[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 10) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 10 Lyrics In Tamil

அத² த³ஶமோத்⁴யாய: ।

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
பூ⁴ய ஏவ மஹாபா³ஹோ ஶ்ருணு மே பரமஂ வச: ।
யத்தேஹஂ ப்ரீயமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா ॥ 1 ॥

ந மே விது³: ஸுரக³ணா: ப்ரப⁴வஂ ந மஹர்ஷய: ।
அஹமாதி³ர்ஹி தே³வானாஂ மஹர்ஷீணாஂ ச ஸர்வஶ: ॥ 2 ॥

யோ மாமஜமனாதி³ஂ ச வேத்தி லோகமஹேஶ்வரம் ।
அஸம்மூட:⁴ ஸ மர்த்யேஷு ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 3 ॥

பு³த்³தி⁴ர்ஜ்ஞானமஸம்மோஹ: க்ஷமா ஸத்யம் த³ம: ஶம: ।
ஸுக²ம் து³:க²ம் ப⁴வோபா⁴வோ ப⁴யஂ சாப⁴யமேவ ச ॥ 4 ॥

அஹிம்ஸா ஸமதா துஷ்டிஸ்தபோ தா³னஂ யஶோயஶ: ।
ப⁴வன்தி பா⁴வா பூ⁴தானாஂ மத்த ஏவ ப்ருத²க்³விதா⁴: ॥ 5 ॥

மஹர்ஷய: ஸப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா² ।
மத்³பா⁴வா மானஸா ஜாதா யேஷாஂ லோக இமா: ப்ரஜா: ॥ 6 ॥

ஏதாஂ விபூ⁴திஂ யோகஂ³ ச மம யோ வேத்தி தத்த்வத: ।
ஸோவிகம்பேன யோகே³ன யுஜ்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 7 ॥

அஹஂ ஸர்வஸ்ய ப்ரப⁴வோ மத்த: ஸர்வஂ ப்ரவர்ததே ।
இதி மத்வா பஜ⁴ன்தே மாம் பு³தா⁴ பா⁴வஸமன்விதா: ॥ 8 ॥

மச்சித்தா மத்³க³தப்ராணா போ³த⁴யன்த: பரஸ்பரம் ।
கத²யன்தஶ்ச மாஂ நித்யஂ துஷ்யன்தி ச ரமன்தி ச ॥ 9 ॥

தேஷாஂ ஸததயுக்தானாம் பஜ⁴தாஂ ப்ரீதிபூர்வகம் ।
த³தா³மி பு³த்³தி⁴யோகஂ³ தஂ யேன மாமுபயான்தி தே ॥ 1௦ ॥

தேஷாமேவானுகம்பார்த²மஹமஜ்ஞானஜஂ தம: ।
நாஶயாம்யாத்மபா⁴வஸ்தோ² ஜ்ஞானதீ³பேன பா⁴ஸ்வதா ॥ 11 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
பரம் ப்³ரஹ்ம பரம் தா⁴ம பவித்ரஂ பரமம் ப⁴வான் ।
புருஷஂ ஶாஶ்வதம் தி³வ்யமாதி³தே³வமஜஂ விபு⁴ம் ॥ 12 ॥

ஆஹுஸ்த்வாம்ருஷய: ஸர்வே தே³வர்ஷிர்னாரத³ஸ்ததா² ।
அஸிதோ தே³வலோ வ்யாஸ: ஸ்வயஂ சைவ ப்³ரவீஷி மே ॥ 13 ॥

ஸர்வமேதத்³ருதஂ மன்யே யன்மாஂ வத³ஸி கேஶவ ।
ந ஹி தே ப⁴க³வன்வ்யக்திஂ விது³ர்தே³வா ந தா³னவா: ॥ 14 ॥

ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானஂ வேத்த² த்வஂ புருஷோத்தம ।
பூ⁴தபா⁴வன பூ⁴தேஶ தே³வதே³வ ஜக³த்பதே ॥ 15 ॥

