[நித்ய பாராயண ஶ்லோகா:] ᐈ Nitya Parayana Slokas Lyrics In Tamil Pdf

Nitya Parayana Slokas Lyrics In Tamil

ப்ரபா4த ஶ்லோக:
கராக்3ரே வஸதே லக்ஷ்மீ: கரமத்4யே ஸரஸ்வதீ ।
கரமூலே ஸ்தி2தா கௌ3ரீ ப்ரபா4தே கரத3ர்ஶனம் ॥
[பாட2பே4த:3 – கரமூலே து கோ3வின்த:3 ப்ரபா4தே கரத3ர்ஶனம் ॥]

ப்ரபா4த பூ4மி ஶ்லோக:
ஸமுத்3ர வஸனே தே3வீ பர்வத ஸ்தன மண்ட3லே ।
விஷ்ணுபத்னி நமஸ்துப்4யம், பாத3ஸ்பர்ஶம் க்ஷமஸ்வமே ॥

ஸூர்யோத3ய ஶ்லோக:
ப்3ரஹ்மஸ்வரூப முத3யே மத்4யாஹ்னேது மஹேஶ்வரம் ।
ஸாஹம் த்4யாயேத்ஸதா3 விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம் ச தி3வாகரம் ॥

ஸ்னான ஶ்லோக:
3ங்கே3 ச யமுனே சைவ கோ3தா3வரீ ஸரஸ்வதீ
நர்மதே3 ஸின்து4 காவேரீ ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதி4ம் குரு ॥

நமஸ்கார ஶ்லோக:
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ, த்வமேவ ப3ன்து4ஶ்ச ஸகா2 த்வமேவ ।
த்வமேவ வித்3யா த்3ரவிணம் த்வமேவ, த்வமேவ ஸர்வம் மம தே3வதே3வ ॥

4ஸ்ம தா4ரண ஶ்லோக:
ஶ்ரீகரம் ச பவித்ரம் ச ஶோக நிவாரணம் ।
லோகே வஶீகரம் பும்ஸாம் ப4ஸ்மம் த்ர்யைலோக்ய பாவனம் ॥

போ4ஜன பூர்வ ஶ்லோகா:
ப்3ரஹ்மார்பணம் ப்3ரஹ்ம ஹவி: ப்3ரஹ்மாக்3னௌ ப்3ரஹ்மணாஹுதம் ।
ப்3ரஹ்மைவ தேன க3ன்தவ்யம் ப்3ரஹ்ம கர்ம ஸமாதி4ன: ॥

அஹம் வைஶ்வானரோ பூ4த்வா ப்ராணினாம் தே3ஹமாஶ்ரித: ।
ப்ராணாபான ஸமாயுக்த: பசாம்யன்னம் சதுர்வித4ம் ॥

அன்னபூர்ணே ஸதா3 பூர்ணே ஶங்கரப்ராணவல்லபே4 ।
ஜ்ஞானவைராக்3ய ஸித்3த்4யர்த2ம் பி4க்ஷாம் தே3ஹி ச பார்வதி ॥

த்வதீ3யம் வஸ்து கோ3வின்த3 துப்4யமேவ ஸமர்பயே ।
க்3ருஹாண ஸுமுகோ2 பூ4த்வா ப்ரஸீத3 பரமேஶ்வர ॥

போ4ஜனானந்தர ஶ்லோக:
அக3ஸ்த்யம் வைனதேயம் ச ஶமீம் ச ப33பா3லனம் ।
ஆஹார பரிணாமார்த2ம் ஸ்மராமி ச வ்ருகோத3ரம் ॥

ஸன்த்4யா தீ3ப த3ர்ஶன ஶ்லோக:
தீ3பஜ்யோதி: பரம் ப்3ரஹ்ம தீ3பஜ்யோதிர்ஜனார்த3ன: ।
தீ3போ ஹரது மே பாபம் தீ3பஜ்யோதிர்னமோஸ்துதே ॥

ஶுப4ம் கரோதி கல்த்3யாணம் ஆரோக்3யம் த4னஸம்பத:3 ।
ஶத்ரு-பு3த்3தி4-வினாஶாய தீ3பஜ்யோதிர்னமோஸ்துதே ॥

நித்3ரா ஶ்லோக:
ராமம் ஸ்கன்த4ம் ஹனுமன்தம் வைனதேயம் வ்ருகோத3ரம் ।
ஶயனே ய: ஸ்மரேன்னித்யம் து3ஸ்வப்ன-ஸ்தஸ்யனஶ்யதி ॥

அபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்
அபராத4 ஸஹஸ்ராணி, க்ரியன்தேஹர்னிஶம் மயா ।
தா3ஸோயமிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ॥

கரசரண க்ருதம் வா கர்ம வாக்காயஜம் வா
ஶ்ரவண நயனஜம் வா மானஸம் வாபராத4ம் ।
விஹித மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்3தே4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥

காயேன வாசா மனஸேன்த்3ரியைர்வா
பு3த்3த்4யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபா4வாத் ।
கரோமி யத்3யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥

தே3வதா ஸ்தோத்ரா:

கார்ய ப்ராரம்ப4 ஸ்தோத்ரா:
ஶுக்லாம் ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு4ஜம் ।
ப்ரஸன்னவத3னம் த்4யாயேத் ஸர்வ விக்4னோபஶான்தயே ॥

யஸ்யத்3விரத3 வக்த்ராத்3யா: பாரிஷத்3யா: பரஶ்ஶதம் ।
விக்4னம் நிக்4னந்து ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே ॥

3ணேஶ ஸ்தோத்ரம்
வக்ரதுண்ட3 மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப:4 ।
நிர்விக்4னம் குரு மே தே3வ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா3 ॥

அகஜ3ானந பத்3மார்கம் கஜ3ானந மஹர்னிஶம் ।
அனேகத3ம்-தம் ப4க்தானாம்-ஏகத3ன்த-முபாஸ்மஹே ॥

விஷ்ணு ஸ்தோத்ரம்
ஶான்தாகாரம் பு4ஜக3ஶயனம் பத்3மனாப4ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா4ரம் க33ன ஸத்3ருஶம் மேக4வர்ணம் ஶுபா4ங்க3ம் ।
லக்ஷ்மீகான்தம் கமலனயனம் யோகி3ஹ்ருத்3த்4யானக3ம்யம்
வன்தே3 விஷ்ணும் ப4வப4யஹரம் ஸர்வலோகைகனாத2ம் ॥

கா3யத்ரி மன்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॒ । தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ।
4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥

ஶிவ ஸ்தோத்ரம்
த்ர்ய॑ம்ப3கம் யஜாமஹே ஸுக॒3ன்தி4ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த॑4னம் ।
உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப3ன்த॑4னான்-ம்ருத்யோ॑ர்-முக்ஷீய॒ மாம்ருதா᳚த் ॥

வன்தே3 ஶம்பு4முமாபதிம் ஸுரகு3ரும் வன்தே3 ஜக3த்காரணம்
வன்தே3 பன்னக3பூ4ஷணம் ஶஶித4ரம் வன்தே3 பஶூனாம் பதிம்‌ ।
வன்தே3 ஸூர்யஶஶாங்க வஹ்னினயனம் வன்தே3 முகுன்த3ப்ரியம்
வன்தே3 ப4க்தஜனாஶ்ரயம் ச வரத3ம் வன்தே3 ஶிவம் ஶங்கரம்‌ ॥

ஸுப்3ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்ரம்
ஶக்திஹஸ்தம் விரூபாக்ஷம் ஶிகி2வாஹம் ஷடா3னநம்
தா3ருணம் ரிபுரோக3க்4னம் பா4வயே குக்குட த்4வஜம் ।
ஸ்கன்த3ம் ஷண்முக2ம் தே3வம் ஶிவதேஜம் சதுர்பு4ஜம்
குமாரம் ஸ்வாமினாத4ம் தம் கார்திகேயம் நமாம்யஹம் ॥

கு3ரு ஶ்லோக:
கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணு: கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।
கு3ரு: ஸாக்ஷாத் பரப்3ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ரவே நம: ॥

ஹனும ஸ்தோத்ரா:
மனோஜவம் மாருத துல்யவேக3ம் ஜிதேன்த்3ரியம் பு3த்3தி4மதாம் வரிஷ்டம் ।
வாதாத்மஜம் வானரயூத4 முக்2யம் ஶ்ரீராமதூ3தம் ஶிரஸா நமாமி ॥

பு3த்3தி4ர்ப3லம் யஶோதை4ர்யம் நிர்ப4யத்வமரோக3தா ।
அஜாட்3யம் வாக்படுத்வம் ச ஹனுமஸ்ஸ்மரணாத்3-ப4வேத் ॥

ஜயத்யதி ப3லோ ராமோ லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாப3ல: ।
ராஜா ஜயதி ஸுக்3ரீவோ ராக4வேணாபி4 பாலித: ॥

தா3ஸோஹம் கோஸலேன்த்3ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மண: ।
ஹனுமான் ஶத்ருஸைன்யானாம் நிஹன்தா மாருதாத்மஜ: ॥

ஶ்ரீராம ஸ்தோத்ராம்
ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானநே

ஶ்ரீ ராமசன்த்3ர: ஶ்ரிதபாரிஜாத: ஸமஸ்த கல்த்3யாண கு3ணாபி4ராம: ।
ஸீதாமுகா2ம்போ4ருஹாசஞ்சரீகோ நிரன்தரம் மங்க3ல்த3மாதனோது ॥

ஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸ்தோத்ரம்
மன்தா3ரமூலே மத3னாபி4ராமம்
பி3ம்பா34ராபூரித வேணுனாத3ம் ।
கோ3கோ3ப கோ3பீஜன மத்4யஸம்ஸ்த2ம்
கோ3பம் பஜ4ே கோ3குல பூர்ணசன்த்3ரம் ॥

3ருட3 ஸ்வாமி ஸ்தோத்ரம்
குங்குமாங்கிதவர்ணாய குன்தே3ன்து3 த4வல்தா3ய ச ।
விஷ்ணு வாஹ நமஸ்துப்4யம் பக்ஷிராஜாய தே நம: ॥

3க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம்
கு3ரவே ஸர்வலோகானாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
நித4யே ஸர்வ வித்3யானாம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே நம ॥

ஸரஸ்வதீ ஶ்லோக:
ஸரஸ்வதீ நமஸ்துப்4யம் வரதே3 காமரூபிணீ ।
வித்3யாரம்ப4ம் கரிஷ்யாமி ஸித்3தி4ர்ப4வது மே ஸதா3 ॥

யா குன்தே3ன்து3 துஷார ஹார த4வல்தா3, யா ஶுப்4ர வஸ்த்ராவ்ருதா ।
யா வீணா வரத3ண்ட3 மண்டி3த கரா, யா ஶ்வேத பத்3மாஸனா ।
யா ப்3ரஹ்மாச்யுத ஶங்கர ப்ரப்4ருதிபி4ர்-தே3வை: ஸதா3 பூஜிதா ।
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப43வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்3யாபஹா ।

லக்ஷ்மீ ஶ்லோக:
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்3ர ராஜ தனயாம் ஶ்ரீரங்க3 தா4மேஶ்வரீம் ।
தா3ஸீபூ4த ஸமஸ்த தே3வ வனிதாம் லோகைக தீ3பாங்குராம் ।
ஶ்ரீமன்மன்த4 கடாக்ஷ லப்34 விப4வ ப்3ரஹ்மேன்த்3ர க3ங்கா34ராம் ।
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பி3னீம் ஸரஸிஜாம் வன்தே3 முகுன்த3ப்ரியாம் ॥

து3ர்கா3 தே3வீ ஸ்தோத்ரம்
ஸர்வ ஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்விதே ।
4யேப்4யஸ்தாஹி நோ தே3வி து3ர்கா3தே3வி நமோஸ்துதே ॥

த்ரிபுரஸுன்த3ரீ ஸ்தோத்ரம்
ஓங்கார பஞ்ஜர ஶுகீம் உபனிஷது3த்3யான கேல்தி3 கலகண்டீ2ம் ।
ஆக3ம விபின மயூரீம் ஆர்யாம் அன்தர்விபா4வயேத்3கௌ3ரீம் ॥

தே3வீ ஶ்லோக:
ஸர்வ மங்க3ல மாங்க3ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த2 ஸாதி4கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப3கே தே3வி நாராயணி நமோஸ்துதே ॥

வேங்கடேஶ்வர ஶ்லோக:
ஶ்ரிய: கான்தாய கல்த்3யாணனித4யே நித4யேர்தி2னாம் ।
ஶ்ரீ வேங்கட நிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥

3க்ஷிணாமூர்தி ஶ்லோக:
கு3ரவே ஸர்வலோகானாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
நித4யே ஸர்வவித்3யானாம் த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

பௌ3த்34 ப்ரார்த2
பு3த்34ம் ஶரணம் க3ச்சா2மி
4ர்மம் ஶரணம் க3ச்சா2மி
ஸங்க4ம் ஶரணம் க3ச்சா2மி

ஶான்தி மன்த்ரம்
அஸதோமா ஸத்33மயா ।
தமஸோமா ஜ்யோதிர்க3மயா ।
ம்ருத்யோர்மா அம்ருதங்க3மயா ।
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஸர்வே ப4வன்து ஸுகி2ன: ஸர்வே ஸன்து நிராமயா: ।
ஸர்வே ப4த்3ராணி பஶ்யன்து மா கஶ்சித்3து3:க2 பா4க்34வேத் ॥
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஓம் ஸர்வேஷாம் ஸ்வஸ்திர்ப4வது,
ஸர்வேஷாம் ஶான்திர்ப4வது ।
ஸர்வேஷாம் பூர்ணம் ப4வது,
ஸர்வேஷாம் மங்க3ல்த3ம் ப4வது ।
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஸ்வஸ்தி மன்த்ரா:
ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்4ய: பரிபாலயன்தாம்
ந்யாயேன மார்கே3ண மஹீம் மஹீஶா: ।
கோ3ப்3ராஹ்மணேப்4ய-ஶ்ஶுப4மஸ்து நித்யம்
லோகா-ஸ்ஸமஸ்தா-ஸ்ஸுகி2னோ ப4வன்து ॥

காலே வர்ஷது பர்ஜன்ய: ப்ருதி2வீ ஸஸ்யஶாலினீ ।
தே3ஶோயம் க்ஷோப4ரஹிதோ ப்3ராஹ்மணாஸ்ஸன்து நிர்ப4யா: ॥

விஶேஷ மன்த்ரா:
பஞ்சாக்ஷரீ மன்த்ரம் – ஓம் நமஶ்ஶிவாய
அஷ்டாக்ஷரீ மன்த்ரம் – ஓம் நமோ நாராயணாய
த்3வாத3ஶாக்ஷரீ மன்த்ரம் – ஓம் நமோ ப43வதே வாஸுதே3வாய

********

Leave a Comment