[சாய்பாபா- மத்யான ஆரத்தி] ᐈ Sai Baba Madhyan Aarti Lyrics In Tamil Pdf

Sai Baba Madhyan Aarti Lyrics In Tamil

ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸமர்த4 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத4 மஹராஜ் கீ ஜை.

கே4​​உனி பஞ்சாகரதீ கரூபா3பா3ன்ஸீ ஆரதீ
ஸாயீஸீ ஆரதீ கரூபா3பா3ன்ஸீ ஆரதீ
உடா2 உடா2 ஹோ பா3ன் த4வ ஓவால்து3 ஹரமாத4
ஸாயீராமாத4வ ஓவால்து3 ஹரமாத4
கரூனியாஸ்தி4ரமன பாஹுக3ம்பீ4ரஹேத்4யானா
ஸாயீசே ஹேத்4யானா பாஹுக3ம்பீ4ர ஹேத்4யானா
க்ருஷ்ண நாதா4 த3த்தஸாயி ஜடோ3சித்ததுஜே2 பாயீ
சித்த(த3த்த) பா3பா3ஸாயீ ஜடோ3சித்ததுஜே2 பாயீ
ஆரதி ஸாயிபா3பா3 ஸௌக்2யாதா3தாரஜீவா
சரணாரஜதாலி த்4யாவாதா3ஸாவிஸாவ
4க்தாம்விஸாவ ஆரதிஸாயிபா3பா3
ஜால்து3னிய ஆனங்க3ஸ்வஸ்வரூபிரஹெத3ங்க3
முமுக்ஷ ஜனதா3வி நிஜடோ3ல்தா3 ஶ்ரீரங்க3
டோ3ல்தா3 ஶ்ரீரங்க3 ஆரதிஸாயிபா3பா3
ஜயமனீஜைஸாபா4வ தயதைஸா​​அனுபா4
தா3விஸித3யாக4னா ஐஸீதுஜீ2ஹிமாவ
துஜீ2ஹிமாவ ஆரதிஸாயிபா3பா3
துமசேனாமத்3யாதா ஹரே ஸம்ஸ்க்ருதி வ்யாதா4
அகா34தவகரணீமார்க3தா3விஸி அனாதா4
தா3விஸி அனாதா4 ஆரதிஸாயிபா3பா3
கலியுகி3 அவதார ஸகு3ணபரப்3ரஹ்மஸசார
அவதார்ணஜா2லாஸே ஸ்வாமித3த்தாதி33ம்ப3
3த்தாதி33ம்ப3ர ஆரதி ஸாயிபா3பா3
ஆடா2தி3வஸா கு3ருவாரீ ப4க்தகரீதி வாரீ
ப்ரபு4பத3 பஹாவயா ப4வப4
நிவாரிப4யானிவாரி ஆரதிஸாயிபா3பா3
மாஜா2 நிஜத்3ரவ்ய டே2வ தவ சரணரஜஸேவா
மாக3ணே ஹேசி ஆதாதுஹ்ம தே3வாதி3தே3வா
தே3வாதி3வா ஆரதிஸாயிபா3பா3
இச்சிதா தீ3ன சாதாக நிர்மல தோய நிஜ ஸூக2
பாஜவேமாத4வாய ஸம்பா4ல்த3 ஆபுல்தி3பா4
ஆபுல்தி3பா4க ஆரதிஸாயிபா3பா3
ஸௌக்2ய தா3தாரஜீவசரண தஜதாலீ
த்4யாவாதா3ஸாவிஸாவா ப4க்தாஂ விஸாவா ஆரதிஸாயிபா3பா3
ஜயதே3வ ஜயதே3வ த3த்தா அவதூ3த ஓஸாயி அவதூ3
ஜோடு3னி கரதவ சரணீடே2விதோமாதா4 ஜயதே3வ ஜயதே3
அவதரஸீதூ யேதா த4ர்மான் தே க்3லானீ
நாஸ்தீகானாஹீதூ லாவிஸி நிஜபஜ4னீ
தா3விஸினானாலீலா அஸங்க்3யரூபானீ
ஹரிஸீ தே3வான் சேதூ ஸங்கட தி3னரஜனீ
ஜயதே3வஜயதே3வ த3த்தா அவதூ4தா ஓ ஸாயீ அவதூ4தா
ஜோடு3னி கரதவ சரணீடே2விதோமாதா4 ஜயதே3வ ஜயதே3
யவ்வனஸ்வரூபீ ஏக்யாத3ர்ஶன த்வாதி3 த4லே
ஸம்ஶய நிரஸுனியா தத்3வைதாகா4லவிலே
கோ3பிசன்தா3 மன்தா3த்வாஞ்சீ உத்33ரிலே
ஜயதே3வ ஜயதே3வ த3த்த அவதூ3த ஓ ஸாயீ அவதூ3
ஜோடு3னி கரதவ சரணீ டே2விதோமாதா4 ஜயதே3வ ஜயதே3
பே43தத்த்வஹின்தூ3 யவனா ந் சாகாஹீ
தா3வாயாஸிஜூ2லாபுனரபினரதே3ஹீ
பாஹஸி ப்ரேமானே ந் தூ ஹின்து3யவனாஹி
தா3விஸி ஆத்மத்வானே வ்யாபக் ஹஸாயீ
ஜயதே3வஜயதே3வ த3த்தா அவதூ4தா ஓ ஸாயீ அவதூ4தா
ஜோடு3னி கரதவ சரணீடே2விதோமாதா4 ஜயதே3வ ஜயதே3
தே3வஸாயினாதா4 த்வத்பத3னத ஹ்வானே
