[ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാ] ᐈ (Chapter 16) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Malayalam Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 16 Lyrics In Malayalam

അഥ ഷോഡശോഽധ്യായഃ ।

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിര്ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിഃ ।
ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആര്ജവമ് ॥ 1 ॥

അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാംതിരപൈശുനമ് ।
ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാര്ദവം ഹ്രീരചാപലമ് ॥ 2 ॥

തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൌചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ ।
ഭവംതി സംപദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത ॥ 3 ॥

ദംഭോ ദര്പോഽഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച ।
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാര്ഥ സംപദമാസുരീമ് ॥ 4 ॥

ദൈവീ സംപദ്വിമോക്ഷായ നിബംധായാസുരീ മതാ ।
മാ ശുചഃ സംപദം ദൈവീമഭിജാതോഽസി പാംഡവ ॥ 5 ॥

ദ്വൌ ഭൂതസര്ഗൌ ലോകേഽസ്മിംദൈവ ആസുര ഏവ ച ।
ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാര്ഥ മേ ശൃണു ॥ 6 ॥

പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാ ന വിദുരാസുരാഃ ।
ന ശൌചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ ॥ 7 ॥

അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരമ് ।
അപരസ്പരസംഭൂതം കിമന്യത്കാമഹൈതുകമ് ॥ 8 ॥

ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോഽല്പബുദ്ധയഃ ।
പ്രഭവംത്യുഗ്രകര്മാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോഽഹിതാഃ ॥ 9 ॥

കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ ।
മോഹാദ്ഗൃഹീത്വാസദ്ഗ്രാഹാന്പ്രവര്തംതേഽശുചിവ്രതാഃ ॥ 10 ॥

ചിംതാമപരിമേയാം ച പ്രലയാംതാമുപാശ്രിതാഃ ।
കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ ॥ 11 ॥

ആശാപാശശതൈര്ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ ।
ഈഹംതേ കാമഭോഗാര്ഥമന്യായേനാര്ഥസംചയാന് ॥ 12 ॥

ഇദമദ്യ മയാ ലബ്ധമിമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥമ് ।
ഇദമസ്തീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനര്ധനമ് ॥ 13 ॥

അസൌ മയാ ഹതഃ ശത്രുര്ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ।
ഈശ്വരോഽഹമഹം ഭോഗീ സിദ്ധോഽഹം ബലവാന്സുഖീ ॥ 14 ॥

ആഢ്യോഽഭിജനവാനസ്മി കോഽന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ ।
യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിതാഃ ॥ 15 ॥

അനേകചിത്തവിഭ്രാംതാ മോഹജാലസമാവൃതാഃ ।
പ്രസക്താഃ കാമഭോഗേഷു പതംതി നരകേഽശുചൌ ॥ 16 ॥

ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ ।
യജംതേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂര്വകമ് ॥ 17 ॥

അഹംകാരം ബലം ദര്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ ।
മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷംതോഽഭ്യസൂയകാഃ ॥ 18 ॥

താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രൂരാന്സംസാരേഷു നരാധമാന് ।
ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു ॥ 19 ॥

ആസുരീം യോനിമാപന്നാ മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി ।
മാമപ്രാപ്യൈവ കൌംതേയ തതോ യാംത്യധമാം ഗതിമ് ॥ 20 ॥

ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ ।
കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്ത്രയം ത്യജേത് ॥ 21 ॥

ഏതൈര്വിമുക്തഃ കൌംതേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിര്നരഃ ।
ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിമ് ॥ 22 ॥

യഃ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വര്തതേ കാമകാരതഃ ।
ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിമ് ॥ 23 ॥

തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യവ്യവസ്ഥിതൌ ।
ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കര്മ കര്തുമിഹാര്ഹസി ॥ 24 ॥

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ദൈവാസുരസംപദ്വിഭാഗയോഗോ നാമ ഷോഡശോഽധ്യായഃ ॥16 ॥

********

Leave a Comment