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தய: ।
யாபி⁴ர்விபூ⁴திபி⁴ர்லோகானிமாம்ஸ்த்வஂ வ்யாப்ய திஷ்ட²ஸி ॥ 16 ॥

கதஂ² வித்³யாமஹஂ யோகி³ம்ஸ்த்வாஂ ஸதா³ பரிசின்தயன் ।
கேஷு கேஷு ச பா⁴வேஷு சின்த்யோஸி ப⁴க³வன்மயா ॥ 17 ॥

விஸ்தரேணாத்மனோ யோகஂ³ விபூ⁴திஂ ச ஜனார்த³ன ।
பூ⁴ய: கத²ய த்ருப்திர்ஹி ஶ்ருண்வதோ நாஸ்தி மேம்ருதம் ॥ 18 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஹன்த தே கத²யிஷ்யாமி தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தய: ।
ப்ராதா⁴ன்யத: குருஶ்ரேஷ்ட² நாஸ்த்யன்தோ விஸ்தரஸ்ய மே ॥ 19 ॥

அஹமாத்மா கு³டா³கேஶ ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²த: ।
அஹமாதி³ஶ்ச மத்⁴யஂ ச பூ⁴தானாமன்த ஏவ ச ॥ 2௦ ॥

ஆதி³த்யானாமஹஂ விஷ்ணுர்ஜ்யோதிஷாஂ ரவிரம்ஶுமான் ।
மரீசிர்மருதாமஸ்மி நக்ஷத்ராணாமஹஂ ஶஶீ ॥ 21 ॥

வேதா³னாஂ ஸாமவேதோ³ஸ்மி தே³வானாமஸ்மி வாஸவ: ।
இன்த்³ரியாணாஂ மனஶ்சாஸ்மி பூ⁴தானாமஸ்மி சேதனா ॥ 22 ॥

ருத்³ராணாஂ ஶங்கரஶ்சாஸ்மி வித்தேஶோ யக்ஷரக்ஷஸாம் ।
வஸூனாஂ பாவகஶ்சாஸ்மி மேரு: ஶிக²ரிணாமஹம் ॥ 23 ॥

புரோத⁴ஸாஂ ச முக்²யஂ மாஂ வித்³தி⁴ பார்த² ப்³ருஹஸ்பதிம் ।
ஸேனானீனாமஹஂ ஸ்கன்த:³ ஸரஸாமஸ்மி ஸாக³ர: ॥ 24 ॥

மஹர்ஷீணாம் ப்⁴ருகு³ரஹம் கி³ராமஸ்ம்யேகமக்ஷரம் ।
யஜ்ஞானாஂ ஜபயஜ்ஞோஸ்மி ஸ்தா²வராணாஂ ஹிமாலய: ॥ 25 ॥

அஶ்வத்த:² ஸர்வவ்ருக்ஷாணாம் தே³வர்ஷீணாஂ ச நாரத:³ ।
க³ன்த⁴ர்வாணாஂ சித்ரரத:² ஸித்³தா⁴னாஂ கபிலோ முனி: ॥ 26 ॥

உச்சை:ஶ்ரவஸமஶ்வானாஂ வித்³தி⁴ மாமம்ருதோத்³ப⁴வம் ।
ஐராவதம் கஜ³ேன்த்³ராணாஂ நராணாஂ ச நராதி⁴பம் ॥ 27 ॥

ஆயுதா⁴னாமஹஂ வஜ்ரம் தே⁴னூனாமஸ்மி காமது⁴க் ।
ப்ரஜனஶ்சாஸ்மி கன்த³ர்ப: ஸர்பாணாமஸ்மி வாஸுகி: ॥ 28 ॥

அனந்தஶ்சாஸ்மி நாகா³னாஂ வருணோ யாத³ஸாமஹம் ।
பித்ரூணாமர்யமா சாஸ்மி யம: ஸம்யமதாமஹம் ॥ 29 ॥

ப்ரஹ்லாத³ஶ்சாஸ்மி தை³த்யானாஂ கால: கலயதாமஹம் ।
ம்ருகா³ணாஂ ச ம்ருகே³ன்த்³ரோஹஂ வைனதேயஶ்ச பக்ஷிணாம் ॥ 3௦ ॥

பவன: பவதாமஸ்மி ராம: ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாமஹம் ।
ஜ²ஷாணாஂ மகரஶ்சாஸ்மி ஸ்ரோதஸாமஸ்மி ஜாஹ்னவீ ॥ 31 ॥

ஸர்கா³ணாமாதி³ரன்தஶ்ச மத்⁴யஂ சைவாஹமர்ஜுன ।
அத்⁴யாத்மவித்³யா வித்³யானாஂ வாத:³ ப்ரவத³தாமஹம் ॥ 32 ॥

அக்ஷராணாமகாரோஸ்மி த்³வன்த்³வ: ஸாமாஸிகஸ்ய ச ।
அஹமேவாக்ஷய: காலோ தா⁴தாஹஂ விஶ்வதோமுக:² ॥ 33 ॥

ம்ருத்யு: ஸர்வஹரஶ்சாஹமுத்³ப⁴வஶ்ச ப⁴விஷ்யதாம் ।
கீர்தி: ஶ்ரீர்வாக்ச நாரீணாஂ ஸ்ம்ருதிர்மேதா⁴ த்⁴ருதி: க்ஷமா ॥ 34 ॥

ப்³ருஹத்ஸாம ததா² ஸாம்னாம் கா³யத்ரீ ச²ன்த³ஸாமஹம் ।
மாஸானாஂ மார்க³ஶீர்ஷோஹம்ருதூனாஂ குஸுமாகர: ॥ 35 ॥

த்³யூதம் ச²லயதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமஹம் ।
ஜயோஸ்மி வ்யவஸாயோஸ்மி ஸத்த்வஂ ஸத்த்வவதாமஹம் ॥ 36 ॥

வ்ருஷ்ணீனாஂ வாஸுதே³வோஸ்மி பாண்ட³வானாம் த⁴னஞ்ஜய: ।
முனீனாமப்யஹஂ வ்யாஸ: கவீனாமுஶனா கவி: ॥ 37 ॥

த³ண்டோ³ த³மயதாமஸ்மி நீதிரஸ்மி ஜிகீ³ஷதாம் ।
மௌனஂ சைவாஸ்மி கு³ஹ்யானாஂ ஜ்ஞானஂ ஜ்ஞானவதாமஹம் ॥ 38 ॥

யச்சாபி ஸர்வபூ⁴தானாம் பீ³ஜஂ தத³ஹமர்ஜுன ।
ந தத³ஸ்தி வினா யத்ஸ்யான்மயா பூ⁴தஂ சராசரம் ॥ 39 ॥

நான்தோஸ்தி மம தி³வ்யானாஂ விபூ⁴தீனாஂ பரன்தப ।
ஏஷ தூத்³தே³ஶத: ப்ரோக்தோ விபூ⁴தேர்விஸ்தரோ மயா ॥ 4௦ ॥

யத்³யத்³விபூ⁴திமத்ஸத்த்வஂ ஶ்ரீமதூ³ர்ஜிதமேவ வா ।
தத்ததே³வாவக³ச்ச² த்வஂ மம தேஜோம்ஶஸம்ப⁴வம் ॥ 41 ॥

அத²வா ப³ஹுனைதேன கிஂ ஜ்ஞாதேன தவார்ஜுன ।
விஷ்டப்⁴யாஹமிதஂ³ க்ருத்ஸ்னமேகாம்ஶேன ஸ்தி²தோ ஜக³த் ॥ 42 ॥

ஓஂ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

விபூ⁴தியோகோ³ நாம த³ஶமோத்⁴யாய: ॥1௦ ॥

********

Leave a Comment