[Srimad Bhagavad Gita] ᐈ (Chapter 18) Lyrics In English Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 18 Lyrics In English

atha ashhtaadasho.adhyaayah ।

arjuna uvaacha ।
samnyaasasya mahaabaaho tattvamichchaami veditum ।
tyaagasya cha hrrishheekesha prrithakkeshinishhoodana ॥ 1 ॥

shreebhagavaanuvaacha ।
kaamyaanaam karmanaam nyaasam samnyaasam kavayo viduh ।
sarvakarmaphalatyaagam praahustyaagam vichakshhanaah ॥ 2 ॥

tyaajyam doshhavadityeke karma praahurmaneeshhinah ।
yajjhnadaanatapahkarma na tyaajyamiti chaapare ॥ 3 ॥

nishchayam shrrinu me tatra tyaage bharatasattama ।
tyaago hi purushhavyaaghra trividhah samprakeertitah ॥ 4 ॥

yajjhnadaanatapahkarma na tyaajyam kaaryameva tat ।
yajjhno daanam tapashchaiva paavanaani maneeshhinaam ॥ 5 ॥

etaanyapi tu karmaani sangam tyaktvaa phalaani cha ।
kartavyaaneeti me paartha nishchitam matamuttamam ॥ 6 ॥

niyatasya tu samnyaasah karmano nopapadyate ।
mohaattasya parityaagastaamasah parikeertitah ॥ 7 ॥

duhkhamityeva yatkarma kaayakleshabhayaattyajet ।
sa krritvaa raajasam tyaagam naiva tyaagaphalam labhet ॥ 8 ॥

kaaryamityeva yatkarma niyatam kriyate.arjuna ।
sangam tyaktvaa phalam chaiva sa tyaagah saattviko matah ॥ 9 ॥

na dveshhtyakushalam karma kushale naanushhajjate ।
tyaagee sattvasamaavishhto medhaavee chinnasamshayah ॥ 10 ॥

na hi dehabhrritaa shakyam tyaktum karmaanyasheshhatah ।
yastu karmaphalatyaagee sa tyaageetyabhidheeyate ॥ 11 ॥

anishhtamishhtam mishram cha trividham karmanah phalam ।
bhavatyatyaaginaam pretya na tu samnyaasinaam kvachit ॥ 12 ॥

panchaitaani mahaabaaho kaaranaani nibodha me ।
saamkhye krritaante proktaani siddhaye sarvakarmanaam ॥ 13 ॥

adhishhthaanam tathaa kartaa karanam cha prrithagvidham ।
vividhaashcha prrithakcheshhtaa daivam chaivaatra panchamam ॥ 14 ॥

shareeravaanmanobhiryatkarma praarabhate narah ।
nyaayyam vaa vipareetam vaa panchaite tasya hetavah ॥ 15 ॥

tatraivam sati kartaaramaatmaanam kevalam tu yah ।
pashyatyakrritabuddhitvaanna sa pashyati durmatih ॥ 16 ॥

yasya naahamkrrito bhaavo buddhiryasya na lipyate ।
hatvaa.api sa imaamllokaanna hanti na nibadhyate ॥ 17 ॥

jjhnaanam jjhneyam parijjhnaataa trividhaa karmachodanaa ।
karanam karma karteti trividhah karmasamgrahah ॥ 18 ॥

jjhnaanam karma cha kartaa cha tridhaiva gunabhedatah ।
prochyate gunasamkhyaane yathaavachchrrinu taanyapi ॥ 19 ॥

sarvabhooteshhu yenaikam bhaavamavyayameekshhate ।
avibhaktam vibhakteshhu tajjjhnaanam viddhi saattvikam ॥ 20 ॥

prrithaktvena tu yajjjhnaanam naanaabhaavaanprrithagvidhaan ।
vetti sarveshhu bhooteshhu tajjjhnaanam viddhi raajasam ॥ 21 ॥

yattu krritsnavadekasminkaarye saktamahaitukam ।
atattvaarthavadalpam cha tattaamasamudaahrritam ॥ 22 ॥

niyatam sangarahitamaraagadveshhatah krritam ।
aphalaprepsunaa karma yattatsaattvikamuchyate ॥ 23 ॥

yattu kaamepsunaa karma saahamkaarena vaa punah ।
kriyate bahulaayaasam tadraajasamudaahrritam ॥ 24 ॥

anubandham kshhayam himsaamanapekshhya cha paurushham ।
mohaadaarabhyate karma yattattaamasamuchyate ॥ 25 ॥

muktasango.anahamvaadee dhrrityutsaahasamanvitah ।
siddhyasiddhyornirvikaarah kartaa saattvika uchyate ॥ 26 ॥

raagee karmaphalaprepsurlubdho himsaatmako.ashuchih ।
harshhashokaanvitah kartaa raajasah parikeertitah ॥ 27 ॥

ayuktah praakrritah stabdhah shatho naishhkrritiko.alasah ।
vishhaadee deerghasootree cha kartaa taamasa uchyate ॥ 28 ॥

buddherbhedam dhrriteshchaiva gunatastrividham shrrinu ।
prochyamaanamasheshhena prrithaktvena dhanamjaya ॥ 29 ॥

pravrrittim cha nivrrittim cha kaaryaakaarye bhayaabhaye ।
bandham mokshham cha yaa vetti buddhih saa paartha saattvikee ॥ 30 ॥

yayaa dharmamadharmam cha kaaryam chaakaaryameva cha ।
ayathaavatprajaanaati buddhih saa paartha raajasee ॥ 31 ॥

adharmam dharmamiti yaa manyate tamasaavrritaa ।
sarvaarthaanvipareetaamshcha buddhih saa paartha taamasee ॥ 32 ॥

dhrrityaa yayaa dhaarayate manahpraanendriyakriyaah ।
yogenaavyabhichaarinyaa dhrritih saa paartha saattvikee ॥ 33 ॥

yayaa tu dharmakaamaarthaandhrrityaa dhaarayate.arjuna ।
prasangena phalaakaankshhee dhrritih saa paartha raajasee ॥ 34 ॥

yayaa svapnam bhayam shokam vishhaadam madameva cha ।
na vimunchati durmedhaa dhrritih saa paartha taamasee ॥ 35 ॥

sukham tvidaaneem trividham shrrinu me bharatarshhabha ।
abhyaasaadramate yatra duhkhaantam cha nigachchati ॥ 36 ॥

yattadagre vishhamiva parinaame.amrritopamam ।
tatsukham saattvikam proktamaatmabuddhiprasaadajam ॥ 37 ॥

vishhayendriyasamyogaadyattadagre.amrritopamam ।
parinaame vishhamiva tatsukham raajasam smrritam ॥ 38 ॥

yadagre chaanubandhe cha sukham mohanamaatmanah ।
nidraalasyapramaadottham tattaamasamudaahrritam ॥ 39 ॥

na tadasti prrithivyaam vaa divi deveshhu vaa punah ।
sattvam prakrritijairmuktam yadebhih syaattribhirgunaih ॥ 40 ॥

braahmanakshhatriyavishaam shoodraanaam cha paramtapa ।
karmaani pravibhaktaani svabhaavaprabhavairgunaih ॥ 41 ॥

shamo damastapah shaucham kshhaantiraarjavameva cha ।
jjhnaanam vijjhnaanamaastikyam brahmakarma svabhaavajam ॥ 42 ॥

shauryam tejo dhrritirdaakshhyam yuddhe chaapyapalaayanam ।
daanameeshvarabhaavashcha kshhaatram karma svabhaavajam ॥ 43 ॥

krrishhigaurakshhyavaanijyam vaishyakarma svabhaavajam ।
paricharyaatmakam karma shoodrasyaapi svabhaavajam ॥ 44 ॥

sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah ।
svakarmaniratah siddhim yathaa vindati tachchrrinu ॥ 45 ॥

yatah pravrrittirbhootaanaam yena sarvamidam tatam ।
svakarmanaa tamabhyarchya siddhim vindati maanavah ॥ 46 ॥

shreyaansvadharmo vigunah paradharmotsvanushhthitaat ।
svabhaavaniyatam karma kurvannaapnoti kilbishham ॥ 47 ॥

sahajam karma kaunteya sadoshhamapi na tyajet ।
sarvaarambhaa hi doshhena dhoomenaagnirivaavrritaah ॥ 48 ॥

asaktabuddhih sarvatra jitaatmaa vigatasprrihah ।
naishhkarmyasiddhim paramaam samnyaasenaadhigachchati ॥ 49 ॥

siddhim praapto yathaa brahma tathaapnoti nibodha me ।
samaasenaiva kaunteya nishhthaa jjhnaanasya yaa paraa ॥ 50 ॥

buddhyaa vishuddhayaa yukto dhrrityaatmaanam niyamya cha ।
shabdaadeenvishhayaamstyaktvaa raagadveshhau vyudasya cha ॥ 51 ॥

viviktasevee laghvaashee yatavaakkaayamaanasah ।
dhyaanayogaparo nityam vairaagyam samupaashritah ॥ 52 ॥

ahamkaaram balam darpam kaamam krodham parigraham ।
vimuchya nirmamah shaanto brahmabhooyaaya kalpate ॥ 53 ॥

