[சாய்பாபா- ககட் ஆர்த்தி] ᐈ Sai Baba Kakad Aarti Lyrics In Tamil Pdf

Sai Baba Kakad Aarti Lyrics In Tamil

ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸமர்த4 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத4 மஹராஜ் கீ ஜை.

1. ஜோடூ3 நியாகரசரணி டே2விலாமாதா4
பரிஸாவீ வினந்தீ மாஜீ2 பண்ட3ரீனாதா4
அஸோனஸோ பா4வா​​ஆலோ – தூஜி2யாடா2யா
க்ருபாத்3ருஷ்டிபாஹே மஜகடே3 – ஸத்3கு3ரூராயா
அக2ண்டி3த அஸாவே​​இஸே – வாடதேபாயீ
துகாஹ்மணே தே3வாமாஜீ2 வேடீ3வாகுடீ3
நாமே ப4வபாS ஹாதி – ஆபுல்யாதோடீ3

2.உடா2பாண்டு3ரங்கா3 அதா ப்ரபா4த ஸமயோ பாதலா ।
வைஷ்ணவாஞ்சா மேல்தா3 க3ருட-3பாரீ தா3டலா ॥
3ரூடா3பாரா பாஸுனீ மஹா த்3வாரா பர்யன்தா ।
ஸுரவராஞ்சீ மான்தீ3 உபீ4 ஜோடூ3னி ஹாத்
ஶுகஸனகாதி3க நாரத3தும்ப3ர ப4க்தாஞ்ச்யாகோடீ
த்ரிஶூலட4மரூ கே4​​உனி உபா4 கி3ரிஜேசாபதீ
கலியுகீ3சா ப4க்தானாமா உபா4கீர்தனீ
பாடீ2மாகே3 உபீ4டோ3லா லாவுனி​​உ​​ஆஜனீ

3.உடா2 உடா2 ஶ்ரீஸாயினாத4கு3ருசரணகமல தா3வா
ஆதி4வ்யாதி3 ப4வதாப வாருனீ தாரா ஜடஜ3ீவா
கே3லீதுஹ்மா ஸோடு3 நியாப4வ தமர ரஜனீவிலயா
பரிஹீ அங்யானாஸீ தமசீ பு4லவியோக3மாயா
ஶக்தின அஹ்மாயத்கிஞ்சித் ஹீ தி ஜலாஸாராயா
துஹ்மீச் தீதேஸாருனி தா3வா முகஜ2னதாராயா
அஜ்ஞானீ அஹ்மீகிதி தவ வர்ணாவீதவதோ4ரவீ
தீவர்ணிதாபா4 க3லே ப3ஹுவத3னிஶேஷ வித4கவீ
ஸக்ருபஹோ​​உனி மஹிமாதுமசா துஹ்மீசவத3வாவா
ஆதி3வ்யாதி44வ தாபவாருனி தாராஜடஜ3ீவா
உடா2 உடா2 ஶ்ரீஸாயினாத4கு3ருசரணகமல தா3வா
ஆதி3வ்யாதி44வ தாபவாருனி தாராஜடஜ3ீவா
4க்தமனிஸத்3பா4வ த4ருனிஜே துஹ்மா​​அனுஸரலே
த்4யாயாஸ்தவதே த3ர்ஶ்னதுமசே த்3வாரி உபே3டே2லே
த்4யானஸ்தா4 துஹ்மாஸ பாஹுனீ மன அமுசேகே4லே
உக2டு3னீனேத்ரகமலா தீ3னப3ன்தூ4ரமாகான்தா
பாஹிபா3க்ருபாத்3ருஸ்டீ பா3லகாஜஸீ மாதா
ரஞ்ஜவீமது4ரவாணீ ஹரிதாப் ஸாயினாதா4
அஹ்மிச் அபுலேகரியாஸ்தவதுஜகஷ்டவிதோதே3வா
ஸஹனகரிஶிலெ இகுவித்3யாவீ பே4ட் க்ருஷ்ணதா3வா
உடா2 உடா2 ஶ்ரீஸாயினாத4கு3ருசரணகமல தா3வா
ஆதி3வ்யாதி4 ப4வதாபவாருனி தாராஜடஜ3ீவா

4.உடா2 உடா2 பாடு3ரங்கா3 ஆதா – த3ர்ஶனத்3யாஸகல்தா3
ஜூ2லா அருணோத3யாஸரலீ-னித்3ரேசெவேல்தா3
ஸன்தஸாதூ4முனீ அவகே4 ஜூ2லேதீகோ3ல்தா3
ஸோடா3ஶேஜே ஸுக்2 ஆதா ப3ஹுஜாமுக2கமலா
ரங்க3மண்ட3பே மஹாத்3வாரீ ஜூ2லீஸேதா3டீ
மன உ தாவீல்த3ரூப பஹவயாத்3ருஷ்டீ
ராயிரகு2மாபா3யி துஹ்மாயே ஊத்3யாத3யா
ஶேஜே ஹாலவுனீ ஜாகே3 காராதே3வராயா
3ரூட3 ஹனுமன்த ஹுபே4 பாஹாதீவாட்
ஸ்வர்கீ3சே ஸுரவரகே4 உனி ஆலேபோ4பா4ட்
ஜூ2லே முக்த த்3வாரா லாப்4 ஜூ2லாரோகடா3
விஷ்ணுதா3ஸ் நாம உபா4 கே4 உனிகாகட3

5.கே4​​உனியா பஞ்சாரதீ கரூபா3பா3ஸீ ஆரதீ
உடா2​​உடா2ஹோ பா3ன்த4வ ஓவால்து3 ஹரமாத4
கரூனியா ஸ்தி4ராமன பாஹுக3ம்பீ4ராஹேத்4யான
க்ருஷ்ணனாதா4 த3த்தஸாயி ஜாடொ3சித்த துஜே2பாயீ
காகட3 ஆரதீ கரீதோ! ஸாயினாத4 தே3வா
சின்மயரூப தா32வீ கே4 உனி! பா3லகலகு4 ஸேவா ॥கா॥

6.காமக்ரோத4மத3மத்ஸர ஆடுனி காகட3கேலா
வைராக்3யாசே தூவ் காடு4னீ மீதோ பி3ஜிவீலா
ஸாயினாத4கு3ரு ப4க்தி ஜ்வலினே தோமீபேடவிலா
தத்3ர்வுத்தீஜால்து3னீ கு3ருனே ப்ராகாஶபாடி3லா
த்3வைததமானாஸுனீமில்த3வீ தத்ஸ்யரூபி ஜீவா
சின்மயரூபதா32வீ கே4​​உனிபா3லகலகு4 ஸேவா
காகட3 ஆரதீகரீதோ ஸாயினாத4 தே3வா
சின்மயாரூபதா32வீ கே4 உனி பா3லகலகு4 ஸேவா
பூ4 கே2சர வ்யாபூனீ அவகே4 ஹ்ருத்கமலீராஹஸீ
தோசீ த3த்ததே3வ ஶிரிடீ3 ராஹுனி பாவஸீ
ராஹுனியேதே4 அன்யஸ்ரத4ஹி தூ ப4க்தாஸ்தவதா4வஸீ
நிரஸுனி யா ஸங்கடாதா3ஸா அனிப4வ தா3வீஸீ
நகலேத்வல்லீ லாஹீகோண்யா தே3வாவா மானவா
சின்மயரூபதா32வீ கே4 உனி பா3லககு4ஸேவா
காகட3 ஆரதீகரீதோ ஸாயினாத4 தே3வா
சின்மயரூபதா32வீ கே4 உனி பா3லககு4ஸேவா
த்வத்3ரூஶ்யது3ன்து3பி4னேஸாரே அம்ப3ர் ஹே கோன்த3லே
ஸகு3ணமூர்தீ பாஹண்யா ஆதுர ஜனஶிரிடீ3 ஆலே!
ப்ராஶுனி தத்3வசனாம்ருத அமுசேதே3ஹபா3ன் ஹரப2லே
ஸோடு3னியாது3ரபி4மான மானஸ த்வச்சரணி வாஹிலே
க்ருபாகருனீ ஸாயிமாவுலே தா3னபத3ரிக்4யாவா
சின்மயரூபதா32வீ கே4 உனி பா3லககு4 ஸேவா
காகட3 ஆரதீகரீதோ ஸாயினாத4 தே3வா
சின்மயரூபதா32வீ கே4 உனி பா3லககு4ஸேவா.
4க்தீசியா போடீபோ3த்3 காகட3 ஜ்யோதீ
பஞ்சப்ராணஜீவே பா4வே ஓவால்து3 ஆரதீ
ஓவால்தூ3 ஆரதீமாஜ்2யா பண்ட3ரீனாதா4 மாஜ்2யாஸாயினாதா4
தோ3னீ கரஜோடு3னிசரணீ டே2விலாமாதா4
காயாமஹிமா வர்ணூ ஆதா ஸாங்க3ணேகீதீ
கோடிப்3ரஹ்ம ஹத்யமுக2 பாஹதா ஜாதீ
ராயீரகு2மாபா3யீ உப்4யா தோ3கீ4தோ3பா3ஹீ
மாயூரபிஞ்ச சாமரேடா3ல்தீ3தி ஸாயீஞ்ச டா2யி
துகாஹ்மணே தீ3பகே4 உனி உன்மனீதஶோபா4
விடே2வரீ உபா3தி3ஸே லாவண்யா கா3பா4
உடா2ஸாது3ஸன்தஸாதா3 ஆபுலாலே ஹிதா
ஜா​​ஈல் ஜா​​ஈல் ஹனரதே3ஹ மக3கைசா ப43வன்த
உடோ2னியா பஹடேபா3பா3 உபா4 அஸேவீடே
சரணதயாஞ்சேகோ3மடீ அம்ருத த்3ருஷ்டீ அவலோகா
உடா2​​உடா2 ஹோவேகே3ஸீசலா ஜ​​ஊரா​​உல்தா3ஸீ
ஜலதிலபாதகான் ச்யாராஶீ காகட3 ஆரதிதே3கி2லியா
ஜாகே3கராருக்மிணீவரா தே3வ அஹேனிஜஸுரான் த
வேகே3லிம்ப3லோண் கரா-த்3ருஷ்டி ஹோ ஈல் தயாஸீ
தா3ரீபா3ஜன்த்ரீ வாஜதீ டோ3லு ட3மாமே க3ர்ஜதீ
ஹோதஸேகாகடா3ரதி மாஜ்2யா ஸத்3கு3ரு ராயசீ
ஸிம்ஹனாத4 ஶங்க3 பே3ரி ஆனந்த3ஹோதோமஹாத்3வாரீ
கேஶவராஜ விடே2வரீ நாமாசரண வன்தி3தோ
ஸாயினாத4 கு3ருமாஜே2 ஆயீ
மஜலா டா2வா த்3யாவாபாயீ
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹாராஜ் கீ ஜை
3த்தராஜ கு3ருமாஜே2 ஆயீ
மஜலா டா2வா த்3யாவாபாயீ
ஸாயினாத4 கு3ருமாஜே2 ஆயீ
மஜலா டா2வா த்3யாவாபாயீ
ப்ரபா4த ஸமயீனபா4 ஶுப4 ரவீ ப்ரபா4பாகலீ
ஸ்மரே கு3ரு ஸதா3 அஶாஸமயீத்யாச2ல்தே3 நாகலீ
ஹ்மணோனிகரஜோடு3னீகரு அதாகு3ரூ ப்ரார்த4னா
ஸமர்த4 கு3ருஸாயினாத4 புரவீ மனோவாஸனா
தமா நிரஸி பா4னுஹகு3ருஹி நாஸி அஜ்ஞானதா
பரன்துகு3ரு சீகரீ நரவிஹீகதீ3 ஸாம்யதா
புன் ஹாதிமிர ஜன்மகே4 கு3ருக்ருபேனி அஜ்ஞனநா
ஸமர்த4 கு3ருஸாயினாத4 புரவீ மனோவாஸனா
ரவி ப்ரக3டஹோ உனி த்வரிதகா4ல வீ ஆலஸா
தஸாகு3ருஹிஸோட3வீ ஸகல து3ஷ்க்ருதீ லாலஸா
ஹரோனி அபி4மானஹீ ஜட3வி தத்பதீ3பா4வனா
ஸமர்த4 கு3ருஸாயினாத4 புரவீ மனோவாஸனா
கு3ரூஸி உபமாதி3ஸேவிதி4 ஹரீ ஹராஞ்சீ​​உணீ
குடோ2னி மக்3 ஏ​​இதீ கவனி யா உகீ3பாஹூணி
துஜீ2ச உபமாதுலாப3ரவிஶோப4தே ஸஜ்ஜனா
ஸமர்த4 கு3ருஸாயினாத4 புரவீ மனோவாஸனா
ஸமாதி4 உதரோனியா கு3ருசலாமஶீதீ3கடே3
த்வதீ3ய வசனோக்திதீ மது4ர வாரிதீஸோகடே3
அஜாதரிபு ஸத்3கு3ரோ அகி2ல பாதக ப4ஞ்ஜனா
ஸமர்த4 கு3ருஸாயினாத4புர வீ மனோவாஸனா
அஹாஸுஸமயாஸியா கு3ரு உடோ2னியா பை3ஸலே
விலோகுனி பதா3ஶ்ரிதா ததி3ய ஆபதே3 நாஸிலே
ஆஸாஸுத காரியா ஜக3திகோணீஹீ அன்யனா
அஸேப3ஹுதஶாஹணா பரினஜ்யாகு3ரூசீக்ருபா
நதத்ர்வஹித த்யாகல்தே3கரிதஸே ரிகாம்யா க3பா
ஜரீகு3ருபதா34ரனீஸுத்3ருட3 ப4க்தினேதோமனா
ஸமர்த4 கு3ருஸாயினாத4புர வீ மனோவாஸனா
கு3ரோவினதி மீகரீ ஹ்ருத3ய மன்தி3ரீ யாப3ஸா
ஸமஸ்த ஜக்3 ஹே கு3ருஸ்வரூபசி ட2ஸோமானஸா
3டோ3ஸதத ஸத்க்ரு​​அதீயதிஹிதே3 ஜக3த்பாவனா
ஸமர்த4 கு3ருஸாயினாத4புர வீ மனோவாஸனா

11.ப்ரமேயா அஷ்டகாஶீப2டு3னி கு3ருவரா ப்ரார்தி4தீஜேப்ரபா4தி
த்யாஞ்சேசித்தாஸிதே3தோ அகி2லஹருனியா ப்4ரான்திமினித்யஶான்தி
ஐஸே ஹேஸாயினாதே4கது4னீ ஸுசவிலே ஜேவியாபா3லகாஶீ
தேவித்யாக்ருஷ்ணபாயீ நமுனி ஸவினயே அர்பிதோ அஷ்டகாஶீ
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹாராஜ் கீ ஜை

12.ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
ஜானாதுமனே ஜக3த்ப்ரஸாரா ஸப3ஹீஜூ2ட் ஜமானா
ஜானாதுமனே ஜக3த்ப்ரஸாரா ஸப3ஹீஜூ2ட் ஜமானா
ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
மை அன்தா4ஹூப3ன்தா3 ஆபகாமுஜு2ஸே ப்ரபு4தி32லானா
மை அன்தா4ஹூப3ன்தா3 ஆபகாமுஜு2ஸே ப்ரபு4தி32லானா
ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
தா3ஸக3ணூகஹே அப்3 க்யாபோ3லூ த4க் க3யீ மேரீ ரஸனா
தா3ஸக3ணூகஹே அப்3 க்யாபோ3லூ த4க் க3யீ மேரீ ரஸனா
ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
ஸாயிரஹஂ நஜர் கரனா ப3ச்சோகாபாலன் கரனா
ராஂ நஜர் கரோ , அப்3 மோரேஸாயீ
துமபீ3ன நஹீமுஜே2 மாபா3ப் பா4யீ – ராஂ நஜர் கரோ
மை அன்தா4ஹூ ப3ன்தா3 தும்ஹாரா – மை அன்தா4ஹூ ப3ன்தா3 தும்ஹாரா
மைனாஜானூ,மைனாஜானூ – மைனாஜானூ – அல்லா​​இலாஹி
ராஂ நஜர் கரோ ராஂ நஜர் கரோ , அப்3 மோரேஸாயீ
துமபீ3ன நஹீமுஜே2 மாபா3ப் பா4யீ – ராஂ நஜர் கரோ
ராஂ நஜர் கரோ ராஂ நஜர் கரோ
கா2லீ ஜமானா மைனே க3மாயா மைனே க3மாயா
ஸாதீ4​​அகி2ர் கா ஸாதீ4​​அகி2ர் ஆ – ஸாதீ4​​அகி2ர் கா கீயானகோயீ
ராஂ நஜர் கரோ ராஂ நஜர் கரோ , அப்3 மோரேஸாயீ
துமபீ3ன நஹீமுஜே2 மாபா3ப் பா4யீ
ராஂ நஜர் கரோ ராஂ நஜர் கரோ
அப் நேமஸ் ஜித்3 கா ஜாடூ33னூஹை
அப் நேமஸ் ஜித்3 கா ஜாடூ33னூஹை
மாலிக் ஹமாரே மாலிக் ஹமாரே
மாலிக் ஹமாரே – தும் பா3பா3ஸாயீ
ராஂ நஜர் கரோ ராஂ நஜர் கரோ , அப்3 மோரேஸாயீ
ராஂ நஜர் கரோ ராஂ நஜர் கரோ