பரமாயாமோஹித ஜனமோசன ஜு2ணிஹ்வானே
தத்க்ருபயா ஸகலான் சே ஸங்கடனிரஸாவே
தே3ஶில தரிதே3த்வத்3ருஶ க்ருஷ்ணானேகா3னே
ஜயதே3வ ஜயதே3வ த3த்தா அவதூ3தா ஓ ஸாயி அவதூ3
ஜோடு3னி கரதவசரணி டே2விதோ மாதா4 ஜயதே3வ ஜயதே3
ஶிரிடி3 மாஜே2 பண்ட3ரிபுரஸாயிபா3பா3ரமாவர
பா3பா3ரமவர – ஸாயிபா3பா3ரமவர
ஶுத்334க்திசன்த்3ர பா4கா3 – பா4வபுண்ட3லீகஜாகா3
புண்ட3லீக ஜாகா3 – பா4வபுண்ட3லீகஜாகா3
யஹோயாஹோ அவகே4 ஜன – கரூபா3பா3ன்ஸீவன்த3
ஸாயிஸீவன்த3ன – கரூபா3பா3ன்ஸீவன்த3
3ணூஹ்மணே பா3பா3ஸாயீ – தா3வபாவமாஜே2 ஆ​​ஈ
பாவமாஜே2 ஆ​​ஈ – தா3வபாவமாஜே2 ஆ​​ஈ
கா4லீன லோடாங்க3ண வன்தீ3ன சரண
டோ3ல்யானிபாஹீனரூபதுஜே2
ப்ரேமே ஆலிங்க3ன ஆனந்தே3பூஜின்
பா4வே ஓவால்தி3ன ஹ்மணேனாமா
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவப3ன்து3ஶ்ச ஸகா2த்வமேவ
த்வமேவ வித்3யா த்3ரவிணஂ த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வஂ மமதே3வதே3
காயேன வாசா மனசேன்த்3ரியேர்வா
பு3த்3த்3யாத்மனாவா ப்ரக்ருதி ஸ்வபா4வாத்
கரோமி யத்3யத்ஸகலஂ பரஸ்மை
நாராயணா யேதி ஸமர்பயாமீ
அச்யுதங்கேஶவஂ ராமனாராயணம்
க்ருஷ்ணதா3மோத3ரஂ வாஸுதே3வஂ ஹரிம்
ஶ்ரீத4ரஂ மாத4வம் கோ3பிகாவல்லப4ம்
ஜானகீனாயகஂ ராமசன்த்3ரம் பஜ4
ஹரேராம ஹரேராம ராமராம ஹரே ஹரே
ஹரேக்ருஷ்ண ஹரேக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே॥ஶ்ரீ கு3ருதே3வத3த்த
ஹரி: ஓஂ யஜ்கே3ன யஜ்க3 மயஜன்த தே3வாஸ்தானித4ர்மாணி
ப்ரத4மான்யாஸன் தேஹனாகஂ மஹிமான்: ஸசன்த
யத்ர பூர்வேஸாத்3யாஸ்ஸன்திதே3வா
ஓஂ ராஜாதி4ராஜாய பஸஹ்யஸாஹினே
நமோவயஂ வை ஶ்ரவணாய குர்மஹே
ஸமேகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்
காமேஶ்வரோ வைஶ்ரவணோ த3தா3து
குபே3ராய வைஶ்ரவணாயா மஹாராஜாயனம:
ஓஂ ஸ்வஸ்தீ ஸாம்ராஜ்யம் போ4ஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யஂ வைராஜ்யஂ பாரமேஷ்ட்யம்ராஜ்யம்
மஹாராஜ்ய மாதி4பத்யமயஂ ஸமன்தபர்யா
ஈஶ்யா ஸ்ஸார்வபௌ4ம ஸ்ஸார்வா யுஷான்
தாதா3பதா3ர்தா3த் ப்ருதி4வ்யைஸமுத்3ர பர்யான்தாயா
ஏகரால்த்3ல்தி3தி தத3ப்யேஷ ஶ்லோகோபி3கீ3தோ மருத:
பரிவேஷ்டோரோ மருத்த ஸ்யாவஸன் க்3ருஹே
ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்ரேர் விஶ்வேதே3வாஸபா4ஸத3 இதி
ஶ்ரீ நாராயணவாஸுதே3வ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹாராஜ் கி ஜை
அனந்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனந்தாதுலாதே கஸேரே நமாவே
அனந்தா முகா2சா ஶிணே ஶேஷ கா3தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீ ஸாயினாத4
ஸ்மராவே மனீத்வத்பதா3 நித்யபா4வே
உராவே தரீப4க்தி ஸாடீ2 ஸ்வபா4வே
