[ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ- ಕಾಕಡ ಆರತಿ] ᐈ Sai Baba Kakad Aarti Lyrics In Kannada Pdf

Sai Baba Kakad Aarti Lyrics In Kannada

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.

1. ಜೋಡೂ ನಿಯಾಕರಚರಣಿ ಠೇವಿಲಾಮಾಧಾ
ಪರಿಸಾವೀ ವಿನಂತೀ ಮಾಝೀ ಪಂಡರೀನಾಧಾ
ಅಸೋನಸೋ ಭಾವಾ​​ಆಲೋ – ತೂಝಿಯಾಠಾಯಾ
ಕ್ರುಪಾದ್ರುಷ್ಟಿಪಾಹೇ ಮಜಕಡೇ – ಸದ್ಗುರೂರಾಯಾ
ಅಖಂಡಿತ ಅಸಾವೇ​​ಇಸೇ – ವಾಟತೇಪಾಯೀ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದೇವಾಮಾಝೀ ವೇಡೀವಾಕುಡೀ
ನಾಮೇ ಭವಪಾS ಹಾತಿ – ಆಪುಲ್ಯಾತೋಡೀ

2.ಉಠಾಪಾಂಡುರಂಗಾ ಅತಾ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೋ ಪಾತಲಾ ।
ವೈಷ್ಣವಾಂಚಾ ಮೇಳಾ ಗರುಡ-ಪಾರೀ ದಾಟಲಾ ॥
ಗರೂಡಾಪಾರಾ ಪಾಸುನೀ ಮಹಾ ದ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಂತಾ ।
ಸುರವರಾಂಚೀ ಮಾಂದೀ ಉಭೀ ಜೋಡೂನಿ ಹಾತ್
ಶುಕಸನಕಾದಿಕ ನಾರದತುಂಬರ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾಕೋಟೀ
ತ್ರಿಶೂಲಢಮರೂ ಘೇ​​ಉನಿ ಉಭಾ ಗಿರಿಜೇಚಾಪತೀ
ಕಲಿಯುಗೀಚಾ ಭಕ್ತಾನಾಮಾ ಉಭಾಕೀರ್ತನೀ
ಪಾಠೀಮಾಗೇ ಉಭೀಡೋಲಾ ಲಾವುನಿ​​ಉ​​ಆಜನೀ

3.ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆಧಿವ್ಯಾದಿ ಭವತಾಪ ವಾರುನೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ
ಗೇಲೀತುಹ್ಮಾ ಸೋಡು ನಿಯಾಭವ ತಮರ ರಜನೀವಿಲಯಾ
ಪರಿಹೀ ಅಙ್ಯಾನಾಸೀ ತಮಚೀ ಭುಲವಿಯೋಗಮಾಯಾ
ಶಕ್ತಿನ ಅಹ್ಮಾಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹೀ ತಿ ಜಲಾಸಾರಾಯಾ
ತುಹ್ಮೀಚ್ ತೀತೇಸಾರುನಿ ದಾವಾ ಮುಖಜನತಾರಾಯಾ
ಅಜ್ಞಾನೀ ಅಹ್ಮೀಕಿತಿ ತವ ವರ್ಣಾವೀತವಧೋರವೀ
ತೀವರ್ಣಿತಾಭಾ ಗಲೇ ಬಹುವದನಿಶೇಷ ವಿಧಕವೀ
ಸಕ್ರುಪಹೋ​​ಉನಿ ಮಹಿಮಾತುಮಚಾ ತುಹ್ಮೀಚವದವಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ
ಭಕ್ತಮನಿಸದ್ಭಾವ ಧರುನಿಜೇ ತುಹ್ಮಾ​​ಅನುಸರಲೇ
ಧ್ಯಾಯಾಸ್ತವತೇ ದರ್ಶ್ನತುಮಚೇ ದ್ವಾರಿ ಉಬೇಠೇಲೇ
ಧ್ಯಾನಸ್ಧಾ ತುಹ್ಮಾಸ ಪಾಹುನೀ ಮನ ಅಮುಚೇಘೇಲೇ
ಉಖಡುನೀನೇತ್ರಕಮಲಾ ದೀನಬಂಧೂರಮಾಕಾಂತಾ
ಪಾಹಿಬಾಕ್ರುಪಾದ್ರುಸ್ಟೀ ಬಾಲಕಾಜಸೀ ಮಾತಾ
ರಂಜವೀಮಧುರವಾಣೀ ಹರಿತಾಪ್ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ಅಹ್ಮಿಚ್ ಅಪುಲೇಕರಿಯಾಸ್ತವತುಜಕಷ್ಟವಿತೋದೇವಾ
ಸಹನಕರಿಶಿಲೆ ಇಕುವಿದ್ಯಾವೀ ಭೇಟ್ ಕ್ರುಷ್ಣದಾವಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭವತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ

4.ಉಠಾ ಉಠಾ ಪಾಡುರಂಗಾ ಆತಾ – ದರ್ಶನದ್ಯಾಸಕಳಾ
ಝೂಲಾ ಅರುಣೋದಯಾಸರಲೀ-ನಿದ್ರೇಚೆವೇಳಾ
ಸಂತಸಾಧೂಮುನೀ ಅವಘೇ ಝೂಲೇತೀಗೋಳಾ
ಸೋಡಾಶೇಜೇ ಸುಖ್ ಆತಾ ಬಹುಜಾಮುಖಕಮಲಾ
ರಂಗಮಂಡಪೇ ಮಹಾದ್ವಾರೀ ಝೂಲೀಸೇದಾಟೀ
ಮನ ಉ ತಾವೀಳರೂಪ ಪಹವಯಾದ್ರುಷ್ಟೀ
ರಾಯಿರಖುಮಾಬಾಯಿ ತುಹ್ಮಾಯೇ ಊದ್ಯಾದಯಾ
ಶೇಜೇ ಹಾಲವುನೀ ಜಾಗೇ ಕಾರಾದೇವರಾಯಾ
ಗರೂಡ ಹನುಮಂತ ಹುಭೇ ಪಾಹಾತೀವಾಟ್
ಸ್ವರ್ಗೀಚೇ ಸುರವರಘೇ ಉನಿ ಆಲೇಭೋಭಾಟ್
ಝೂಲೇ ಮುಕ್ತ ದ್ವಾರಾ ಲಾಭ್ ಝೂಲಾರೋಕಡಾ
ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ನಾಮ ಉಭಾ ಘೇ ಉನಿಕಾಕಡ

5.ಘೇ​​ಉನಿಯಾ ಪಂಚಾರತೀ ಕರೂಬಾಬಾಸೀ ಆರತೀ
ಉಠಾ​​ಉಠಾಹೋ ಬಾಂಧವ ಓವಾಳು ಹರಮಾಧವ
ಕರೂನಿಯಾ ಸ್ಧಿರಾಮನ ಪಾಹುಗಂಭೀರಾಹೇಧ್ಯಾನ
ಕ್ರುಷ್ಣನಾಧಾ ದತ್ತಸಾಯಿ ಜಾಡೊಚಿತ್ತ ತುಝೇಪಾಯೀ
ಕಾಕಡ ಆರತೀ ಕರೀತೋ! ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪ ದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ! ಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ ॥ಕಾ॥

6.ಕಾಮಕ್ರೋಧಮದಮತ್ಸರ ಆಟುನಿ ಕಾಕಡಕೇಲಾ
ವೈರಾಗ್ಯಾಚೇ ತೂವ್ ಕಾಢುನೀ ಮೀತೋ ಬಿಜಿವೀಲಾ
ಸಾಯಿನಾಧಗುರು ಭಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿನೇ ತೋಮೀಪೇಟವಿಲಾ
ತದ್ರ್ವುತ್ತೀಜಾಳುನೀ ಗುರುನೇ ಪ್ರಾಕಾಶಪಾಡಿಲಾ
ದ್ವೈತತಮಾನಾಸುನೀಮಿಳವೀ ತತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಜೀವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ​​ಉನಿಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯಾರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ
ಭೂ ಖೇಚರ ವ್ಯಾಪೂನೀ ಅವಘೇ ಹ್ರುತ್ಕಮಲೀರಾಹಸೀ
ತೋಚೀ ದತ್ತದೇವ ಶಿರಿಡೀ ರಾಹುನಿ ಪಾವಸೀ
ರಾಹುನಿಯೇಧೇ ಅನ್ಯಸ್ರಧಹಿ ತೂ ಭಕ್ತಾಸ್ತವಧಾವಸೀ
ನಿರಸುನಿ ಯಾ ಸಂಕಟಾದಾಸಾ ಅನಿಭವ ದಾವೀಸೀ
ನಕಲೇತ್ವಲ್ಲೀ ಲಾಹೀಕೋಣ್ಯಾ ದೇವಾವಾ ಮಾನವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ
ತ್ವದೄಶ್ಯದುಂದುಭಿನೇಸಾರೇ ಅಂಬರ್ ಹೇ ಕೋಂದಲೇ
ಸಗುಣಮೂರ್ತೀ ಪಾಹಣ್ಯಾ ಆತುರ ಜನಶಿರಿಡೀ ಆಲೇ!
ಪ್ರಾಶುನಿ ತದ್ವಚನಾಮ್ರುತ ಅಮುಚೇದೇಹಬಾನ್ ಹರಫಲೇ
ಸೋಡುನಿಯಾದುರಭಿಮಾನ ಮಾನಸ ತ್ವಚ್ಚರಣಿ ವಾಹಿಲೇ
ಕ್ರುಪಾಕರುನೀ ಸಾಯಿಮಾವುಲೇ ದಾನಪದರಿಘ್ಯಾವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘು ಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ.
ಭಕ್ತೀಚಿಯಾ ಪೋಟೀಬೋದ್ ಕಾಕಡ ಜ್ಯೋತೀ
ಪಂಚಪ್ರಾಣಜೀವೇ ಭಾವೇ ಓವಾಳು ಆರತೀ
ಓವಾಳೂ ಆರತೀಮಾಝ್ಯಾ ಪಂಡರೀನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾಸಾಯಿನಾಧಾ
ದೋನೀ ಕರಜೋಡುನಿಚರಣೀ ಠೇವಿಲಾಮಾಧಾ
ಕಾಯಾಮಹಿಮಾ ವರ್ಣೂ ಆತಾ ಸಾಂಗಣೇಕೀತೀ
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಮುಖ ಪಾಹತಾ ಜಾತೀ
ರಾಯೀರಖುಮಾಬಾಯೀ ಉಭ್ಯಾ ದೋಘೀದೋಬಾಹೀ
ಮಾಯೂರಪಿಂಚ ಚಾಮರೇಡಾಳೀತಿ ಸಾಯೀಂಚ ಠಾಯಿ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದೀಪಘೇ ಉನಿ ಉನ್ಮನೀತಶೋಭಾ
ವಿಠೇವರೀ ಉಬಾದಿಸೇ ಲಾವಣ್ಯಾ ಗಾಭಾ
ಉಠಾಸಾದುಸಂತಸಾದಾ ಆಪುಲಾಲೇ ಹಿತಾ
ಜಾ​​ಈಲ್ ಜಾ​​ಈಲ್ ಹನರದೇಹ ಮಗಕೈಚಾ ಭಗವಂತ
ಉಠೋನಿಯಾ ಪಹಟೇಬಾಬಾ ಉಭಾ ಅಸೇವೀಟೇ
ಚರಣತಯಾಂಚೇಗೋಮಟೀ ಅಮ್ರುತ ದ್ರುಷ್ಟೀ ಅವಲೋಕಾ
ಉಠಾ​​ಉಠಾ ಹೋವೇಗೇಸೀಚಲಾ ಜ​​ಊರಾ​​ಉಳಾಸೀ
ಜಲತಿಲಪಾತಕಾನ್ ಚ್ಯಾರಾಶೀ ಕಾಕಡ ಆರತಿದೇಖಿಲಿಯಾ
ಜಾಗೇಕರಾರುಕ್ಮಿಣೀವರಾ ದೇವ ಅಹೇನಿಜಸುರಾನ್ ತ
ವೇಗೇಲಿಂಬಲೋಣ್ ಕರಾ-ದ್ರುಷ್ಟಿ ಹೋ ಈಲ್ ತಯಾಸೀ
ದಾರೀಬಾಜಂತ್ರೀ ವಾಜತೀ ಡೋಲು ಡಮಾಮೇ ಗರ್ಜತೀ
ಹೋತಸೇಕಾಕಡಾರತಿ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ರಾಯಚೀ
ಸಿಂಹನಾಧ ಶಂಖ ಬೇರಿ ಆನಂದಹೋತೋಮಹಾದ್ವಾರೀ
ಕೇಶವರಾಜ ವಿಠೇವರೀ ನಾಮಾಚರಣ ವಂದಿತೋ
ಸಾಯಿನಾಧ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ
ದತ್ತರಾಜ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಸಾಯಿನಾಧ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೀನಭಾ ಶುಭ ರವೀ ಪ್ರಭಾಪಾಕಲೀ
ಸ್ಮರೇ ಗುರು ಸದಾ ಅಶಾಸಮಯೀತ್ಯಾಛಳೇ ನಾಕಲೀ
ಹ್ಮಣೋನಿಕರಜೋಡುನೀಕರು ಅತಾಗುರೂ ಪ್ರಾರ್ಧನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ತಮಾ ನಿರಸಿ ಭಾನುಹಗುರುಹಿ ನಾಸಿ ಅಜ್ಞಾನತಾ
ಪರಂತುಗುರು ಚೀಕರೀ ನರವಿಹೀಕದೀ ಸಾಮ್ಯತಾ
ಪುನ್ ಹಾತಿಮಿರ ಜನ್ಮಘೇ ಗುರುಕ್ರುಪೇನಿ ಅಜ್ಞನನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ರವಿ ಪ್ರಗಟಹೋ ಉನಿ ತ್ವರಿತಘಾಲ ವೀ ಆಲಸಾ
ತಸಾಗುರುಹಿಸೋಡವೀ ಸಕಲ ದುಷ್ಕ್ರುತೀ ಲಾಲಸಾ
ಹರೋನಿ ಅಭಿಮಾನಹೀ ಜಡವಿ ತತ್ಪದೀಭಾವನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಗುರೂಸಿ ಉಪಮಾದಿಸೇವಿಧಿ ಹರೀ ಹರಾಂಚೀ​​ಉಣೀ
ಕುಠೋನಿ ಮಗ್ ಏ​​ಇತೀ ಕವನಿ ಯಾ ಉಗೀಪಾಹೂಣಿ
ತುಝೀಚ ಉಪಮಾತುಲಾಬರವಿಶೋಭತೇ ಸಜ್ಜನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಸಮಾಧಿ ಉತರೋನಿಯಾ ಗುರುಚಲಾಮಶೀದೀಕಡೇ
ತ್ವದೀಯ ವಚನೋಕ್ತಿತೀ ಮಧುರ ವಾರಿತೀಸೋಕಡೇ
ಅಜಾತರಿಪು ಸದ್ಗುರೋ ಅಖಿಲ ಪಾತಕ ಭಂಜನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಅಹಾಸುಸಮಯಾಸಿಯಾ ಗುರು ಉಠೋನಿಯಾ ಬೈಸಲೇ
ವಿಲೋಕುನಿ ಪದಾಶ್ರಿತಾ ತದಿಯ ಆಪದೇ ನಾಸಿಲೇ
ಆಸಾಸುತ ಕಾರಿಯಾ ಜಗತಿಕೋಣೀಹೀ ಅನ್ಯನಾ
ಅಸೇಬಹುತಶಾಹಣಾ ಪರಿನಜ್ಯಾಗುರೂಚೀಕ್ರುಪಾ
ನತತ್ರ್ವಹಿತ ತ್ಯಾಕಳೇಕರಿತಸೇ ರಿಕಾಮ್ಯಾ ಗಪಾ
ಜರೀಗುರುಪದಾಧರನೀಸುದ್ರುಡ ಭಕ್ತಿನೇತೋಮನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಗುರೋವಿನತಿ ಮೀಕರೀ ಹ್ರುದಯ ಮಂದಿರೀ ಯಾಬಸಾ
ಸಮಸ್ತ ಜಗ್ ಹೇ ಗುರುಸ್ವರೂಪಚಿ ಠಸೋಮಾನಸಾ
ಗಡೋಸತತ ಸತ್ಕೃ​​ಅತೀಯತಿಹಿದೇ ಜಗತ್ಪಾವನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ

11.ಪ್ರಮೇಯಾ ಅಷ್ಟಕಾಶೀಫಡುನಿ ಗುರುವರಾ ಪ್ರಾರ್ಧಿತೀಜೇಪ್ರಭಾತಿ
ತ್ಯಾಂಚೇಚಿತ್ತಾಸಿದೇತೋ ಅಖಿಲಹರುನಿಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಮಿನಿತ್ಯಶಾಂತಿ
ಐಸೇ ಹೇಸಾಯಿನಾಧೇಕಧುನೀ ಸುಚವಿಲೇ ಜೇವಿಯಾಬಾಲಕಾಶೀ
ತೇವಿತ್ಯಾಕ್ರುಷ್ಣಪಾಯೀ ನಮುನಿ ಸವಿನಯೇ ಅರ್ಪಿತೋ ಅಷ್ಟಕಾಶೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ

12.ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಜಾನಾತುಮನೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ
ಜಾನಾತುಮನೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮುಝುಸೇ ಪ್ರಭುದಿಖಲಾನಾ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮುಝುಸೇ ಪ್ರಭುದಿಖಲಾನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹೇ ಅಬ್ ಕ್ಯಾಬೋಲೂ ಧಕ್ ಗಯೀ ಮೇರೀ ರಸನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹೇ ಅಬ್ ಕ್ಯಾಬೋಲೂ ಧಕ್ ಗಯೀ ಮೇರೀ ರಸನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ – ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ – ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಮೈನಾಜಾನೂ,ಮೈನಾಜಾನೂ – ಮೈನಾಜಾನೂ – ಅಲ್ಲಾ​​ಇಲಾಹಿ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ – ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಖಾಲೀ ಜಮಾನಾ ಮೈನೇ ಗಮಾಯಾ ಮೈನೇ ಗಮಾಯಾ
ಸಾಧೀ​​ಅಖಿರ್ ಕಾ ಸಾಧೀ​​ಅಖಿರ್ ಆ – ಸಾಧೀ​​ಅಖಿರ್ ಕಾ ಕೀಯಾನಕೋಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಅಪ್ ನೇಮಸ್ ಜಿದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹೈ
ಅಪ್ ನೇಮಸ್ ಜಿದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹೈ
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ – ತುಂ ಬಾಬಾಸಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ

14.ತುಜಕಾಯದೇ​​ಉ ಸಾವಳ್ಯ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೋ
ತುಜಕಾಯದೇ​​ಉ ಸಾವಳ್ಯ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೋ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತುಲಾದೇಣೇಹಿ ಗೋಷ್ಟ ನಾಬರಿ ಯೋ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತುಲಾದೇಣೇಹಿ ಗೋಷ್ಟ ನಾಬರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಧ್ ತುಜಚೇ ಕಶೀರೇಭಾಕರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಧ್ ತುಜಚೇ ಕಶೀರೇಭಾಕರಿ
ನಕೋ ಅಂತಮದೀಯಾ ಪಾಹೂ ಸಖ್ಯಾಭಗವಂತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತಾ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನರಾತ್ರಿ ಉಲಟೋನಿಗೇ ಲಿಹಿ ಆತಾ ಅಣಚಿತ್ತಾ
ಜಹೋ ಈಲ್ ತುಝೂರೇಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳತರಿಯೋ
ಜಹೋ ಈಲ್ ತುಝೂರೇಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳತರಿ
ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಹಿ ನಾನಾಪರಿ – ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಹಿ ನಾನಾಪರೀ
ತುಜಕಾಯದೇ​​ಉ ಮಿಭಾಯಾ ತರಿಯೋ
ಯುಜಕಾಯದೇ​​ಉ ಸದ್ಗುರು ಮೀಭಾಯಾ ತರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ.
ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ – ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ – ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ಮೀ ಪಾಪಿಪತಿತಧೀಮಂತಾ – ಮೀ ಪಾಪಿಪತಿತಧೀಮಂತಾ
ತಾರಣೇಮಲಾ ಗುರುನಾಧಾ ಝುಡಕರೀ – ತಾರಣೇಮಲಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ ಝುಡಕರೀ
ತೂಶಾಂತಿಕ್ಷಮೇಚಾಮೇರೂ – ತೂಶಾಂತಿಕ್ಷಮೇಚಾಮೇರೂ
ತುಮಿ ಭವಾರ್ಣ ವಿಚೇತಾರೂ ಗುರುವರಾ
ತುಮಿ ಭವಾರ್ಣ ವಿಚೇತಾರೂ ಗುರುವರಾ
ಗುರುವರಾಮಜಸಿ ಪಾಮರಾ ಅತಾ ಉದ್ದರಾ
ತ್ವರಿತಲವಲಾಹೀ ತ್ವರಿತ ಲಲಾಹೀ
ಮೀಬುಡತೋ ಭವ ಭಯ ಡೋಹೀ ಉದ್ದರಾ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ – ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ
ರಾಜಾಧಿರಾಜಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ

********

Leave a Comment