[ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ] ᐈ Sri Guru Gita Chapter 2 Lyrics In Kannada Pdf

Sri Guru Gita Chapter 2 Lyrics In Kannada

ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ ಶ್ರುಣು ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕರಂ ಚೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 109 ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜಾಮಿ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ವದಾಮಿ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ॥ 110 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ
ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಮ್ ।
ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ
ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ॥ 111 ॥

ಹೃದಂಬುಜೇ ಕರ್ಣಿಕಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥೇ
ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗುರುಂ ಚಂದ್ರಕಲಾಪ್ರಕಾಶಂ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಾಭೀಷ್ಟವರಂ ದಧಾನಮ್ ॥ 112 ॥

ಶ್ವೇತಾಂಬರಂ ಶ್ವೇತವಿಲೇಪಪುಷ್ಪಂ
ಮುಕ್ತಾವಿಭೂಷಂ ಮುದಿತಂ ದ್ವಿನೇತ್ರಮ್ ।
ವಾಮಾಂಕಪೀಠಸ್ಥಿತದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಪೂರ್ಣಕೃಪಾನಿಧಾನಮ್ ॥ 113 ॥

ಆನಂದಮಾನಂದಕರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಂ ನಿಜಭಾವಯುಕ್ತಮ್ ।
ಯೋಗೀಂದ್ರಮೀಡ್ಯಂ ಭವರೋಗವೈದ್ಯಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ॥ 114 ॥

ವಂದೇ ಗುರೂಣಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಸಂದರ್ಶಿತಸ್ವಾತ್ಮಸುಖಾವಬೋಧೇ ।
ಜನಸ್ಯ ಯೇ ಜಾಂಗಲಿಕಾಯಮಾನೇ
ಸಂಸಾರಹಾಲಾಹಲಮೋಹಶಾಂತ್ಯೈ ॥ 115 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಕೃತ್ಯಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಶಶ್ವತ್ ಭಾಸತೇ ತಂ ಗುರುಂ ಭಜೇತ್ ॥ 116 ॥

ಪಾದಾಬ್ಜೇ ಸರ್ವಸಂಸಾರದಾವಕಾಲಾನಲಂ ಸ್ವಕೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾಂಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮ್ ॥ 117 ॥

ಅಕಥಾದಿತ್ರಿರೇಖಾಬ್ಜೇ ಸಹಸ್ರದಳಮಂಡಲೇ ।
ಹಂಸಪಾರ್ಶ್ವತ್ರಿಕೋಣೇ ಚ ಸ್ಮರೇತ್ತನ್ಮಧ್ಯಗಂ ಗುರುಮ್ ॥ 118 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಂಜನಮ್ ।
ನಿತ್ಯಬೋಧಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 119 ॥

ಸಕಲಭುವನಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಲ್ಪಿತಾಶೇಷಸೃಷ್ಟಿಃ
ನಿಖಿಲನಿಗಮದೃಷ್ಟಿಃ ಸತ್ಪದಾರ್ಥೈಕಸೃಷ್ಟಿಃ ।
ಅತದ್ಗಣಪರಮೇಷ್ಟಿಃ ಸತ್ಪದಾರ್ಥೈಕದೃಷ್ಟಿಃ
ಭವಗುಣಪರಮೇಷ್ಟಿರ್ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೈಕದೃಷ್ಟಿಃ ॥ 120 ॥

ಸಕಲಭುವನರಂಗಸ್ಥಾಪನಾಸ್ತಂಭಯಷ್ಟಿಃ
ಸಕರುಣರಸವೃಷ್ಟಿಸ್ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಸಮಷ್ಟಿಃ ।
ಸಕಲಸಮಯಸೃಷ್ಟಿಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದದೃಷ್ಟಿಃ
ನಿವಸತು ಮಯಿ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಗುರೋರ್ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಃ ॥ 121 ॥

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ
ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಮ್ ।
ಶಿವಶಾಸನತಃ ಶಿವಶಾಸನತಃ
ಶಿವಶಾಸನತಃ ಶಿವಶಾಸನತಃ ॥ 122 ॥

ಇದಮೇವ ಶಿವಂ ಇದಮೇವ ಶಿವಂ
ಇದಮೇವ ಶಿವಂ ಇದಮೇವ ಶಿವಮ್ ।
ಹರಿಶಾಸನತೋ ಹರಿಶಾಸನತೋ
ಹರಿಶಾಸನತೋ ಹರಿಶಾಸನತಃ ॥ 123 ॥

ವಿದಿತಂ ವಿದಿತಂ ವಿದಿತಂ ವಿದಿತಂ
ವಿಜನಂ ವಿಜನಂ ವಿಜನಂ ವಿಜನಮ್ ।
ವಿಧಿಶಾಸನತೋ ವಿಧಿಶಾಸನತೋ
ವಿಧಿಶಾಸನತೋ ವಿಧಿಶಾಸನತಃ ॥ 124 ॥

ಏವಂವಿಧಂ ಗುರುಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸ್ವಯಮ್ ।
ತದಾ ಗುರೂಪದೇಶೇನ ಮುಕ್ತೋಽಹಮಿತಿ ಭಾವಯೇತ್ ॥ 125 ॥

ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಮಾರ್ಗೇಣ ಮನಶ್ಶುದ್ಧಿಂ ತು ಕಾರಯೇತ್ ।
ಅನಿತ್ಯಂ ಖಂಡಯೇತ್ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಾತ್ಮಗೋಚರಮ್ ॥ 126 ॥

ಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತೀತಂ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮನ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸಮಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ದ್ವಿತೀಯಕಃ ॥ 127 ॥

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ।
ದುರ್ಲಭಾ ಚಿತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿಃ ವಿನಾ ಗುರುಕೃಪಾಂ ಪರಾಮ್ ॥ 128 ॥

ಕರುಣಾಖಡ್ಗಪಾತೇನ ಛಿತ್ವಾ ಪಾಶಾಷ್ಟಕಂ ಶಿಶೋಃ ।
ಸಮ್ಯಗಾನಂದಜನಕಃ ಸದ್ಗುರುಃ ಸೋಽಭಿಧೀಯತೇ ॥ 129 ॥

ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಿ ಗುರುನಿಂದಾಂ ಕರೋತಿ ಯಃ ।
ಸ ಯಾತಿ ನರಕಾನ್ ಘೋರಾನ್ ಯಾವಚ್ಚಂದ್ರದಿವಾಕರೌ ॥ 130 ॥

ಯಾವತ್ಕಲ್ಪಾಂತಕೋ ದೇಹಸ್ತಾವದ್ದೇವಿ ಗುರುಂ ಸ್ಮರೇತ್ ।
ಗುರುಲೋಪೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದೋ ಯದಿ ವಾ ಭವೇತ್ ॥ 131 ॥

ಹುಂಕಾರೇಣ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಶಿಷ್ಯೈಃ ಕದಾಚನ ।
ಗುರೋರಗ್ರ ನ ವಕ್ತವ್ಯಮಸತ್ಯಂ ತು ಕದಾಚನ ॥ 132 ॥

ಗುರುಂ ತ್ವಂಕೃತ್ಯ ಹುಂಕೃತ್ಯ ಗುರುಸಾನ್ನಿಧ್ಯಭಾಷಣಃ ।
ಅರಣ್ಯೇ ನಿರ್ಜಲೇ ದೇಶೇ ಸಂಭವೇದ್ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಃ ॥ 133 ॥

ಅದ್ವೈತಂ ಭಾವಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ ।
ಕದಾಚಿದಪಿ ನೋ ಕುರ್ಯಾದದ್ವೈತಂ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ॥ 134 ॥

ದೃಶ್ಯವಿಸ್ಮೃತಿಪರ್ಯಂತಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ಗುರುಪದಾರ್ಚನಮ್ ।
ತಾದೃಶಸ್ಯೈವ ಕೈವಲ್ಯಂ ನ ಚ ತದ್ವ್ಯತಿರೇಕಿಣಃ ॥ 135 ॥

ಅಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗುರುತ್ಯಾಗೀ ಭವೇದ್ಯದಾ ।
ಭವತ್ಯೇವ ಹಿ ತಸ್ಯಾಂತಕಾಲೇ ವಿಕ್ಷೇಪಮುತ್ಕಟಮ್ ॥ 136 ॥

ಗುರುಕಾರ್ಯಂ ನ ಲಂಘೇತ ನಾಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಾರ್ಯಮಾಚರೇತ್ ।
ನ ಹ್ಯುತ್ತಿಷ್ಠೇದ್ದಿಶೇಽನತ್ವಾ ಗುರುಸದ್ಭಾವಶೋಭಿತಃ ॥ 137 ॥

ಗುರೌ ಸತಿ ಸ್ವಯಂ ದೇವಿ ಪರೇಷಾಂ ತು ಕದಾಚನ ।
ಉಪದೇಶಂ ನ ವೈ ಕುರ್ಯಾತ್ ತಥಾ ಚೇದ್ರಾಕ್ಷಸೋ ಭವೇತ್ ॥ 138 ॥

ನ ಗುರೋರಾಶ್ರಮೇ ಕುರ್ಯಾತ್ ದುಷ್ಪಾನಂ ಪರಿಸರ್ಪಣಮ್ ।
ದೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಭುತ್ವಾದಿ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನ ಕಾರಯೇತ್ ॥ 139 ॥

ನೋಪಾಶ್ರಯಂ ಚ ಪರ್ಯಕಂ ನ ಚ ಪಾದಪ್ರಸಾರಣಮ್ ।
ನಾಂಗಭೋಗಾದಿಕಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನ ಲೀಲಾಮಪರಾಮಪಿ ॥ 140 ॥

ಗುರೂಣಾಂ ಸದಸದ್ವಾಽಪಿ ಯದುಕ್ತಂ ತನ್ನ ಲಂಘಯೇತ್ ।
ಕುರ್ವನ್ನಾಜ್ಞಾಂ ದಿವಾ ರಾತ್ರೌ ದಾಸವನ್ನಿವಸೇದ್ಗುರೋ ॥ 141 ॥

ಅದತ್ತಂ ನ ಗುರೋರ್ದ್ರವ್ಯಮುಪಭುಂಜೀತ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ।
ದತ್ತೇ ಚ ರಂಕವದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಪ್ರಾಣೋಽಪ್ಯೇತೇನ ಲಭ್ಯತೇ ॥ 142 ॥

ಪಾದುಕಾಸನಶಯ್ಯಾದಿ ಗುರುಣಾ ಯದಭೀಷ್ಟಿತಮ್ ।
ನಮಸ್ಕುರ್ವೀತ ತತ್ಸರ್ವಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನ ಸ್ಪೃಶೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 143 ॥

ಗಚ್ಛತಃ ಪೃಷ್ಠತೋ ಗಚ್ಛೇತ್ ಗುರುಚ್ಛಾಯಾಂ ನ ಲಂಘಯೇತ್ ।
ನೋಲ್ಬಣಂ ಧಾರಯೇದ್ವೇಷಂ ನಾಲಂಕಾರಾಂಸ್ತತೋಲ್ಬಣಾನ್ ॥ 144 ॥

ಗುರುನಿಂದಾಕರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾವಯೇದಥ ವಾಸಯೇತ್ ।
ಸ್ಥಾನಂ ವಾ ತತ್ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಜಿಹ್ವಾಚ್ಛೇದಾಕ್ಷಮೋ ಯದಿ ॥ 145 ॥

ನೋಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಕಸ್ಯಚಿದ್ದೇಯಂ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನ ಚ ತ್ಯಜೇತ್ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಮುಚ್ಛಿಷ್ಟಮಾದಾಯ ಹವಿರಿವ ಭಕ್ಷಯೇತ್ಸ್ವಯಮ್ ॥ 146 ॥

ನಾಽನೃತಂ ನಾಽಪ್ರಿಯಂ ಚೈವ ನ ಗರ್ವಂ ನಾಽಪಿ ವಾ ಬಹು ।
ನ ನಿಯೋಗಪರಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ ॥ 147 ॥

ಪ್ರಭೋ ದೇವಕುಲೇಶಾನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಜನ್ ಕುಲೇಶ್ವರ ।
ಇತಿ ಸಂಬೋಧನೈರ್ಭೀತೋ ಗುರುಭಾವೇನ ಸರ್ವದಾ ॥ 148 ॥

ಮುನಿಭಿಃ ಪನ್ನಗೈರ್ವಾಪಿ ಸುರೈರ್ವಾ ಶಾಪಿತೋ ಯದಿ ।
ಕಾಲಮೃತ್ಯುಭಯಾದ್ವಾಪಿ ಗುರುಃ ಸಂತ್ರಾತಿ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 149 ॥

ಅಶಕ್ತಾ ಹಿ ಸುರಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಹ್ಯಶಕ್ತಾಃ ಮುನಯಸ್ತಥಾ ।
ಗುರುಶಾಪೋಪಪನ್ನಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ ॥ 150 ॥

ಮಂತ್ರರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಗುರುರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ ।
ಸ್ಮೃತಿವೇದಪುರಾಣಾನಾಂ ಸಾರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 151 ॥

ಸತ್ಕಾರಮಾನಪೂಜಾರ್ಥಂ ದಂಡಕಾಷಯಧಾರಣಃ ।
ಸ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ನ ವಕ್ತವ್ಯಃ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಜ್ಞಾನತತ್ಪರಃ ॥ 152 ॥

ವಿಜಾನಂತಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಗುರೋಶ್ಚರಣ ಸೇವಯಾ ।
ತೇ ವೈ ಸನ್ನ್ಯಾಸಿನಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಇತರೇ ವೇಷಧಾರಿಣಃ ॥ 153 ॥

[ ಪಾಠಭೇದಃ –
ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬೋಧಯೇತ್ಪರಮ್ ।
ಭಾಸಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ಚ ದೀಪೋ ದೀಪಾಂತರಂ ಯಥಾ ॥
]
ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಸತ್ಯಚಿದ್ಧನಮ್ ।
ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರುತೇ ಲೋಕೇ ಗುರುತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಶೋಭತೇ ॥ 154 ॥

ಗುರುಪ್ರಸಾದತಃ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮನಿರೀಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಸಮತಾ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 155 ॥

ಆಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಪರ್ಯಂತಂ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಕಮ್ ।
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಗನ್ಮಯಮ್ ॥ 156 ॥

ವಂದೇಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಭಾವಾತೀತಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 157 ॥

ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಾನಂದಕಾರಕಮ್ ।
ಹೃದಯಾಕಾಶಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಮ್ ॥ 158 ॥

ಸ್ಫಾಟಿಕೇ ಸ್ಫಾಟಿಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಪಣೇ ದರ್ಪಣೋ ಯಥಾ ।
ತಥಾಽಽತ್ಮನಿ ಚಿದಾಕಾರಮಾನಂದಂ ಸೋಽಹಮಿತ್ಯುತ ॥ 159 ॥

ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಂ ಪುರುಷಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಚ ಚಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಿ ।
ತತ್ರ ಸ್ಫುರತಿ ಯೋ ಭಾವಃ ಶೃಣು ತತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ॥ 160 ॥

ಅಜೋಽಹಮಮರೋಽಹಂ ಚ ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಹ್ಯಹಮ್ ।
ಅವಿಕಾರಶ್ಚಿದಾನಂದೋ ಹ್ಯಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹಾನ್ ॥ 161 ॥

ಅಪೂರ್ವಮಪರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾಮಯಮ್ ।
ವಿರಜಂ ಪರಮಾಕಾಶಂ ಧ್ರುವಮಾನಂದಮವ್ಯಯಮ್ ॥ 162 ॥

ಅಗೋಚರಂ ತಥಾಽಗಮ್ಯಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಮ್ ।
ನಿಶ್ಶಬ್ದಂ ತು ವಿಜಾನೀಯಾತ್ಸ್ವಭಾವಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 163 ॥

ಯಥಾ ಗಂಧಸ್ವಭಾವತ್ವಂ ಕರ್ಪೂರಕುಸುಮಾದಿಷು ।
ಶೀತೋಷ್ಣತ್ವಸ್ವಭಾವತ್ವಂ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ ॥ 164 ॥

ಯಥಾ ನಿಜಸ್ವಭಾವೇನ ಕುಂಡಲೇ ಕಟಕಾದಯಃ ।
ಸುವರ್ಣತ್ವೇನ ತಿಷ್ಠಂತಿ ತಥಾಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಮ್ ॥ 165 ॥

ಸ್ವಯಂ ತಥಾವಿಧೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚಿತ್ ।
ಕೀಟೋ ಭೃಂಗ ಇವ ಧ್ಯಾನಾದ್ಯಥಾ ಭವತಿ ತಾದೃಶಃ ॥ 166 ॥

ಗುರುಧ್ಯಾನಂ ತಥಾ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಿಂಡೇ ಪದೇ ತಥಾ ರೂಪೇ ಮುಕ್ತಾಸ್ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 167 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ ಉವಾಚ ।
ಪಿಂಡಂ ಕಿಂ ತು ಮಹಾದೇವ ಪದಂ ಕಿಂ ಸಮುದಾಹೃತಮ್ ।
ರೂಪಾತೀತಂ ಚ ರೂಪಂ ಕಿಂ ಏತದಾಖ್ಯಾಹಿ ಶಂಕರ ॥ 168 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಪಿಂಡಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಪದಂ ಹಂಸಮುದಾಹೃತಮ್ ।
ರೂಪಂ ಬಿಂದುರಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ ರೂಪಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಮ್ ॥ 169 ॥

ಪಿಂಡೇ ಮುಕ್ತಾಃ ಪದೇ ಮುಕ್ತಾ ರೂಪೇ ಮುಕ್ತಾ ವರಾನನೇ ।
ರೂಪಾತೀತೇ ತು ಯೇ ಮುಕ್ತಾಸ್ತೇ ಮುಕ್ತಾ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 170 ॥

ಗುರುರ್ಧ್ಯಾನೇನೈವ ನಿತ್ಯಂ ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಸ್ಥಿತಶ್ಚ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಽಪಿ ಮುಕ್ತೋಽಸೌ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 171 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವೈರಾಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಶಶ್ರೀಃ ಸ್ವಮುದಾಹೃತಮ್ ।
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತೋ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಗುರುಃ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 172 ॥

ಗುರುಶ್ಶಿವೋ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಗುರುರ್ಬಂಧುಃ ಶರೀರಿಣಾಮ್ ।
ಗುರುರಾತ್ಮಾ ಗುರುರ್ಜೀವೋ ಗುರೋರನ್ಯನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 173 ॥

ಏಕಾಕೀ ನಿಸ್ಸ್ಪೃಹಃ ಶಾಂತಶ್ಚಿಂತಾಽಸೂಯಾದಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಬಾಲ್ಯಭಾವೇನ ಯೋ ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೀ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 174 ॥

ನ ಸುಖಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನ ಸುಖಂ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಕೇ ।
ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಾದನ್ಯತ್ರ ಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ ॥ 175 ॥

ಚಾರ್ವಾಕವೈಷ್ಣವಮತೇ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಭಾಕರೇ ನ ಹಿ ।
ಗುರೋಃ ಪಾದಾಂತಿಕೇ ಯದ್ವತ್ಸುಖಂ ವೇದಾಂತಸಮ್ಮತಮ್ ॥ 176 ॥

ನ ತತ್ಸುಖಂ ಸುರೇಂದ್ರಸ್ಯ ನ ಸುಖಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಾಮ್ ।
ಯತ್ಸುಖಂ ವೀತರಾಗಸ್ಯ ಮುನೇರೇಕಾಂತವಾಸಿನಃ ॥ 177 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮರಸಂ ಪೀತ್ವಾ ತೃಪ್ತೋ ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ।
ಇಂದ್ರಂ ಚ ಮನ್ಯತೇ ತುಚ್ಛಂ ನೃಪಾಣಾಂ ತತ್ರ ಕಾ ಕಥಾ ॥ 178 ॥

ಯತಃ ಪರಮಕೈವಲ್ಯಂ ಗುರುಮಾರ್ಗೇಣ ವೈ ಭವೇತ್ ।
ಗುರುಭಕ್ತಿರತಃ ಕಾರ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ॥ 179 ॥

ಏಕ ಏವಾಽದ್ವಿತೀಯೋಽಹಂ ಗುರುವಾಕ್ಯೇನ ನಿಶ್ಚಿತಃ ।
ಏವಮಭ್ಯಸ್ಯತಾ ನಿತ್ಯಂ ನ ಸೇವ್ಯಂ ವೈ ವನಾಂತರಮ್ ॥ 180 ॥

ಅಭ್ಯಾಸಾನ್ನಿಮಿಷೇಣೈವ ಸಮಾಧಿಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ।
ಆಜನ್ಮಜನಿತಂ ಪಾಪಂ ತತ್​ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ ॥ 181 ॥

ಕಿಮಾವಾಹನಮವ್ಯಕ್ತೇ ವ್ಯಾಪಕೇ ಕಿಂ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಅಮೂರ್ತೇ ಚ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ಕಥಂ ಧ್ಯಾನಂ ನಿರಾಮಯೇ ॥ 182 ॥

ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಸತ್ತ್ವಮಯೋ ರಾಜಸಶ್ಚತುರಾನನಃ ।
ತಾಮಸೋ ರುದ್ರರೂಪೇಣ ಸೃಜತ್ಯವತಿ ಹಂತಿ ಚ ॥ 183 ॥

ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭೂತ್ವಾ ತತ್ಪರಂ ಚಾವಲೋಕಯೇತ್ ।
ಪರಾತ್ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಸರ್ವಗಂ ತನ್ನಿರಾಮಯಮ್ ॥ 184 ॥

ತಸ್ಯಾವಲೋಕನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಏಕಾಕೀ ನಿಸ್ಸ್ಪೃಹಃ ಶಾಂತಃ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 185 ॥

ಲಬ್ಧಂ ವಾಽಥ ನ ಲಬ್ಧಂ ವಾ ಸ್ವಲ್ಪಂ ವಾ ಬಹುಳಂ ತಥಾ ।
ನಿಷ್ಕಾಮೇನೈವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 186 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಪದಮಿತ್ಯಾಹುರ್ದೇಹೀ ಸರ್ವಮಯೋ ಭುವಿ ।
ಸದಾಽಽನಂದಃ ಸದಾ ಶಾಂತೋ ರಮತೇ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚಿತ್ ॥ 187 ॥

ಯತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠತೇ ಸೋಽಪಿ ಸ ದೇಶಃ ಪುಣ್ಯಭಾಜನಃ ।
ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ದೇವಿ ತವಾಽಗ್ರೇ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ॥ 188 ॥

ಉಪದೇಶಸ್ತ್ವಯಂ ದೇವಿ ಗುರುಮಾರ್ಗೇಣ ಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಗುರುಭಕ್ತಿಃ ತಥಾಽತ್ಯಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ವೈ ಮನೀಷಿಭಿಃ ॥ 189 ॥

ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಶ್ರಯಃ ಸರ್ವವೇದಕೃತ್ಸರ್ವವೇದಕೃತ್ ।
ಸ್ವಪರಜ್ಞಾನದಾತಾ ಚ ತಂ ವಂದೇ ಗುರುಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 190 ॥

ಯದ್ಯಪ್ಯಧೀತಾ ನಿಗಮಾಃ ಷಡಂಗಾ ಆಗಮಾಃ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಗುರುಂ ವಿನಾ ॥ 191 ॥

ಶಿವಪೂಜಾರತೋ ವಾಽಪಿ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾರತೋಽಥವಾ ।
ಗುರುತತ್ತ್ವವಿಹೀನಶ್ಚೇತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥಮೇವ ಹಿ ॥ 192 ॥

ಶಿವಸ್ವರೂಪಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಿವಪೂಜಾ ಕೃತಾ ಯದಿ ।
ಸಾ ಪೂಜಾ ನಾಮಮಾತ್ರಂ ಸ್ಯಾಚ್ಚಿತ್ರದೀಪ ಇವ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 193 ॥

ಸರ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ಸಫಲಂ ಕರ್ಮ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಪ್ರಭಾವತಃ ।
ಗುರುಲಾಭಾತ್ಸರ್ವಲಾಭೋ ಗುರುಹೀನಸ್ತು ಬಾಲಿಶಃ ॥ 194 ॥

ಗುರುಹೀನಃ ಪಶುಃ ಕೀಟಃ ಪತಂಗೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹತಿ ।
ಶಿವರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ನ ಜಾನಾತಿ ಯತಸ್ಸ್ವಯಮ್ ॥ 195 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ವಿಹಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಲಾನಿ ಗುರುಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ ॥ 196 ॥

ನಿರಸ್ತಸರ್ವಸಂದೇಹೋ ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಸುದರ್ಶನಮ್ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಯೋ ದರ್ಶಯತಿ ಭಜಾಮಿ ಗುರುಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 197 ॥

ಜ್ಞಾನಹೀನೋ ಗುರುಸ್ತ್ಯಾಜ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾವಾದೀ ವಿಡಂಬಕಃ ।
ಸ್ವವಿಶ್ರಾಂತಿಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಪರಶಾಂತಿಂ ಕರೋತಿ ಕಿಮ್ ॥ 198 ॥

ಶಿಲಾಯಾಃ ಕಿಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಿಲಾಸಂಘಪ್ರತಾರಣೇ ।
ಸ್ವಯಂ ತರ್ತುಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಪರಂ ನಿಸ್ತಾರಯೇತ್ ಕಥಮ್ ॥ 199 ॥

ನ ವಂದನೀಯಾಸ್ತೇ ಕಷ್ಟಂ ದರ್ಶನಾದ್ಭ್ರಾಂತಿಕಾರಕಾಃ ।
ವರ್ಜಯೇತ್ತಾನ್ ಗುರೂನ್ ದೂರೇ ಧೀರಸ್ಯ ತು ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ ॥ 200 ॥

ಪಾಷಂಡಿನಃ ಪಾಪರತಾಃ ನಾಸ್ತಿಕಾ ಭೇದಬುದ್ಧಯಃ ।
ಸ್ತ್ರೀಲಂಪಟಾ ದುರಾಚಾರಾಃ ಕೃತಘ್ನಾ ಬಕವೃತ್ತಯಃ ॥ 201 ॥

ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟಾಃ ಕ್ಷಮಾನಷ್ಟಾ ನಿಂದ್ಯತರ್ಕೈಶ್ಚ ವಾದಿನಃ ।
ಕಾಮಿನಃ ಕ್ರೋಧಿನಶ್ಚೈವ ಹಿಂಸ್ರಾಶ್ಚಂಡಾಃ ಶಠಾಸ್ತಥಾ ॥ 202 ॥

ಜ್ಞಾನಲುಪ್ತಾ ನ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಮಹಾಪಾಪಾಸ್ತಥಾ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಏಭ್ಯೋ ಭಿನ್ನೋ ಗುರುಃ ಸೇವ್ಯಃ ಏಕಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ॥ 203 ॥

ಶಿಷ್ಯಾದನ್ಯತ್ರ ದೇವೇಶಿ ನ ವದೇದ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ನರಾಣಾಂ ಚ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತೌ ಭಕ್ತಿರೇವ ಹಿ ಕಾರಣಮ್ ॥ 204 ॥

ಗೂಢೋ ದೃಢಶ್ಚ ಪ್ರೀತಶ್ಚ ಮೌನೇನ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸಕೃತ್ಕಾಮಗತೋ ವಾಽಪಿ ಪಂಚಧಾ ಗುರುರೀರಿತಃ ॥ 205 ॥

ಸರ್ವಂ ಗುರುಮುಖಾಲ್ಲಬ್ಧಂ ಸಫಲಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಯದ್ಯದಾತ್ಮಹಿತಂ ವಸ್ತು ತತ್ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ನ ವಂಚಯೇತ್ ॥ 206 ॥

ಗುರುದೇವಾರ್ಪಣಂ ವಸ್ತು ತೇನ ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಸುವ್ರತೇ ।
ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದುಕಾಂ ಮುದ್ರಾಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಂ ಚ ಗೋಪಯೇತ್ ॥ 207 ॥

ನತಾಽಸ್ಮಿ ತೇ ನಾಥ ಪದಾರವಿಂದಂ
ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಮನೋವಚೋಭಿಃ ।
ಯಚ್ಚಿಂತ್ಯತೇ ಭಾವಿತ ಆತ್ಮಯುಕ್ತೌ
ಮುಮುಕ್ಷಿಭಿಃ ಕರ್ಮಮಯೋಪಶಾಂತಯೇ ॥ 208 ॥

ಅನೇನ ಯದ್ಭವೇತ್ಕಾರ್ಯಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತವ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಲೋಕೋಪಕಾರಕಂ ದೇವಿ ಲೌಕಿಕಂ ತು ವಿವರ್ಜಯೇತ್ ॥ 209 ॥

ಲೌಕಿಕಾದ್ಧರ್ಮತೋ ಯಾತಿ ಜ್ಞಾನಹೀನೋ ಭವಾರ್ಣವೇ ।
ಜ್ಞಾನಭಾವೇ ಚ ಯತ್ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಶಾಮ್ಯತಿ ॥ 210 ॥

ಇಮಾಂ ತು ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಪಠೇದ್ವೈ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ।
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯತ್ಪ್ರದಾನೇನ ತತ್ಸರ್ವಂ ಫಲಮಶ್ನುತೇ ॥ 211 ॥

ಗುರುಗೀತಾಮಿಮಾಂ ದೇವಿ ಹೃದಿ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭಾವಯ ।
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಗತೈರ್ದುಃಖೈಃ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಜಪೇನ್ಮುದಾ ॥ 212 ॥

ಗುರುಗೀತಾಕ್ಷರೈಕೈಕಂ ಮಂತ್ರರಾಜಮಿದಂ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಅನ್ಯೇ ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಮಂತ್ರಾಃ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ ॥ 213 ॥

ಅನಂತ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಗುರುಗೀತಾ ಜಪೇನ ತು ।
ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ದೇವಿ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ ॥ 214 ॥

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಾ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಕಟನಾಶಿನೀ ।
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಭೂತಾದಿಚೋರವ್ಯಾಘ್ರವಿಘಾತಿನೀ ॥ 215 ॥

ಸರ್ವೋಪದ್ರವಕುಷ್ಠಾದಿದುಷ್ಟದೋಷನಿವಾರಿಣೀ ।
ಯತ್ಫಲಂ ಗುರುಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ತತ್ಫಲಂ ಪಠನಾದ್ಭವೇತ್ ॥ 216 ॥

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಹರಾ ಸರ್ವವಿಭೂತೇಃ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವೇತ್ ।
ಅಥವಾ ಮೋಹನೇ ವಶ್ಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಜಪೇತ್ಸದಾ ॥ 217 ॥

ಕುಶದೂರ್ವಾಸನೇ ದೇವಿ ಹ್ಯಾಸನೇ ಶುಭ್ರಕಂಬಲೇ ।
ಉಪವಿಶ್ಯ ತತೋ ದೇವಿ ಜಪೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ 218 ॥

ಶುಕ್ಲಂ ಸರ್ವತ್ರ ವೈ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಶ್ಯೇ ರಕ್ತಾಸನಂ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಪದ್ಮಾಸನೇ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಾಂತಿವಶ್ಯಕರಂ ಪರಮ್ ॥ 219 ॥

ವಸ್ತ್ರಾಸನೇ ಚ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಪಾಷಾಣೇ ರೋಗಸಂಭವಃ ।
ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ದುಃಖಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಷ್ಠೇ ಭವತಿ ನಿಷ್ಫಲಮ್ ॥ 220 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನೇ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಃ ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀರ್ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಣಿ ।
ಕುಶಾಸನೇ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ಕಂಬಲೇ ॥ 221 ॥

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಕರ್ಷಣಂ ಚೈವ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಶತ್ರುನಾಶನಮ್ ।
ನೈರೃತ್ಯಾಂ ದರ್ಶನಂ ಚೈವ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ ॥ 222 ॥

ಉದಙ್ಮುಖಃ ಶಾಂತಿಜಾಪ್ಯೇ ವಶ್ಯೇ ಪೂರ್ವಮುಖಸ್ತಥಾ ।
ಯಾಮ್ಯೇ ತು ಮಾರಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಚ ಧನಾಗಮಃ ॥ 223 ॥

ಮೋಹನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಪರಮ್ ।
ದೇವರಾಜಪ್ರಿಯಕರಂ ರಾಜಾನಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ॥ 224 ॥

ಮುಖಸ್ತಂಭಕರಂ ಚೈವ ಗುಣಾನಾಂ ಚ ವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ದುಷ್ಕರ್ಮನಾಶನಂ ಚೈವ ತಥಾ ಸತ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 225 ॥

ಅಸಿದ್ಧಂ ಸಾಧಯೇತ್ಕಾರ್ಯಂ ನವಗ್ರಹಭಯಾಪಹಮ್ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ ಚೈವ ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಕಮ್ ॥ 226 ॥

ಮೋಹಶಾಂತಿಕರಂ ಚೈವ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನನಿಲಯಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಶಿವೇ ॥ 227 ॥

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಯಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಪುಣ್ಯಂ ತಾಪತ್ರಯಕುಲಾಪಹಮ್ ॥ 228 ॥

ಸರ್ವಶಾಂತಿಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ತಥಾ ವಂಧ್ಯಾ ಸುಪುತ್ರದಮ್ ।
ಅವೈಧವ್ಯಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಸ್ಯ ವಿವರ್ಧನಮ್ ॥ 229 ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ನಿಷ್ಕಾಮಜಾಪೀ ವಿಧವಾ ಪಠೇನ್ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 230 ॥

ಅವೈಧವ್ಯಂ ಸಕಾಮಾ ತು ಲಭತೇ ಚಾನ್ಯಜನ್ಮನಿ ।
ಸರ್ವದುಃಖಮಯಂ ವಿಘ್ನಂ ನಾಶಯೇತ್ತಾಪಹಾರಕಮ್ ॥ 231 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಮ್ ।
ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 232 ॥

ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕಾಮಧೇನುರ್ವೈ ಕಲ್ಪತೇ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ।
ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚಿಂತಿತಸ್ಯ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಕಮ್ ॥ 233 ॥

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮೋಕ್ಷಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಗುರೂಭಕ್ತಿರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಜಾಯತೇ ಹೃದಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 234 ॥

ಜಪಂತಿ ಶಾಕ್ತಾಃ ಸೌರಾಶ್ಚ ಗಾಣಪತ್ಯಾಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವಾಃ ।
ಶೈವಾಃ ಪಾಶುಪತಾಃ ಸರ್ವೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 235 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

********

Leave a Comment