[ஸ்ரீ குரு கீதா] ᐈ Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Tamil Pdf

Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Tamil

ஶ்ரீகு3ருப்4யோ நம: ।
ஹரி: ஓம் ।

த்4யானம்
ஹம்ஸாப்4யாஂ பரிவ்ருத்தபத்ரகமலைர்தி3வ்யைர்ஜக3த்காரணம்
விஶ்வோத்கீர்ணமனேகதே3ஹனிலயஂ ஸ்வச்ச2ன்த3மானந்த3கம் ।
ஆத்3யன்தைகமக2ண்ட3சித்34னரஸஂ பூர்ணஂ ஹ்யனந்தஂ ஶுப4ம்
ப்ரத்யக்ஷாக்ஷரவிக்3ரஹம் கு3ருபத3ம் த்4யாயேத்3விபு4ஂ ஶாஶ்வதம் ॥

அத2 ப்ரத2மோத்4யாய: ॥

அசின்த்யாவ்யக்தரூபாய நிர்கு3ணாய க3ணாத்மனே ।
ஸமஸ்தஜக3தா3தா4ரமூர்தயே ப்3ரஹ்மணே நம: ॥ 1 ॥

ருஷய ஊசு: ।
ஸூத ஸூத மஹாப்ராஜ்ஞ நிக3மாக3மபாரக3 ।
கு3ருஸ்வரூபமஸ்மாகம் ப்3ரூஹி ஸர்வமலாபஹம் ॥ 2 ॥

யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண தே3ஹீ து3:கா2த்3விமுச்யதே ।
யேன மார்கே3ண முனய: ஸர்வஜ்ஞத்வஂ ப்ரபேதி3ரே ॥ 3 ॥

யத்ப்ராப்ய ந புனர்யாதி நர: ஸம்ஸாரப3ன்த4னம் ।
ததா2விதஂ4 பரஂ தத்த்வஂ வக்தவ்யமது4னா த்வயா ॥ 4 ॥

கு3ஹ்யாத்3கு3ஹ்யதமஂ ஸாரம் கு3ருகீ3தா விஶேஷத: ।
த்வத்ப்ரஸாதா3ச்ச ஶ்ரோதவ்யா தத்ஸர்வம் ப்3ரூஹி ஸூத ந: ॥ 5 ॥

இதி ஸம்ப்ரார்தி2த: ஸூதோ முனிஸங்கை4ர்முஹுர்முஹு: ॥

குதூஹலேன மஹதா ப்ரோவாச மது4ரஂ வச: ॥ 6 ॥

ஸூத உவாச ।
ஶ்ருணுத்4வஂ முனய: ஸர்வே ஶ்ரத்34யா பரயா முதா3 ।
வதா3மி ப4வரோக3க்4னீம் கீ3தாஂ மாத்ருஸ்வரூபிணீம் ॥ 7 ॥

புரா கைலாஸஶிக2ரே ஸித்343ன்த4ர்வஸேவிதே ।
தத்ர கல்பலதாபுஷ்பமன்தி3ரேத்யன்தஸுன்த3ரே ॥ 8 ॥

வ்யாக்4ராஜினே ஸமாஸீனஂ ஶுகாதி3முனிவன்தி3தம் ।
போ34யன்தஂ பரஂ தத்த்வஂ மத்4யே முனிக3ணே க்வசித் ॥ 9 ॥

ப்ரணம்ரவத3னா ஶஶ்வன்னமஸ்குர்வன்தமாத3ராத் ।
த்3ருஷ்ட்வா விஸ்மயமாபன்ன பார்வதீ பரிப்ருச்ச2தி ॥ 1௦ ॥

பார்வத்யுவாச ।
ஓஂ நமோ தே3வ தே3வேஶ பராத்பர ஜக3த்3கு3ரோ ।
த்வாஂ நமஸ்குர்வதே ப4க்த்யா ஸுராஸுரனரா: ஸதா3 ॥ 11 ॥

விதி4விஷ்ணுமஹேன்த்3ராத்3யைர்வன்த்3ய: க2லு ஸதா3 ப4வான் ।
நமஸ்கரோஷி கஸ்மை த்வஂ நமஸ்காராஶ்ரய: கில ॥ 12 ॥

த்3ருஷ்ட்வைதத்கர்ம விபுலமாஶ்சர்ய ப்ரதிபா4தி மே ।
கிமேதன்ன விஜானேஹஂ க்ருபயா வத3 மே ப்ரபோ4 ॥ 13 ॥

43வன் ஸர்வத4ர்மஜ்ஞ வ்ரதானாஂ வ்ரதனாயகம் ।
ப்3ரூஹி மே க்ருபயா ஶம்போ4 கு3ருமாஹாத்ம்யமுத்தமம் ॥ 14 ॥

கேன மார்கே3ண போ4 ஸ்வாமின் தே3ஹீ ப்3ரஹ்மமயோ ப4வேத் ।
தத்க்ருபாஂ குரு மே ஸ்வாமின் நமாமி சரணௌ தவ ॥ 15 ॥

இதி ஸம்ப்ரார்தி2த: ஶஶ்வன்மஹாதே3வோ மஹேஶ்வர: ।
ஆனந்த34ரித: ஸ்வான்தே பார்வதீமித3மப்3ரவீத் ॥ 16 ॥

ஶ்ரீ மஹாதே3வ உவாச ।
ந வக்தவ்யமித3ம் தே3வி ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யகம் ।
ந கஸ்யாபி புரா ப்ரோக்தஂ த்வத்34க்த்யர்தஂ2 வதா3மி தத் ॥ 17 ॥

மம ரூபாஸி தே3வி த்வமதஸ்தத்கத2யாமி தே ।
லோகோபகாரக: ப்ரஶ்னோ ந கேனாபி க்ருத: புரா ॥ 18 ॥

யஸ்ய தே3வே பரா ப4க்திர்யதா2 தே3வே ததா2 கு3ரௌ ।
தஸ்யைதே கதி2தா ஹ்யர்தா2: ப்ரகாஶன்தே மஹாத்மன: ॥ 19 ॥

யோ கு3ரு: ஸ ஶிவ: ப்ரோக்தோ ய: ஶிவ: ஸ கு3ரு: ஸ்ம்ருத: ।
விகல்பஂ யஸ்து குர்வீத ஸ நரோ கு3ருதல்பக:3 ॥ 2௦ ॥

து3ர்லபஂ4 த்ரிஷு லோகேஷு தச்ச்2ருணுஷ்வ வதா3ம்யஹம் ।
கு3ருப்3ரஹ்ம வினா நான்ய: ஸத்யஂ ஸத்யஂ வரானநே ॥ 21 ॥

வேத3ஶாஸ்த்ரபுராணானி சேதிஹாஸாதி3கானி ச ।
மன்த்ரயன்த்ராதி3வித்3யானாஂ மோஹனோச்சாடனாதி3கம் ॥ 22 ॥

ஶைவஶாக்தாக3மாதீ3னி ஹ்யன்யே ச ப3ஹவோ மதா: ।
அபப்4ரம்ஶா: ஸமஸ்தானாஂ ஜீவானாம் ப்4ரான்தசேதஸாம் ॥ 23 ॥

ஜபஸ்தபோ வ்ரதஂ தீர்தஂ2 யஜ்ஞோ தா3னஂ ததை2வ ச ।
கு3ருதத்த்வமவிஜ்ஞாய ஸர்வஂ வ்யர்த2ம் ப4வேத்ப்ரியே ॥ 24 ॥

கு3ருபு3த்3த்4யாத்மனோ நான்யத் ஸத்யஂ ஸத்யஂ வரானநே ।
தல்லாபா4ர்தஂ2 ப்ரயத்னஸ்து கர்தவ்யஶ்ச மனீஷிபி4: ॥ 25 ॥

கூ3டா4வித்3யா ஜக3ன்மாயா தே3ஹஶ்சாஜ்ஞானஸம்ப4வ: ।
விஜ்ஞானஂ யத்ப்ரஸாதே3ன கு3ருஶப்3தே3ன கத்2யதே ॥ 26 ॥

யத3ங்க்4ரிகமலத்3வன்த்3வம் த்3வன்த்3வதாபனிவாரகம் ।
தாரகம் ப4வஸின்தோ4ஶ்ச தம் கு3ருஂ ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 27 ॥

தே3ஹீ ப்3ரஹ்ம ப4வேத்3யஸ்மாத் த்வத்க்ருபார்தஂ2 வதா3மி தத் ।
ஸர்வபாபவிஶுத்3தா4த்மா ஶ்ரீகு3ரோ: பாத3ஸேவனாத் ॥ 28 ॥

ஸர்வதீர்தா2வகா3ஹஸ்ய ஸம்ப்ராப்னோதி ப2லஂ நர: ।
கு3ரோ: பாதோ33கஂ பீத்வா ஶேஷஂ ஶிரஸி தா4ரயன் ॥ 29 ॥

ஶோஷணஂ பாபபங்கஸ்ய தீ3பனஂ ஜ்ஞானதேஜஸ: ।
கு3ரோ: பாதோ33கஂ ஸம்யக் ஸம்ஸாரார்ணவதாரகம் ॥ 3௦ ॥

அஜ்ஞானமூலஹரணஂ ஜன்மகர்மனிவாரகம் ।
ஜ்ஞானவைராக்3யஸித்3த்4யர்த2ம் கு3ரோ: பாதோ33கஂ பிபே3த் ॥ 31 ॥

கு3ருபாதோ33கஂ பானம் கு3ரோருச்சி2ஷ்டபோ4ஜனம் ।
கு3ருமூர்தே: ஸதா3 த்4யானம் கு3ரோர்னாம ஸதா3 ஜப: ॥ 32 ॥

ஸ்வதே3ஶிகஸ்யைவ ச நாமகீர்தனம்
4வேத3னந்தஸ்ய ஶிவஸ்ய கீர்தனம் ।
ஸ்வதே3ஶிகஸ்யைவ ச நாமசின்தனம்
4வேத3னந்தஸ்ய ஶிவஸ்ய சின்தனம் ॥ 33 ॥

யத்பாதா3ம்பு3ஜரேணுர்வை கோபி ஸம்ஸாரவாரிதௌ4 ।
ஸேதுப3ன்தா4யதே நாத2ம் தே3ஶிகஂ தமுபாஸ்மஹே ॥ 34 ॥

யத3னுக்3ரஹமாத்ரேண ஶோகமோஹௌ வினஶ்யத: ।
தஸ்மை ஶ்ரீதே3ஶிகேன்த்3ராய நமோஸ்து பரமாத்மனே ॥ 35 ॥

யஸ்மாத3னுக்3ரஹஂ லப்3த்4வா மஹதஜ3்ஞானமுத்ஸ்ருஜேத் ।
தஸ்மை ஶ்ரீதே3ஶிகேன்த்3ராய நமஶ்சாபீ4ஷ்டஸித்34யே ॥ 36 ॥

காஶீக்ஷேத்ரஂ நிவாஸஶ்ச ஜாஹ்னவீ சரணோத3கம் ।
கு3ருர்விஶ்வேஶ்வர: ஸாக்ஷாத் தாரகம் ப்3ரஹ்மனிஶ்சய: ॥ 37 ॥

கு3ருஸேவா க3யா ப்ரோக்தா தே3ஹ: ஸ்யாத3க்ஷயோ வட: ।
தத்பாதஂ3 விஷ்ணுபாதஂ3 ஸ்யாத் தத்ர த3த்தமனஸ்ததம் ॥ 38 ॥

கு3ருமூர்திஂ ஸ்மரேன்னித்யம் கு3ரோர்னாம ஸதா3 ஜபேத் ।
கு3ரோராஜ்ஞாஂ ப்ரகுர்வீத கு3ரோரன்யஂ ந பா4வயேத் ॥ 39 ॥

கு3ருவக்த்ரே ஸ்தி2தம் ப்3ரஹ்ம ப்ராப்யதே தத்ப்ரஸாத3த: ।
கு3ரோர்த்4யானஂ ஸதா3 குர்யாத் குலஸ்த்ரீ ஸ்வபதிஂ யதா2 ॥ 4௦ ॥

ஸ்வாஶ்ரமஂ ச ஸ்வஜாதிஂ ச ஸ்வகீர்திஂ புஷ்டிவர்த4னம் ।
ஏதத்ஸர்வஂ பரித்யஜ்ய கு3ருமேவ ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 41 ॥

அனந்யாஶ்சின்தயன்தோ யே ஸுலபஂ4 பரமஂ ஸுக2ம் ।
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன கு3ரோராராத4னஂ குரு ॥ 42 ॥

கு3ருவக்த்ரே ஸ்தி2தா வித்3யா கு3ருப4க்த்யா ச லப்4யதே ।
த்ரைலோக்யே ஸ்பு2டவக்தாரோ தே3வர்ஷிபித்ருமானவா: ॥ 43 ॥

கு3காரஶ்சான்த4காரோ ஹி ருகாரஸ்தேஜ உச்யதே ।
அஜ்ஞானக்3ராஸகம் ப்3ரஹ்ம கு3ருரேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 44 ॥

கு3காரஶ்சான்த4காரஸ்து ருகாரஸ்தன்னிரோத4க்ருத் ।
அன்த4காரவினாஶித்வாத்3கு3ருரித்யபி4தீ4யதே ॥

கு3காரோ ப4வரோக:3 ஸ்யாத் ருகாரஸ்தன்னிரோத4க்ருத் ।
4வரோக3ஹரத்வாச்ச கு3ருரித்யபி4தீ4யதே ॥ 45 ॥

கு3காரஶ்ச கு3ணாதீதோ ரூபாதீதோ ருகாரக: ।
கு3ணரூபவிஹீனத்வாத் கு3ருரித்யபி4தீ4யதே ॥ 46 ॥

கு3கார: ப்ரத2மோ வர்ணோ மாயாதி3கு3ணபா4ஸக: ।
ருகாரோஸ்தி பரம் ப்3ரஹ்ம மாயாப்4ரான்திவிமோசகம் ॥ 47 ॥

ஏவம் கு3ருபதஂ3 ஶ்ரேஷ்ட2ம் தே3வானாமபி து3ர்லப4ம் ।
ஹாஹாஹூஹூக3ணைஶ்சைவ க3ன்த4ர்வாத்3யைஶ்ச பூஜிதம் ॥ 48 ॥

த்4ருவஂ தேஷாஂ ச ஸர்வேஷாஂ நாஸ்தி தத்த்வம் கு3ரோ: பரம் ।
கு3ரோராராத4னஂ குர்யாத் ஸ்வஜீவத்வஂ நிவேத3யேத் ॥ 49 ॥

ஆஸனஂ ஶயனஂ வஸ்த்ரஂ வாஹனம் பூ4ஷணாதி3கம் ।
ஸாத4கேன ப்ரதா3தவ்யம் கு3ருஸன்தோஷகாரணம் ॥ 5௦ ॥

கர்மணா மனஸா வாசா ஸர்வதா3ராத4யேத்3கு3ரும் ।
தீ3ர்க43ண்டஂ3 நமஸ்க்ருத்ய நிர்லஜ்ஜோ கு3ருஸன்னிதௌ4 ॥ 51 ॥

ஶரீரமின்த்3ரியஂ ப்ராணமர்த2ஸ்வஜனபா3ன்த4வான் ।
ஆத்மதா3ராதி3கஂ ஸர்வஂ ஸத்3கு3ருப்4யோ நிவேத3யேத் ॥ 52 ॥

கு3ருரேகோ ஜக3த்ஸர்வம் ப்3ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகம் ।
கு3ரோ: பரதரஂ நாஸ்தி தஸ்மாத்ஸம்பூஜயேத்3கு3ரும் ॥ 53 ॥

ஸர்வஶ்ருதிஶிரோரத்னவிராஜிதபதா3ம்பு3ஜம் ।
வேதா3ன்தார்த2ப்ரவக்தாரஂ தஸ்மாத் ஸம்பூஜயேத்3கு3ரும் ॥ 54 ॥

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜ்ஞானமுத்பத்3யதே ஸ்வயம் ।
ஸ ஏவ ஸர்வஸம்பத்தி: தஸ்மாத்ஸம்பூஜயேத்3கு3ரும் ॥ 55 ॥

[ பாட2பே4த:3
க்ருமிகோடிபி4ராவிஷ்டம் து3ர்க3ன்த4மலமூத்ரகம் ।
ஶ்லேஷ்மரக்தத்வசாமாம்ஸைர்னத்3தஂ4 சைதத்3வரானநே ॥
]
க்ருமிகோடிபி4ராவிஷ்டம் து3ர்க3ன்த4குலதூ3ஷிதம் ।
அனித்யம் து3:க2னிலயம் தே3ஹஂ வித்3தி4 வரானநே ॥ 56 ॥

ஸம்ஸாரவ்ருக்ஷமாரூடா4: பதன்தி நரகார்ணவே ।
யஸ்தானுத்34ரதே ஸர்வான் தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 57 ॥

கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணுர்கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।
கு3ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்3ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 58 ॥

அஜ்ஞானதிமிரான்த4ஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்ஜனஶலாகயா ।
சக்ஷுருன்மீலிதஂ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 59 ॥

