[ସୂର୍ଯ ନମସ୍କାର ମଂତ୍ରଂ] ᐈ Sri Surya Namaskara Mantra Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Surya Namaskara Mantra Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ଧ୍ଯାଯେସ୍ସଦା ସଵିତୃମଂଡଲମଧ୍ଯଵର୍ତୀ
ନାରାଯଣସ୍ସରସିଜାସନ ସନ୍ନିଵିଷ୍ଟଃ ।
କେଯୂରଵାନ୍ ମକରକୁଂଡଲଵାନ୍ କିରୀଟୀ
ହାରୀ ହିରଣ୍ମଯଵପୁଃ ଧୃତଶଂଖଚକ୍ରଃ ॥

ଓଂ ମିତ୍ରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ରଵଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ଯାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଗାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ଯଗର୍ଭାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୀଚଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିତ୍ଯାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସଵିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍କାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାସ୍କରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀସଵିତୃସୂର୍ଯନାରାଯଣାଯ ନମଃ ॥

ଆଦିତ୍ଯସ୍ଯ ନମସ୍କାରାନ୍ ଯେ କୁର୍ଵଂତି ଦିନେ ଦିନେ ।
ଆଯୁଃ ପ୍ରଜ୍ଞାଂ ବଲଂ ଵୀର୍ଯଂ ତେଜସ୍ତେଷାଂ ଚ ଜାଯତେ ॥

********

Leave a Comment