[ശ്രീ ഗുരുഗീതാ] ᐈ Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Malayalam

ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ।
ഹരിഃ ഓമ് ।

ധ്യാനമ്
ഹംസാഭ്യാം പരിവൃത്തപത്രകമലൈര്ദിവ്യൈര്ജഗത്കാരണം
വിശ്വോത്കീര്ണമനേകദേഹനിലയം സ്വച്ഛംദമാനംദകമ് ।
ആദ്യംതൈകമഖംഡചിദ്ഘനരസം പൂര്ണം ഹ്യനംതം ശുഭം
പ്രത്യക്ഷാക്ഷരവിഗ്രഹം ഗുരുപദം ധ്യായേദ്വിഭും ശാശ്വതമ് ॥

അഥ പ്രഥമോഽധ്യായഃ ॥

അചിംത്യാവ്യക്തരൂപായ നിര്ഗുണായ ഗണാത്മനേ ।
സമസ്തജഗദാധാരമൂര്തയേ ബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥ 1 ॥

ഋഷയ ഊചുഃ ।
സൂത സൂത മഹാപ്രാജ്ഞ നിഗമാഗമപാരഗ ।
ഗുരുസ്വരൂപമസ്മാകം ബ്രൂഹി സര്വമലാപഹമ് ॥ 2 ॥

യസ്യ ശ്രവണമാത്രേണ ദേഹീ ദുഃഖാദ്വിമുച്യതേ ।
യേന മാര്ഗേണ മുനയഃ സര്വജ്ഞത്വം പ്രപേദിരേ ॥ 3 ॥

യത്പ്രാപ്യ ന പുനര്യാതി നരഃ സംസാരബംധനമ് ।
തഥാവിധം പരം തത്ത്വം വക്തവ്യമധുനാ ത്വയാ ॥ 4 ॥

ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതമം സാരം ഗുരുഗീതാ വിശേഷതഃ ।
ത്വത്പ്രസാദാച്ച ശ്രോതവ്യാ തത്സര്വം ബ്രൂഹി സൂത നഃ ॥ 5 ॥

ഇതി സംപ്രാര്ഥിതഃ സൂതോ മുനിസംഘൈര്മുഹുര്മുഹുഃ ॥

കുതൂഹലേന മഹതാ പ്രോവാച മധുരം വചഃ ॥ 6 ॥

സൂത ഉവാച ।
ശ്രുണുധ്വം മുനയഃ സര്വേ ശ്രദ്ധയാ പരയാ മുദാ ।
വദാമി ഭവരോഗഘ്നീം ഗീതാം മാതൃസ്വരൂപിണീമ് ॥ 7 ॥

പുരാ കൈലാസശിഖരേ സിദ്ധഗംധര്വസേവിതേ ।
തത്ര കല്പലതാപുഷ്പമംദിരേഽത്യംതസുംദരേ ॥ 8 ॥

വ്യാഘ്രാജിനേ സമാസീനം ശുകാദിമുനിവംദിതമ് ।
ബോധയംതം പരം തത്ത്വം മധ്യേ മുനിഗണേ ക്വചിത് ॥ 9 ॥

പ്രണമ്രവദനാ ശശ്വന്നമസ്കുര്വംതമാദരാത് ।
ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മയമാപന്ന പാര്വതീ പരിപൃച്ഛതി ॥ 10 ॥

പാര്വത്യുവാച ।
ഓം നമോ ദേവ ദേവേശ പരാത്പര ജഗദ്ഗുരോ ।
ത്വാം നമസ്കുര്വതേ ഭക്ത്യാ സുരാസുരനരാഃ സദാ ॥ 11 ॥

വിധിവിഷ്ണുമഹേംദ്രാദ്യൈര്വംദ്യഃ ഖലു സദാ ഭവാന് ।
നമസ്കരോഷി കസ്മൈ ത്വം നമസ്കാരാശ്രയഃ കില ॥ 12 ॥

ദൃഷ്ട്വൈതത്കര്മ വിപുലമാശ്ചര്യ പ്രതിഭാതി മേ ।
കിമേതന്ന വിജാനേഽഹം കൃപയാ വദ മേ പ്രഭോ ॥ 13 ॥

ഭഗവന് സര്വധര്മജ്ഞ വ്രതാനാം വ്രതനായകമ് ।
ബ്രൂഹി മേ കൃപയാ ശംഭോ ഗുരുമാഹാത്മ്യമുത്തമമ് ॥ 14 ॥

കേന മാര്ഗേണ ഭോ സ്വാമിന് ദേഹീ ബ്രഹ്മമയോ ഭവേത് ।
തത്കൃപാം കുരു മേ സ്വാമിന് നമാമി ചരണൌ തവ ॥ 15 ॥

ഇതി സംപ്രാര്ഥിതഃ ശശ്വന്മഹാദേവോ മഹേശ്വരഃ ।
ആനംദഭരിതഃ സ്വാംതേ പാര്വതീമിദമബ്രവീത് ॥ 16 ॥

ശ്രീ മഹാദേവ ഉവാച ।
ന വക്തവ്യമിദം ദേവി രഹസ്യാതിരഹസ്യകമ് ।
ന കസ്യാപി പുരാ പ്രോക്തം ത്വദ്ഭക്ത്യര്ഥം വദാമി തത് ॥ 17 ॥

മമ രൂപാഽസി ദേവി ത്വമതസ്തത്കഥയാമി തേ ।
ലോകോപകാരകഃ പ്രശ്നോ ന കേനാപി കൃതഃ പുരാ ॥ 18 ॥

യസ്യ ദേവേ പരാ ഭക്തിര്യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരൌ ।
തസ്യൈതേ കഥിതാ ഹ്യര്ഥാഃ പ്രകാശംതേ മഹാത്മനഃ ॥ 19 ॥

യോ ഗുരുഃ സ ശിവഃ പ്രോക്തോ യഃ ശിവഃ സ ഗുരുഃ സ്മൃതഃ ।
വികല്പം യസ്തു കുര്വീത സ നരോ ഗുരുതല്പഗഃ ॥ 20 ॥

ദുര്ലഭം ത്രിഷു ലോകേഷു തച്ഛൃണുഷ്വ വദാമ്യഹമ് ।
ഗുരുബ്രഹ്മ വിനാ നാന്യഃ സത്യം സത്യം വരാനനേ ॥ 21 ॥

വേദശാസ്ത്രപുരാണാനി ചേതിഹാസാദികാനി ച ।
മംത്രയംത്രാദിവിദ്യാനാം മോഹനോച്ചാടനാദികമ് ॥ 22 ॥

ശൈവശാക്താഗമാദീനി ഹ്യന്യേ ച ബഹവോ മതാഃ ।
അപഭ്രംശാഃ സമസ്താനാം ജീവാനാം ഭ്രാംതചേതസാമ് ॥ 23 ॥

ജപസ്തപോ വ്രതം തീര്ഥം യജ്ഞോ ദാനം തഥൈവ ച ।
ഗുരുതത്ത്വമവിജ്ഞായ സര്വം വ്യര്ഥം ഭവേത്പ്രിയേ ॥ 24 ॥

ഗുരുബുദ്ധ്യാത്മനോ നാന്യത് സത്യം സത്യം വരാനനേ ।
തല്ലാഭാര്ഥം പ്രയത്നസ്തു കര്തവ്യശ്ച മനീഷിഭിഃ ॥ 25 ॥

ഗൂഢാവിദ്യാ ജഗന്മായാ ദേഹശ്ചാജ്ഞാനസംഭവഃ ।
വിജ്ഞാനം യത്പ്രസാദേന ഗുരുശബ്ദേന കഥ്യതേ ॥ 26 ॥

യദംഘ്രികമലദ്വംദ്വം ദ്വംദ്വതാപനിവാരകമ് ।
താരകം ഭവസിംധോശ്ച തം ഗുരും പ്രണമാമ്യഹമ് ॥ 27 ॥

ദേഹീ ബ്രഹ്മ ഭവേദ്യസ്മാത് ത്വത്കൃപാര്ഥം വദാമി തത് ।
സര്വപാപവിശുദ്ധാത്മാ ശ്രീഗുരോഃ പാദസേവനാത് ॥ 28 ॥

സര്വതീര്ഥാവഗാഹസ്യ സംപ്രാപ്നോതി ഫലം നരഃ ।
ഗുരോഃ പാദോദകം പീത്വാ ശേഷം ശിരസി ധാരയന് ॥ 29 ॥

ശോഷണം പാപപംകസ്യ ദീപനം ജ്ഞാനതേജസഃ ।
ഗുരോഃ പാദോദകം സമ്യക് സംസാരാര്ണവതാരകമ് ॥ 30 ॥

അജ്ഞാനമൂലഹരണം ജന്മകര്മനിവാരകമ് ।
ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസിദ്ധ്യര്ഥം ഗുരോഃ പാദോദകം പിബേത് ॥ 31 ॥

ഗുരുപാദോദകം പാനം ഗുരോരുച്ഛിഷ്ടഭോജനമ് ।
ഗുരുമൂര്തേഃ സദാ ധ്യാനം ഗുരോര്നാമ സദാ ജപഃ ॥ 32 ॥

സ്വദേശികസ്യൈവ ച നാമകീര്തനം
ഭവേദനംതസ്യ ശിവസ്യ കീര്തനമ് ।
സ്വദേശികസ്യൈവ ച നാമചിംതനം
ഭവേദനംതസ്യ ശിവസ്യ ചിംതനമ് ॥ 33 ॥

യത്പാദാംബുജരേണുര്വൈ കോഽപി സംസാരവാരിധൌ ।
സേതുബംധായതേ നാഥം ദേശികം തമുപാസ്മഹേ ॥ 34 ॥

യദനുഗ്രഹമാത്രേണ ശോകമോഹൌ വിനശ്യതഃ ।
തസ്മൈ ശ്രീദേശികേംദ്രായ നമോഽസ്തു പരമാത്മനേ ॥ 35 ॥

യസ്മാദനുഗ്രഹം ലബ്ധ്വാ മഹദജ്ഞാനമുത്സൃജേത് ।
തസ്മൈ ശ്രീദേശികേംദ്രായ നമശ്ചാഭീഷ്ടസിദ്ധയേ ॥ 36 ॥

കാശീക്ഷേത്രം നിവാസശ്ച ജാഹ്നവീ ചരണോദകമ് ।
ഗുരുര്വിശ്വേശ്വരഃ സാക്ഷാത് താരകം ബ്രഹ്മനിശ്ചയഃ ॥ 37 ॥

ഗുരുസേവാ ഗയാ പ്രോക്താ ദേഹഃ സ്യാദക്ഷയോ വടഃ ।
തത്പാദം വിഷ്ണുപാദം സ്യാത് തത്ര ദത്തമനസ്തതമ് ॥ 38 ॥

ഗുരുമൂര്തിം സ്മരേന്നിത്യം ഗുരോര്നാമ സദാ ജപേത് ।
ഗുരോരാജ്ഞാം പ്രകുര്വീത ഗുരോരന്യം ന ഭാവയേത് ॥ 39 ॥

ഗുരുവക്ത്രേ സ്ഥിതം ബ്രഹ്മ പ്രാപ്യതേ തത്പ്രസാദതഃ ।
ഗുരോര്ധ്യാനം സദാ കുര്യാത് കുലസ്ത്രീ സ്വപതിം യഥാ ॥ 40 ॥

സ്വാശ്രമം ച സ്വജാതിം ച സ്വകീര്തിം പുഷ്ടിവര്ധനമ് ।
ഏതത്സര്വം പരിത്യജ്യ ഗുരുമേവ സമാശ്രയേത് ॥ 41 ॥

അനന്യാശ്ചിംതയംതോ യേ സുലഭം പരമം സുഖമ് ।
തസ്മാത്സര്വപ്രയത്നേന ഗുരോരാരാധനം കുരു ॥ 42 ॥

ഗുരുവക്ത്രേ സ്ഥിതാ വിദ്യാ ഗുരുഭക്ത്യാ ച ലഭ്യതേ ।
ത്രൈലോക്യേ സ്ഫുടവക്താരോ ദേവര്ഷിപിതൃമാനവാഃ ॥ 43 ॥

