[રાહુ કવચમ્] ᐈ Rahu Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Rahu Kavacham Lyrics In Gujarati

ધ્યાનમ્
પ્રણમામિ સદા રાહું શૂર્પાકારં કિરીટિનમ્ ।
સૈંહિકેયં કરાલાસ્યં લોકાનામભયપ્રદમ્ ॥ 1॥

। અથ રાહુ કવચમ્ ।

નીલાંબરઃ શિરઃ પાતુ લલાટં લોકવંદિતઃ ।
ચક્ષુષી પાતુ મે રાહુઃ શ્રોત્રે ત્વર્ધશરિરવાન્ ॥ 2॥

નાસિકાં મે ધૂમ્રવર્ણઃ શૂલપાણિર્મુખં મમ ।
જિહ્વાં મે સિંહિકાસૂનુઃ કંઠં મે કઠિનાંઘ્રિકઃ ॥ 3॥

ભુજંગેશો ભુજૌ પાતુ નીલમાલ્યાંબરઃ કરૌ ।
પાતુ વક્ષઃસ્થલં મંત્રી પાતુ કુક્ષિં વિધુંતુદઃ ॥ 4॥

કટિં મે વિકટઃ પાતુ ઊરૂ મે સુરપૂજિતઃ ।
સ્વર્ભાનુર્જાનુની પાતુ જંઘે મે પાતુ જાડ્યહા ॥ 5॥

ગુલ્ફૌ ગ્રહપતિઃ પાતુ પાદૌ મે ભીષણાકૃતિઃ ।
સર્વાણ્યંગાનિ મે પાતુ નીલચંદનભૂષણઃ ॥ 6॥

ફલશ્રુતિઃ
રાહોરિદં કવચમૃદ્ધિદવસ્તુદં યો
ભક્ત્યા પઠત્યનુદિનં નિયતઃ શુચિઃ સન્ ।
પ્રાપ્નોતિ કીર્તિમતુલાં શ્રિયમૃદ્ધિ-
માયુરારોગ્યમાત્મવિજયં ચ હિ તત્પ્રસાદાત્ ॥ 7॥

॥ ઇતિ શ્રીમહાભારતે ધૃતરાષ્ટ્રસંજયસંવાદે દ્રોણપર્વણિ રાહુકવચં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment