[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 1) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics In Tamil

அத2 ப்ரத2மோத்4யாய: ।

த்4ருதராஷ்ட்ர உவாச ।

4ர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவ: ।
மாமகா: பாண்ட3வாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸஞ்ஜய ॥ 1 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

த்3ருஷ்ட்வா து பாண்ட3வானீகஂ வ்யூட4ம் து3ர்யோத4னஸ்ததா3 ।
ஆசார்யமுபஸங்க3ம்ய ராஜா வசனமப்3ரவீத் ॥ 2 ॥

பஶ்யைதாஂ பாண்டு3புத்ராணாமாசார்ய மஹதீஂ சமூம் ।
வ்யூடா4ம் த்3ருபத3புத்ரேண தவ ஶிஷ்யேண தீ4மதா ॥ 3 ॥

அத்ர ஶூரா மஹேஷ்வாஸா பீ4மார்ஜுனஸமா யுதி4 ।
யுயுதா4னோ விராடஶ்ச த்3ருபத3ஶ்ச மஹாரத:2 ॥ 4 ॥

த்4ருஷ்டகேதுஶ்சேகிதான: காஶிராஜஶ்ச வீர்யவான் ।
புருஜித்குன்திபோ4ஜஶ்ச ஶைப்3யஶ்ச நரபுங்க3வ: ॥ 5 ॥

யுதா4மன்யுஶ்ச விக்ரான்த உத்தமௌஜாஶ்ச வீர்யவான் ।
ஸௌப4த்3ரோ த்3ரௌபதே3யாஶ்ச ஸர்வ ஏவ மஹாரதா2: ॥ 6 ॥

அஸ்மாகஂ து விஶிஷ்டா யே தான்னிபோ34 த்3விஜோத்தம ।
நாயகா மம ஸைன்யஸ்ய ஸஞ்ஜ்ஞார்தஂ2 தான்ப்3ரவீமி தே ॥ 7 ॥

4வான்பீ4ஷ்மஶ்ச கர்ணஶ்ச க்ருபஶ்ச ஸமிதிஞ்ஜய: ।
அஶ்வத்தா2மா விகர்ணஶ்ச ஸௌமத3த்திஸ்ததை2வ ச ॥ 8 ॥

அன்யே ச ப3ஹவ: ஶூரா மத3ர்தே2 த்யக்தஜீவிதா: ।
நானாஶஸ்த்ரப்ரஹரணா: ஸர்வே யுத்34விஶாரதா3: ॥ 9 ॥

அபர்யாப்தஂ தத3ஸ்மாகம் ப3லம் பீ4ஷ்மாபி4ரக்ஷிதம் ।
பர்யாப்தஂ த்வித3மேதேஷாம் ப3லம் பீ4மாபி4ரக்ஷிதம் ॥ 1௦ ॥

அயனேஷு ச ஸர்வேஷு யதா2பா43மவஸ்தி2தா: ।
பீ4ஷ்மமேவாபி4ரக்ஷன்து ப4வன்த: ஸர்வ ஏவ ஹி ॥ 11 ॥

தஸ்ய ஸஞ்ஜனயன்ஹர்ஷஂ குருவ்ருத்3த:4 பிதாமஹ: ।
ஸிம்ஹனாதஂ3 வினத்3யோச்சை: ஶங்க3ம் த3த்4மௌ ப்ரதாபவான் ॥ 12 ॥

தத: ஶங்கா3ஶ்ச பே4ர்யஶ்ச பணவானககோ3முகா2: ।
ஸஹஸைவாப்4யஹன்யன்த ஸ ஶப்33ஸ்துமுலோப4வத் ॥ 13 ॥

தத: ஶ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யன்த3னே ஸ்தி2தௌ ।
மாத4வ: பாண்ட3வஶ்சைவ தி3வ்யௌ ஶங்கௌ3 ப்ரத3க்4மது: ॥ 14 ॥

பாஞ்சஜன்யஂ ஹ்ருஷீகேஶோ தே3வத3த்தம் த4னஞ்ஜய: ।
பௌண்ட்3ரம் த3த்4மௌ மஹாஶங்க3ம் பீ4மகர்மா வ்ருகோத3ர: ॥ 15 ॥

அனந்தவிஜயஂ ராஜா குன்தீபுத்ரோ யுதி4ஷ்டி2ர: ।
நகுல: ஸஹதே3வஶ்ச ஸுகோ4ஷமணிபுஷ்பகௌ ॥ 16 ॥

காஶ்யஶ்ச பரமேஷ்வாஸ: ஶிக2ண்டீ3 ச மஹாரத:2 ।
த்4ருஷ்டத்3யும்னோ விராடஶ்ச ஸாத்யகிஶ்சாபராஜித: ॥ 17 ॥

த்3ருபதோ3 த்3ரௌபதே3யாஶ்ச ஸர்வஶ: ப்ருதி2வீபதே ।
ஸௌப4த்3ரஶ்ச மஹாபா3ஹு: ஶங்கா3ன்த3த்4மு: ப்ருத2க்ப்ருத2க் ॥ 18 ॥

ஸ கோ4ஷோ தா4ர்தராஷ்ட்ராணாஂ ஹ்ருத3யானி வ்யதா3ரயத் ।
நப4ஶ்ச ப்ருதி2வீஂ சைவ துமுலோ வ்யனுனாத3யன் ॥ 19 ॥

அத2 வ்யவஸ்தி2தான்த்3ருஷ்ட்வா தா4ர்தராஷ்ட்ரான்கபித்4வஜ: ।
ப்ரவ்ருத்தே ஶஸ்த்ரஸம்பாதே த4னுருத்3யம்ய பாண்ட3வ: ॥ 2௦ ॥

ஹ்ருஷீகேஶஂ ததா3 வாக்யமித3மாஹ மஹீபதே।

அர்ஜுன உவாச ।

ஸேனயோருப4யோர்மத்4யே ரதஂ2 ஸ்தா2பய மேச்யுத ॥ 21 ॥

யாவதே3தான்னிரீக்ஷேஹஂ யோத்3து4காமானவஸ்தி2தான் ।
கைர்மயா ஸஹ யோத்34வ்யமஸ்மின்ரணஸமுத்3யமே ॥ 22 ॥

யோத்ஸ்யமானானவேக்ஷேஹஂ ய ஏதேத்ர ஸமாக3தா: ।
தா4ர்தராஷ்ட்ரஸ்ய து3ர்பு3த்3தே4ர்யுத்3தே4 ப்ரியசிகீர்ஷவ: ॥ 23 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।
ஏவமுக்தோ ஹ்ருஷீகேஶோ கு3டா3கேஶேன பா4ரத ।
ஸேனயோருப4யோர்மத்4யே ஸ்தா2பயித்வா ரதோ2த்தமம் ॥ 24 ॥

பீ4ஷ்மத்3ரோணப்ரமுக2த: ஸர்வேஷாஂ ச மஹீக்ஷிதாம் ।
உவாச பார்த2 பஶ்யைதான்ஸமவேதான்குரூனிதி ॥ 25 ॥

தத்ராபஶ்யத்ஸ்தி2தான்பார்த:2 பித்ரூனத2 பிதாமஹான் ।
ஆசார்யான்மாதுலான்ப்4ராத்ரூன்புத்ரான்பௌத்ரான்ஸகீ2ம்ஸ்ததா2 ॥ 26 ॥

ஶ்வஶுரான்ஸுஹ்ருத3ஶ்சைவ ஸேனயோருப4யோரபி ।
தான்ஸமீக்ஷ்ய ஸ கௌன்தேய: ஸர்வான்ப3ன்தூ4னவஸ்தி2தான் ॥ 27 ॥

க்ருபயா பரயாவிஷ்டோ விஷீத3ன்னித3மப்3ரவீத்।

அர்ஜுன உவாச ।

த்3ருஷ்ட்வேமஂ ஸ்வஜனஂ க்ருஷ்ண யுயுத்ஸுஂ ஸமுபஸ்தி2தம் ॥ 28 ॥

ஸீத3ன்தி மம கா3த்ராணி முகஂ2 ச பரிஶுஷ்யதி ।
வேபது2ஶ்ச ஶரீரே மே ரோமஹர்ஷஶ்ச ஜாயதே ॥ 29 ॥

கா3ண்டீ3வஂ ஸ்ரம்ஸதே ஹஸ்தாத்த்வக்சைவ பரித3ஹ்யதே ।
ந ச ஶக்னோம்யவஸ்தா2தும் ப்4ரமதீவ ச மே மன: ॥ 3௦ ॥

நிமித்தானி ச பஶ்யாமி விபரீதானி கேஶவ ।
ந ச ஶ்ரேயோனுபஶ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே ॥ 31 ॥

ந காங்க்ஷே விஜயஂ க்ருஷ்ண ந ச ராஜ்யஂ ஸுகா2னி ச ।
கிஂ நோ ராஜ்யேன கோ3வின்த3 கிம் போ4கை3ர்ஜீவிதேன வா ॥ 32 ॥

