[சாய்பாபா- தூப் ஆரத்தி] ᐈ Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics In Tamil Pdf

Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics In Tamil

ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத4 மஹராஜ் கீ ஜை.

ஆரதி ஸாயிபா3பா3 ஸௌக்2ய தா3தார ஜீவ
சரண ரஜதாலீ த்3யாவா தா3ஸாவிஸாவா
4க்தாவிஸாவா ஆரதிஸாயிபா3பா3

ஜால்து3னிய அனங்க3 ஸஸ்வரூபிராஹேத3ங்க3
முமூக்ஷ ஜனதா3வி நிஜடோ3ல்தா3 ஶ்ரீரங்க3
டோ3ல்தா3 ஶ்ரீரங்க3 ஆரதிஸாயிபா3பா3

ஜயமனி ஜைஸாபா4வ தய தைஸா அனுப4
தா3விஸி த3யாக4னா ஐஸி துஜீ2ஹிமாவ
துஜீ2ஹிமாவா ஆரதிஸாயிபா3பா3

துமசேனாம த்3யாதா ஹரே ஸம்ஸ்க்ருதி வ்யதா4
அகா34தவகரணி மார்க3 தா3விஸி அனாதா4
தா3விஸி அனாதா4 ஆரதி ஸாயிபா3பா3

கலியுகி3 அவதாரா ஸத்3கு3ண பரப்3ரஹ்மா ஸாசார
அவதீர்ண ஜூ2லாஸே ஸ்வாமீ த3த்த தி33ம்ப3
3த்த தி33ம்ப3ர ஆரதி ஸாயிபா3பா3

ஆடா2தி3வஸா கு3ருவாரீ ப4க்த கரீதிவாரீ
ப்ரபு4பத3 பஹாவயா ப4வப4ய நிவாரீ
4யனிவாரீ ஆரதி ஸாயிபா3பா3

மாஜா2னிஜ த்3ரவ்யடே2வ தவ சரணரஜஸேவா
மாக3ணே ஹேசி​​ஆதா துஹ்மா தே3வாதி3தே3வா
தே3வாதி3தே3வ ஆரதிஸாயிபா3பா3

இச்சி2தா தீ3னசாதக நிர்மல தோயனிஜஸூக2
பாஜவே மாத4வாயா ஸம்பா4ல்த3 அபூல்தி3பா3
அபூல்தி3பா3க ஆரதிஸாயிபா3பா3
ஸௌக்2யதா3தார ஜீவா சரண ரஜதால்தீ3 த்3யாவாதா3ஸா
விஸாவா ப4க்தாவிஸாவா ஆரதி ஸாயிபா3பா3

2. அப4ங்க்3

ஶிரிடி3 மாஜே2 பண்ட3ரீபுர ஸாயிபா3பா3ரமாவர
பா3பா3ரமாவர – ஸாயிபா3பா3ரமாவர
ஶுத்334க்தி சன்த்3ரபா4கா3 – பா4வபுண்ட3லீகஜாகா3
புண்ட3லீக ஜாகா3 – பா4வபுண்ட3லீகஜாகா3
யாஹோ யாஹோ அவகே4ஜன। கரூபா3பா3ன்ஸீ வன்த3
ஸாயிஸீ வன்த3ன। கரூபா3பா3ன்ஸீ வன்த3ன॥
3ணூஹ்மணே பா3பா3ஸாயி। தா3வபாவ மாஜே2 ஆயீ
பாவமாஜே2 ஆயீ தா3வபாவ மாஜே2யா​​ஈ

3. நமனம்

கா4லீன லோடாங்க3ண,வன்தீ3ன சரண
டோ3ல்யானீ பாஹீன ரூபதுஜே2
ப்ரேமே ஆலிங்க3ன,ஆனந்தே3 பூஜின
பா4வே ஓவால்தீ3ன ஹ்மணே நாமா॥

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவ ப3ன்து4ஶ்ச ஸகா2 த்வமேவ
த்வமேவ வித்3யா த்3ரவிணஂ த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வஂ மமதே3வதே3

காயேன வாசா மனஸேன்த்3ரியைர்வா
பு3த்3த்4யாத்மனாவா ப்ரக்ருதே ஸ்வபா4வாத்
கரோமி யத்3யத்ஸகலஂ பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமீ

அச்யுதங்கேஶவஂ ராமனாராயணம்
க்ருஷ்ணதா3மோத3ரஂ வாஸுதே3வஂ ஹரிம்
ஶ்ரீத4ரஂ மாத4வம் கோ3பிகாவல்லப4ம்
ஜானகீனாயகஂ ராமசன்த்3ரம் பஜ4

4. நாம ஸ்மரணம்

ஹரேராம ஹரேராம ராமராம ஹரே ஹரே
ஹரேக்ருஷ்ண ஹரேக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே ॥ஶ்ரீ கு3ருதே3வத3த்த

5. நமஸ்காராஷ்டகம்

அனந்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனந்தா துலாதே கஸேரே நமாவே
அனந்தாமுகா2சா ஶிணே ஶேஷ கா3
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

ஸ்மராவேமனீத்வத்பதா3 நித்யபா4வே
உராவேதரீ ப4க்திஸாடீ2 ஸ்வபா4வே
தராவே ஜகா3 தாருனீமாயா தாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

வஸே ஜோஸதா3 தா3வயா ஸன்தலீலா
தி3ஸே ஆஜ்ஞ லோகா பரீ ஜோஜனாலா
பரீ அன்தரீ ஜ்ஞானகைவல்ய தா3தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

4ராலத4லா ஜன்மஹா மான வாசா
நராஸார்த4கா ஸாத4னீபூ4த ஸாசா
4ரூஸாயி ப்ரேமா க3ல்தா3யா அஹன்தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

4ராவே கரீஸான அல்பஜ்ஞ பா3லா
கராவே அஹ்மாத4ன்யசும்போ4னிகா3லா
முகீ2கா4ல ப்ரேமேக2ராக்3ராஸ அதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

ஸுரா தீ3க ஜ்யாஞ்ச்யா பதா3வன்தி3தாதி
ஶுகாதீ3க ஜாதே ஸமானத்வதே3தீ
ப்ரயாகா3தி3 தீர்தே4 பதீ3னம்ரஹோதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

துஜ்2யாஜ்யாபதா3 பாஹதா கோ3பபா3லீ
ஸதா3ரங்க3லீ சித்ஸ்வரூபீ மில்தா3லீ
கரீராஸக்ரீடா3 ஸவே க்ருஷ்ணனாதா4
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

துலாமாக3தோ மாக3ணே ஏகத்4யாவே
கராஜோடி3தோ தீ3ன அத்யன்த பா4வே
4வீமோஹனீராஜ ஹாதாரி ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4

6. ப்ரார்த2

ஐஸா யே​​ஈபா3! ஸாயி தி33ம்ப3ரா
அக்ஷயரூப அவதாரா । ஸர்வஹி வ்யாபக தூ
ஶ்ருதிஸாரா, அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பா3பா3யே) மஹாராஜே ஈபா3
காஶீஸ்னான ஜப ப்ரதிதி3வஸீ கொல்ஹாபுர பி4க்ஷேஸீ நிர்மல நதி3 துங்கா3
ஜலப்ராஸீ, நித்3ராமாஹுரதே3ஶீ ஐஸா யே யீபா3

ஜோ2ல்தீ3லோம்ப3தஸே வாமகரீ த்ரிஶூல ட4மரூதா4ரி
4க்தாவரத3ஸதா3 ஸுக2காரீ, தே3ஶீல முக்தீசாரீ ஐஸா யே யீபா3

பாயிபாது3கா ஜபமாலா கமண்ட3லூம்ருக3சா2லா
தா4ரண கரிஶீபா3 நாகஜ3டா, முகுட ஶோப4தோமாதா2 ஐஸா யே யீபா3