14.துஜகாயதே3​​உ ஸாவல்த்3ய மீபா4யாதரியோ
துஜகாயதே3​​உ ஸாவல்த்3ய மீபா4யாதரியோ
மீது33ல்தி3 ப3டிக நாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ
மீது33ல்தி3 ப3டிக நாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ
உச்சிஷ்ட துலாதே3ணேஹி கோ3ஷ்ட நாப3ரி யோ
உச்சிஷ்ட துலாதே3ணேஹி கோ3ஷ்ட நாப3ரி
தூ ஜக3ன்னாத்4 துஜசே கஶீரேபா4கரி
தூ ஜக3ன்னாத்4 துஜசே கஶீரேபா4கரி
நகோ அன்தமதீ3யா பாஹூ ஸக்2யாப43வன்தா ஶ்ரீகான்தா
மத்4யாஹ்னராத்ரி உலடோனிகே3 லிஹி ஆதா அணசித்தா
ஜஹோ ஈல் துஜூ2ரேகாகடா3 கிரா உல்த3தரியோ
ஜஹோ ஈல் துஜூ2ரேகாகடா3 கிரா உல்த3தரி
அணதீல் ப4க்த நைவேத்3யஹி நானாபரி – அணதீல் ப4க்த நைவேத்3யஹி நானாபரீ
துஜகாயதே3​​உ மிபா4யா தரியோ
யுஜகாயதே3​​உ ஸத்3கு3ரு மீபா4யா தரீ
மீது33ல்தி3 ப3டிக நாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ
மீது33ல்தி3 ப3டிக நாம்யா சிஜாண ஶ்ரீஹரீ.
ஶ்ரீஸத்3கு3ரு பா3பா3ஸாயீ ஹோ – ஶ்ரீஸத்3கு3ரு பா3பா3ஸாயீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூ4தலீ – துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூ4தலீ
மீ பாபிபதிததீ4மன்தா – மீ பாபிபதிததீ4மன்தா
தாரணேமலா கு3ருனாதா4 ஜு23கரீ – தாரணேமலா ஸாயினாதா4 ஜு23கரீ
தூஶான்திக்ஷமேசாமேரூ – தூஶான்திக்ஷமேசாமேரூ
துமி ப4வார்ண விசேதாரூ கு3ருவரா
துமி ப4வார்ண விசேதாரூ கு3ருவரா
கு3ருவராமஜஸி பாமரா அதா உத்33ரா
த்வரிதலவலாஹீ த்வரித லலாஹீ
மீபு33தோ ப4வ ப4ய டோ3ஹீ உத்33ரா
ஶ்ரீ ஸத்3கு3ரு பா3பா3ஸாயீ ஹோ – ஶ்ரீ ஸத்3கு3ரு பா3பா3ஸாயீ ஹோ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூ4தலீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரயனாஹீபூ4தலீ
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹாராஜ் கீ ஜை
ராஜாதி4ராஜயோகி3ராஜ பரப்3ரஹ்ம ஸாயினாத்4 மஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹாராஜ் கீ ஜை

********

Leave a Comment