தராவேஜகா3 தாருனீ மாயதாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4
வஸேஜோ ஸதா3 தா3வயா ஸன்தலீலா
தி3ஸே ஆஜ்க்3ய லோகாபரீ ஜோஜனாலா
பரீ அன்தரீஜ்க்3யான கைவல்ய தா3தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீஸாயினாதா4
4ராலாத4லா ஜன்மஹா மானவாசா
நராஸார்த4கா ஸாத4னீபூ4தஸாசா
4ரூஸாயீ ப்ரேமா க3ல்தா3யா​​அஹன்தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீ ஸாயினாதா4
4ராவே கரீஸான அல்பஜ்க்3யபா3லா
கராவே அஹ்மாத4ன்ய சும்போ4னிகா3லா
முகீ2கா4ல ப்ரேமேக2ராக்3ராஸ அதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீ ஸாயினாதா4
ஸுராதீ3க ஜ்யாஞ்ச்யா பதா3 வன்தி3தாதீ
ஸுகாதீ3க ஜாதே ஸமானத்வதே3தீ
ப்ரயாகா3தி3தீர்தே4 பதீ3 நம்ரஹோதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீ ஸாயினாதா4
துஜ்2யா ஜ்யாபதா3 பாஹதா கோ3பபா3லீ
ஸதா3ரங்க3லீ சித்ஸ்வரூபீ மில்தா3லீ
கரீராஸக்ரீடா3 ஸவே க்ருஷ்ணனாதா4
துலாமாக3தோ மாக3ணே ஏகத்3யாவே
கராஜோடி3தோ தீ3ன அத்யன்த பா4வே
4வீமோஹனீராஜ ஹாதாரி ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க3 ஶ்ரீ ஸாயினாதா4
ஐஸா யே​​ஈபா3! ஸாயி தி33ம்ப3ரா
அக்ஷயரூப அவதாரா । ஸர்வஹிவ்யாபக தூ
ஶ்ருதுஸாரா அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பா3பா3யே) மஹாராஜே ஈபா3
காஶீஸ்னான ஜப ப்ரதிதி3வஸீ கொல்தா3புரபி4க்ஷேஸீ
நிர்மலனதி3 துங்கா3 ஜலப்ராஸீ நித்3ராமாஹுரதே3ஶீ ஈஸா யே யீபா3
ஜே2ல்தீ3லோம்ப3தஸே வாமகரீ த்ரிஶூல ட4மரூதா4ரி
4க்தாவரத3ஸதா3 ஸுக2காரீதே3ஶீல முக்தீசாரீ ஈஸா யே யீபா3
பாயிபாது3கா ஜபமாலா கமண்ட3லூம்ருக3சாலா
தா4ரணகரிஶீபா3 நாகஜ3டாமுகுட ஶோப4தோமாதா4 ஈஸா யே யீபா3
தத்பர துஜ்2யாயா ஜேத்4யானீ அக்ஷயத்வாஞ்சேஸத3வீ
லக்ஷ்மீவாஸகரீ தி3னரஜனீ ரக்ஷஸிஸங்கட வாருனி ஈஸா யே யீபா3
யாபரித்4யான துஜே2 கு3ருராயா த்3ருஶ்ய கரீனயனாயா பூர்ணானந்த3 ஸுகே2ஹீகாயா
லாவிஸிஹரி கு3ணகா3யா ஈஸா யே யீபா3
ஸாயி தி33ம்ப3ர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸர்வஹிவ்யாபக தூ ஶ்ருதிஸாரா அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பா3பா3யே) மஹாராஜே ஈபா3
ஸதா3ஸத்ஸ்வரூபஂ சிதா3னந்த3கன்த3ம்
ஸ்வப4க்தேச்சயா மானுஷம் த3ர்ஶயன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
4வத்4வான்த வித்4வம்ஸ மார்தாண்ட3மீட்3யம்
மனோவாக3தீதஂ முனிர் த்4யான க3ம்யம்
ஜக3த்3வ்யாபகஂ நிர்மலஂ நிர்கு3ணன்த்வாம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
4வாம்போ4தி3 மக்3னார்தி4 தானாஂ ஜனானாம்
ஸ்வபாதா3ஶ்ரிதானாஂ ஸ்வப4க்தி ப்ரியாணாம்