ഗുകാരശ്ചാംധകാരോ ഹി രുകാരസ്തേജ ഉച്യതേ ।
അജ്ഞാനഗ്രാസകം ബ്രഹ്മ ഗുരുരേവ ന സംശയഃ ॥ 44 ॥

ഗുകാരശ്ചാംധകാരസ്തു രുകാരസ്തന്നിരോധകൃത് ।
അംധകാരവിനാശിത്വാദ്ഗുരുരിത്യഭിധീയതേ ॥

ഗുകാരോ ഭവരോഗഃ സ്യാത് രുകാരസ്തന്നിരോധകൃത് ।
ഭവരോഗഹരത്വാച്ച ഗുരുരിത്യഭിധീയതേ ॥ 45 ॥

ഗുകാരശ്ച ഗുണാതീതോ രൂപാതീതോ രുകാരകഃ ।
ഗുണരൂപവിഹീനത്വാത് ഗുരുരിത്യഭിധീയതേ ॥ 46 ॥

ഗുകാരഃ പ്രഥമോ വര്ണോ മായാദിഗുണഭാസകഃ ।
രുകാരോഽസ്തി പരം ബ്രഹ്മ മായാഭ്രാംതിവിമോചകമ് ॥ 47 ॥

ഏവം ഗുരുപദം ശ്രേഷ്ഠം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭമ് ।
ഹാഹാഹൂഹൂഗണൈശ്ചൈവ ഗംധര്വാദ്യൈശ്ച പൂജിതമ് ॥ 48 ॥

ധ്രുവം തേഷാം ച സര്വേഷാം നാസ്തി തത്ത്വം ഗുരോഃ പരമ് ।
ഗുരോരാരാധനം കുര്യാത് സ്വജീവത്വം നിവേദയേത് ॥ 49 ॥

ആസനം ശയനം വസ്ത്രം വാഹനം ഭൂഷണാദികമ് ।
സാധകേന പ്രദാതവ്യം ഗുരുസംതോഷകാരണമ് ॥ 50 ॥

കര്മണാ മനസാ വാചാ സര്വദാഽഽരാധയേദ്ഗുരുമ് ।
ദീര്ഘദംഡം നമസ്കൃത്യ നിര്ലജ്ജോ ഗുരുസന്നിധൌ ॥ 51 ॥

ശരീരമിംദ്രിയം പ്രാണമര്ഥസ്വജനബാംധവാന് ।
ആത്മദാരാദികം സര്വം സദ്ഗുരുഭ്യോ നിവേദയേത് ॥ 52 ॥

ഗുരുരേകോ ജഗത്സര്വം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മകമ് ।
ഗുരോഃ പരതരം നാസ്തി തസ്മാത്സംപൂജയേദ്ഗുരുമ് ॥ 53 ॥

സര്വശ്രുതിശിരോരത്നവിരാജിതപദാംബുജമ് ।
വേദാംതാര്ഥപ്രവക്താരം തസ്മാത് സംപൂജയേദ്ഗുരുമ് ॥ 54 ॥

യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ജ്ഞാനമുത്പദ്യതേ സ്വയമ് ।
സ ഏവ സര്വസംപത്തിഃ തസ്മാത്സംപൂജയേദ്ഗുരുമ് ॥ 55 ॥

[ പാഠഭേദഃ
കൃമികോടിഭിരാവിഷ്ടം ദുര്ഗംധമലമൂത്രകമ് ।
ശ്ലേഷ്മരക്തത്വചാമാംസൈര്നദ്ധം ചൈതദ്വരാനനേ ॥
]
കൃമികോടിഭിരാവിഷ്ടം ദുര്ഗംധകുലദൂഷിതമ് ।
അനിത്യം ദുഃഖനിലയം ദേഹം വിദ്ധി വരാനനേ ॥ 56 ॥

സംസാരവൃക്ഷമാരൂഢാഃ പതംതി നരകാര്ണവേ ।
യസ്താനുദ്ധരതേ സര്വാന് തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 57 ॥

ഗുരുര്ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്വിഷ്ണുര്ഗുരുര്ദേവോ മഹേശ്വരഃ ।
ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 58 ॥

