[શ્રી રઘુવીર ગદ્યમ્] ᐈ Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Gujarati

શ્રીમાન્વેંકટનાથાર્ય કવિતાર્કિક કેસરિ ।
વેદાંતાચાર્યવર્યોમે સન્નિધત્તાં સદાહૃદિ ॥

જયત્યાશ્રિત સંત્રાસ ધ્વાંત વિધ્વંસનોદયઃ ।
પ્રભાવાન્ સીતયા દેવ્યા પરમવ્યોમ ભાસ્કરઃ ॥

જય જય મહાવીર મહાધીર ધૌરેય,
દેવાસુર સમર સમય સમુદિત નિખિલ નિર્જર નિર્ધારિત નિરવધિક માહાત્મ્ય,
દશવદન દમિત દૈવત પરિષદભ્યર્થિત દાશરથિ ભાવ,
દિનકર કુલ કમલ દિવાકર,
દિવિષદધિપતિ રણ સહચરણ ચતુર દશરથ ચરમ ઋણવિમોચન,
કોસલ સુતા કુમાર ભાવ કંચુકિત કારણાકાર,
કૌમાર કેળિ ગોપાયિત કૌશિકાધ્વર,
રણાધ્વર ધુર્ય ભવ્ય દિવ્યાસ્ત્ર બૃંદ વંદિત,
પ્રણત જન વિમત વિમથન દુર્લલિત દોર્લલિત,
તનુતર વિશિખ વિતાડન વિઘટિત વિશરારુ શરારુ તાટકા તાટકેય,
જડકિરણ શકલધર જટિલ નટપતિ મકુટ તટ નટનપટુ વિબુધસરિદતિબહુળ મધુગળન લલિતપદ
નળિનરજ ઉપમૃદિત નિજવૃજિન જહદુપલ તનુરુચિર પરમ મુનિવર યુવતિ નુત,
કુશિક સુત કથિત વિદિત નવ વિવિધ કથ,
મૈથિલ નગર સુલોચના લોચન ચકોર ચંદ્ર,
ખંડપરશુ કોદંડ પ્રકાંડ ખંડન શૌંડ ભુજદંડ,
ચંડકર કિરણ મંડલ બોધિત પુંડરીક વન રુચિ લુંટાક લોચન,
મોચિત જનક હૃદય શંકાતંક,
પરિહૃત નિખિલ નરપતિ વરણ જનક દુહિતૃ કુચતટ વિહરણ સમુચિત કરતલ,
શતકોટિ શતગુણ કઠિન પરશુધર મુનિવર કરધૃત દુરવનમતમ નિજ ધનુરાકર્ષણ પ્રકાશિત પારમેષ્ઠ્ય,
ક્રતુહર શિખરિ કંતુક વિહૃત્યુન્મુખ જગદરુંતુદ જિતહરિ દંતિ દંત દંતુર દશવદન દમન કુશલ દશશતભુજ મુખ નૃપતિકુલ રુધિર ઝર ભરિત પૃથુતર તટાક તર્પિત પિતૃક ભૃગુપતિ સુગતિ વિહતિકર નત પરુડિષુ પરિઘ,

અનૃત ભય મુષિત હૃદય પિતૃ વચન પાલન પ્રતિજ્ઞાવજ્ઞાત યૌવરાજ્ય,
નિષાદ રાજ સૌહૃદ સૂચિત સૌશીલ્ય સાગર,
ભરદ્વાજ શાસન પરિગૃહીત વિચિત્ર ચિત્રકૂટ ગિરિ કટક તટ રમ્યાવસથ,
અનન્યશાસનીય,
પ્રણત ભરત મકુટતટ સુઘટિત પાદુકાગ્ર્યાભિષેક, નિર્વર્તિત સર્વલોક યોગ ક્ષેમ,
પિશિત રુચિ વિહિત દુરિત વલમથન તનય બલિભુગનુગતિ સરભસ શયન તૃણ શકલ પરિપતન ભય ચકિત સકલ સુર મુનિવર બહુમત મહાસ્ત્ર સામર્થ્ય,
દ્રુહિણ હર વલમથન દુરાલક્ષ શરલક્ષ,
દંડકા તપોવન જંગમ પારિજાત,
વિરાધ હરિણ શાર્દૂલ,
વિલુળિત બહુફલ મખ કલમ રજનિચર મૃગ મૃગયારંભ સંભૃત ચીરભૃદનુરોધ,
ત્રિશિરઃ શિરસ્ત્રિતય તિમિર નિરાસ વાસરકર,
દૂષણ જલનિધિ શોષણ તોષિત ઋષિગણ ઘોષિત વિજય ઘોષણ,
ખરતર ખર તરુ ખંડન ચંડ પવન,
દ્વિસપ્ત રક્ષઃ સહસ્ર નળવન વિલોલન મહાકલભ,
અસહાય શૂર,
અનપાય સાહસ,
મહિત મહામૃથ દર્શન મુદિત મૈથિલી દૃઢતર પરિરંભણ વિભવ વિરોપિત વિકટ વીરવ્રણ,
મારીચ માયા મૃગ ચર્મ પરિકર્મિત નિર્ભર દર્ભાસ્તરણ,
વિક્રમ યશો લાભ વિક્રીત જીવિત ગૃધ્રરાજ દેહ દિધક્ષા લક્ષિત ભક્તજન દાક્ષિણ્ય,
કલ્પિત વિબુધભાવ કબંધાભિનંદિત,
અવંધ્ય મહિમ મુનિજન ભજન મુષિત હૃદય કલુષ શબરી મોક્ષ સાક્ષિભૂત,

