[સારે જહા સે અચ્છા] ᐈ Sare Jahan Se Accha Lyrics In Gujarati Pdf

Sare Jahan Se Accha Lyrics In Gujarati

સારે જહાસે અચ્છા હિંદુસ્તાન્ હમારા
હં બુલ્ બુલે હૈ ઇસ્​કે, યે ગુલ્ સિતા હમારા॥

પરબત્ વો સબ્ સે ઊંછા હમ્​સાયા આસ્​માન્ કા
વો સંતરી હમારા ! વો પાસ્​બા હમારા॥

ગોદિમે ખેલ્​તીહૈ ઇસ્​કી હજારો નદિયા
ગુલ્​ષન્ હૈ જિન્​કે દમ્​સે રષ્​કે જિના હમારા॥

મજ્ – હબ્ નહી સિખાતા આપસ્​મે બૈર્ રખ્​ના
હિંદી હૈ હં વતન્ હૈ હિંદુસ્તાન્ હમારા॥

********

Leave a Comment