brahmabhootah prasannaatmaa na shochati na kaankshhati ।
samah sarveshhu bhooteshhu madbhaktim labhate paraam ॥ 54 ॥

bhaktyaa maamabhijaanaati yaavaanyashchaasmi tattvatah ।
tato maam tattvato jjhnaatvaa vishate tadanantaram ॥ 55 ॥

sarvakarmaanyapi sadaa kurvaano madvyapaashrayah ।
matprasaadaadavaapnoti shaashvatam padamavyayam ॥ 56 ॥

chetasaa sarvakarmaani mayi samnyasya matparah ।
buddhiyogamupaashritya machchittah satatam bhava ॥ 57 ॥

machchittah sarvadurgaani matprasaadaattarishhyasi ।
atha chettvamahamkaaraanna shroshhyasi vinankshhyasi ॥ 58 ॥

yadahamkaaramaashritya na yotsya iti manyase ।
mithyaishha vyavasaayaste prakrritistvaam niyokshhyati ॥ 59 ॥

svabhaavajena kaunteya nibaddhah svena karmanaa ।
kartum nechchasi yanmohaatkarishhyasyavasho.api tat ॥ 60 ॥

eeshvarah sarvabhootaanaam hrriddeshe.arjuna tishhthati ।
bhraamayansarvabhootaani yantraarooDhaani maayayaa ॥ 61 ॥

tameva sharanam gachcha sarvabhaavena bhaarata ।
tatprasaadaatparaam shaantim sthaanam praapsyasi shaashvatam ॥ 62 ॥

iti te jjhnaanamaakhyaatam guhyaadguhyataram mayaa ।
vimrrishyaitadasheshhena yathechchasi tathaa kuru ॥ 63 ॥

sarvaguhyatamam bhooyah shrrinu me paramam vachah ।
ishhto.asi me drriDhamiti tato vakshhyaami te hitam ॥ 64 ॥

manmanaa bhava madbhakto madyaajee maam namaskuru ।
maamevaishhyasi satyam te pratijaane priyo.asi me ॥ 65 ॥

sarvadharmaanparityajya maamekam sharanam vraja ।
aham tvaa sarvapaapebhyo mokshhayishhyaami maa shuchah ॥ 66 ॥

idam te naatapaskaaya naabhaktaaya kadaachana ।
na chaashushrooshhave vaachyam na cha maam yo.abhyasooyati ॥ 67 ॥

ya imam paramam guhyam madbhakteshhvabhidhaasyati ।
bhaktim mayi paraam krritvaa maamevaishhyatyasamshayah ॥ 68 ॥

na cha tasmaanmanushhyeshhu kashchinme priyakrrittamah ।
bhavitaa na cha me tasmaadanyah priyataro bhuvi ॥ 69 ॥

adhyeshhyate cha ya imam dharmyam samvaadamaavayoh ।
jjhnaanayajjhnena tenaahamishhtah syaamiti me matih ॥ 70 ॥

shraddhaavaananasooyashcha shrrinuyaadapi yo narah ।
so.api muktah shubhaamllokaanpraapnuyaatpunyakarmanaam ॥ 71 ॥

kachchidetachchrutam paartha tvayaikaagrena chetasaa ।
kachchidajjhnaanasammohah pranashhtaste dhanamjaya ॥ 72 ॥

arjuna uvaacha ।
nashhto mohah smrritirlabdhaa tvatprasaadaanmayaachyuta ।
sthito.asmi gatasamdehah karishhye vachanam tava ॥ 73 ॥

samjaya uvaacha ।
ityaham vaasudevasya paarthasya cha mahaatmanah ।
samvaadamimamashraushhamadbhutam romaharshhanam ॥ 74 ॥

vyaasaprasaadaachchrutavaanetadguhyamaham param ।
yogam yogeshvaraatkrrishhnaatsaakshhaatkathayatah svayam ॥ 75 ॥

raajansamsmrritya samsmrritya samvaadamimamadbhutam ।
keshavaarjunayoh punyam hrrishhyaami cha muhurmuhuh ॥ 76 ॥

tachcha samsmrritya samsmrritya roopamatyadbhutam hareh ।
vismayo me mahaanraajanhrrishhyaami cha punah punah ॥ 77 ॥

yatra yogeshvarah krrishhno yatra paartho dhanurdharah ।
tatra shreervijayo bhootirdhruvaa neetirmatirmama ॥ 78 ॥

om tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaam yogashaastre shreekrrishhnaarjunasamvaade

mokshhasamnyaasayogo naamaashhtaadasho.adhyaayah ॥ 18 ॥

********

Leave a Comment