર્નિશં મયા ।
દાસોઽયમિતિ માં મત્વા, ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર ॥

કરચરણ કૃતં વા કર્મ વાક્કાયજં વા
શ્રવણ નયનજં વા માનસં વાપરાધમ્ ।
વિહિત મવિહિતં વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ
શિવ શિવ કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો ॥

કાયેન વાચા મનસેંદ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાવાત્ ।
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ
નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ॥

દેવતા સ્તોત્રાઃ

કાર્ય પ્રારંભ સ્તોત્રાઃ
શુક્લાં બરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણમ્ ચતુર્ભુજં ।
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત્ સર્વ વિઘ્નોપશાંતયે ॥

યસ્યદ્વિરદ વક્ત્રાદ્યાઃ પારિષદ્યાઃ પરશ્શતં ।
વિઘ્નં નિઘ્નંતુ સતતં વિષ્વક્સેનં તમાશ્રયે ॥

ગણેશ સ્તોત્રં
વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભઃ ।
નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા ॥

અગજાનન પદ્માર્કં ગજાનન મહર્નિશમ્ ।
અનેકદં-તં ભક્તાનામ્-એકદંત-મુપાસ્મહે ॥

વિષ્ણુ સ્તોત્રં
શાંતાકારં ભુજગશયનં પદ્મનાભં સુરેશં
વિશ્વાધારં ગગન સદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગં ।
લક્ષ્મીકાંતં કમલનયનં યોગિહૃદ્ધ્યાનગમ્યં
વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં ॥

ગાયત્રિ મંત્રં
ઓં ભૂર્ભુવ॒સ્સુવઃ॒ । તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ।
ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥

શિવ સ્તોત્રં
ત્ર્યં॑બકં યજામહે સુગ॒ંધિં પુ॑ષ્ટિ॒વર્ધ॑નં ।
ઉ॒ર્વા॒રુ॒કમિ॑વ॒ બંધ॑નાન્-મૃત્યો॑ર્-મુક્ષીય॒ માઽમૃતા᳚ત્ ॥

વંદે શંભુમુમાપતિં સુરગુરું વંદે જગત્કારણં
વંદે પન્નગભૂષણં શશિધરં વંદે પશૂનાં પતિમ્‌ ।
વંદે સૂર્યશશાંક વહ્નિનયનં વંદે મુકુંદપ્રિયં
વંદે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વંદે શિવં શંકરમ્‌ ॥

સુબ્રહ્મણ્ય સ્તોત્રં
શક્તિહસ્તં વિરૂપાક્ષં શિખિવાહં ષડાનનં
દારુણં રિપુરોગઘ્નં ભાવયે કુક્કુટ ધ્વજં ।
સ્કંદં ષણ્મુખં દેવં શિવતેજં ચતુર્ભુજં
કુમારં સ્વામિનાધં તં કાર્તિકેયં નમામ્યહં ॥

ગુરુ શ્લોકઃ
ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।
ગુરુઃ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ॥

હનુમ સ્તોત્રાઃ
મનોજવં મારુત તુલ્યવેગં જિતેંદ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ટં ।
વાતાત્મજં વાનરયૂધ મુખ્યં શ્રીરામદૂતં શિરસા નમામિ ॥

બુદ્ધિર્બલં યશોધૈર્યં નિર્ભયત્વમરોગતા ।
અજાડ્યં વાક્પટુત્વં ચ હનુમસ્સ્મરણાદ્-ભવેત્ ॥

જયત્યતિ બલો રામો લક્ષ્મણસ્ય મહાબલઃ ।
રાજા જયતિ સુગ્રીવો રાઘવેણાભિ પાલિતઃ ॥

દાસોઽહં કોસલેંદ્રસ્ય રામસ્યાક્લિષ્ટ કર્મણઃ ।
હનુમાન્ શત્રુસૈન્યાનાં નિહંતા મારુતાત્મજઃ ॥

શ્રીરામ સ્તોત્રાં
શ્રી રામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામ નામ વરાનને

શ્રી રામચંદ્રઃ શ્રિતપારિજાતઃ સમસ્ત કળ્યાણ ગુણાભિરામઃ ।
સીતામુખાંભોરુહાચંચરીકો નિરંતરં મંગળમાતનોતુ ॥

શ્રીકૃષ્ણ સ્તોત્રં
મંદારમૂલે મદનાભિરામં
બિંબાધરાપૂરિત વેણુનાદં ।
ગોગોપ ગોપીજન મધ્યસંસ્થં
ગોપં ભજે ગોકુલ પૂર્ણચંદ્રમ્ ॥

