[ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ] ᐈ Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada Pdf

Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಸ್ತಕಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ॥10 ॥
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥
ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈಕಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥
ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಫಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಂಭಾಸುರ ಪ್ರಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಬೀಜನಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಂಡಕಾಯ ಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥
ಓಂ ವಾರಿಜಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಂಸಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಂಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀಸ್ಸಮಪ್ತಾ ॥

********

Leave a Comment