[ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே] ᐈ Om Jai Jagdish Hare Aarti In Tamil Pdf

Om Jai Jagdish Hare Aarti In Tamil

ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே
ஸ்வாமீ ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே
4க்த ஜனோம் கே ஸங்கட,
தா3ஸ ஜனோம் கே ஸங்கட,
க்ஷண மேம் தூ3ர கரே,
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 1 ॥

ஜோ த்4யாவே ப2ல பாவே,
து32 பி3னஸே மன கா
ஸ்வாமீ து32 பி3னஸே மன கா
ஸுக2 ஸம்மதி க4ர ஆவே,
ஸுக2 ஸம்மதி க4ர ஆவே,
கஷ்ட மிடே தன கா
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 2 ॥

மாத பிதா தும மேரே,
ஶரண க3ஹூம் மைம் கிஸகீ
ஸ்வாமீ ஶரண க3ஹூம் மைம் கிஸகீ .
தும பி3ன ஔர ந தூ3ஜா,
தும பி3ன ஔர ந தூ3ஜா,
ஆஸ கரூம் மைம் ஜிஸகீ
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 3 ॥

தும பூரண பரமாத்மா,
தும அன்தரயாமீ
ஸ்வாமீ தும அன்தரயாமீ
பராப்3ரஹ்ம பரமேஶ்வர,
பராப்3ரஹ்ம பரமேஶ்வர,
தும ஸப3 கே ஸ்வாமீ
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 4 ॥

தும கருணா கே ஸாக3ர,
தும பாலனகர்தா
ஸ்வாமீ தும பாலனகர்தா,
மைம் மூரக2 க2ல காமீ
மைம் ஸேவக தும ஸ்வாமீ,
க்ருபா கரோ ப4ர்தார
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 5 ॥

தும ஹோ ஏக அகோ3சர,
ஸப3கே ப்ராணபதி,
ஸ்வாமீ ஸப3கே ப்ராணபதி,
கிஸ வித4 மிலூம் த3யாமய,
கிஸ வித4 மிலூம் த3யாமய,
துமகோ மைம் குமதி
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 6 ॥

தீ3னப3ன்து4 து32ஹர்தா,
டா2குர தும மேரே,
ஸ்வாமீ தும ரமேரே
அபனே ஹாத2 உடா2வோ,
அபனீ ஶரண லகா3வோ
த்3வார பட்3க்ஷா தேரே
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 7 ॥

விஷய விகார மிடாவோ,
பாப ஹரோ தே3வா,
ஸ்வாமீ பாப ஹரோ தே3வா,
ஶ்ரத்3தா4 ப4க்தி ப3டா4வோ,
ஶ்ரத்3தா4 ப4க்தி ப3டா4வோ,
ஸன்தன கீ ஸேவா
ஓம் ஜய ஜக3தீ3ஶ ஹரே ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment