[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 17) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 17 Lyrics In Tamil

அத² ஸப்தத³ஶோத்⁴யாய: ।

அர்ஜுன உவாச ।
யே ஶாஸ்த்ரவிதி⁴முத்ஸ்ருஜ்ய யஜன்தே ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா: ।
தேஷாம் நிஷ்டா² து கா க்ருஷ்ண ஸத்த்வமாஹோ ரஜஸ்தம: ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
த்ரிவிதா⁴ ப⁴வதி ஶ்ரத்³தா⁴ தே³ஹினாம் ஸா ஸ்வபா⁴வஜா ।
ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ சைவ தாமஸீ சேதி தாம் ஶ்ருணு ॥ 2 ॥

ஸத்த்வானுரூபா ஸர்வஸ்ய ஶ்ரத்³தா⁴ ப⁴வதி பா⁴ரத ।
ஶ்ரத்³தா⁴மயோயம் புருஷோ யோ யச்ச்²ரத்³த:⁴ ஸ ஏவ ஸ: ॥ 3 ॥

யஜன்தே ஸாத்த்விகா தே³வான்யக்ஷரக்ஷாம்ஸி ராஜஸா: ।
ப்ரேதான்பூ⁴தக³ணாம்ஶ்சான்யே யஜன்தே தாமஸா ஜனா: ॥ 4 ॥

அஶாஸ்த்ரவிஹிதம் கோ⁴ரம் தப்யன்தே யே தபோ ஜனா: ।
த³ம்பா⁴ஹங்காரஸம்யுக்தா: காமராக³ப³லான்விதா: ॥ 5 ॥

கர்ஷயன்த: ஶரீரஸ்த²ம் பூ⁴தக்³ராமமசேதஸ: ।
மாம் சைவான்த:ஶரீரஸ்த²ம் தான்வித்³த்⁴யாஸுரனிஶ்சயான் ॥ 6 ॥

ஆஹாரஸ்த்வபி ஸர்வஸ்ய த்ரிவிதோ⁴ ப⁴வதி ப்ரிய: ।
யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா² தா³னம் தேஷாம் பே⁴த³மிமம் ஶ்ருணு ॥ 7 ॥

ஆயு:ஸத்த்வப³லாரோக்³யஸுக²ப்ரீதிவிவர்த⁴னா: ।
ரஸ்யா: ஸ்னிக்³தா⁴: ஸ்தி²ரா ஹ்ருத்³யா ஆஹாரா: ஸாத்த்விகப்ரியா: ॥ 8 ॥

கட்வம்லலவணாத்யுஷ்ணதீக்ஷ்ணரூக்ஷவிதா³ஹின: ।
ஆஹாரா ராஜஸஸ்யேஷ்டா து³:க²ஶோகாமயப்ரதா³: ॥ 9 ॥

யாதயாமம் க³தரஸம் பூதி பர்யுஷிதம் ச யத் ।
உச்சி²ஷ்டமபி சாமேத்⁴யம் போ⁴ஜனம் தாமஸப்ரியம் ॥ 1௦ ॥

அப²லாகாங்க்ஷிபி⁴ர்யஜ்ஞோ விதி⁴த்³ருஷ்டோ ய இஜ்யதே ।
யஷ்டவ்யமேவேதி மன: ஸமாதா⁴ய ஸ ஸாத்த்விக: ॥ 11 ॥

அபி⁴ஸன்தா⁴ய து ப²லம் த³ம்பா⁴ர்த²மபி சைவ யத் ।
இஜ்யதே ப⁴ரதஶ்ரேஷ்ட² தம் யஜ்ஞம் வித்³தி⁴ ராஜஸம் ॥ 12 ॥

விதி⁴ஹீனமஸ்ருஷ்டான்னம் மன்த்ரஹீனமத³க்ஷிணம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமஸம் பரிசக்ஷதே ॥ 13 ॥

தே³வத்³விஜகு³ருப்ராஜ்ஞபூஜனம் ஶௌசமார்ஜவம் ।
ப்³ரஹ்மசர்யமஹிம்ஸா ச ஶாரீரம் தப உச்யதே ॥ 14 ॥