தத்பர துஜ்2யாயா ஜேத்4யானீ அக்ஷயத்வாஞ்சேஸத3னீ
லக்ஷ்மீவாஸகரீ தி3னரஜனீ, ரக்ஷஸிஸங்கட வாருனி ஐஸா யே யீபா3

யாபரித்4யான துஜே2 கு3ருராயா த்3ருஶ்யகரீ நயனாயா
பூர்ணானந்த3 ஸுகே2 ஹீகாயா, லாவிஸிஹரி கு3ணகா3யா
ஐஸா யே யீபா3 ஸாயி தி33ம்ப3ர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸர்வஹிவ்யாபக தூ, ஶ்ருதிஸாரா அனஸூயாத்ரி குமாரா(பா3பா3யே) மஹாராஜே ஈபா3

7. ஸாயி மஹிமா ஸ்தோத்ரம்

ஸதா3ஸத்ஸ்வரூபஂ சிதா3னந்த3கன்த3ம்
ஜக3த்ஸம்ப4வஸ்தா4ன ஸம்ஹார ஹேதும்
ஸ்வப4க்தேச்ச2யா மானுஷம் த3ர்ஶயன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

4வத்4வான்த வித்4வம்ஸ மார்தாண்ட3மீட்3யம்
மனோவாக3தீதஂ முனிர் த்4யான க3ம்யம்
ஜக3த்3வ்யாபகஂ நிர்மலஂ நிர்கு3ணஂ த்வாம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

4வாம்போ4தி3 மக்3னார்தி4தானாஂ ஜனானாம்
ஸ்வபாதா3ஶ்ரிதானாஂ ஸ்வப4க்தி ப்ரியாணாம்
ஸமுத்3தா3ரணார்தஂ4 கலௌ ஸம்ப4வன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

ஸதா3னிம்ப3 வ்ருக்ஷஸ்யமுலாதி4 வாஸாத்
ஸுதா4ஸ்ராவிணஂ திக்த மப்ய ப்ரியன்தம்
தருஂ கல்ப வ்ருக்ஷாதி4கஂ ஸாத4யன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

ஸதா3கல்ப வ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதி4மூலே
4வத்3பா4வபு3த்3த்4யா ஸபர்யாதி3ஸேவாம்
ந்ருணாஂ குர்வதாம் பு4க்தி-முக்தி ப்ரத3ன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

அனேகா ஶ்ருதா தர்க்ய லீலா விலாஸை:
ஸமா விஷ்க்ருதேஶான பா4ஸ்வத்ர்பபா4வம்
அஹம்பா4வஹீனஂ ப்ரஸன்னாத்மபா4வம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

ஸதாஂ விஶ்ரமாராம மேவாபி4ராமம்
ஸதா3ஸஜ்ஜனை ஸம்ஸ்துதஂ ஸன்னமத்3பி4:
ஜனாமோத33ம் ப4க்த ப4த்3ர ப்ரத3ன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

அஜன்மாத்3யமேகஂ பரம்ப்3ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயஂ ஸம்ப4வஂ ராமமேவாவதீர்ணம்
4வத்33ர்ஶனாத்ஸம்புனீத: ப்ரபோ4ஹம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத2ம்

ஶ்ரீஸாயிஶ க்ருபானிதே4 கி2லன்ருணாஂ ஸர்வார்த4ஸித்3தி3ப்ரத3
யுஷ்மத்பாத3ரஜ: ப்ரபா4வமதுலம் தா4தாபிவக்தாக்ஷம:
ஸத்34க்த்யாஶ்ஶரணஂ க்ருதாஞ்ஜலிபுட: ஸம்ப்ராப்திதோஸ்மின் ப்ரபோ4
ஶ்ரீமத்ஸாயிபரேஶ பாத3 கமலான் நான்யச்சரண்யம்மம

