[ରାଘଵେଂଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର] ᐈ Raghavendra Ashtottara Satanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ସ୍ଵଵାଗ୍ଦେ ଵ ତାସରି ଦ୍ବ କ୍ତଵିମଲୀ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରାଘଵେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସକଲ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭ କ୍ତୌଘ ସଂଭେ ଦନ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ଵଜ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ କ୍ଷମା ସୁରେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରି ପାଦକଂଜ ନିଷେଵ ଣାଲବ୍ଦି ସମସ୍ତେ ସଂପଦେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ ସ୍ଵଭାଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦି ଵିଜଦ୍ରୁମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ଯ ସ୍ଵରୂପାଯ ନମଃ ॥ 10 ॥
ଓଂ ଭ ଵ ଦୁଃଖତୂଲ ସଂଘାଗ୍ନିଚର୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଖ ଧୈର୍ଯ ଶାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟଗ୍ର ହନିଗ୍ର ହେଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦୁରତ୍ଯ ଯୋ ପପ୍ଲ ସିଂଧୁ ସେତଵେ ନମଃ
ଓଂ ନିରସ୍ତ ଦୋଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିର ଵଧ୍ଯଦେହାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତ୍ଯର୍ଧ ମୂକତ୍ଵଵିଧାନ ଭାଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ସରି ଜ୍ଞେଯ ମହା ଵିଶେଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵା ଗ୍ଵୈଖରୀ ନିର୍ଜିତ ଭଵ୍ଯ ଶେ ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଂତାନ ସଂପତ୍ସରିଶୁଦ୍ଦଭକ୍ତୀ ଵିଜ୍ଞାନ ନମଃ ॥20 ॥
ଓଂ ଵାଗ୍ଦେ ହସୁପାଟଵାଦି ଧାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶରିରୋତ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରାଘଵେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ତିରସ୍କୃତ ସୁଂନଦୀ ଜଲପାଦୋ ଦକ ମହିମାଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁସ୍ତା ପତ୍ରଯ ନାଶନାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵଂଦ୍ଯାସୁପୁତ୍ର ଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ଯଂଗଯ ସ୍ଵଂଗ ସମୃଦ୍ଦ ଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗ୍ରହପାପା ପହଯେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁରିତକାନଦାଵ ଭୁତ ସ୍ଵଭକ୍ତି ଦର୍ଶ ନାଯ ନମଃ ॥ 30 ॥
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ର ସ୍ଵତଂତ୍ରଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵମତଵର୍ଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜଯେଂଦ୍ର କରା ବ୍ଜୋତ୍ଦ ସୁଦୋଂଦ୍ରଵର ପୂତ୍ରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯତିରାଜଯେ ନମଃ
ଓଂ ଗୁରୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭଯା ପହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତୀ ସୁପୁତ୍ରାଯୁର୍ଯଶଃ
ଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ଯଵର୍ଦ ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତିଵାଦି ଭଯସ୍ଵଂତ ଭେଦ ଚିହ୍ନାର୍ଧ ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ଵିଦ୍ଯାପ୍ରଵୀଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅପରୋକ୍ଷି କୃତ ଶ୍ରୀଶାଯ ନମଃ ॥ 40 ॥
ଓଂ ଅପେକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦାଯାଦାକ୍ଷିଣ୍ଯ ଵୈରାଗ୍ଯ ଵାକ୍ପାଟଵ ମୁଖାଂକି ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶାପାନୁଗ୍ର ହଶାକ୍ତଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଜ୍ଞାନ ଵିସ୍ମୃତି ବ୍ରାଂତି ନମଃ
ଓଂ ସଂଶଯାପସ୍ମୃତି କ୍ଷ ଯଦୋଷ ନାଶକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ଜପେସ୍ଟାର୍ଦ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଅଧ୍ଯାତ୍ମଯ ସମୁଦ୍ଭଵକାଯଜ ଦୋଷ ହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ପୁଣ୍ଯର୍ଧ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କାଲତ୍ର ଯପ୍ରାର୍ଧ ନାକର୍ତ୍ଯହିକାମୁଷ୍ମକ ସର୍ଵସ୍ଟା ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗମ୍ଯ ମହିମ୍ନେନମଃ ॥ 50 ॥
ଓଂ ମହଯଶଶେ ନମଃ
ଓଂ ମଦ୍ଵମତ ଦୁଗ୍ଦାବ୍ଦି ଚଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯଧାଶକ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କୃତ ସର୍ଵଯାତ୍ର ଫଲଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶିରୋଧାରଣ ସର୍ଵତୀର୍ଧ ସ୍ନାନ ଫତଦାତୃ ସମଵ ବଂଦାଵନ ଗତ ଜାଲଯ ନମଃ
