[साईं बाबा- षेज् आरती] ᐈ Sai Baba Shej Aarti Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sai Baba Shej Aarti Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

श्री सच्चिदानन्द समर्ध सद्गुरु सायिनाध महराज् की जै.

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
निर्गुणातीस्धति कैसी आकारा आलीबाबा आकारा आली
सर्वाघटि भरूनी उरलीसायिमावुली
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
रजतम सत्त्व तिघे मायाप्रसवलीबाबामाया प्रसवली
मायेचिये पोटीकैसी माया उद्भवली
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
सप्तसागरीकैसा खेल् मण्डीला बाबा खेल् मण्डीला
खेलूनिया खेल अवघा विस्तारकेला
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता
ब्रह्माण्डेची रचनाकैसी दाखविलीडोला बाबादाखविलीडोला
तुकाह्मणे माझा स्वामी कृपालू भोला
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पाञ्चाही तत्त्वाञ्चादीपलाविला आता
लोपलेज्ञान जगी हितनेणतिकोणि
अवतारा पाण्डुरङ्गा नामठेविलेज्ञानी
आरतिज्ञानराजा महा कैवल्य तेज
सेवितिसाधु सन्ता मनुवेदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
कनकचे ताटकरी उभ्यगोपिकनारी
नारद तुम्बुरहो सामगायनकरी
आरतीज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा
सेवितिसाधु सन्ता मनुवेदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
पगट गुह्यबोले विश्वब्रह्मचिकेलॆ
रामजनार्धनि (पा)सायि मस्तकठेविले
आरति ज्ञानराजा महकैवल्य ताजा
सेवितिसाधु सन्ता मनुवेदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
आरति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानन्दमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
राघवे सागराता पाषाणतारिले
तैसे तुको बाचे अभङ्ग रक्षीले
रति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानन्दमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
तूनेकित तुल नेसी ब्रह्मतुकासि​​आले
ह्मणोनि रामेश्वरे चरणि मस्तकठेविले
आरति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानन्दमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
जैजै सायिनाध आता पहुडावेमन्दिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिGऎ​​उनिकरीहो
रञ्जविसी तू मधुरबोलुनी मायाजशीनिज मुलाहो
रञ्जविसी तू मधुरबोलुनी मायाजशीनिज मुलाहो
भोगिसिव्यादितूच हरु नियानिजसेवक दु:खलाहो
भोगिसिव्यादितूच हरु नियानिजसेवक दु:खलाहो
दावुनिभक्तव्यसनहरिसी दर्शन देशी त्यालाहो
दावुनिभक्तव्यसनहरिसी दर्शन देशी त्यालाहो
झूले असति कस्ट अतीशयातुमचे यादेहालहो
जैजैसायिनाध आतापहुडावे मन्दिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिGऎ​​उनिकरीहो
जैजैसायिनाध आतापहुडावे मन्दिरीहो
क्षमाशयन सुन्दरिहिशोभा सुमनशेजत्यावरीहो
क्षमाशयन सुन्दरिहिशोभा सुमनशेजत्यावरीहो
घ्यावी दोडी भक्त जनाञ्चि पूज अर्चाकरीहो
घ्यावी दोडी भक्त जनाञ्चि पूज अर्चाकरीहो
ओवालितोपञ्चप्राणिज्योति सुमतीकरीहो
ओवालितोपञ्चप्राणिज्योति सुमतीकरीहो
सेवाकिङ्करभक्ति प्रीति अत्तरपरिमलवारिहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मन्दिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिघे उनिकरीहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मन्दिरीहो
सोडुनिजाया दु:खवाटते बाबा(सायि) त्वच्चरणासीहो
सोडुनिजाया दु:खवाटते बाबा(सायि) त्वच्चरणासीहो
आज्ञेस्तवहो असीप्रसादघे​​उनि निजसदनासीहो
आज्ञेस्तवहो असीप्रसादघे​​उनि निजसदनासीहो
जातो​​आता ये उपुनरपित्वच्चरणाचेपाशिहो
जातो​​आता ये उपुनरपित्वच्चरणाचेपाशिहो
उठवूतुजल सायिमावुले निजहित सादा यासीहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मन्दिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिघे उनिकरीहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मन्दिरीहो
आतास्वामी सुखेनिद्राकरा अवधूता बाबाकरासायिनाधा
चिन्मयहे (निज) सुखदाम जावुनि पहुडा​​एकान्त
वैराग्याचा कुञ्च घे​​उनि चौक झूडिला बाबाचौकझूडिला
तयावरी सुप्रेमाचा शिडकावादिदला
आतास्वामीसुखेनिद्राकरा अवदूताबाबाकरा सायिनाधा
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा​​एकान्त
पायघड्या घातल्य सुन्दर नवविदा भक्ती​​ईत बाबानवविदा भक्ती
ज्ञानाञ्च्यासमयालावुनि उजलल्याज्योती
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा​​एकान्त
भावार्धाञ्चा मञ्चक ह्रुदयाकाशीटाङ्गिला बाबा(ह्रुदया) काशीटाङ्गिला
मनाची सुमने करुनीकेले शेजेला
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा​​एकान्त
द्वैताचे कपाटलावुनि एकत्रकेले बाबा एकत्रकेले
दुर्भुद्दीञ्च्या गाण्ठी सोडुनि पडदेसोडिले
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा​​एकान्त
आशातृष्ण कल्पनेचा सोडुनि गलबला बाबासोडुनि गलबला
दयाक्षमा शान्ति दासी उब्या सेवेला
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा​​एकान्त
अलक्ष्य उन्मनि घे​​उनि नाजुक दुश्शाला बाबा नाजुक दुश्शाला
निरञ्जने सद्गुरुस्वामी निजविलशेजेला
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा​​एकान्त
श्री गुरुदेवद्त:
पाहेप्रसादाचि वाटद्यावेदु​​ओनियाताटा
शेषाघे​​उनि जा ईनतुमचे झूलीयाबोजन
झूलो आता​​एकसवातुह्म आलंवावोदेवा
तुकाह्मणे आता चित्त करुनीराहिलो निश्चित्
पावलाप्रसाद​​आत विठोनिजवे बाबा आतानिजवे
आपुलातो श्रमकलोयेतसेभावे
आतास्वामी सुखे निद्रा करा गोपाला बाबासायिदयाला
पुरलेमनोराध जातो आपुलेस्धला
तुह्मसी जागवू आह्म​​आपुल्या चाडा बाबा आपुल्याचाडा
शुभा शुभ कर्मेदोष हरावयापीडा
अतास्वामी सुखे निद्राकरागोपाला बाबासायिदयाला
पुरलेमनोराध जातो आपुलेस्धला
तुकाह्मणेधिदले उच्चिष्टाचेभोजन (बाबा) उच्चिष्टाचे भोजन
नाहिनिवडिले अह्म आपुल्याभिन्ना
अतास्वामी सुखे निद्राकरागोपाला बाबासायिदयाला
पुरलेमनोरधजातो आपुलेस्धला
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै
राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्रीसायिनाधामहराज्
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै

********

Leave a Comment