ஸாயிரூபத4ர ராக4வோத்தமம்
4க்தகாம விபு34 த்3ருமஂ ப்ரபு4ம்
மாயயோபஹத சித்த ஶுத்34யே
சின்தயாம்யஹ மஹர்னிஶஂ முதா3

ஶரத்ஸுதா4ம்ஶஂ ப்ரதிமஂ ப்ரகாஶம்
க்ருபாதபத்ரஂ தவஸாயினாத2
த்வதீ3யபாதா3ப்3ஜ ஸமாஶ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சா2யயாதாப மபாகரோது

உபாஸனாதை3வத ஸாயினாத2
ஸ்மவைர்ம யோபாஸனி நாஸ்துதஸ்த்வம்
ரமேன்மனோமே தவபாத3யுக்3மே
ப்4ருங்கோ3 யதா3ப்3ஜே மகரன்த3லுப்3த:4

அனேகஜன்மார்ஜித பாபஸங்க்ஷயோ
4வேத்34வத்பாத3 ஸரோஜ த3ர்ஶனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத4 புஞ்ஜகான்
ப்ரஸீத3 ஸாயிஶ ஸத்3கு3ரோ த3யானிதே4

ஶ்ரீஸாயினாத2 சரணாம்ருத பூர்ணசித்தா
தத்பாத3 ஸேவனரதா ஸ்ஸத தஞ்ச ப4க்த்யா
ஸம்ஸாரஜன்ய து3ரிதௌக4 வினிர்க3 தாஸ்தே
கைவல்ய தா4ம பரமஂ ஸமவாப்னுவன்தி

ஸ்தோத்ரமே தத்படே2த்34க்த்யா யோன்னரஸ்தன்மனாஸதா3
ஸத்3கு3ரோ: ஸாயினாத2ஸ்ய க்ருபாபாத்ரம் ப4வேத்34வம்

8. கு3ரு ப்ரஸாத3 யாசனாத3ஶகம்

ருஸோமமப்ரியாம்பி3கா மஜவரீபிதாஹீருஸோ
ருஸோமமப்ரியாங்க3னா ப்ரியஸுதாத்மஜாஹீருஸோ
ருஸோப4கி3னப3ன்து4 ஹீ ஸ்வஶுர ஸாஸுபா3யி ருஸோ
நத3த்த கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

புஸோன ஸுனபா4யித்யா மஜன ப்4ராத்ரூஜாயா புஸோ
புஸோன ப்ரியஸோயரே ப்ரியஸகே3னஜ்ஞாதீ புஸோ
புஸோ ஸுஹ்ருத3னாஸக2 ஸ்வஜனநாப்த ப3ன்தூ4 புஸோ
பரீன கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

புஸோன அப3லாமுலே தருண வ்ருத்33ஹீ நாபுஸோ
புஸோன கு3ருதா2குடே மஜன தோ3ரஸானே புஸோ
புஸோனசப3லே பு3ரே ஸுஜனஸாது3ஹீனா புஸோ
பரீன கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

து3ஸோசதுரத்த்வவித் விபு34 ப்ராஜ்ஞஜ்ஞானீருஸோ
ருஸோ ஹி விது3 ஸ்த்ரீயா குஶல பண்டி3தாஹீருஸோ
ருஸோமஹிபதீயதீ பஜ4கதாபஸீஹீ ருஸோ
நத3த்த கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

ருஸோகவி​​ருஷி முனீ அனக4ஸித்33யோகீ3ருஸோ
ருஸோஹிக்3ருஹதே3வதாதிகுலக்3ராமதே3வீ ருஸோ
ருஸோக2லபிஶாச்சஹீ மலீனடா3கினீ ஹீருஸோ
நத3த்த கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

ருஸோம்ருக323க்ருமீ அகி2லஜீவஜன்தூருஸோ
ருஸோ விடபப்ரஸ்தரா அசல ஆபகா3ப்3தீ4ருஸோ
ருஸோக2பவனாக்3னிவார் அவனிபஞ்சதத்த்வேருஸோ
நத3த்த கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