അജ്ഞാനതിമിരാംധസ്യ ജ്ഞാനാംജനശലാകയാ ।
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 59 ॥

അഖംഡമംഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരമ് ।
തത്പദം ദര്ശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 60 ॥

സ്ഥാവരം ജംഗമം വ്യാപ്തം യത്കിംചിത്സചരാചരമ് ।
ത്വം പദം ദര്ശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 61 ॥

ചിന്മയവ്യാപിതം സര്വം ത്രൈലോക്യം സചരാചരമ് ।
അസിത്വം ദര്ശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 62 ॥

നിമിഷാന്നിമിഷാര്ധാദ്വാ യദ്വാക്യാദ്വൈ വിമുച്യതേ ।
സ്വാത്മാനം ശിവമാലോക്യ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 63 ॥

ചൈതന്യം ശാശ്വതം ശാംതം വ്യോമാതീതം നിരംജനമ് ।
നാദബിംദുകലാതീതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 64 ॥

നിര്ഗുണം നിര്മലം ശാംതം ജംഗമം സ്ഥിരമേവ ച ।
വ്യാപ്തം യേന ജഗത്സര്വം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 65 ॥

സ പിതാ സ ച മേ മാതാ സ ബംധുഃ സ ച ദേവതാ ।
സംസാരമോഹനാശായ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 66 ॥

യത്സത്ത്വേന ജഗത്സത്ത്വം യത്പ്രകാശേന ഭാതി തത് ।
യദാനംദേന നംദംതി തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 67 ॥

യസ്മിന് സ്ഥിതമിദം സര്വം ഭാതി യദ്ഭാനരൂപതഃ ।
പ്രിയം പുത്രാദി യത്പ്രീത്യാ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 68 ॥

യേനേദം ദര്ശിതം തത്ത്വം ചിത്തചൈത്യാദികം തഥാ ।
ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യാദി തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 69 ॥

യസ്യ ജ്ഞാനമിദം വിശ്വം ന ദൃശ്യം ഭിന്നഭേദതഃ ।
സദൈകരൂപരൂപായ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 70 ॥

യസ്യ ജ്ഞാതം മതം തസ്യ മതം യസ്യ ന വേദ സഃ ।
അനന്യഭാവഭാവായ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 71 ॥

യസ്മൈ കാരണരൂപായ കാര്യരൂപേണ ഭാതി യത് ।
കാര്യകാരണരൂപായ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 72 ॥

നാനാരൂപമിദം വിശ്വം ന കേനാപ്യസ്തി ഭിന്നതാ ।
കാര്യകാരണരൂപായ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 73 ॥

ജ്ഞാനശക്തിസമാരൂഢതത്ത്വമാലാവിഭൂഷിണേ ।
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാത്രേ ച തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 74 ॥

അനേകജന്മസംപ്രാപ്തകര്മബംധവിദാഹിനേ ।
ജ്ഞാനാനലപ്രഭാവേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 75 ॥

ശോഷണം ഭവസിംധോശ്ച ദീപനം ക്ഷരസംപദാമ് ।
ഗുരോഃ പാദോദകം യസ്യ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 76 ॥

ന ഗുരോരധികം തത്ത്വം ന ഗുരോരധികം തപഃ ।
ന ഗുരോരധികം ജ്ഞാനം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 77 ॥

മന്നാഥഃ ശ്രീജഗന്നാഥോ മദ്ഗുരുഃ ശ്രീജഗദ്ഗുരുഃ ।
മമാഽഽത്മാ സര്വഭൂതാത്മാ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 78 ॥

ഗുരുരാദിരനാദിശ്ച ഗുരുഃ പരമദൈവതമ് ।
ഗുരുമംത്രസമോ നാസ്തി തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 79 ॥

ഏക ഏവ പരോ ബംധുര്വിഷമേ സമുപസ്ഥിതേ ।
ഗുരുഃ സകലധര്മാത്മാ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 80 ॥

ഗുരുമധ്യേ സ്ഥിതം വിശ്വം വിശ്വമധ്യേ സ്ഥിതോ ഗുരുഃ ।
ഗുരുര്വിശ്വം ന ചാന്യോഽസ്തി തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 81 ॥