ગરુડ સ્વામિ સ્તોત્રં
કુંકુમાંકિતવર્ણાય કુંદેંદુ ધવળાય ચ ।
વિષ્ણુ વાહ નમસ્તુભ્યં પક્ષિરાજાય તે નમઃ ॥

દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રં
ગુરવે સર્વલોકાનાં ભિષજે ભવરોગિણાં ।
નિધયે સર્વ વિદ્યાનાં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે નમ ॥

સરસ્વતી શ્લોકઃ
સરસ્વતી નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણી ।
વિદ્યારંભં કરિષ્યામિ સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા ॥

યા કુંદેંદુ તુષાર હાર ધવળા, યા શુભ્ર વસ્ત્રાવૃતા ।
યા વીણા વરદંડ મંડિત કરા, યા શ્વેત પદ્માસના ।
યા બ્રહ્માચ્યુત શંકર પ્રભૃતિભિર્-દેવૈઃ સદા પૂજિતા ।
સા મામ્ પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશ્શેષજાડ્યાપહા ।

લક્ષ્મી શ્લોકઃ
લક્ષ્મીં ક્ષીરસમુદ્ર રાજ તનયાં શ્રીરંગ ધામેશ્વરીં ।
દાસીભૂત સમસ્ત દેવ વનિતાં લોકૈક દીપાંકુરામ્ ।
શ્રીમન્મંધ કટાક્ષ લબ્ધ વિભવ બ્રહ્મેંદ્ર ગંગાધરાં ।
ત્વાં ત્રૈલોક્યકુટુંબિનીં સરસિજાં વંદે મુકુંદપ્રિયામ્ ॥

દુર્ગા દેવી સ્તોત્રં
સર્વ સ્વરૂપે સર્વેશે સર્વ શક્તિ સમન્વિતે ।
ભયેભ્યસ્તાહિ નો દેવિ દુર્ગાદેવિ નમોસ્તુતે ॥

ત્રિપુરસુંદરી સ્તોત્રં
ઓંકાર પંજર શુકીં ઉપનિષદુદ્યાન કેળિ કલકંઠીમ્ ।
આગમ વિપિન મયૂરીં આર્યાં અંતર્વિભાવયેદ્ગૌરીમ્ ॥

દેવી શ્લોકઃ
સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે ।
શરણ્યે ત્ર્યંબકે દેવિ નારાયણિ નમોસ્તુતે ॥

વેંકટેશ્વર શ્લોકઃ
શ્રિયઃ કાંતાય કળ્યાણનિધયે નિધયેઽર્થિનામ્ ।
શ્રી વેંકટ નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥

દક્ષિણામૂર્તિ શ્લોકઃ
ગુરવે સર્વલોકાનાં ભિષજે ભવરોગિણાં ।
નિધયે સર્વવિદ્યાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

બૌદ્ધ પ્રાર્થન
બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ
ધર્મં શરણં ગચ્છામિ
સંઘં શરણં ગચ્છામિ

શાંતિ મંત્રં
અસતોમા સદ્ગમયા ।
તમસોમા જ્યોતિર્ગમયા ।
મૃત્યોર્મા અમૃતંગમયા ।
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ ।
સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યંતુ મા કશ્ચિદ્દુઃખ ભાગ્ભવેત્ ॥
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

ઓં સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ,
સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ ।
સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ,
સર્વેષાં મંગળં ભવતુ ।
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

ઓં સ॒હ ના॑વવતુ । સ॒ નૌ॑ ભુનક્તુ । સ॒હ વી॒ર્યં॑ કરવાવહૈ ।
તે॒જ॒સ્વિના॒વધી॑તમસ્તુ॒ મા વિ॑દ્વિષા॒વહૈ᳚ ॥
ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

સ્વસ્તિ મંત્રાઃ
સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયંતાં
ન્યાયેન માર્ગેણ મહીં મહીશાઃ ।
ગોબ્રાહ્મણેભ્ય-શ્શુભમસ્તુ નિત્યં
લોકા-સ્સમસ્તા-સ્સુખિનો ભવંતુ ॥

કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથિવી સસ્યશાલિની ।
દેશોયં ક્ષોભરહિતો બ્રાહ્મણાસ્સંતુ નિર્ભયાઃ ॥

વિશેષ મંત્રાઃ
પંચાક્ષરી મંત્રં – ઓં નમશ્શિવાય
અષ્ટાક્ષરી મંત્રં – ઓં નમો નારાયણાય
દ્વાદશાક્ષરી મંત્રં – ઓં નમો ભગવતે વાસુદેવાય

********

Leave a Comment