[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 16) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 16 Lyrics In Tamil

அத² ஷோட³ஶோத்⁴யாய: ।

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
அப⁴யம் ஸத்த்வஸம்ஶுத்³தி⁴ர்ஜ்ஞானயோக³வ்யவஸ்தி²தி: ।
தா³னம் த³மஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் ॥ 1 ॥

அஹிம்ஸா ஸத்யமக்ரோத⁴ஸ்த்யாக:³ ஶான்திரபைஶுனம் ।
த³யா பூ⁴தேஷ்வலோலுப்த்வம் மார்த³வம் ஹ்ரீரசாபலம் ॥ 2 ॥

தேஜ: க்ஷமா த்⁴ருதி: ஶௌசமத்³ரோஹோ நாதிமானிதா ।
ப⁴வன்தி ஸம்பத³ம் தை³வீமபி⁴ஜாதஸ்ய பா⁴ரத ॥ 3 ॥

த³ம்போ⁴ த³ர்போபி⁴மானஶ்ச க்ரோத:⁴ பாருஷ்யமேவ ச ।
அஜ்ஞானம் சாபி⁴ஜாதஸ்ய பார்த² ஸம்பத³மாஸுரீம் ॥ 4 ॥

தை³வீ ஸம்பத்³விமோக்ஷாய நிப³ன்தா⁴யாஸுரீ மதா ।
மா ஶுச: ஸம்பத³ம் தை³வீமபி⁴ஜாதோஸி பாண்ட³வ ॥ 5 ॥

த்³வௌ பூ⁴தஸர்கௌ³ லோகேஸ்மின்தை³வ ஆஸுர ஏவ ச ।
தை³வோ விஸ்தரஶ: ப்ரோக்த ஆஸுரம் பார்த² மே ஶ்ருணு ॥ 6 ॥

ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச ஜனா ந விது³ராஸுரா: ।
ந ஶௌசம் நாபி சாசாரோ ந ஸத்யம் தேஷு வித்³யதே ॥ 7 ॥

அஸத்யமப்ரதிஷ்ட²ம் தே ஜக³தா³ஹுரனீஶ்வரம் ।
அபரஸ்பரஸம்பூ⁴தம் கிமன்யத்காமஹைதுகம் ॥ 8 ॥

ஏதாம் த்³ருஷ்டிமவஷ்டப்⁴ய நஷ்டாத்மானோல்பபு³த்³த⁴ய: ।
ப்ரப⁴வன்த்யுக்³ரகர்மாண: க்ஷயாய ஜக³தோஹிதா: ॥ 9 ॥

காமமாஶ்ரித்ய து³ஷ்பூரம் த³ம்ப⁴மானமதா³ன்விதா: ।
மோஹாத்³க்³ருஹீத்வாஸத்³க்³ராஹான்ப்ரவர்தன்தேஶுசிவ்ரதா: ॥ 1௦ ॥

சின்தாமபரிமேயாம் ச ப்ரலயான்தாமுபாஶ்ரிதா: ।
காமோபபோ⁴க³பரமா ஏதாவதி³தி நிஶ்சிதா: ॥ 11 ॥

ஆஶாபாஶஶதைர்ப³த்³தா⁴: காமக்ரோத⁴பராயணா: ।
ஈஹன்தே காமபோ⁴கா³ர்த²மன்யாயேனார்த²ஸஞ்சயான் ॥ 12 ॥

இத³மத்³ய மயா லப்³த⁴மிமம் ப்ராப்ஸ்யே மனோரத²ம் ।
இத³மஸ்தீத³மபி மே ப⁴விஷ்யதி புனர்த⁴னம் ॥ 13 ॥

அஸௌ மயா ஹத: ஶத்ருர்ஹனிஷ்யே சாபரானபி ।
ஈஶ்வரோஹமஹம் போ⁴கீ³ ஸித்³தோ⁴ஹம் ப³லவான்ஸுகீ² ॥ 14 ॥

ஆட்⁴யோபி⁴ஜனவானஸ்மி கோன்யோஸ்தி ஸத்³ருஶோ மயா ।
யக்ஷ்யே தா³ஸ்யாமி மோதி³ஷ்ய இத்யஜ்ஞானவிமோஹிதா: ॥ 15 ॥

அனேகசித்தவிப்⁴ரான்தா மோஹஜாலஸமாவ்ருதா: ।
ப்ரஸக்தா: காமபோ⁴கே³ஷு பதன்தி நரகேஶுசௌ ॥ 16 ॥

ஆத்மஸம்பா⁴விதா: ஸ்தப்³தா⁴ த⁴னமானமதா³ன்விதா: ।
யஜன்தே நாமயஜ்ஞைஸ்தே த³ம்பே⁴னாவிதி⁴பூர்வகம் ॥ 17 ॥

அஹங்காரம் ப³லம் த³ர்பம் காமம் க்ரோத⁴ம் ச ஸம்ஶ்ரிதா: ।
மாமாத்மபரதே³ஹேஷு ப்ரத்³விஷன்தோப்⁴யஸூயகா: ॥ 18 ॥

தானஹம் த்³விஷத: க்ரூரான்ஸம்ஸாரேஷு நராத⁴மான் ।
க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஶுபா⁴னாஸுரீஷ்வேவ யோனிஷு ॥ 19 ॥

ஆஸுரீம் யோனிமாபன்னா மூடா⁴ ஜன்மனி ஜன்மனி ।
மாமப்ராப்யைவ கௌன்தேய ததோ யான்த்யத⁴மாம் க³திம் ॥ 2௦ ॥

த்ரிவித⁴ம் நரகஸ்யேத³ம் த்³வாரம் நாஶனமாத்மன: ।
காம: க்ரோத⁴ஸ்ததா² லோப⁴ஸ்தஸ்மாதே³தத்த்ரயம் த்யஜேத் ॥ 21 ॥

ஏதைர்விமுக்த: கௌன்தேய தமோத்³வாரைஸ்த்ரிபி⁴ர்னர: ।
ஆசரத்யாத்மன: ஶ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராம் க³திம் ॥ 22 ॥

ய: ஶாஸ்த்ரவிதி⁴முத்ஸ்ருஜ்ய வர்ததே காமகாரத: ।
ந ஸ ஸித்³தி⁴மவாப்னோதி ந ஸுக²ம் ந பராம் க³திம் ॥ 23 ॥

தஸ்மாச்சா²ஸ்த்ரம் ப்ரமாணம் தே கார்யாகார்யவ்யவஸ்தி²தௌ ।
ஜ்ஞாத்வா ஶாஸ்த்ரவிதா⁴னோக்தம் கர்ம கர்துமிஹார்ஹஸி ॥ 24 ॥

ஓம் தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

தை³வாஸுரஸம்பத்³விபா⁴க³யோகோ³ நாம ஷோட³ஶோத்⁴யாய: ॥16 ॥

********

Leave a Comment