யேஷாமர்தே2 காங்க்ஷிதஂ நோ ராஜ்யம் போ4கா3: ஸுகா2னி ச ।
த இமேவஸ்தி2தா யுத்3தே4 ப்ராணாம்ஸ்த்யக்த்வா த4னானி ச ॥ 33 ॥

ஆசார்யா: பிதர: புத்ராஸ்ததை2வ ச பிதாமஹா: ।
மாதுலா: ஶ்வஶுரா: பௌத்ரா: ஶ்யாலா: ஸம்ப3ன்தி4னஸ்ததா2 ॥ 34 ॥

ஏதான்ன ஹன்துமிச்சா2மி க்4னதோபி மது4ஸூத3ன ।
அபி த்ரைலோக்யராஜ்யஸ்ய ஹேதோ: கிஂ நு மஹீக்ருதே ॥ 35 ॥

நிஹத்ய தா4ர்தராஷ்ட்ரான்ன: கா ப்ரீதி: ஸ்யாஜ்ஜனார்த3ன ।
பாபமேவாஶ்ரயேத3ஸ்மான்ஹத்வைதானாததாயின: ॥ 36 ॥

தஸ்மான்னார்ஹா வயஂ ஹன்தும் தா4ர்தராஷ்ட்ரான்ஸ்வபா3ன்த4வான் ।
ஸ்வஜனஂ ஹி கதஂ2 ஹத்வா ஸுகி2ன: ஸ்யாம மாத4வ ॥ 37 ॥

யத்3யப்யேதே ந பஶ்யன்தி லோபோ4பஹதசேதஸ: ।
குலக்ஷயக்ருதம் தோ3ஷஂ மித்ரத்3ரோஹே ச பாதகம் ॥ 38 ॥

கதஂ2 ந ஜ்ஞேயமஸ்மாபி4: பாபாத3ஸ்மான்னிவர்திதும் ।
குலக்ஷயக்ருதம் தோ3ஷஂ ப்ரபஶ்யத்3பி4ர்ஜனார்த3ன ॥ 39 ॥

குலக்ஷயே ப்ரணஶ்யன்தி குலத4ர்மா: ஸனாதனா: ।
4ர்மே நஷ்டே குலஂ க்ருத்ஸ்னமத4ர்மோபி44வத்யுத ॥ 4௦ ॥

அத4ர்மாபி44வாத்க்ருஷ்ண ப்ரது3ஷ்யன்தி குலஸ்த்ரிய: ।
ஸ்த்ரீஷு து3ஷ்டாஸு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணஸங்கர: ॥ 41 ॥

ஸங்கரோ நரகாயைவ குலக்4னானாஂ குலஸ்ய ச ।
பதன்தி பிதரோ ஹ்யேஷாஂ லுப்தபிண்டோ33கக்ரியா: ॥ 42 ॥

தோ3ஷைரேதை: குலக்4னானாஂ வர்ணஸங்கரகாரகை: ।
உத்ஸாத்3யன்தே ஜாதித4ர்மா: குலத4ர்மாஶ்ச ஶாஶ்வதா: ॥ 43 ॥

உத்ஸன்னகுலத4ர்மாணாஂ மனுஷ்யாணாஂ ஜனார்த3ன ।
நரகேனியதஂ வாஸோ ப4வதீத்யனுஶுஶ்ரும ॥ 44 ॥

அஹோ ப3த மஹத்பாபஂ கர்துஂ வ்யவஸிதா வயம் ।
யத்3ராஜ்யஸுக2லோபே4ன ஹன்துஂ ஸ்வஜனமுத்3யதா: ॥ 45 ॥

யதி3 மாமப்ரதீகாரமஶஸ்த்ரஂ ஶஸ்த்ரபாணய: ।
தா4ர்தராஷ்ட்ரா ரணே ஹன்யுஸ்தன்மே க்ஷேமதரம் ப4வேத் ॥ 46 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।
ஏவமுக்த்வார்ஜுன: ஸங்க்3யே ரதோ2பஸ்த2 உபாவிஶத் ।
விஸ்ருஜ்ய ஸஶரஂ சாபஂ ஶோகஸம்விக்3னமானஸ: ॥ 47 ॥

ஓஂ தத்ஸதி3தி ஶ்ரீமத்343வத்3கீ3தாஸூபனிஷத்ஸு ப்3ரஹ்மவித்3யாயாஂ யோக3ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே3

அர்ஜுனவிஷாத3யோகோ3 நாம ப்ரத2மோத்4யாய: ॥1 ॥

********

Leave a Comment