[Srimad Bhagavad Gita] ᐈ (Chapter 15) Lyrics In English Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 15 Lyrics In English

atha panchadasho.adhyaayah ।

shreebhagavaanuvaacha ।
oordhvamoolamadhahshaakhamashvattham praahuravyayam ।
chandaamsi yasya parnaani yastam veda sa vedavit ॥ 1 ॥

adhashchordhvam prasrritaastasya shaakhaa gunapravrriddhaa vishhayapravaalaah।
adhashcha moolaanyanusamtataani karmaanubandheeni manushhyaloke ॥ 2 ॥

na roopamasyeha tathopalabhyate naanto na chaadirna cha sampratishhthaa।
ashvatthamenam suviroodhamoolamasangashastrena drridhena chittvaa ॥ 3 ॥

tatah padam tatparimaargitavyam yasmingataa na nivartanti bhooyah।
tameva chaadyam purushham prapadye yatah pravrrittih prasrritaa puraanee ॥ 4 ॥

nirmaanamohaa jitasangadoshhaa adhyaatmanityaa vinivrrittakaamaah।
dvandvairvimuktaah sukhaduhkhasamjjhnairgachchantyamoodhaah padamavyayam tat ॥ 5 ॥

na tadbhaasayate sooryo na shashaanko na paavakah ।
yadgatvaa na nivartante taddhaama paramam mama ॥ 6 ॥

mamaivaamsho jeevaloke jeevabhootah sanaatanah ।
manahshhashhthaaneendriyaani prakrritisthaani karshhati ॥ 7 ॥

shareeram yadavaapnoti yachchaapyutkraamateeshvarah ।
grriheetvaitaani samyaati vaayurgandhaanivaashayaat ॥ 8 ॥

shrotram chakshhuh sparshanam cha rasanam ghraanameva cha ।
adhishhthaaya manashchaayam vishhayaanupasevate ॥ 9 ॥

utkraamantam sthitam vaapi bhunjaanam vaa gunaanvitam ।
vimoodhaa naanupashyanti pashyanti jjhnaanachakshhushhah ॥ 10 ॥

yatanto yoginashchainam pashyantyaatmanyavasthitam ।
yatanto.apyakrritaatmaano nainam pashyantyachetasah ॥ 11 ॥

yadaadityagatam tejo jagadbhaasayate.akhilam ।
yachchandramasi yachchaagnau tattejo viddhi maamakam ॥ 12 ॥

gaamaavishya cha bhootaani dhaarayaamyahamojasaa ।
pushhnaami chaushhadheeh sarvaah somo bhootvaa rasaatmakah ॥ 13 ॥

aham vaishvaanaro bhootvaa praaninaam dehamaashritah ।
praanaapaanasamaayuktah pachaamyannam chaturvidham ॥ 14 ॥

sarvasya chaaham hrridi sannivishhto mattah smrritirjjhnaanamapohanam cha।
vedaishcha sarvairahameva vedyo vedaantakrridvedavideva chaaham ॥ 15 ॥

dvaavimau purushhau loke kshharashchaakshhara eva cha ।
kshharah sarvaani bhootaani kootastho.akshhara uchyate ॥ 16 ॥

uttamah purushhastvanyah paramaatmetyudhaahrritah ।
yo lokatrayamaavishya bibhartyavyaya eeshvarah ॥ 17 ॥

yasmaatkshharamateeto.ahamakshharaadapi chottamah ।
ato.asmi loke vede cha prathitah purushhottamah ॥ 18 ॥

yo maamevamasammoodho jaanaati purushhottamam ।
sa sarvavidbhajati maam sarvabhaavena bhaarata ॥ 19 ॥

iti guhyatamam shaastramidamuktam mayaanagha ।
etadbuddhvaa buddhimaansyaatkrritakrrityashcha bhaarata ॥ 20 ॥

om tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaam yogashaastre shreekrrishhnaarjunasamvaade

purushhottamayogo naama panchadasho.adhyaayah ॥15 ॥

********

Leave a Comment