[Srimad Bhagavad Gita] ᐈ (Chapter 17) Lyrics In English Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 17 Lyrics In English

atha saptadasho.adhyaayah ।

arjuna uvaacha ।
ye shaastravidhimutsrrijya yajante shraddhayaanvitaah ।
teshhaam nishhthaa tu kaa krrishhna sattvamaaho rajastamah ॥ 1 ॥

shreebhagavaanuvaacha ।
trividhaa bhavati shraddhaa dehinaam saa svabhaavajaa ।
saattvikee raajasee chaiva taamasee cheti taam shrrinu ॥ 2 ॥

sattvaanuroopaa sarvasya shraddhaa bhavati bhaarata ।
shraddhaamayo.ayam purushho yo yachchraddhah sa eva sah ॥ 3 ॥

yajante saattvikaa devaanyakshharakshhaamsi raajasaah ।
pretaanbhootaganaamshchaanye yajante taamasaa janaah ॥ 4 ॥

ashaastravihitam ghoram tapyante ye tapo janaah ।
dambhaahamkaarasamyuktaah kaamaraagabalaanvitaah ॥ 5 ॥

karshhayantah shareerastham bhootagraamamachetasah ।
maam chaivaantahshareerastham taanviddhyaasuranishchayaan ॥ 6 ॥

aahaarastvapi sarvasya trividho bhavati priyah ।
yajjhnastapastathaa daanam teshhaam bhedamimam shrrinu ॥ 7 ॥

aayuhsattvabalaarogyasukhapreetivivardhanaah ।
rasyaah snigdhaah sthiraa hrridyaa aahaaraah saattvikapriyaah ॥ 8 ॥

katvamlalavanaatyushhnateekshhnarookshhavidaahinah ।
aahaaraa raajasasyeshhtaa duhkhashokaamayapradaah ॥ 9 ॥

yaatayaamam gatarasam pooti paryushhitam cha yat ।
uchchishhtamapi chaamedhyam bhojanam taamasapriyam ॥ 10 ॥

aphalaakaankshhibhiryajjhno vidhidrrishhto ya ijyate ।
yashhtavyameveti manah samaadhaaya sa saattvikah ॥ 11 ॥

abhisamdhaaya tu phalam dambhaarthamapi chaiva yat ।
ijyate bharatashreshhtha tam yajjhnam viddhi raajasam ॥ 12 ॥

vidhiheenamasrrishhtaannam mantraheenamadakshhinam ।
shraddhaavirahitam yajjhnam taamasam parichakshhate ॥ 13 ॥

devadvijagurupraajjhnapoojanam shauchamaarjavam ।
brahmacharyamahimsaa cha shaareeram tapa uchyate ॥ 14 ॥

anudvegakaram vaakyam satyam priyahitam cha yat ।
svaadhyaayaabhyasanam chaiva vaanmayam tapa uchyate ॥ 15 ॥

manah prasaadah saumyatvam maunamaatmavinigrahah ।
bhaavasamshuddhirityetattapo maanasamuchyate ॥ 16 ॥

shraddhayaa parayaa taptam tapastattrividham naraih ।
aphalaakaankshhibhiryuktaih saattvikam parichakshhate ॥ 17 ॥

satkaaramaanapoojaartham tapo dambhena chaiva yat ।
kriyate tadiha proktam raajasam chalamadhruvam ॥ 18 ॥

mooDhagraahenaatmano yatpeeDayaa kriyate tapah ।
parasyotsaadanaartham vaa tattaamasamudaahrritam ॥ 19 ॥

daatavyamiti yaddaanam deeyate.anupakaarine ।
deshe kaale cha paatre cha taddaanam saattvikam smrritam ॥ 20 ॥

yattu prattyupakaaraartham phalamuddishya vaa punah ।
deeyate cha pariklishhtam taddaanam raajasam smrritam ॥ 21 ॥

adeshakaale yaddaanamapaatrebhyashcha deeyate ।
asatkrritamavajjhnaatam tattaamasamudaahrritam ॥ 22 ॥

om tatsaditi nirdesho brahmanastrividhah smrritah ।
braahmanaastena vedaashcha yajjhnaashcha vihitaah puraa ॥ 23 ॥

tasmaadomityudaahrritya yajjhnadaanatapahkriyaah ।
pravartante vidhaanoktaah satatam brahmavaadinaam ॥ 24 ॥

tadityanabhisamdhaaya phalam yajjhnatapahkriyaah ।
daanakriyaashcha vividhaah kriyante mokshhakaankshhibhih ॥ 25 ॥

sadbhaave saadhubhaave cha sadityetatprayujyate ।
prashaste karmani tathaa sachchabdah paartha yujyate ॥ 26 ॥

yajjhne tapasi daane cha sthitih saditi chochyate ।
karma chaiva tadartheeyam sadityevaabhidheeyate ॥ 27 ॥

ashraddhayaa hutam dattam tapastaptam krritam cha yat ।
asadityuchyate paartha na cha tatprepya no iha ॥ 28 ॥

om tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaam yogashaastre shreekrrishhnaarjunasamvaade

shraddhaatrayavibhaagayogo naama saptadasho.adhyaayah ॥17 ॥

********

Leave a Comment