ଓଂ ନମଃ କରଣ ସର୍ଵଭିସ୍ଟା ଧାର୍ତେ ନମଃ
ଓଂ ସଂକୀର୍ତନ ଵେଦାଦ୍ଯର୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାର ମଗ୍ନଜନୋଦ୍ଦାର କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କୁସ୍ଟଦି ରୋଗ ନିଵର୍ତ କାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଧ ଦିଵ୍ଯ ଦୃଷ୍ଟି ଧାତ୍ରେ ନମଃ ॥ 60 ॥
ଓଂ ଏଡ ମୂକଵାକ୍ସତୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣା ଯୁ:ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣ ସଂପ ତ୍ସ୍ର ଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କୁକ୍ଷି ଗତ ସର୍ଵଦୋଷମ୍ନାନମଃ
ଓଂ ପଂଗୁ ଖଂଜ ସମୀଚାନାଵ ଯଵ ନମଃ
ଓଂ ଭୁତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚାଦି ପିଡାଘ୍ନେନମଃ
ଓଂ ଦୀପ ସଂଯୋଜନଜ୍ଞାନ ପୁତ୍ରା ଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ଯ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ୍ଯଦି ଵର୍ଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଭିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ରାଜଚୋର ମହା ଵ୍ଯା ଘ୍ର ସର୍ପନ କ୍ରାଦି ପିଡନଘ୍ନେନମଃ ॥ 70 ॥
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୋତ୍ର ପରନେସ୍ଟାର୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ ଦଯ ନମଃ
ଓଂ ଉଦ୍ଯ ତ୍ପ୍ରୁଦ୍ଯୋନ ଧର୍ମକୂର୍ମାସନ ସ୍ଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଖଦ୍ଯ ଖଦ୍ଯୋ ତନ ଦ୍ଯୋତ ପ୍ରତାପାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମମାନସାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦୃତ କାଷାଯଵ ସନାଯ ନମଃ
ଓଂ ତୁଲସିହାର ଵକ୍ଷ ନମଃ
ଓଂ ଦୋର୍ଦଂଡ ଵିଲସଦ୍ଦଂଡ କମଂଡଲୁ ଵିରାଜିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଭଯ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଲାଶୀଲକ ରାଂବୁଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯୋଗେଂଦ୍ର ଵଂଦ୍ଯ ପାଦାବ୍ଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାପାଦ୍ରି ପାଟନ ଵଜ୍ରାଯ ନମଃ ॥ 80 ॥
ଓଂ କ୍ଷମା ସୁର ଗଣାଧୀ ଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରି ସେଵଲବ୍ଦି ସର୍ଵ ସଂପଦେ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ଵ ପ୍ରଦର୍ଶକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ଯକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ବହୁଵାଦି ଵିଜଯିନେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯଵର୍ଦନ ପାଦାବ୍ଜାଭି ଷେକ ଜଲ ସଂଚାଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଯୁନଦୀ ତୁଲ୍ଯସଦ୍ଗୁଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତାଘଵିଦ୍ଵଂସକର ନିଜମୂରି ପ୍ରଦର୍ଶକାଯ ନମଃ ॥ 90 ॥
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁର ଵେ ନମଃ କୃପାନିଧ ଯେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ର ଵିଶାରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିଖିଲେଂଦ୍ରି ଯଦୋଷ ଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନୂଦି ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସୌଖ୍ଯକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ମୃତ ପୋତ ପ୍ରାଣାଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦି ସ୍ଧପୁରୁଷୋଜ୍ଜୀ ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵହ୍ନିସ୍ତ ମାଲିକୋଦ୍ଦ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସମଗ୍ର ଟୀକ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭାଟ୍ଟ ସଂଗ୍ର ହକୃତେ ନମଃ ॥ 100 ॥
ଓଂ ସୁଧାପର ମିଳୋଦ୍ଦ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଅପସ୍ମାରା ପହ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଉପନିଷ ତ୍ଖଂଡାର୍ଧ କୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଋ ଗ୍ଵ୍ଯଖ୍ଯାନ କୃଦାଚାର୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ମଂତ୍ରାଲଯ ନିଵସିନେ ନମଃ
ଓଂ ନ୍ଯାଯ ମୁକ୍ତା ଵଲୀକ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରି କାଵ୍ଯାଖ୍ଯାକ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସୁଂତଂତ୍ର ଦୀପିକା ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଗୀତାର୍ଦ ସଂଗ୍ରହକୃତେ ନମଃ ॥ 108 ॥

********

Leave a Comment