પ્રભંજનતનય ભાવુક ભાષિત રંજિત હૃદય,
તરણિસુત શરણાગતિ પરતંત્રીકૃત સ્વાતંત્ર્ય,
દૃઢઘટિત કૈલાસ કોટિ વિકટ દુંદુભિ કંકાળ કૂટ દૂર વિક્ષેપ દક્ષ દક્ષિણેતર પાદાંગુષ્ઠ દરચલન વિશ્વસ્ત સુહૃદાશય,
અતિપૃથુલ બહુ વિટપિ ગિરિ ધરણિ વિવર યુગપદુદય વિવૃત ચિત્રપુંખ વૈચિત્ર્ય,
વિપુલ ભુજ શૈલમૂલ નિબિડ નિપીડિત રાવણ રણરણક જનક ચતુરુદધિ વિહરણ ચતુર કપિકુલપતિ હૃદય વિશાલ શિલાતલ દારણ દારુણ શિલીમુખ,
અપાર પારાવાર પરિખા પરિવૃત પરપુર પરિસૃત દવ દહન જવન પવનભવ કપિવર પરિષ્વંગ ભાવિત સર્વસ્વ દાન,
અહિત સહોદર રક્ષઃ પરિગ્રહ વિસંવાદિ વિવિધ સચિવ વિપ્રલંભ (વિસ્રંભણ) સમય સંરંભ સમુજ્જૃંભિત સર્વેશ્વર ભાવ,
સકૃત્પ્રપન્ન જન સંરક્ષણ દીક્ષિત વીર, સત્યવ્રત,
પ્રતિશયન ભૂમિકા ભૂષિત પયોધિ પુળિન,
પ્રળય શિખિ પરુષ વિશિખ શિખા શોષિતાકૂપાર વારિપૂર,
પ્રબલ રિપુ કલહ કુતુક ચટુલ કપિકુલ કરતલ તૂલિત હૃત ગિરિ નિકર સાધિત સેતુપથ સીમા સીમંતિત સમુદ્ર,
દ્રુતગતિ તરુમૃગ વરૂથિની નિરુદ્ધ લંકાવરોધ વેપથુ લાસ્ય લીલોપદેશ દેશિક ધનુર્જ્યાઘોષ,
ગગન ચર કનક ગિરિ ગરિમ ધર નિગમમય નિજ ગરુડ ગરુદનિલ લવ ગળિત વિષ વદન શર કદન,
અકૃતચર વનચર રણકરણ વૈલક્ષ્ય કૂણિતાક્ષ બહુવિધ રક્ષો બલાધ્યક્ષ વક્ષઃ કવાટ પાટન પટિમ સાટોપ કોપાવલેપ,
કટુરટદટનિ ટંકૃતિ ચટુલ કઠોર કાર્મુખ વિનિર્ગત વિશંકટ વિશિખ વિતાડન વિઘટિત મકુટ વિહ્વલ વિશ્રવસ્તનય વિશ્રમ સમય વિશ્રાણન વિખ્યાત વિક્રમ,
કુંભકર્ણ કુલગિરિ વિદળન દંભોળિ ભૂત નિશ્શંક કંકપત્ર,
અભિચરણ હુતવહ પરિચરણ વિઘટન સરભસ પરિપતદપરિમિત કપિબલ જલધિ લહરિ કલકલરવ કુપિત મઘવજિ દભિહનનકૃદનુજ સાક્ષિક રાક્ષસ દ્વંદ્વયુદ્ધ,
અપ્રતિદ્વંદ્વ પૌરુષ,
ત્ર્યંબક સમધિક ઘોરાસ્ત્રાડંબર,
સારથિ હૃત રથ સત્રપ શાત્રવ સત્યાપિત પ્રતાપ,
શિત શર કૃત લવણ દશમુખ મુખ દશક નિપતન પુનરુદય દર ગળિત જનિત દર તરળ હરિહય નયન નળિનવન રુચિ ખચિત ખતલ નિપતિત સુરતરુ કુસુમ વિતતિ સુરભિત રથ પથ,
અખિલ જગદધિક ભુજ બલ દશ લપન દશક લવન જનિત કદન પરવશ રજનિચર યુવતિ વિલપન વચન સમવિષય નિગમ શિખર નિકર મુખર મુખ મુનિ વર પરિપણિત,
અભિગત શતમખ હુતવહ પિતૃપતિ નિરૃતિ વરુણ પવન ધનદ ગિરિશ મુખ સુરપતિ નુત મુદિત,
અમિત મતિ વિધિ વિદિત કથિત નિજ વિભવ જલધિ પૃષત લવ,
વિગત ભય વિબુધ પરિબૃઢ વિબોધિત વીરશયન શાયિત વાનર પૃતનૌઘ,
સ્વ સમય વિઘટિત સુઘટિત સહૃદય સહધર્મચારિણીક,
વિભીષણ વશંવદીકૃત લંકૈશ્વર્ય,
નિષ્પન્ન કૃત્ય,
ખ પુષ્પિત રિપુ પક્ષ,
પુષ્પક રભસ ગતિ ગોષ્પદીકૃત ગગનાર્ણવ,
પ્રતિજ્ઞાર્ણવ તરણ કૃત ક્ષણ ભરત મનોરથ સંહિત સિંહાસનાધિરૂઢ,
સ્વામિન્, રાઘવ સિંહ,
હાટક ગિરિ કટક સદૃશ પાદ પીઠ નિકટ તટ પરિલુઠિત નિખિલ નૃપતિ કિરીટ કોટિ વિવિધ મણિ ગણ કિરણ નિકર નીરાજિત ચરણ રાજીવ,
દિવ્ય ભૌમાયોધ્યાધિદૈવત,
પિતૃ વધ કુપિત પરશુ ધર મુનિ વિહિત નૃપ હનન કદન પૂર્વ કાલ પ્રભવ શત ગુણ પ્રતિષ્ઠાપિત ધાર્મિક રાજ વંશ,
શુભ ચરિત રત ભરત ખર્વિત ગર્વ ગંધર્વ યૂથ ગીત વિજય ગાથા શત,
શાસિત મધુસુત શત્રુઘ્ન સેવિત,
કુશ લવ પરિગૃહીત કુલ ગાથા વિશેષ,
વિધિવશ પરિણમદમર ભણિતિ કવિવર રચિત નિજ ચરિત નિબંધન નિશમન નિર્વૃત,
સર્વ જન સમ્માનિત,
પુનરુપસ્થાપિત વિમાન વર વિશ્રાણન પ્રીણિત વૈશ્રવણ વિશ્રાવિત યશઃ પ્રપંચ,
પંચતાપન્ન મુનિકુમાર સંજીવનામૃત,
ત્રેતાયુગ પ્રવર્તિત કાર્તયુગ વૃત્તાંત,
અવિકલ બહુસુવર્ણ હયમખ સહસ્ર નિર્વહણ નિર્વર્તિત નિજ વર્ણાશ્રમ ધર્મ,
સર્વ કર્મ સમારાધ્ય,
સનાતન ધર્મ,
સાકેત જનપદ જનિ ધનિક જંગમ તદિતર જંતુ જાત દિવ્ય ગતિ દાન દર્શિત નિત્ય નિસ્સીમ વૈભવ,
ભવ તપન તાપિત ભક્તજન ભદ્રારામ,
શ્રી રામભદ્ર, નમસ્તે પુનસ્તે નમઃ ॥

ચતુર્મુખેશ્વરમુખૈઃ પુત્રપૌત્રાદિશાલિને ।
નમઃ સીતાસમેતાય રામાય ગૃહમેધિને ॥

કવિકથકસિંહકથિતં
કઠોરસુકુમારગુંભગંભીરમ્ ।
ભવભયભેષજમેતત્
પઠત મહાવીરવૈભવં સુધિયઃ ॥

ઇતિ શ્રીમહાવીરવૈભવમ્ ॥

********

Leave a Comment