அக2ண்ட3மண்ட3லாகாரஂ வ்யாப்தஂ யேன சராசரம் ।
தத்பத3ம் த3ர்ஶிதஂ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 6௦ ॥

ஸ்தா2வரஂ ஜங்க3மஂ வ்யாப்தஂ யத்கிஞ்சித்ஸசராசரம் ।
த்வஂ பத3ம் த3ர்ஶிதஂ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 61 ॥

சின்மயவ்யாபிதஂ ஸர்வஂ த்ரைலோக்யஂ ஸசராசரம் ।
அஸித்வம் த3ர்ஶிதஂ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 62 ॥

நிமிஷான்னிமிஷார்தா4த்3வா யத்3வாக்யாத்3வை விமுச்யதே ।
ஸ்வாத்மானஂ ஶிவமாலோக்ய தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 63 ॥

சைதன்யஂ ஶாஶ்வதஂ ஶான்தஂ வ்யோமாதீதஂ நிரஞ்ஜனம் ।
நாத3பி3ன்து3கல்தா3தீதஂ தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 64 ॥

நிர்கு3ணஂ நிர்மலஂ ஶான்தஂ ஜங்க3மஂ ஸ்தி2ரமேவ ச ।
வ்யாப்தஂ யேன ஜக3த்ஸர்வஂ தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 65 ॥

ஸ பிதா ஸ ச மே மாதா ஸ ப3ன்து4: ஸ ச தே3வதா ।
ஸம்ஸாரமோஹனாஶாய தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 66 ॥

யத்ஸத்த்வேன ஜக3த்ஸத்த்வஂ யத்ப்ரகாஶேன பா4தி தத் ।
யதா3னந்தே3ன நன்த3ன்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 67 ॥

யஸ்மின் ஸ்தி2தமிதஂ3 ஸர்வம் பா4தி யத்3பா4னரூபத: ।
ப்ரியஂ புத்ராதி3 யத்ப்ரீத்யா தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 68 ॥

யேனேத3ம் த3ர்ஶிதஂ தத்த்வஂ சித்தசைத்யாதி3கஂ ததா2 ।
ஜாக்3ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதி3 தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 69 ॥

யஸ்ய ஜ்ஞானமிதஂ3 விஶ்வஂ ந த்3ருஶ்யம் பி4ன்னபே43த: ।
ஸதை3கரூபரூபாய தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 7௦ ॥

யஸ்ய ஜ்ஞாதஂ மதஂ தஸ்ய மதஂ யஸ்ய ந வேத3 ஸ: ।
அனந்யபா4வபா4வாய தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 71 ॥

யஸ்மை காரணரூபாய கார்யரூபேண பா4தி யத் ।
கார்யகாரணரூபாய தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 72 ॥

நானாரூபமிதஂ3 விஶ்வஂ ந கேனாப்யஸ்தி பி4ன்னதா ।
கார்யகாரணரூபாய தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 73 ॥

ஜ்ஞானஶக்திஸமாரூட4தத்த்வமாலாவிபூ4ஷிணே ।
பு4க்திமுக்திப்ரதா3த்ரே ச தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 74 ॥

அனேகஜன்மஸம்ப்ராப்தகர்மப3ன்த4விதா3ஹினே ।
ஜ்ஞானானலப்ரபா4வேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 75 ॥

ஶோஷணம் ப4வஸின்தோ4ஶ்ச தீ3பனஂ க்ஷரஸம்பதா3ம் ।
கு3ரோ: பாதோ33கஂ யஸ்ய தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 76 ॥

ந கு3ரோரதி4கஂ தத்த்வஂ ந கு3ரோரதி4கஂ தப: ।
ந கு3ரோரதி4கஂ ஜ்ஞானஂ தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 77 ॥

மன்னாத:2 ஶ்ரீஜக3ன்னாதோ2 மத்3கு3ரு: ஶ்ரீஜக3த்3கு3ரு: ।
மமாத்மா ஸர்வபூ4தாத்மா தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 78 ॥

கு3ருராதி3ரனாதி3ஶ்ச கு3ரு: பரமதை3வதம் ।
கு3ருமன்த்ரஸமோ நாஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 79 ॥

ஏக ஏவ பரோ ப3ன்து4ர்விஷமே ஸமுபஸ்தி2தே ।
கு3ரு: ஸகலத4ர்மாத்மா தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 8௦ ॥

