[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 14) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 14 Lyrics In Tamil

அத² சதுர்த³ஶோத்⁴யாய: ।

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
பரம் பூ⁴ய: ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞானானாம் ஜ்ஞானமுத்தமம் ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா முனய: ஸர்வே பராம் ஸித்³தி⁴மிதோ க³தா: ॥ 1 ॥

இத³ம் ஜ்ஞானமுபாஶ்ரித்ய மம ஸாத⁴ர்ம்யமாக³தா: ।
ஸர்கே³பி நோபஜாயன்தே ப்ரலயே ந வ்யத²ன்தி ச ॥ 2 ॥

மம யோனிர்மஹத்³ப்³ரஹ்ம தஸ்மின்க³ர்ப⁴ம் த³தா⁴ம்யஹம் ।
ஸம்ப⁴வ: ஸர்வபூ⁴தானாம் ததோ ப⁴வதி பா⁴ரத ॥ 3 ॥

ஸர்வயோனிஷு கௌன்தேய மூர்தய: ஸம்ப⁴வன்தி யா: ।
தாஸாம் ப்³ரஹ்ம மஹத்³யோனிரஹம் பீ³ஜப்ரத:³ பிதா ॥ 4 ॥

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தம இதி கு³ணா: ப்ரக்ருதிஸம்ப⁴வா: ।
நிப³த்⁴னந்தி மஹாபா³ஹோ தே³ஹே தே³ஹினமவ்யயம் ॥ 5 ॥

தத்ர ஸத்த்வம் நிர்மலத்வாத்ப்ரகாஶகமனாமயம் ।
ஸுக²ஸங்கே³ன ப³த்⁴னாதி ஜ்ஞானஸங்கே³ன சானக⁴ ॥ 6 ॥

ரஜோ ராகா³த்மகம் வித்³தி⁴ த்ருஷ்ணாஸங்க³ஸமுத்³ப⁴வம் ।
தன்னிப³த்⁴னாதி கௌன்தேய கர்மஸங்கே³ன தே³ஹினம் ॥ 7 ॥

தமஸ்த்வஜ்ஞானஜம் வித்³தி⁴ மோஹனம் ஸர்வதே³ஹினாம் ।
ப்ரமாதா³லஸ்யனித்³ராபி⁴ஸ்தன்னிப³த்⁴னாதி பா⁴ரத ॥ 8 ॥

ஸத்த்வம் ஸுகே² ஸஞ்ஜயதி ரஜ: கர்மணி பா⁴ரத ।
ஜ்ஞானமாவ்ருத்ய து தம: ப்ரமாதே³ ஸஞ்ஜயத்யுத ॥ 9 ॥

ரஜஸ்தமஶ்சாபி⁴பூ⁴ய ஸத்த்வம் ப⁴வதி பா⁴ரத ।
ரஜ: ஸத்த்வம் தமஶ்சைவ தம: ஸத்த்வம் ரஜஸ்ததா² ॥ 1௦ ॥

ஸர்வத்³வாரேஷு தே³ஹேஸ்மின்ப்ரகாஶ உபஜாயதே ।
ஜ்ஞானம் யதா³ ததா³ வித்³யாத்³விவ்ருத்³த⁴ம் ஸத்த்வமித்யுத ॥ 11 ॥

லோப:⁴ ப்ரவ்ருத்திராரம்ப:⁴ கர்மணாமஶம: ஸ்ப்ருஹா ।
ரஜஸ்யேதானி ஜாயன்தே விவ்ருத்³தே⁴ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 12 ॥

அப்ரகாஶோப்ரவ்ருத்திஶ்ச ப்ரமாதோ³ மோஹ ஏவ ச ।
தமஸ்யேதானி ஜாயன்தே விவ்ருத்³தே⁴ குருனந்த³ன ॥ 13 ॥

யதா³ ஸத்த்வே ப்ரவ்ருத்³தே⁴ து ப்ரலயம் யாதி தே³ஹப்⁴ருத் ।
ததோ³த்தமவிதா³ம் லோகானமலான்ப்ரதிபத்³யதே ॥ 14 ॥

ரஜஸி ப்ரலயம் க³த்வா கர்மஸங்கி³ஷு ஜாயதே ।
ததா² ப்ரலீனஸ்தமஸி மூட⁴யோனிஷு ஜாயதே ॥ 15 ॥

கர்மண: ஸுக்ருதஸ்யாஹு: ஸாத்த்விகம் நிர்மலம் ப²லம் ।
ரஜஸஸ்து ப²லம் து³:க²மஜ்ஞானம் தமஸ: ப²லம் ॥ 16 ॥

ஸத்த்வாத்ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞானம் ரஜஸோ லோப⁴ ஏவ ச ।
ப்ரமாத³மோஹௌ தமஸோ ப⁴வதோஜ்ஞானமேவ ச ॥ 17 ॥

ஊர்த்⁴வம் க³ச்ச²ன்தி ஸத்த்வஸ்தா² மத்⁴யே திஷ்ட²ன்தி ராஜஸா: ।
ஜக⁴ன்யகு³ணவ்ருத்திஸ்தா² அதோ⁴ க³ச்ச²ன்தி தாமஸா: ॥ 18 ॥

நான்யம் கு³ணேப்⁴ய: கர்தாரம் யதா³ த்³ரஷ்டானுபஶ்யதி ।
கு³ணேப்⁴யஶ்ச பரம் வேத்தி மத்³பா⁴வம் ஸோதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 19 ॥

கு³ணானேதானதீத்ய த்ரீன்தே³ஹீ தே³ஹஸமுத்³ப⁴வான் ।
ஜன்மம்ருத்யுஜராது³:கை²ர்விமுக்தோம்ருதமஶ்னுதே ॥ 2௦ ॥

அர்ஜுன உவாச ।
கைர்லிங்கை³ஸ்த்ரீன்கு³ணானேதானதீதோ ப⁴வதி ப்ரபோ⁴ ।
கிமாசார: கத²ம் சைதாம்ஸ்த்ரீன்கு³ணானதிவர்ததே ॥ 21 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ப்ரகாஶம் ச ப்ரவ்ருத்திம் ச மோஹமேவ ச பாண்ட³வ ।
த த்³வேஷ்டி ஸம்ப்ரவ்ருத்தானி ந நிவ்ருத்தானி காங்க்ஷதி ॥ 22 ॥

உதா³ஸீனவதா³ஸீனோ கு³ணைர்யோ ந விசால்யதே ।
கு³ணா வர்தன்த இத்யேவ யோவதிஷ்ட²தி நேங்க³தே ॥ 23 ॥

ஸமது³:க²ஸுக:² ஸ்வஸ்த:² ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன: ।
துல்யப்ரியாப்ரியோ தீ⁴ரஸ்துல்யனின்தா³த்மஸம்ஸ்துதி: ॥ 24 ॥

மானாபமானயோஸ்துல்யஸ்துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோ: ।
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ கு³ணாதீத: ஸ உச்யதே ॥ 25 ॥

மாம் ச யோவ்யபி⁴சாரேண ப⁴க்தியோகே³ன ஸேவதே ।
ஸ கு³ணான்ஸமதீத்யைதான்ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மணோ ஹி ப்ரதிஷ்டா²ஹமம்ருதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச ।
ஶாஶ்வதஸ்ய ச த⁴ர்மஸ்ய ஸுக²ஸ்யைகான்திகஸ்ய ச ॥ 27 ॥

ஓம் தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

கு³ணத்ரயவிபா⁴க³யோகோ³ நாம சதுர்த³ஶோத்⁴யாய: ॥14 ॥

********

Leave a Comment