ഭവാരണ്യപ്രവിഷ്ടസ്യ ദിങ്മോഹഭ്രാംതചേതസഃ ।
യേന സംദര്ശിതഃ പംഥാഃ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 82 ॥

താപത്രയാഗ്നിതപ്താനാമശാംതപ്രാണിനാം മുദേ ।
ഗുരുരേവ പരാ ഗംഗാ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥ 83 ॥

[ പാഠഭേദഃ
അജ്ഞാനേനാഹിനാ ഗ്രസ്താഃ പ്രാണിനസ്താന് ചികിത്സകഃ ।
വിദ്യാസ്വരൂപോ ഭഗവാംസ്തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥
]
അജ്ഞാനസര്പദഷ്ടാനാം പ്രാണിനാം കശ്ചികിത്സകഃ ।
സമ്യഗ്​ജ്ഞാനമഹാമംത്രവേദിനം സദ്ഗുരു വിനാ ॥ 84 ॥

ഹേതവേ ജഗതാമേവ സംസാരാര്ണവസേതവേ ।
പ്രഭവേ സര്വവിദ്യാനാം ശംഭവേ ഗുരവേ നമഃ ॥ 85 ॥

ധ്യാനമൂലം ഗുരോര്മൂര്തിഃ പൂജാമൂലം ഗുരോഃ പദമ് ।
മംത്രമൂലം ഗുരോര്വാക്യം മുക്തിമൂലം ഗുരോഃ കൃപാ ॥ 86 ॥

സപ്തസാഗരപര്യംതതീര്ഥസ്നാനഫലം തു യത് ।
ഗുരോഃ പാദോദബിംദോശ്ച സഹസ്രാംശേ ന തത്ഫലമ് ॥ 87 ॥

ശിവേ രുഷ്ടേ ഗുരുസ്ത്രാതാ ഗുരൌ രുഷ്ടേ ന കശ്ചന ।
ലബ്ധ്വാ കുലഗുരും സമ്യഗ്ഗുരുമേവ സമാശ്രയേത് ॥ 88 ॥

മധുലുബ്ധോ യഥാ ഭൃംഗഃ പുഷ്പാത്പുഷ്പാംതരം വ്രജേത് ।
ജ്ഞാനലുബ്ധസ്തഥാ ശിഷ്യോ ഗുരോര്ഗുര്വംതരം വ്രജേത് ॥ 89 ॥

വംദേ ഗുരുപദദ്വംദ്വം വാങ്മനാതീതഗോചരമ് ।
ശ്വേതരക്തപ്രഭാഭിന്നം ശിവശക്ത്യാത്മകം പരമ് ॥ 90 ॥

ഗുകാരം ച ഗുണാതീതം രൂകാരം രൂപവര്ജിതമ് ।
ഗുണാതീതമരൂപം ച യോ ദദ്യാത്സ ഗുരുഃ സ്മൃതഃ ॥ 91 ॥

അത്രിനേത്രഃ ശിവഃ സാക്ഷാത് ദ്വിബാഹുശ്ച ഹരിഃ സ്മൃതഃ ।
യോഽചതുര്വദനോ ബ്രഹ്മാ ശ്രീഗുരുഃ കഥിതഃ പ്രിയേ ॥ 92 ॥

അയം മയാംജലിര്ബദ്ധോ ദയാസാഗരസിദ്ധയേ ।
യദനുഗ്രഹതോ ജംതുശ്ചിത്രസംസാരമുക്തിഭാക് ॥ 93 ॥

ശ്രീഗുരോഃ പരമം രൂപം വിവേകചക്ഷുരഗ്രതഃ ।
മംദഭാഗ്യാ ന പശ്യംതി അംധാഃ സൂര്യോദയം യഥാ ॥ 94 ॥

കുലാനാം കുലകോടീനാം താരകസ്തത്ര തത്​ക്ഷണാത് ।
അതസ്തം സദ്ഗുരും ജ്ഞാത്വാ ത്രികാലമഭിവാദയേത് ॥ 95 ॥