கு3ருமத்4யே ஸ்தி2தஂ விஶ்வஂ விஶ்வமத்4யே ஸ்தி2தோ கு3ரு: ।
கு3ருர்விஶ்வஂ ந சான்யோஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 81 ॥

4வாரண்யப்ரவிஷ்டஸ்ய தி3ங்மோஹப்4ரான்தசேதஸ: ।
யேன ஸன்த3ர்ஶித: பன்தா2: தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 82 ॥

தாபத்ரயாக்3னிதப்தானாமஶான்தப்ராணினாஂ முதே3 ।
கு3ருரேவ பரா க3ங்கா3 தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 83 ॥

[ பாட2பே4த:3
அஜ்ஞானேனாஹினா க்3ரஸ்தா: ப்ராணினஸ்தான் சிகித்ஸக: ।
வித்3யாஸ்வரூபோ ப43வாம்ஸ்தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥
]
அஜ்ஞானஸர்பத3ஷ்டானாஂ ப்ராணினாஂ கஶ்சிகித்ஸக: ।
ஸம்யக்3​ஜ்ஞானமஹாமன்த்ரவேதி3னஂ ஸத்3கு3ரு வினா ॥ 84 ॥

ஹேதவே ஜக3தாமேவ ஸம்ஸாரார்ணவஸேதவே ।
ப்ரப4வே ஸர்வவித்3யானாஂ ஶம்ப4வே கு3ரவே நம: ॥ 85 ॥

த்4யானமூலம் கு3ரோர்மூர்தி: பூஜாமூலம் கு3ரோ: பத3ம் ।
மன்த்ரமூலம் கு3ரோர்வாக்யஂ முக்திமூலம் கு3ரோ: க்ருபா ॥ 86 ॥

ஸப்தஸாக3ரபர்யன்ததீர்த2ஸ்னானப2லஂ து யத் ।
கு3ரோ: பாதோ33பி3ன்தோ3ஶ்ச ஸஹஸ்ராம்ஶே ந தத்ப2லம் ॥ 87 ॥

ஶிவே ருஷ்டே கு3ருஸ்த்ராதா கு3ரௌ ருஷ்டே ந கஶ்சன ।
லப்3த்4வா குலகு3ருஂ ஸம்யக்3கு3ருமேவ ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 88 ॥

மது4லுப்3தோ4 யதா2 ப்4ருங்க:3 புஷ்பாத்புஷ்பான்தரஂ வ்ரஜேத் ।
ஜ்ஞானலுப்34ஸ்ததா2 ஶிஷ்யோ கு3ரோர்கு3ர்வன்தரஂ வ்ரஜேத் ॥ 89 ॥

வன்தே3 கு3ருபத3த்3வன்த்3வஂ வாங்மனாதீதகோ3சரம் ।
ஶ்வேதரக்தப்ரபா4பி4ன்னஂ ஶிவஶக்த்யாத்மகஂ பரம் ॥ 9௦ ॥

கு3காரஂ ச கு3ணாதீதஂ ரூகாரஂ ரூபவர்ஜிதம் ।
கு3ணாதீதமரூபஂ ச யோ த3த்3யாத்ஸ கு3ரு: ஸ்ம்ருத: ॥ 91 ॥

அத்ரினேத்ர: ஶிவ: ஸாக்ஷாத் த்3விபா3ஹுஶ்ச ஹரி: ஸ்ம்ருத: ।
யோசதுர்வத3னோ ப்3ரஹ்மா ஶ்ரீகு3ரு: கதி2த: ப்ரியே ॥ 92 ॥

அயஂ மயாஞ்ஜலிர்ப3த்3தோ4 த3யாஸாக3ரஸித்34யே ।
யத3னுக்3ரஹதோ ஜன்துஶ்சித்ரஸம்ஸாரமுக்திபா4க் ॥ 93 ॥

ஶ்ரீகு3ரோ: பரமஂ ரூபஂ விவேகசக்ஷுரக்3ரத: ।
மன்த3பா4க்3யா ந பஶ்யன்தி அன்தா4: ஸூர்யோத3யஂ யதா2 ॥ 94 ॥

குலானாஂ குலகோடீனாஂ தாரகஸ்தத்ர தத்​க்ஷணாத் ।
அதஸ்தஂ ஸத்3கு3ருஂ ஜ்ஞாத்வா த்ரிகாலமபி4வாத3யேத் ॥ 95 ॥

