[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 12) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 12 Lyrics In Tamil

அத² த்³வாத³ஶோத்⁴யாய: ।

அர்ஜுன உவாச ।
ஏவம் ஸததயுக்தா யே ப⁴க்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாஸதே ।
யே சாப்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக³வித்தமா: ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
மய்யாவேஶ்ய மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாஸதே ।
ஶ்ரத்³த⁴யா பரயோபேதாஸ்தே மே யுக்ததமா மதா: ॥ 2 ॥

யே த்வக்ஷரமனிர்தே³ஶ்யமவ்யக்தம் பர்யுபாஸதே ।
ஸர்வத்ரக³மசின்த்யம் ச கூடஸ்த²மசலம் த்⁴ருவம் ॥ 3 ॥

ஸம்னியம்யேன்த்³ரியக்³ராமம் ஸர்வத்ர ஸமபு³த்³த⁴ய: ।
தே ப்ராப்னுவன்தி மாமேவ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா: ॥ 4 ॥

க்லேஶோதி⁴கதரஸ்தேஷாமவ்யக்தாஸக்தசேதஸாம் ।
அவ்யக்தா ஹி க³திர்து³:க²ம் தே³ஹவத்³பி⁴ரவாப்யதே ॥ 5 ॥

யே து ஸர்வாணி கர்மாணி மயி ஸம்ன்யஸ்ய மத்பரா: ।
அனந்யேனைவ யோகே³ன மாம் த்⁴யாயன்த உபாஸதே ॥ 6 ॥

தேஷாமஹம் ஸமுத்³த⁴ர்தா ம்ருத்யுஸம்ஸாரஸாக³ராத் ।
ப⁴வாமின சிராத்பார்த² மய்யாவேஶிதசேதஸாம் ॥ 7 ॥

மய்யேவ மன ஆத⁴த்ஸ்வ மயி பு³த்³தி⁴ம் நிவேஶய ।
நிவஸிஷ்யஸி மய்யேவ அத ஊர்த்⁴வம் ந ஸம்ஶய: ॥ 8 ॥

அத² சித்தம் ஸமாதா⁴தும் ந ஶக்னோஷி மயி ஸ்தி²ரம் ।
அப்⁴யாஸயோகே³ன ததோ மாமிச்சா²ப்தும் த⁴னஞ்ஜய ॥ 9 ॥

அப்⁴யாஸேப்யஸமர்தோ²ஸி மத்கர்மபரமோ ப⁴வ ।
மத³ர்த²மபி கர்மாணி குர்வன்ஸித்³தி⁴மவாப்ஸ்யஸி ॥ 1௦ ॥

அதை²தத³ப்யஶக்தோஸி கர்தும் மத்³யோக³மாஶ்ரித: ।
ஸர்வகர்மப²லத்யாக³ம் தத: குரு யதாத்மவான் ॥ 11 ॥

ஶ்ரேயோ ஹி ஜ்ஞானமப்⁴யாஸாஜ்ஜ்ஞானாத்³த்⁴யானம் விஶிஷ்யதே ।
த்⁴யானாத்கர்மப²லத்யாக³ஸ்த்யாகா³ச்சா²ன்திரனந்தரம் ॥ 12 ॥

அத்³வேஷ்டா ஸர்வபூ⁴தானாம் மைத்ர: கருண ஏவ ச ।
நிர்மமோ நிரஹங்கார: ஸமது³:க²ஸுக:² க்ஷமீ ॥ 13 ॥

ஸன்துஷ்ட: ஸததம் யோகீ³ யதாத்மா த்³ருட⁴னிஶ்சய: ।
மய்யர்பிதமனோபு³த்³தி⁴ர்யோ மத்³ப⁴க்த: ஸ மே ப்ரிய: ॥ 14 ॥

யஸ்மான்னோத்³விஜதே லோகோ லோகான்னோத்³விஜதே ச ய: ।
ஹர்ஷாமர்ஷப⁴யோத்³வேகை³ர்முக்தோ ய: ஸ ச மே ப்ரிய: ॥ 15 ॥

அனபேக்ஷ: ஶுசிர்த³க்ஷ உதா³ஸீனோ க³தவ்யத:² ।
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ யோ மத்³ப⁴க்த: ஸ மே ப்ரிய: ॥ 16 ॥

யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்³வேஷ்டி ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி ।
ஶுபா⁴ஶுப⁴பரித்யாகீ³ ப⁴க்திமான்ய: ஸ மே ப்ரிய: ॥ 17 ॥

ஸம: ஶத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா² மானாபமானயோ: ।
ஶீதோஷ்ணஸுக²து³:கே²ஷு ஸம: ஸங்க³விவர்ஜித: ॥ 18 ॥

துல்யனின்தா³ஸ்துதிர்மௌனீ ஸன்துஷ்டோ யேன கேனசித் ।
அனிகேத: ஸ்தி²ரமதிர்ப⁴க்திமான்மே ப்ரியோ நர: ॥ 19 ॥

யே து த⁴ர்ம்யாம்ருதமித³ம் யதோ²க்தம் பர்யுபாஸதே ।
ஶ்ரத்³த³தா⁴னா மத்பரமா ப⁴க்தாஸ்தேதீவ மே ப்ரியா: ॥ 2௦ ॥

ஓம் தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

ப⁴க்தியோகோ³ நாம த்³வாத³ஶோத்⁴யாய: ॥12 ॥

********

Leave a Comment