[Shiva Bhujangam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Shiva Bhujangam English Lyrics

galaddaanagamdam miladbhrrimgashhamdam
chalachchaarushumdam jagattraanashaumdam ।
kanaddamtakaamdam vipadbhamgachamdam
shivapremapimdam bhaje vakratumdam ॥ 1 ॥

anaadyamtamaadyam param tattvamartham
chidaakaaramekam tureeyam tvameyam ।
haribrahmamrrigyam parabrahmaroopam
manovaagateetam mahahshaivameede ॥ 2 ॥

svashaktyaadi shaktyamta simhaasanastham
manohaari sarvaamgaratnorubhooshham ।
jataaheemdugamgaasthishamyaakamaulim
paraashaktimitram namah pamchavaktram ॥ 3 ॥

shiveshaanatatpoorushhaaghoravaamaadibhih
pamchabhirhrrinmukhaih shhadbhiramgaih ।
anaupamya shhattrimshatam tattvavidyaamateetam
param tvaam katham vetti ko vaa ॥ 4 ॥

pravaalapravaahaprabhaashonamardham
marutvanmani shreemahah shyaamamardham ।
gunasyootametadvapuh shaivamamtah
smaraami smaraapattisampattihetoh ॥ 5 ॥

svasevaasamaayaatadevaasuremdraa
namanmaulimamdaaramaalaabhishhiktam ।
namasyaami shambho padaambhoruham te
bhavaambhodhipotam bhavaanee vibhaavyam ॥ 6 ॥

jagannaatha mannaatha gaureesanaatha
prapannaanukampinvipannaartihaarin ।
mahahstomamoorte samastaikabamdho
namaste namaste punaste namo.astu ॥ 7 ॥

viroopaakshha vishvesha vishvaadideva
trayee moola shambho shiva tryambaka tvam ।
praseeda smara traahi pashyaavamuktyai
kshhamaam praapnuhi tryakshha maam rakshha modaat ॥ 8 ॥

mahaadeva devesha devaadideva
smaraare puraare yamaare hareti ।
bruvaanah smarishhyaami bhaktyaa \line bhavamtam tato me dayaasheela deva praseeda ॥ 9 ॥

tvadanyah sharanyah prapannasya neti
praseeda smaranneva hanyaastu dainyam ।
na chette bhavedbhaktavaatsalyahaanistato
me dayaalo sadaa sannidhehi ॥ 10 ॥

ayam daanakaalastvaham daanapaatram
bhavaaneva daataa tvadanyam na yaache ।
bhavadbhaktimeva sthiraam dehi mahyam
krripaasheela shambho krritaartho.asmi tasmaat ॥ 11 ॥

pashum vetsi chenmaam tamevaadhiroodhah
kalamkeeti vaa moordhni dhatse tameva ।
dvijihvah punah so.api te kamthabhooshhaa
tvadamgeekrritaah sharva sarve.api dhanyaah ॥ 12 ॥

na shaknomi kartum paradrohalesham
katham preeyase tvam na jaane gireesha ।
tathaahi prasanno.asi kasyaapi
kaamtaasutadrohino vaa pitrridrohino vaa ॥ 13 ॥

stutim dhyaanamarchaam yathaavadvidhaatum
bhajannapyajaananmaheshaavalambe ।
trasamtam sutam traatumagre
mrrikamdoryamapraananirvaapanam tvatpadaabjam ॥ 14 ॥

shiro drrishhti hrridroga shoola pramehajvaraarsho jaraayakshhmahikkaavishhaartaan ।
tvamaadyo bhishhagbheshhajam bhasma shambho
tvamullaaghayaasmaanvapurlaaghavaaya ॥ 15 ॥

daridro.asmyabhadro.asmi bhagno.asmi dooye
vishhanno.asmi sanno.asmi khinno.asmi chaaham ।
bhavaanpraaninaamamtaraatmaasi shambho
mamaadhim na vetsi prabho rakshha maam tvam ॥ 16 ॥

tvadakshhnoh kataakshhah patettryakshha yatra
kshhanam kshhmaa cha lakshhmeeh svayam tam vrrinaate ।
kireetasphurachchaamarachChatramaalaakalaacheegajakshhaumabhooshhaavisheshhaih ॥ 17 ॥

bhavaanyai bhavaayaapi maatre cha pitre
mrridaanyai mrridaayaapyaghaghnyai makhaghne ।
shivaamgyai shivaamgaaya kurmah shivaayai
shivaayaambikaayai namastryambakaaya ॥ 18 ॥

bhavadgauravam mallaghutvam viditvaa
prabho rakshha kaarunyadrrishhtyaanugam maam ।
shivaatmaanubhaavastutaavakshhamo.aham
svashaktyaa krritam me.aparaadham kshhamasva ॥ 19 ॥

yadaa karnaramdhram vrajetkaalavaahadvishhatkamthaghamtaa ghanaatkaaranaadah ।
vrrishhaadheeshamaaruhya devaupavaahyamtadaa
vatsa maa bheeriti preenaya tvam ॥ 20 ॥