ஶ்ரீனாத2சரணத்3வன்த்3வஂ யஸ்யாம் தி3ஶி விராஜதே ।
தஸ்யாம் தி3ஶி நமஸ்குர்யாத் ப4க்த்யா ப்ரதிதி3னஂ ப்ரியே ॥ 96 ॥

ஸாஷ்டாங்க3ப்ரணிபாதேன ஸ்துவன்னித்யம் கு3ரும் பஜ4ேத் ।
பஜ4னாத் ஸ்தை2ர்யமாப்னோதி ஸ்வஸ்வரூபமயோ ப4வேத் ॥ 97 ॥

தோ3ர்ப்4யாஂ பத்3ப்4யாஂ ச ஜானுப்4யாமுரஸா ஶிரஸா த்3ருஶா ।
மனஸா வசஸா சேதி ப்ரணாமோஷ்டாங்க3 உச்யதே ॥ 98 ॥

தஸ்யை தி3ஶே ஸததமஞ்ஜலிரேஷ நித்யம்
ப்ரக்ஷிப்யதாஂ முக2ரிதைர்மது4ரை: ப்ரஸூனை: ।
ஜாக3ர்தி யத்ர ப43வான் கு3ருசக்ரவர்தீ
விஶ்வஸ்தி2திப்ரல்த3யனாடகனித்யஸாக்ஷீ ॥ 99 ॥

அப்4யஸ்தை: கிமு தீ3ர்க4காலவிமலைர்வ்யாதி4ப்ரதை3ர்து3ஷ்கரை:
ப்ராணாயாமஶதைரனேககரணைர்து3:கா2த்மகைர்து3ர்ஜயை: ।
யஸ்மின்னப்4யுதி3தே வினஶ்யதி ப3லீ வாயு: ஸ்வயஂ தத்​க்ஷணாத்
ப்ராப்துஂ தத்ஸஹஜஸ்வபா4வமனிஶஂ ஸேவேத சைகம் கு3ரும் ॥ 1௦௦ ॥

ஜ்ஞானஂ வினா முக்திபதஂ3 லப்4யதே கு3ருப4க்தித: ।
கு3ரோஸ்ஸமானதோ நான்யத் ஸாத4னம் கு3ருமார்கி3ணாம் ॥ 1௦1 ॥

யஸ்மாத்பரதரஂ நாஸ்தி நேதி நேதீதி வை ஶ்ருதி: ।
மனஸா வசஸா சைவ ஸத்யமாராத4யேத்3கு3ரும் ॥ 1௦2 ॥

கு3ரோ: க்ருபாப்ரஸாதே3ன ப்3ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா: ।
ஸாமர்த்2யமபஜ4ன் ஸர்வே ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2த்யன்தகர்மணி ॥ 1௦3 ॥

தே3வகின்னரக3ன்த4ர்வா: பித்ருயக்ஷாஸ்து தும்பு3ர: ।
முனயோபி ந ஜானந்தி கு3ருஶுஶ்ரூஷணே விதி4ம் ॥ 1௦4 ॥

தார்கிகாஶ்சா2ன்த3ஸாஶ்சைவ தை3வஜ்ஞா: கர்மடா2: ப்ரியே ।
லௌகிகாஸ்தே ந ஜானந்தி கு3ருதத்த்வஂ நிராகுலம் ॥ 1௦5 ॥

மஹாஹங்காரக3ர்வேண ததோவித்3யாப3லேன ச ।
ப்4ரமன்தி சாஸ்மின் ஸம்ஸாரே க4டீயன்த்ரஂ யதா2 புன: ॥ 1௦6 ॥

யஜ்ஞினோபி ந முக்தா: ஸ்யு: ந முக்தா யோகி3னஸ்ததா2 ।
தாபஸா அபி நோ முக்தா கு3ருதத்த்வாத்பராங்முகா2: ॥ 1௦7 ॥

ந முக்தாஸ்து ச க3ன்த4ர்வா: பித்ருயக்ஷாஸ்து சாரணா: ।
ருஷய: ஸித்34தே3வாத்3யா கு3ருஸேவாபராங்முகா2: ॥ 1௦8 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கன்த3புராணே உத்தரக2ண்டே3 உமாமஹேஶ்வர ஸம்வாதே3
ஶ்ரீ கு3ருகீ3தாயாஂ ப்ரத2மோத்4யாய: ॥

********

Leave a Comment