அனுத்³வேக³கரம் வாக்யம் ஸத்யம் ப்ரியஹிதம் ச யத் ।
ஸ்வாத்⁴யாயாப்⁴யஸனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்யதே ॥ 15 ॥

மன: ப்ரஸாத:³ ஸௌம்யத்வம் மௌனமாத்மவினிக்³ரஹ: ।
பா⁴வஸம்ஶுத்³தி⁴ரித்யேதத்தபோ மானஸமுச்யதே ॥ 16 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்த்ரிவித⁴ம் நரை: ।
அப²லாகாங்க்ஷிபி⁴ர்யுக்தை: ஸாத்த்விகம் பரிசக்ஷதே ॥ 17 ॥

ஸத்காரமானபூஜார்த²ம் தபோ த³ம்பே⁴ன சைவ யத் ।
க்ரியதே ததி³ஹ ப்ரோக்தம் ராஜஸம் சலமத்⁴ருவம் ॥ 18 ॥

மூட⁴க்³ராஹேணாத்மனோ யத்பீட³யா க்ரியதே தப: ।
பரஸ்யோத்ஸாத³னார்த²ம் வா தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 19 ॥

தா³தவ்யமிதி யத்³தா³னம் தீ³யதேனுபகாரிணே ।
தே³ஶே காலே ச பாத்ரே ச தத்³தா³னம் ஸாத்த்விகம் ஸ்ம்ருதம் ॥ 2௦ ॥

யத்து ப்ரத்த்யுபகாரார்த²ம் ப²லமுத்³தி³ஶ்ய வா புன: ।
தீ³யதே ச பரிக்லிஷ்டம் தத்³தா³னம் ராஜஸம் ஸ்ம்ருதம் ॥ 21 ॥

அதே³ஶகாலே யத்³தா³னமபாத்ரேப்⁴யஶ்ச தீ³யதே ।
அஸத்க்ருதமவஜ்ஞாதம் தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 22 ॥

ஓம் தத்ஸதி³தி நிர்தே³ஶோ ப்³ரஹ்மணஸ்த்ரிவித:⁴ ஸ்ம்ருத: ।
ப்³ராஹ்மணாஸ்தேன வேதா³ஶ்ச யஜ்ஞாஶ்ச விஹிதா: புரா ॥ 23 ॥

தஸ்மாதோ³மித்யுதா³ஹ்ருத்ய யஜ்ஞதா³னதப:க்ரியா: ।
ப்ரவர்தன்தே விதா⁴னோக்தா: ஸததம் ப்³ரஹ்மவாதி³னாம் ॥ 24 ॥

ததி³த்யனபி⁴ஸன்தா⁴ய ப²லம் யஜ்ஞதப:க்ரியா: ।
தா³னக்ரியாஶ்ச விவிதா⁴: க்ரியன்தே மோக்ஷகாங்க்ஷிபி⁴: ॥ 25 ॥

ஸத்³பா⁴வே ஸாது⁴பா⁴வே ச ஸதி³த்யேதத்ப்ரயுஜ்யதே ।
ப்ரஶஸ்தே கர்மணி ததா² ஸச்ச²ப்³த:³ பார்த² யுஜ்யதே ॥ 26 ॥

யஜ்ஞே தபஸி தா³னே ச ஸ்தி²தி: ஸதி³தி சோச்யதே ।
கர்ம சைவ தத³ர்தீ²யம் ஸதி³த்யேவாபி⁴தீ⁴யதே ॥ 27 ॥

அஶ்ரத்³த⁴யா ஹுதம் த³த்தம் தபஸ்தப்தம் க்ருதம் ச யத் ।
அஸதி³த்யுச்யதே பார்த² ந ச தத்ப்ரேப்ய நோ இஹ ॥ 28 ॥

ஓம் தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

ஶ்ரத்³தா⁴த்ரயவிபா⁴க³யோகோ³ நாம ஸப்தத³ஶோத்⁴யாய: ॥17 ॥

********

Leave a Comment