ஸமுத்3தா3ரணார்தஂ4 கலௌ ஸம்ப4வன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
ஸதா3னிம்ப3வ்ருக்ஷாதி4கஂ ஸாத4யன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
ஸதா3கல்பவ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதி4மூலே
4வத்3பா4வபு3த்3த்3யா ஸபர்யாதி3ஸேவாம்
ந்ருணாங்குர்வதாம்பு4க்தி-முக்தி ப்ரத3ன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
அனேகா ஶ்ருதா தர்க்யலீலா விலாஸை:
ஸமா விஷ்க்ருதேஶான பா4ஸ்வத்ர்பபா4வம்
அஹம்பா4வஹீனஂ ப்ரஸன்னாத்மபா4வம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
ஸதாம்விஶ்ரமாராமமேவாபி4ராமம்
ஸதா3ஸஜ்ஜனை ஸம்ஸ்துதஂ ஸன்னமத்3பி4:
ஜனாமோத33ம் ப4க்த ப4த்3ர ப்ரத3ன்தம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
அஜன்மாத்3யமேகஂ பரம்ப்3ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயஂ ஸம்ப4வஂ ராமமேவானதீர்ணம்
4வத்33ர்ஶனாத்ஸம்புனீத: ப்ரபோ4ஹம்
நமாமீஶ்வரஂ ஸத்3கு3ருஂ ஸாயினாத4ம்
ஶ்ரீஸாயிஶ க்ருபானிதே3 – கி2லன்ருணாஂ ஸர்வார்த4ஸித்3தி3ப்ரத3
யுஷ்மத்பாத3ரஜ:ப்ரபா4வமதுலம் தா4தாபிவக்தா​​அக்ஷம:
ஸத்34க்த்யாஶ்ஶரணஂ க்ருதாஞ்ஜலிபுட: ஸம்ப்ராப்திதோ – ஸ்மின் ப்ரபோ4
ஶ்ரீமத்ஸாயிபரேஶ பாத3 கமலானாச்சரண்யம்மம
ஸாயிரூப த4ரராகோ4த்தமம்
4க்தகாம விபு34 த்3ருமம்ப்ரபு4ம்
மாயயோபஹத சித்த ஶுத்33யே
சின்தயாம்யஹே ம்மஹர்னிஶஂ முதா3
ஶரத்ஸுதா4ம்ஶு ப்ரதிமம்ப்ரகாஶம்
க்ருபாதபப்ரதம்வஸாயினாத4
த்வதீ3யபாதா3ப்3ஜ ஸமாஶ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாகரோது
உபாஸனாதை3வத ஸாயினாத4
ஸ்மவைர்ம யோபாஸனி நாஸ்துவன்தம்
ரமேன்மனோமே தவபாத3யுக்3மே
ப்4ருங்கோ3 யதா3ப்3ஜே மகரன்த3லுப்3த:4
அனேகஜன்மார்ஜிதபாப ஸங்க்ஷயோ
4வேத்34வத்பாத3 ஸரோஜ த3ர்ஶனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத4 புஞ்ஜகான்
ப்ரஸீத3 ஸாயிஶ ஸத்3கு3ரோத3யானிதே4
ஶ்ரீஸாயினாத4 சரணாம்ருதபூர்ணசித்தா
தத்பாத3 ஸேவனரதா ஸ்ஸத தஞ்ச ப4க்த்யா
ஸம்ஸார ஜன்யது3ரிதௌக4 வினிர்க3 தாஸ்தே
கைவல்ய தா4ம பரமஂ ஸமவாப்னுவன்தி
ஸ்தோத்ரமே தத்படே2த்34க்த்யா யோன்னரஸ்தன்மனாஸதா3
ஸத்3கு3ரோ: ஸாயினாத4ஸ்யக்ருபாபாத்ரம் ப4வேத்34வம்
கரசரணக்ருதஂ வாக்காயஜங்கர்மஜம்வா
ஶ்ரவணனயனஜம்வாமானஸம்வா – பராத4ம்
விதி3தமவிதி3தஂ வாஸர்வேமேதத்க்ஷமஸ்வ
ஜயஜயகருணாத்3பே4 ஶ்ரீ ப்ரபோ4ஸாயினாத4
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹராஜ் கி ஜை
ராஜாதி4ராஜ யோகி3ராஜ பரப்3ரஹ்ம ஶ்ரீஸாயினாதா4மஹராஜ்

ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹராஜ் கி ஜை

********

Leave a Comment