ருஸோ விமலகின்னரா அமலயக்ஷிணீஹீருஸோ
ருஸோஶஶிக2கா3தி3ஹீ க33னி தாரகாஹீருஸோ
ருஸோ அமரராஜஹீ அத3ய த4ர்மராஜா ருஸோ
நத3த்த கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

ருஸோ மன ஸரஸ்வதீ சபலசித்த தீஹீருஸோ
ருஸோவபுதி3ஶாகி2லாகடி2னகாலதோ ஹீருஸோ
ருஸோஸகல விஶ்வஹீமயிது ப்3ரஹ்மகோ3ல்த3ம்ருஸோ
நத3த்த கு3ருஸாயிமா மஜ2வரீ கதீ4ஹீ ருஸோ

விமூட3 ஹ்மணுனி ஹஸோ மஜனமத்ஸராஹீ ருஸோ
பதா3பி4ருசி உல்த3ஸோ ஜனநகர்த4மீனாப2ஸோ
நது3ர்க3 த்3ருதிசா த4ஸோ அஶிவ பா4வ மாகே32ஸோ
ப்ரபஞ்சி மனஹேருஸோ த்3ருட3விரக்திசித்தீட2ஸோ

குணாசி க்4ருணானஸோனசஸ்ப்ருஹகஶாசீ அஸோ
ஸதை3வ ஹ்ருத3யா வஸோ மனஸித்3யானி ஸாயிவஸோ
பதீ3ப்ரணயவோரஸோ நிகி2ல த்3ருஶ்ய பா3பா3தி3ஸோ
நத3த்த கு3ருஸாயிமா உபரியாசனேலா ருஸோ

9. மன்த்ர புஷ்பம்

ஹரி ஓஂ யஜ்ஞேன யஜ்ஞமயஜன்ததே3வா ஸ்தானித4ர்மாணி
ப்ரத4மான்யாஸன் । தேஹனாகஂ மஹிமான:ஸ்ஸசன்த
யத்ரபூர்வே ஸாத்4யா ஸ்ஸன்தி தே3வா:।
ஓஂ ராஜாதி4ராஜாய பஸஹ்யஸாஹினே
நமோவயஂ வை ஶ்ரவணாய குர்மஹே
ஸமேகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்
காமேஶ்வரோ வைஶ்ரவணோ த3தா3து
குபே3ராய வைஶ்ரவணாயா மஹாராஜாயனம:
ஓஂ ஸ்வஸ்தீ ஸாம்ராஜ்யம் போ4ஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யஂ வைராஜ்யஂ பாரமேஷ்ட்யம்ராஜ்யம்
மஹாராஜ்ய மாதி4பத்யமயஂ ஸமன்தபர்யா
ஈஶ்யா ஸ்ஸார்வபௌ4ம ஸ்ஸார்வா யுஷான்
தாதா3பதா3ர்தா3த் ப்ருதி4வ்யைஸமுத்3ர பர்யான்தாயா
ஏகரால்த்3ல்தி3தி தத3ப்யேஷ ஶ்லோகோபி3கீ3தோ மருத:
பரிவேஷ்டோரோ மருத்த ஸ்யாவஸன் க்3ருஹே
ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ரேர் விஶ்வேதே3வாஸபா4ஸத3 இதி
ஶ்ரீ நாராயணவாஸுதே3வ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹாராஜ் கி ஜை

கரசரண க்ருதஂ வாக்காய ஜங்கர்மஜம்வா
ஶ்ரவணனயனஜஂ வாமானஸம்வா பராத4ம்
விதி3த மவிதி3தஂ வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஜயஜய கருணாப்3தே4 ஶ்ரீப்ரபோ4ஸாயினாத4

ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹராஜ் கி ஜை
ராஜாதி4ராஜ யோகி3ராஜ பரப்3ரஹ்ம ஶ்ரீஸாயினாதா4மஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹராஜ் கி ஜை

********

Leave a Comment