[ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാ] ᐈ (Chapter 12) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Malayalam Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 12 Lyrics In Malayalam

അഥ ദ്വാദശോഽധ്യായഃ ।

അര്ജുന ഉവാച ।
ഏവം സതതയുക്താ യേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ ।
യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ ॥ 1 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ।
ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതാഃ ॥ 2 ॥

യേ ത്വക്ഷരമനിര്ദേശ്യമവ്യക്തം പര്യുപാസതേ ।
സര്വത്രഗമചിംത്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവമ് ॥ 3 ॥

സംനിയമ്യേംദ്രിയഗ്രാമം സര്വത്ര സമബുദ്ധയഃ ।
തേ പ്രാപ്നുവംതി മാമേവ സര്വഭൂതഹിതേ രതാഃ ॥ 4 ॥

ക്ലേശോഽധികതരസ്തേഷാമവ്യക്താസക്തചേതസാമ് ।
അവ്യക്താ ഹി ഗതിര്ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ ॥ 5 ॥

യേ തു സര്വാണി കര്മാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരാഃ ।
അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായംത ഉപാസതേ ॥ 6 ॥

തേഷാമഹം സമുദ്ധര്താ മൃത്യുസംസാരസാഗരാത് ।
ഭവാമിന ചിരാത്പാര്ഥ മയ്യാവേശിതചേതസാമ് ॥ 7 ॥

മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ ।
നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊര്ധ്വം ന സംശയഃ ॥ 8 ॥

അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരമ് ।
അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനംജയ ॥ 9 ॥

അഭ്യാസേഽപ്യസമര്ഥോഽസി മത്കര്മപരമോ ഭവ ।
മദര്ഥമപി കര്മാണി കുര്വന്സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി ॥ 10 ॥

അഥൈതദപ്യശക്തോഽസി കര്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ ।
സര്വകര്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യതാത്മവാന് ॥ 11 ॥

ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാജ്ജ്ഞാനാദ്ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ।
ധ്യാനാത്കര്മഫലത്യാഗസ്ത്യാഗാച്ഛാംതിരനംതരമ് ॥ 12 ॥

അദ്വേഷ്ടാ സര്വഭൂതാനാം മൈത്രഃ കരുണ ഏവ ച ।
നിര്മമോ നിരഹംകാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമീ ॥ 13 ॥

സംതുഷ്ടഃ സതതം യോഗീ യതാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ ।
മയ്യര്പിതമനോബുദ്ധിര്യോ മദ്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ ॥ 14 ॥

യസ്മാന്നോദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോദ്വിജതേ ച യഃ ।
ഹര്ഷാമര്ഷഭയോദ്വേഗൈര്മുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ ॥ 15 ॥

അനപേക്ഷഃ ശുചിര്ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥഃ ।
സര്വാരംഭപരിത്യാഗീ യോ മദ്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ ॥ 16 ॥

യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ।
ശുഭാശുഭപരിത്യാഗീ ഭക്തിമാന്യഃ സ മേ പ്രിയഃ ॥ 17 ॥

സമഃ ശത്രൌ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ।
ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു സമഃ സംഗവിവര്ജിതഃ ॥ 18 ॥

തുല്യനിംദാസ്തുതിര്മൌനീ സംതുഷ്ടോ യേന കേനചിത് ।
അനികേതഃ സ്ഥിരമതിര്ഭക്തിമാന്മേ പ്രിയോ നരഃ ॥ 19 ॥

യേ തു ധര്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ।
ശ്രദ്ദധാനാ മത്പരമാ ഭക്താസ്തേഽതീവ മേ പ്രിയാഃ ॥ 20 ॥

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ഭക്തിയോഗോ നാമ ദ്വാദശോഽധ്യായഃ ॥12 ॥

********

Leave a Comment