[ଶ୍ରୀ ରାମ ମଂଗଳାଶସନମ୍] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Oriya/Odia

ମଂଗଳଂ କୌସଲେଂଦ୍ରାଯ ମହନୀଯ ଗୁଣାତ୍ମନେ ।
ଚକ୍ରଵର୍ତି ତନୂଜାଯ ସାର୍ଵଭୌମାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 1 ॥

ଵେଦଵେଦାଂତ ଵେଦ୍ଯାଯ ମେଘଶ୍ଯାମଲ ମୂର୍ତଯେ ।
ପୁଂସାଂ ମୋହନ ରୂପାଯ ପୁଣ୍ଯଶ୍ଲୋକାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 2 ॥

ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରାଂତରଂଗାଯ ମିଥିଲା ନଗରୀ ପତେ ।
ଭାଗ୍ଯାନାଂ ପରିପାକାଯ ଭଵ୍ଯରୂପାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 3 ॥

ପିତୃଭକ୍ତାଯ ସତତଂ ଭାତୃଭିଃ ସହ ସୀତଯା ।
ନଂଦିତାଖିଲ ଲୋକାଯ ରାମଭଦ୍ରାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 4 ॥

ତ୍ଯକ୍ତ ସାକେତ ଵାସାଯ ଚିତ୍ରକୂଟ ଵିହାରିଣେ ।
ସେଵ୍ଯାଯ ସର୍ଵଯମିନାଂ ଧୀରୋଦାତ୍ତାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 5 ॥

ସୌମିତ୍ରିଣାଚ ଜାନକ୍ଯାଚାପ ବାଣାସି ଧାରିଣେ ।
ସଂସେଵ୍ଯାଯ ସଦା ଭକ୍ତ୍ଯା ସ୍ଵାମିନେ ମମ ମଂଗଳଂ ॥ 6 ॥

ଦଂଡକାରଣ୍ଯ ଵାସାଯ ଖରଦୂଷଣ ଶତ୍ରଵେ ।
ଗୃଧ୍ରରାଜାଯ ଭକ୍ତାଯ ମୁକ୍ତି ଦାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳଂ ॥ 7 ॥

ସାଦରଂ ଶବରୀ ଦତ୍ତ ଫଲମୂଲ ଭିଲାଷିଣେ ।
ସୌଲଭ୍ଯ ପରିପୂର୍ଣାଯ ସତ୍ଯୋଦ୍ରିକ୍ତାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 8 ॥

ହନୁଂତ୍ସମଵେତାଯ ହରୀଶାଭୀଷ୍ଟ ଦାଯିନେ ।
ଵାଲି ପ୍ରମଧନାଯାସ୍ତୁ ମହାଧୀରାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 9 ॥

ଶ୍ରୀମତେ ରଘୁଵୀରାଯ ସେତୂଲ୍ଲଂଘିତ ସିଂଧଵେ ।
ଜିତରାକ୍ଷସ ରାଜାଯ ରଣଧୀରାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 10 ॥

ଵିଭୀଷଣକୃତେ ପ୍ରୀତ୍ଯା ଲଂକାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାଯିନେ ।
ସର୍ଵଲୋକ ଶରଣ୍ଯାଯ ଶ୍ରୀରାଘଵାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 11 ॥

ଆଗତ୍ଯନଗରୀଂ ଦିଵ୍ଯାମଭିଷିକ୍ତାଯ ସୀତଯା ।
ରାଜାଧିରାଜରାଜାଯ ରାମଭଦ୍ରାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 12 ॥

ଭ୍ରହ୍ମାଦି ଦେଵସେଵ୍ଯାଯ ଭ୍ରହ୍ମଣ୍ଯାଯ ମହାତ୍ମନେ ।
ଜାନକୀ ପ୍ରାଣନାଥାଯ ରଘୁନାଥାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 13 ॥

ଶ୍ରୀସୌମ୍ଯ ଜାମାତୃମୁନେଃ କୃପଯାସ୍ମାନୁ ପେଯୁଷେ ।
ମହତେ ମମ ନାଥାଯ ରଘୁନାଥାଯ ମଂଗଳଂ ॥ 14 ॥

ମଂଗଳାଶାସନ ପରୈର୍ମଦାଚାର୍ଯ ପୁରୋଗମୈଃ ।
ସର୍ଵୈଶ୍ଚ ପୂର୍ଵୈରାଚାର୍ର୍ଯୈଃ ସତ୍କୃତାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳଂ ॥ 15 ॥

ରମ୍ଯଜା ମାତୃ ମୁନିନା ମଂଗଳାଶାସନଂ କୃତଂ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ଯାଧିପତିଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ କରୋତୁ ମଂଗଳଂ ସଦା ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *