[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 18) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 18 Lyrics In Tamil

அத² அஷ்டாத³ஶோத்⁴யாய: ।

அர்ஜுன உவாச ।
ஸம்ன்யாஸஸ்ய மஹாபா³ஹோ தத்த்வமிச்சா²மி வேதி³தும் ।
த்யாக³ஸ்ய ச ஹ்ருஷீகேஶ ப்ருத²க்கேஶினிஷூத³ன ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாஸம் ஸம்ன்யாஸம் கவயோ விது³: ।
ஸர்வகர்மப²லத்யாக³ம் ப்ராஹுஸ்த்யாக³ம் விசக்ஷணா: ॥ 2 ॥

த்யாஜ்யம் தோ³ஷவதி³த்யேகே கர்ம ப்ராஹுர்மனீஷிண: ।
யஜ்ஞதா³னதப:கர்ம ந த்யாஜ்யமிதி சாபரே ॥ 3 ॥

நிஶ்சயம் ஶ்ருணு மே தத்ர த்யாகே³ ப⁴ரதஸத்தம ।
த்யாகோ³ ஹி புருஷவ்யாக்⁴ர த்ரிவித:⁴ ஸம்ப்ரகீர்தித: ॥ 4 ॥

யஜ்ஞதா³னதப:கர்ம ந த்யாஜ்யம் கார்யமேவ தத் ।
யஜ்ஞோ தா³னம் தபஶ்சைவ பாவனானி மனீஷிணாம் ॥ 5 ॥

ஏதான்யபி து கர்மாணி ஸங்க³ம் த்யக்த்வா ப²லானி ச ।
கர்தவ்யானீதி மே பார்த² நிஶ்சிதம் மதமுத்தமம் ॥ 6 ॥

நியதஸ்ய து ஸம்ன்யாஸ: கர்மணோ நோபபத்³யதே ।
மோஹாத்தஸ்ய பரித்யாக³ஸ்தாமஸ: பரிகீர்தித: ॥ 7 ॥

து³:க²மித்யேவ யத்கர்ம காயக்லேஶப⁴யாத்த்யஜேத் ।
ஸ க்ருத்வா ராஜஸம் த்யாக³ம் நைவ த்யாக³ப²லம் லபே⁴த் ॥ 8 ॥

கார்யமித்யேவ யத்கர்ம நியதம் க்ரியதேர்ஜுன ।
ஸங்க³ம் த்யக்த்வா ப²லம் சைவ ஸ த்யாக:³ ஸாத்த்விகோ மத: ॥ 9 ॥

ந த்³வேஷ்ட்யகுஶலம் கர்ம குஶலே நானுஷஜ்ஜதே ।
த்யாகீ³ ஸத்த்வஸமாவிஷ்டோ மேதா⁴வீ சி²ன்னஸம்ஶய: ॥ 1௦ ॥

ந ஹி தே³ஹப்⁴ருதா ஶக்யம் த்யக்தும் கர்மாண்யஶேஷத: ।
யஸ்து கர்மப²லத்யாகீ³ ஸ த்யாகீ³த்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 11 ॥

அனிஷ்டமிஷ்டம் மிஶ்ரம் ச த்ரிவித⁴ம் கர்மண: ப²லம் ।
ப⁴வத்யத்யாகி³னாம் ப்ரேத்ய ந து ஸம்ன்யாஸினாம் க்வசித் ॥ 12 ॥

பஞ்சைதானி மஹாபா³ஹோ காரணானி நிபோ³த⁴ மே ।
ஸாங்க்³யே க்ருதான்தே ப்ரோக்தானி ஸித்³த⁴யே ஸர்வகர்மணாம் ॥ 13 ॥

அதி⁴ஷ்டா²னம் ததா² கர்தா கரணம் ச ப்ருத²க்³வித⁴ம் ।
விவிதா⁴ஶ்ச ப்ருத²க்சேஷ்டா தை³வம் சைவாத்ர பஞ்சமம் ॥ 14 ॥

ஶரீரவாங்மனோபி⁴ர்யத்கர்ம ப்ராரப⁴தே நர: ।
ந்யாய்யம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவ: ॥ 15 ॥

தத்ரைவம் ஸதி கர்தாரமாத்மானம் கேவலம் து ய: ।
பஶ்யத்யக்ருதபு³த்³தி⁴த்வான்ன ஸ பஶ்யதி து³ர்மதி: ॥ 16 ॥

யஸ்ய நாஹங்க்ருதோ பா⁴வோ பு³த்³தி⁴ர்யஸ்ய ந லிப்யதே ।
ஹத்வாபி ஸ இமாம்ல்லோகான்ன ஹன்தி ந நிப³த்⁴யதே ॥ 17 ॥

ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா⁴ கர்மசோத³னா ।
கரணம் கர்ம கர்தேதி த்ரிவித:⁴ கர்மஸங்க்³ரஹ: ॥ 18 ॥

ஜ்ஞானம் கர்ம ச கர்தா ச த்ரிதை⁴வ கு³ணபே⁴த³த: ।
ப்ரோச்யதே கு³ணஸங்க்³யானே யதா²வச்ச்²ருணு தான்யபி ॥ 19 ॥

ஸர்வபூ⁴தேஷு யேனைகம் பா⁴வமவ்யயமீக்ஷதே ।
அவிப⁴க்தம் விப⁴க்தேஷு தஜ்ஜ்ஞானம் வித்³தி⁴ ஸாத்த்விகம் ॥ 2௦ ॥

ப்ருத²க்த்வேன து யஜ்ஜ்ஞானம் நானாபா⁴வான்ப்ருத²க்³விதா⁴ன் ।
வேத்தி ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு தஜ்ஜ்ஞானம் வித்³தி⁴ ராஜஸம் ॥ 21 ॥

யத்து க்ருத்ஸ்னவதே³கஸ்மின்கார்யே ஸக்தமஹைதுகம் ।
அதத்த்வார்த²வத³ல்பம் ச தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 22 ॥

நியதம் ஸங்க³ரஹிதமராக³த்³வேஷத: க்ருதம் ।
அப²லப்ரேப்ஸுனா கர்ம யத்தத்ஸாத்த்விகமுச்யதே ॥ 23 ॥

யத்து காமேப்ஸுனா கர்ம ஸாஹங்காரேண வா புன: ।
க்ரியதே ப³ஹுலாயாஸம் தத்³ராஜஸமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 24 ॥

அனுப³ன்த⁴ம் க்ஷயம் ஹிம்ஸாமனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் ।
மோஹாதா³ரப்⁴யதே கர்ம யத்தத்தாமஸமுச்யதே ॥ 25 ॥

முக்தஸங்கோ³னஹம்வாதீ³ த்⁴ருத்யுத்ஸாஹஸமன்வித: ।
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோர்னிர்விகார: கர்தா ஸாத்த்விக உச்யதே ॥ 26 ॥

ராகீ³ கர்மப²லப்ரேப்ஸுர்லுப்³தோ⁴ ஹிம்ஸாத்மகோஶுசி: ।
ஹர்ஷஶோகான்வித: கர்தா ராஜஸ: பரிகீர்தித: ॥ 27 ॥

அயுக்த: ப்ராக்ருத: ஸ்தப்³த:⁴ ஶடோ² நைஷ்க்ருதிகோலஸ: ।
விஷாதீ³ தீ³ர்க⁴ஸூத்ரீ ச கர்தா தாமஸ உச்யதே ॥ 28 ॥

பு³த்³தே⁴ர்பே⁴த³ம் த்⁴ருதேஶ்சைவ கு³ணதஸ்த்ரிவித⁴ம் ஶ்ருணு ।
ப்ரோச்யமானமஶேஷேண ப்ருத²க்த்வேன த⁴னஞ்ஜய ॥ 29 ॥

ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச கார்யாகார்யே ப⁴யாப⁴யே ।
ப³ன்த⁴ம் மோக்ஷம் ச யா வேத்தி பு³த்³தி⁴: ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ ॥ 3௦ ॥

யயா த⁴ர்மமத⁴ர்மம் ச கார்யம் சாகார்யமேவ ச ।
அயதா²வத்ப்ரஜானாதி பு³த்³தி⁴: ஸா பார்த² ராஜஸீ ॥ 31 ॥

அத⁴ர்மம் த⁴ர்மமிதி யா மன்யதே தமஸாவ்ருதா ।
ஸர்வார்தா²ன்விபரீதாம்ஶ்ச பு³த்³தி⁴: ஸா பார்த² தாமஸீ ॥ 32 ॥

த்⁴ருத்யா யயா தா⁴ரயதே மன:ப்ராணேன்த்³ரியக்ரியா: ।
யோகே³னாவ்யபி⁴சாரிண்யா த்⁴ருதி: ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ ॥ 33 ॥

யயா து த⁴ர்மகாமார்தா²ன்த்⁴ருத்யா தா⁴ரயதேர்ஜுன ।
ப்ரஸங்கே³ன ப²லாகாங்க்ஷீ த்⁴ருதி: ஸா பார்த² ராஜஸீ ॥ 34 ॥

யயா ஸ்வப்னம் ப⁴யம் ஶோகம் விஷாத³ம் மத³மேவ ச ।
ந விமுஞ்சதி து³ர்மேதா⁴ த்⁴ருதி: ஸா பார்த² தாமஸீ ॥ 35 ॥

ஸுக²ம் த்விதா³னீம் த்ரிவித⁴ம் ஶ்ருணு மே ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
அப்⁴யாஸாத்³ரமதே யத்ர து³:கா²ன்தம் ச நிக³ச்ச²தி ॥ 36 ॥

யத்தத³க்³ரே விஷமிவ பரிணாமேம்ருதோபமம் ।
தத்ஸுக²ம் ஸாத்த்விகம் ப்ரோக்தமாத்மபு³த்³தி⁴ப்ரஸாதஜ³ம் ॥ 37 ॥

விஷயேன்த்³ரியஸம்யோகா³த்³யத்தத³க்³ரேம்ருதோபமம் ।
பரிணாமே விஷமிவ தத்ஸுக²ம் ராஜஸம் ஸ்ம்ருதம் ॥ 38 ॥

யத³க்³ரே சானுப³ன்தே⁴ ச ஸுக²ம் மோஹனமாத்மன: ।
நித்³ராலஸ்யப்ரமாதோ³த்த²ம் தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 39 ॥

ந தத³ஸ்தி ப்ருதி²வ்யாம் வா தி³வி தே³வேஷு வா புன: ।
ஸத்த்வம் ப்ரக்ருதிஜைர்முக்தம் யதே³பி⁴: ஸ்யாத்த்ரிபி⁴ர்கு³ணை: ॥ 4௦ ॥

ப்³ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஶாம் ஶூத்³ராணாம் ச பரன்தப ।
கர்மாணி ப்ரவிப⁴க்தானி ஸ்வபா⁴வப்ரப⁴வைர்கு³ணை: ॥ 41 ॥

ஶமோ த³மஸ்தப: ஶௌசம் க்ஷான்திரார்ஜவமேவ ச ।
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் ப்³ரஹ்மகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் ॥ 42 ॥

ஶௌர்யம் தேஜோ த்⁴ருதிர்தா³க்ஷ்யம் யுத்³தே⁴ சாப்யபலாயனம் ।
தா³னமீஶ்வரபா⁴வஶ்ச க்ஷாத்ரம் கர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் ॥ 43 ॥

க்ருஷிகௌ³ரக்ஷ்யவாணிஜ்யம் வைஶ்யகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் ।
பரிசர்யாத்மகம் கர்ம ஶூத்³ரஸ்யாபி ஸ்வபா⁴வஜம் ॥ 44 ॥

ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபி⁴ரத: ஸம்ஸித்³தி⁴ம் லப⁴தே நர: ।
ஸ்வகர்மனிரத: ஸித்³தி⁴ம் யதா² வின்த³தி தச்ச்²ருணு ॥ 45 ॥

யத: ப்ரவ்ருத்திர்பூ⁴தானாம் யேன ஸர்வமித³ம் ததம் ।
ஸ்வகர்மணா தமப்⁴யர்ச்ய ஸித்³தி⁴ம் வின்த³தி மானவ: ॥ 46 ॥

ஶ்ரேயான்ஸ்வத⁴ர்மோ விகு³ண: பரத⁴ர்மோத்ஸ்வனுஷ்டி²தாத் ।
ஸ்வபா⁴வனியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பி³ஷம் ॥ 47 ॥

ஸஹஜம் கர்ம கௌன்தேய ஸதோ³ஷமபி ந த்யஜேத் ।
ஸர்வாரம்பா⁴ ஹி தோ³ஷேண தூ⁴மேனாக்³னிரிவாவ்ருதா: ॥ 48 ॥

அஸக்தபு³த்³தி⁴: ஸர்வத்ர ஜிதாத்மா விக³தஸ்ப்ருஹ: ।
நைஷ்கர்ம்யஸித்³தி⁴ம் பரமாம் ஸம்ன்யாஸேனாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 49 ॥

ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்தோ யதா² ப்³ரஹ்ம ததா²ப்னோதி நிபோ³த⁴ மே ।
ஸமாஸேனைவ கௌன்தேய நிஷ்டா² ஜ்ஞானஸ்ய யா பரா ॥ 5௦ ॥

பு³த்³த்⁴யா விஶுத்³த⁴யா யுக்தோ த்⁴ருத்யாத்மானம் நியம்ய ச ।
ஶப்³தா³தீ³ன்விஷயாம்ஸ்த்யக்த்வா ராக³த்³வேஷௌ வ்யுத³ஸ்ய ச ॥ 51 ॥

விவிக்தஸேவீ லக்⁴வாஶீ யதவாக்காயமானஸ: ।
த்⁴யானயோக³பரோ நித்யம் வைராக்³யம் ஸமுபாஶ்ரித: ॥ 52 ॥

அஹங்காரம் ப³லம் த³ர்பம் காமம் க்ரோத⁴ம் பரிக்³ரஹம் ।
விமுச்ய நிர்மம: ஶான்தோ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥ 53 ॥

ப்³ரஹ்மபூ⁴த: ப்ரஸன்னாத்மா ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி ।
ஸம: ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு மத்³ப⁴க்திம் லப⁴தே பராம் ॥ 54 ॥

ப⁴க்த்யா மாமபி⁴ஜானாதி யாவான்யஶ்சாஸ்மி தத்த்வத: ।
ததோ மாம் தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஶதே தத³னந்தரம் ॥ 55 ॥

ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா³ குர்வாணோ மத்³வ்யபாஶ்ரய: ।
மத்ப்ரஸாதா³த³வாப்னோதி ஶாஶ்வதம் பத³மவ்யயம் ॥ 56 ॥

சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸம்ன்யஸ்ய மத்பர: ।
பு³த்³தி⁴யோக³முபாஶ்ரித்ய மச்சித்த: ஸததம் ப⁴வ ॥ 57 ॥

மச்சித்த: ஸர்வது³ர்கா³ணி மத்ப்ரஸாதா³த்தரிஷ்யஸி ।
அத² சேத்த்வமஹங்காரான்ன ஶ்ரோஷ்யஸி வினங்க்ஷ்யஸி ॥ 58 ॥

யத³ஹங்காரமாஶ்ரித்ய ந யோத்ஸ்ய இதி மன்யஸே ।
மித்²யைஷ வ்யவஸாயஸ்தே ப்ரக்ருதிஸ்த்வாம் நியோக்ஷ்யதி ॥ 59 ॥

ஸ்வபா⁴வஜேன கௌன்தேய நிப³த்³த:⁴ ஸ்வேன கர்மணா ।
கர்தும் நேச்ச²ஸி யன்மோஹாத்கரிஷ்யஸ்யவஶோபி தத் ॥ 6௦ ॥

ஈஶ்வர: ஸர்வபூ⁴தானாம் ஹ்ருத்³தே³ஶேர்ஜுன திஷ்ட²தி ।
ப்⁴ராமயன்ஸர்வபூ⁴தானி யன்த்ராரூடா⁴னி மாயயா ॥ 61 ॥

தமேவ ஶரணம் க³ச்ச² ஸர்வபா⁴வேன பா⁴ரத ।
தத்ப்ரஸாதா³த்பராம் ஶான்திம் ஸ்தா²னம் ப்ராப்ஸ்யஸி ஶாஶ்வதம் ॥ 62 ॥

இதி தே ஜ்ஞானமாக்²யாதம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மயா ।
விம்ருஶ்யைதத³ஶேஷேண யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு ॥ 63 ॥

ஸர்வகு³ஹ்யதமம் பூ⁴ய: ஶ்ருணு மே பரமம் வச: ।
இஷ்டோஸி மே த்³ருட⁴மிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் ॥ 64 ॥

மன்மனா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாம் நமஸ்குரு ।
மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யம் தே ப்ரதிஜானே ப்ரியோஸி மே ॥ 65 ॥

ஸர்வத⁴ர்மான்பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஶரணம் வ்ரஜ ।
அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுச: ॥ 66 ॥

இத³ம் தே நாதபஸ்காய நாப⁴க்தாய கதா³சன ।
ந சாஶுஶ்ரூஷவே வாச்யம் ந ச மாம் யோப்⁴யஸூயதி ॥ 67 ॥

ய இமம் பரமம் கு³ஹ்யம் மத்³ப⁴க்தேஷ்வபி⁴தா⁴ஸ்யதி ।
ப⁴க்திம் மயி பராம் க்ருத்வா மாமேவைஷ்யத்யஸம்ஶய: ॥ 68 ॥

ந ச தஸ்மான்மனுஷ்யேஷு கஶ்சின்மே ப்ரியக்ருத்தம: ।
ப⁴விதா ந ச மே தஸ்மாத³ன்ய: ப்ரியதரோ பு⁴வி ॥ 69 ॥

அத்⁴யேஷ்யதே ச ய இமம் த⁴ர்ம்யம் ஸம்வாத³மாவயோ: ।
ஜ்ஞானயஜ்ஞேன தேனாஹமிஷ்ட: ஸ்யாமிதி மே மதி: ॥ 7௦ ॥

ஶ்ரத்³தா⁴வானநஸூயஶ்ச ஶ்ருணுயாத³பி யோ நர: ।
ஸோபி முக்த: ஶுபா⁴ம்ல்லோகான்ப்ராப்னுயாத்புண்யகர்மணாம் ॥ 71 ॥

கச்சிதே³தச்ச்²ருதம் பார்த² த்வயைகாக்³ரேண சேதஸா ।
கச்சிதஜ³்ஞானஸம்மோஹ: ப்ரனஷ்டஸ்தே த⁴னஞ்ஜய ॥ 72 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
நஷ்டோ மோஹ: ஸ்ம்ருதிர்லப்³தா⁴ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மயாச்யுத ।
ஸ்தி²தோஸ்மி க³தஸன்தே³ஹ: கரிஷ்யே வசனம் தவ ॥ 73 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।
இத்யஹம் வாஸுதே³வஸ்ய பார்த²ஸ்ய ச மஹாத்மன: ।
ஸம்வாத³மிமமஶ்ரௌஷமத்³பு⁴தம் ரோமஹர்ஷணம் ॥ 74 ॥

வ்யாஸப்ரஸாதா³ச்ச்²ருதவானேதத்³கு³ஹ்யமஹம் பரம் ।
யோக³ம் யோகே³ஶ்வராத்க்ருஷ்ணாத்ஸாக்ஷாத்கத²யத: ஸ்வயம் ॥ 75 ॥

ராஜன்ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்வாத³மிமமத்³பு⁴தம் ।
கேஶவார்ஜுனயோ: புண்யம் ஹ்ருஷ்யாமி ச முஹுர்முஹு: ॥ 76 ॥

தச்ச ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ரூபமத்யத்³பு⁴தம் ஹரே: ।
விஸ்மயோ மே மஹான்ராஜன்ஹ்ருஷ்யாமி ச புன: புன: ॥ 77 ॥

யத்ர யோகே³ஶ்வர: க்ருஷ்ணோ யத்ர பார்தோ² த⁴னுர்த⁴ர: ।
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூ⁴திர்த்⁴ருவா நீதிர்மதிர்மம ॥ 78 ॥

ஓம் தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

மோக்ஷஸம்ன்யாஸயோகோ³ நாமாஷ்டாத³ஶோத்⁴யாய: ॥ 18 ॥

********

Leave a Comment