yadaa daarunaabhaashhanaa bheeshhanaa me
bhavishhyamtyupaamte krritaamtasya dootaah ।
tadaa manmanastvatpadaambhoruhastham
katham nishchalam syaannamaste.astu shambho ॥ 21 ॥

yadaa durnivaaravyatho.aham shayaano
luthannihshvasannihsrritaavyaktavaanih ।
tadaa jahnukanyaajalaalamkrritam te
jataamamdalam manmanomamdire syaat ॥ 22 ॥

yadaa putramitraadayo matsakaashe
rudamtyasya haa keedrrisheeyam dasheti ।
tadaa devadevesha gaureesha shambho
namaste shivaayetyajasram bravaani ॥ 23 ॥

yadaa pashyataam maamasau vetti
naasmaanayam shvaasa eveti vaacho bhaveyuh ।
tadaa bhootibhooshham bhujamgaavanaddham
puraare bhavamtam sphutam bhaavayeyam ॥ 24 ॥

yadaa yaatanaadehasamdehavaahee
bhavedaatmadehe na moho mahaanme ।
tadaa kaashasheetaamshusamkaashameesha
smaraare vapuste namaste smaraami ॥ 25 ॥

yadaapaaramachChaayamasthaanamadbhirjanairvaa viheenam gamishhyaami maargam ।
tadaa tam nirumdhamkrritaamtasya maargam
mahaadeva mahyam manojjhnam prayachCha ॥ 26 ॥

yadaa rauravaadi smaranneva bheetyaa
vrajaamyatra moham mahaadeva ghoram ।
tadaa maamaho naatha kastaarayishhyatyanaatham paraadheenamardhemdumaule ॥ 27 ॥

yadaa shvetapatraayataalamghyashakteh
krritaamtaadbhayam bhaktivaatsalyabhaavaat ।
tadaa paahi maam paarvateevallabhaanyam
na pashyaami paataarametaadrrisham me ॥ 28 ॥

idaaneemidaaneem mrritirme bhavitreetyaho samtatam chimtayaa peedito.asmi ।
katham naama maa bhoonmrritau bheetireshhaa
namaste gateenaam gate neelakamtha ॥ 29 ॥

amaryaadamevaahamaabaalavrriddham
haramtam krritaamtam sameekshhyaasmi bheetah ।
mrritau taavakaamghryabjadivyaprasaadaadbhavaaneepate nirbhayo.aham bhavaani ॥ 30 ॥

jaraajanmagarbhaadhivaasaadiduhkhaanyasahyaani jahyaam jagannaatha deva ।
bhavamtam vinaa me gatirnaiva shambho
dayaalo na jaagarti kim vaa dayaa te ॥ 31 ॥

shivaayeti shabdo namahpoorva eshha
smaranmuktikrrinmrrityuhaa tattvavaachee ।
maheshaana maa gaanmanasto vachastah
sadaa mahyametatpradaanam prayachCha ॥ 32 ॥

tvamapyamba maam pashya sheetaamshumaulipriye bheshhajam tvam bhavavyaadhishaamtau
bahukleshabhaajam padaambhojapote
bhavaabdhau nimagnam nayasvaadya paaram ॥ 33 ॥

anudyallalaataakshhi vahni prarohairavaamasphurachchaaruvaamorushobhaih ।
anamgabhramadbhogibhooshhaavisheshhairachamdraardhachoodairalam daivatairnah ॥ 34 ॥

akamthekalamkaadanamgebhujamgaadapaanaukapaalaadaphaale.analaakshhaat ।
amaulaushashaamkaadavaamekalatraadaham devamanyam na manye na manye ॥ 35 ॥

mahaadeva shambho gireesha trishoolimstvadeeyam samastam vibhaateeti yasmaat ।
shivaadanyathaa daivatam naabhijaane
shivo.aham shivo.aham shivo.aham shivo.aham ॥ 36 ॥

yato.ajaayatedam prapamcham vichitram
sthitim yaati yasminyadekaamtamamte ।
sa karmaadiheenah svayamjyotiraatmaa
shivo.aham shivo.aham shivo.aham shivo.aham ॥ 37 ॥

kireete nishesho lalaate hutaasho
bhuje bhogiraajo gale kaalimaa cha ।
tanau kaaminee yasya tattulyadevam
na jaane na jaane na jaane na jaane ॥ 38 ॥

anena stavenaadaraadambikesham
paraam bhaktimaasaadya yam ye namamti ।
mrritau nirbhayaaste janaastam bhajamte
hrridambhojamadhye sadaaseenameesham ॥ 39 ॥

bhujamgapriyaakalpa shambho mayaivam
bhujamgaprayaatena vrrittena klrriptam ।
narah stotrametatpathitvorubhaktyaa
suputraayuraarogyamaishvaryameti ॥ 40 ॥

********

Leave a Comment