ശ്രീനാഥചരണദ്വംദ്വം യസ്യാം ദിശി വിരാജതേ ।
തസ്യാം ദിശി നമസ്കുര്യാത് ഭക്ത്യാ പ്രതിദിനം പ്രിയേ ॥ 96 ॥

സാഷ്ടാംഗപ്രണിപാതേന സ്തുവന്നിത്യം ഗുരും ഭജേത് ।
ഭജനാത് സ്ഥൈര്യമാപ്നോതി സ്വസ്വരൂപമയോ ഭവേത് ॥ 97 ॥

ദോര്ഭ്യാം പദ്ഭ്യാം ച ജാനുഭ്യാമുരസാ ശിരസാ ദൃശാ ।
മനസാ വചസാ ചേതി പ്രണാമോഽഷ്ടാംഗ ഉച്യതേ ॥ 98 ॥

തസ്യൈ ദിശേ സതതമംജലിരേഷ നിത്യം
പ്രക്ഷിപ്യതാം മുഖരിതൈര്മധുരൈഃ പ്രസൂനൈഃ ।
ജാഗര്തി യത്ര ഭഗവാന് ഗുരുചക്രവര്തീ
വിശ്വസ്ഥിതിപ്രലയനാടകനിത്യസാക്ഷീ ॥ 99 ॥

അഭ്യസ്തൈഃ കിമു ദീര്ഘകാലവിമലൈര്വ്യാധിപ്രദൈര്ദുഷ്കരൈഃ
പ്രാണായാമശതൈരനേകകരണൈര്ദുഃഖാത്മകൈര്ദുര്ജയൈഃ ।
യസ്മിന്നഭ്യുദിതേ വിനശ്യതി ബലീ വായുഃ സ്വയം തത്​ക്ഷണാത്
പ്രാപ്തും തത്സഹജസ്വഭാവമനിശം സേവേത ചൈകം ഗുരുമ് ॥ 100 ॥

ജ്ഞാനം വിനാ മുക്തിപദം ലഭ്യതേ ഗുരുഭക്തിതഃ ।
ഗുരോസ്സമാനതോ നാന്യത് സാധനം ഗുരുമാര്ഗിണാമ് ॥ 101 ॥

യസ്മാത്പരതരം നാസ്തി നേതി നേതീതി വൈ ശ്രുതിഃ ।
മനസാ വചസാ ചൈവ സത്യമാരാധയേദ്ഗുരുമ് ॥ 102 ॥

ഗുരോഃ കൃപാപ്രസാദേന ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരാഃ ।
സാമര്ഥ്യമഭജന് സര്വേ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകര്മണി ॥ 103 ॥

ദേവകിന്നരഗംധര്വാഃ പിതൃയക്ഷാസ്തു തുംബുരഃ ।
മുനയോഽപി ന ജാനംതി ഗുരുശുശ്രൂഷണേ വിധിമ് ॥ 104 ॥

താര്കികാശ്ഛാംദസാശ്ചൈവ ദൈവജ്ഞാഃ കര്മഠാഃ പ്രിയേ ।
ലൌകികാസ്തേ ന ജാനംതി ഗുരുതത്ത്വം നിരാകുലമ് ॥ 105 ॥

മഹാഹംകാരഗര്വേണ തതോവിദ്യാബലേന ച ।
ഭ്രമംതി ചാസ്മിന് സംസാരേ ഘടീയംത്രം യഥാ പുനഃ ॥ 106 ॥

യജ്ഞിനോഽപി ന മുക്താഃ സ്യുഃ ന മുക്താ യോഗിനസ്തഥാ ।
താപസാ അപി നോ മുക്താ ഗുരുതത്ത്വാത്പരാങ്മുഖാഃ ॥ 107 ॥

ന മുക്താസ്തു ച ഗംധര്വാഃ പിതൃയക്ഷാസ്തു ചാരണാഃ ।
ഋഷയഃ സിദ്ധദേവാദ്യാ ഗുരുസേവാപരാങ്മുഖാഃ ॥ 108 ॥

ഇതി ശ്രീസ്കംദപുരാണേ ഉത്തരഖംഡേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ
ശ്രീ ഗുരുഗീതായാം പ്രഥമോഽധ്യായഃ ॥

********

Leave a Comment