[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 2) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics In Tamil

அத2 த்3விதீயோத்4யாய: ।

ஸஞ்ஜய உவாச ।
தஂ ததா2 க்ருபயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் ।
விஷீத3ன்தமிதஂ3 வாக்யமுவாச மது4ஸூத3ன: ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப43வானுவாச ।
குதஸ்த்வா கஶ்மலமிதஂ3 விஷமே ஸமுபஸ்தி2தம் ।
அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்3யமகீர்திகரமர்ஜுன ॥ 2 ॥

க்லைப்3யஂ மா ஸ்ம க3ம: பார்த2 நைதத்த்வய்யுபபத்3யதே ।
க்ஷுத்3ரஂ ஹ்ருத3யதௌ3ர்ப3ல்யஂ த்யக்த்வோத்திஷ்ட2 பரன்தப ॥ 3 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
கத2ம் பீ4ஷ்மமஹஂ ஸாங்க்2யே த்3ரோணஂ ச மது4ஸூத3ன ।
இஷுபி4: ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூத3ன ॥ 4 ॥

கு3ரூனஹத்வா ஹி மஹானுபா4வான்ஶ்ரேயோ போ4க்தும் பை4க்ஷ்யமபீஹ லோகே ।
ஹத்வார்த2காமாம்ஸ்து கு3ருனிஹைவ பு4ஞ்ஜீய போ4கா3ன்ருதி4ரப்ரதி3க்3தா4ன் ॥ 5 ॥

ந சைதத்3வித்3ம: கதரன்னோ க3ரீயோ யத்3வா ஜயேம யதி3 வா நோ ஜயேயு:।
யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஸ்தேவஸ்தி2தா: ப்ரமுகே2 தா4ர்தராஷ்ட்ரா: ॥ 6 ॥

கார்பண்யதோ3ஷோபஹதஸ்வபா4வ: ப்ருச்சா2மி த்வாம் த4ர்மஸம்மூட4சேதா:।
யச்ச்2ரேய: ஸ்யான்னிஶ்சிதம் ப்3ரூஹி தன்மே ஶிஷ்யஸ்தேஹஂ ஶாதி4 மாஂ த்வாஂ ப்ரபன்னம் ॥ 7 ॥

ந ஹி ப்ரபஶ்யாமி மமாபனுத்3யாத்3யச்சோ2கமுச்சோ2ஷணமின்த்3ரியாணாம்।
அவாப்ய பூ4மாவஸபத்னம்ருத்3தஂ4 ராஜ்யஂ ஸுராணாமபி சாதி4பத்யம் ॥ 8 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।
ஏவமுக்த்வா ஹ்ருஷீகேஶம் கு3டா3கேஶ: பரன்தப ।
ந யோத்ஸ்ய இதி கோ3வின்த3முக்த்வா தூஷ்ணீம் ப3பூ4வ ஹ ॥ 9 ॥

தமுவாச ஹ்ருஷீகேஶ: ப்ரஹஸன்னிவ பா4ரத ।
ஸேனயோருப4யோர்மத்4யே விஷீத3ன்தமிதஂ3 வச: ॥ 1௦ ॥

ஶ்ரீப43வானுவாச ।
அஶோச்யானந்வஶோசஸ்த்வஂ ப்ரஜ்ஞாவாதா3ம்ஶ்ச பா4ஷஸே ।
3தாஸூனக3தாஸூம்ஶ்ச நானுஶோசன்தி பண்டி3தா: ॥ 11 ॥

ந த்வேவாஹஂ ஜாது நாஸஂ ந த்வஂ நேமே ஜனாதி4பா: ।
ந சைவ ந ப4விஷ்யாம: ஸர்வே வயமத: பரம் ॥ 12 ॥

தே3ஹினோஸ்மின்யதா2 தே3ஹே கௌமாரஂ யௌவனஂ ஜரா ।
ததா2 தே3ஹான்தரப்ராப்திர்தீ4ரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி ॥ 13 ॥

மாத்ராஸ்பர்ஶாஸ்து கௌன்தேய ஶீதோஷ்ணஸுக2து3:க2தா3: ।
ஆக3மாபாயினோனித்யாஸ்தாம்ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பா4ரத ॥ 14 ॥

யஂ ஹி ந வ்யத2யன்த்யேதே புருஷஂ புருஷர்ஷப4 ।
ஸமது3:க2ஸுக2ம் தீ4ரஂ ஸோம்ருதத்வாய கல்பதே ॥ 15 ॥

நாஸதோ வித்3யதே பா4வோ நாபா4வோ வித்3யதே ஸத: ।
உப4யோரபி த்3ருஷ்டோன்தஸ்த்வனயோஸ்தத்த்வத3ர்ஶிபி4: ॥ 16 ॥

அவினாஶி து தத்3வித்3தி4 யேன ஸர்வமிதஂ3 ததம் ।
வினாஶமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஶ்சித்கர்துமர்ஹதி ॥ 17 ॥

அன்தவன்த இமே தே3ஹா நித்யஸ்யோக்தா: ஶரீரிண: ।
அனாஶினோப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்3யுத்4யஸ்வ பா4ரத ॥ 18 ॥

ய ஏனஂ வேத்தி ஹன்தாரஂ யஶ்சைனஂ மன்யதே ஹதம் ।
உபௌ4 தௌ ந விஜானீதோ நாயஂ ஹன்தி ந ஹன்யதே ॥ 19 ॥

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதா3சின்னாயம் பூ4த்வா ப4விதா வா ந பூ4ய:।
அஜோ நித்ய: ஶாஶ்வதோயஂ புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஶரீரே ॥ 2௦ ॥

வேதா3வினாஶினஂ நித்யஂ ய ஏனமஜமவ்யயம் ।
அதஂ2 ஸ புருஷ: பார்த2 கம் கா4தயதி ஹன்தி கம் ॥ 21॥
வாஸாம்ஸி ஜீர்ணானி யதா2 விஹாய நவானி க்3ருஹ்ணாதி நரோபராணி।
ததா2 ஶரீராணி விஹாய ஜீர்ணான்யன்யானி ஸம்யாதி நவானி தே3ஹீ ॥ 22 ॥

நைனம் சி2ன்த3ன்தி ஶஸ்த்ராணி நைனம் த3ஹதி பாவக: ।
ந சைனஂ க்லேத3யன்த்யாபோ ந ஶோஷயதி மாருத: ॥ 23 ॥

அச்சே2த்3யோயமதா3ஹ்யோயமக்லேத்3யோஶோஷ்ய ஏவ ச ।
நித்ய: ஸர்வக3த: ஸ்தா2ணுரசலோயஂ ஸனாதன: ॥ 24 ॥

அவ்யக்தோயமசின்த்யோயமவிகார்யோயமுச்யதே ।
தஸ்மாதே3வஂ விதி3த்வைனஂ நானுஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 25 ॥

அத2 சைனஂ நித்யஜாதஂ நித்யஂ வா மன்யஸே ம்ருதம் ।
ததா2பி த்வஂ மஹாபா3ஹோ நைவஂ ஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 26 ॥

ஜாதஸ்ய ஹி த்4ருவோ ம்ருத்யுர்த்4ருவஂ ஜன்ம ம்ருதஸ்ய ச ।
தஸ்மாத3பரிஹார்யேர்தே2 ந த்வஂ ஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 27 ॥

அவ்யக்தாதீ3னி பூ4தானி வ்யக்தமத்4யானி பா4ரத ।
அவ்யக்தனித4னான்யேவ தத்ர கா பரிதே3வனா ॥ 28 ॥

ஆஶ்சர்யவத்பஶ்யதி கஶ்சிதே3னமாஶ்சர்யவத்3வத3தி ததை2வ சான்ய:।
ஆஶ்சர்யவச்சைனமன்ய: ஶ்ருணோதி ஶ்ருத்வாப்யேனஂ வேத3 ந சைவ கஶ்சித் ॥ 29 ॥

தே3ஹீ நித்யமவத்4யோயம் தே3ஹே ஸர்வஸ்ய பா4ரத ।
தஸ்மாத்ஸர்வாணி பூ4தானி ந த்வஂ ஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 3௦ ॥

ஸ்வத4ர்மமபி சாவேக்ஷ்ய ந விகம்பிதுமர்ஹஸி ।
4ர்ம்யாத்3தி4 யுத்3தா4ச்ச்2ரேயோன்யத்க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்3யதே ॥ 31 ॥

யத்3ருச்ச2யா சோபபன்னஂ ஸ்வர்க3த்3வாரமபாவ்ருதம் ।
ஸுகி2ன: க்ஷத்ரியா: பார்த2 லப4ன்தே யுத்34மீத்3ருஶம் ॥ 32 ॥

அத2 சேத்த்வமிமம் த4ர்ம்யஂ ஸங்க்3ராமஂ ந கரிஷ்யஸி ।
தத: ஸ்வத4ர்மஂ கீர்திஂ ச ஹித்வா பாபமவாப்ஸ்யஸி ॥ 33 ॥

அகீர்திஂ சாபி பூ4தானி கத2யிஷ்யன்தி தேவ்யயாம் ।
ஸம்பா4விதஸ்ய சாகீர்திர்மரணாத3திரிச்யதே ॥ 34 ॥

4யாத்3ரணாது3பரதஂ மம்ஸ்யன்தே த்வாஂ மஹாரதா2: ।
யேஷாஂ ச த்வம் ப3ஹுமதோ பூ4த்வா யாஸ்யஸி லாக4வம் ॥ 35 ॥

அவாச்யவாதா3ம்ஶ்ச ப3ஹூன்வதி3ஷ்யன்தி தவாஹிதா: ।
நின்த3ன்தஸ்தவ ஸாமர்த்2யஂ ததோ து3:க2தரஂ நு கிம் ॥ 36 ॥

ஹதோ வா ப்ராப்ஸ்யஸி ஸ்வர்கஂ3 ஜித்வா வா போ4க்ஷ்யஸே மஹீம் ।
தஸ்மாது3த்திஷ்ட2 கௌன்தேய யுத்3தா4ய க்ருதனிஶ்சய: ॥ 37 ॥

ஸுக2து3:கே2 ஸமே க்ருத்வா லாபா4லாபௌ4 ஜயாஜயௌ ।
ததோ யுத்3தா4ய யுஜ்யஸ்வ நைவஂ பாபமவாப்ஸ்யஸி ॥ 38 ॥

ஏஷா தேபி4ஹிதா ஸாங்க்2யே பு3த்3தி4ர்யோகே3 த்விமாஂ ஶ்ருணு ।
பு3த்3த்4யா யுக்தோ யயா பார்த2 கர்மப3ன்தஂ4 ப்ரஹாஸ்யஸி ॥ 39 ॥

நேஹாபி4க்ரமனாஶோஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ந வித்3யதே ।
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய த4ர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ ப4யாத் ॥ 4௦ ॥

வ்யவஸாயாத்மிகா பு3த்3தி4ரேகேஹ குருனந்த3ன ।
3ஹுஶாகா2 ஹ்யனந்தாஶ்ச பு3த்34யோவ்யவஸாயினாம் ॥ 41 ॥

யாமிமாஂ புஷ்பிதாஂ வாசஂ ப்ரவத3ன்த்யவிபஶ்சித: ।
வேத3வாத3ரதா: பார்த2 நான்யத3ஸ்தீதி வாதி3ன: ॥ 42 ॥

காமாத்மான: ஸ்வர்க3பரா ஜன்மகர்மப2லப்ரதா3ம் ।
க்ரியாவிஶேஷப3ஹுலாம் போ4கை3ஶ்வர்யக3திஂ ப்ரதி ॥ 43 ॥

போ4கை3ஶ்வர்யப்ரஸக்தானாஂ தயாபஹ்ருதசேதஸாம் ।
வ்யவஸாயாத்மிகா பு3த்3தி4: ஸமாதௌ4 ந விதீ4யதே ॥ 44 ॥

த்ரைகு3ண்யவிஷயா வேதா3 நிஸ்த்ரைகு3ண்யோ ப4வார்ஜுன ।
நிர்த்3வன்த்3வோ நித்யஸத்த்வஸ்தோ2 நிர்யோக3க்ஷேம ஆத்மவான் ॥ 45 ॥

யாவானர்த2 உத3பானே ஸர்வத: ஸம்ப்லுதோத3கே ।
தாவான்ஸர்வேஷு வேதே3ஷு ப்3ராஹ்மணஸ்ய விஜானத: ॥ 46 ॥

கர்மண்யேவாதி4காரஸ்தே மா ப2லேஷு கதா3சன ।
மா கர்மப2லஹேதுர்பூ4ர்மா தே ஸங்கோ3ஸ்த்வகர்மணி ॥ 47 ॥

யோக3ஸ்த:2 குரு கர்மாணி ஸங்கஂ3 த்யக்த்வா த4னஞ்ஜய ।
ஸித்3த்4யஸித்3த்4யோ: ஸமோ பூ4த்வா ஸமத்வஂ யோக3 உச்யதே ॥ 48 ॥

தூ3ரேண ஹ்யவரஂ கர்ம பு3த்3தி4யோகா3த்34னஞ்ஜய ।
பு3த்3தௌ4 ஶரணமன்விச்ச2 க்ருபணா: ப2லஹேதவ: ॥ 49 ॥

பு3த்3தி4யுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே4 ஸுக்ருதது3ஷ்க்ருதே ।
தஸ்மாத்3யோகா3ய யுஜ்யஸ்வ யோக:3 கர்மஸு கௌஶலம் ॥ 5௦ ॥

கர்மஜம் பு3த்3தி4யுக்தா ஹி ப2லஂ த்யக்த்வா மனீஷிண: ।
ஜன்மப3ன்த4வினிர்முக்தா: பத3ம் க3ச்ச2ன்த்யனாமயம் ॥ 51 ॥

யதா3 தே மோஹகலிலம் பு3த்3தி4ர்வ்யதிதரிஷ்யதி ।
ததா3 க3ன்தாஸி நிர்வேதஂ3 ஶ்ரோதவ்யஸ்ய ஶ்ருதஸ்ய ச ॥ 52 ॥

ஶ்ருதிவிப்ரதிபன்னா தே யதா3 ஸ்தா2ஸ்யதி நிஶ்சலா ।
ஸமாதா4வசலா பு3த்3தி4ஸ்ததா3 யோக3மவாப்ஸ்யஸி ॥ 53 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
ஸ்தி2தப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பா4ஷா ஸமாதி4ஸ்த2ஸ்ய கேஶவ ।
ஸ்தி2ததீ4: கிஂ ப்ரபா4ஷேத கிமாஸீத வ்ரஜேத கிம் ॥ 54 ॥

ஶ்ரீப43வானுவாச ।
ப்ரஜஹாதி யதா3 காமான்ஸர்வான்பார்த2 மனோக3தான் ।
ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்ட: ஸ்தி2தப்ரஜ்ஞஸ்ததோ3ச்யதே ॥ 55 ॥

து3:கே2ஷ்வனுத்3விக்3னமனா: ஸுகே2ஷு விக3தஸ்ப்ருஹ: ।
வீதராக34யக்ரோத:4 ஸ்தி2ததீ4ர்முனிருச்யதே ॥ 56 ॥

ய: ஸர்வத்ரானபி4ஸ்னேஹஸ்தத்தத்ப்ராப்ய ஶுபா4ஶுப4ம் ।
நாபி4னந்த3தி ந த்3வேஷ்டி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி2தா ॥ 57 ॥

யதா3 ஸம்ஹரதே சாயஂ கூர்மோங்கா3னீவ ஸர்வஶ: ।
இன்த்3ரியாணீன்த்3ரியார்தே2ப்4யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி2தா ॥ 58 ॥

விஷயா வினிவர்தன்தே நிராஹாரஸ்ய தே3ஹின: ।
ரஸவர்ஜஂ ரஸோப்யஸ்ய பரம் த்3ருஷ்ட்வா நிவர்ததே ॥ 59 ॥

யததோ ஹ்யபி கௌன்தேய புருஷஸ்ய விபஶ்சித: ।
இன்த்3ரியாணி ப்ரமாதீ2னி ஹரன்தி ப்ரஸபஂ4 மன: ॥ 6௦ ॥

தானி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய யுக்த ஆஸீத மத்பர: ।
வஶே ஹி யஸ்யேன்த்3ரியாணி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி2தா ॥ 61 ॥

த்4யாயதோ விஷயான்பும்ஸ: ஸங்க3ஸ்தேஷூபஜாயதே ।
ஸங்கா3த்ஸஞ்ஜாயதே காம: காமாத்க்ரோதோ4பி4ஜாயதே ॥ 62 ॥

க்ரோதா4த்34வதி ஸம்மோஹ: ஸம்மோஹாத்ஸ்ம்ருதிவிப்4ரம: ।
ஸ்ம்ருதிப்4ரம்ஶாத்3பு3த்3தி4னாஶோ பு3த்3தி4னாஶாத்ப்ரணஶ்யதி ॥ 63 ॥

ராக3த்3வேஷவிமுக்தைஸ்து விஷயானின்த்3ரியைஶ்சரன் ।
ஆத்மவஶ்யைர்விதே4யாத்மா ப்ரஸாத3மதி43ச்ச2தி ॥ 64 ॥

ப்ரஸாதே3 ஸர்வது3:கா2னாஂ ஹானிரஸ்யோபஜாயதே ।
ப்ரஸன்னசேதஸோ ஹ்யாஶு பு3த்3தி4: பர்யவதிஷ்ட2தே ॥ 65 ॥

நாஸ்தி பு3த்3தி4ரயுக்தஸ்ய ந சாயுக்தஸ்ய பா4வனா ।
ந சாபா4வயத: ஶான்திரஶான்தஸ்ய குத: ஸுக2ம் ॥ 66 ॥

இன்த்3ரியாணாஂ ஹி சரதாஂ யன்மனோனுவிதீ4யதே ।
தத3ஸ்ய ஹரதி ப்ரஜ்ஞாஂ வாயுர்னாவமிவாம்ப4ஸி ॥ 67 ॥

தஸ்மாத்3யஸ்ய மஹாபா3ஹோ நிக்3ருஹீதானி ஸர்வஶ: ।
இன்த்3ரியாணீன்த்3ரியார்தே2ப்4யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி2தா ॥ 68 ॥

யா நிஶா ஸர்வபூ4தானாஂ தஸ்யாஂ ஜாக3ர்தி ஸம்யமீ ।
யஸ்யாஂ ஜாக்3ரதி பூ4தானி ஸா நிஶா பஶ்யதோ முனே: ॥ 69 ॥

ஆபூர்யமாணமசலப்ரதிஷ்டஂ2 ஸமுத்3ரமாப: ப்ரவிஶன்தி யத்3வத்।
தத்3வத்காமா யஂ ப்ரவிஶன்தி ஸர்வே ஸ ஶான்திமாப்னோதி ந காமகாமீ ॥ 7௦ ॥

விஹாய காமான்ய: ஸர்வான்புமாம்ஶ்சரதி நி:ஸ்ப்ருஹ: ।
நிர்மமோ நிரஹங்கார: ஸ ஶான்திமதி43ச்ச2தி ॥ 71 ॥

ஏஷா ப்3ராஹ்மீ ஸ்தி2தி: பார்த2 நைனாஂ ப்ராப்ய விமுஹ்யதி ।
ஸ்தி2த்வாஸ்யாமன்தகாலேபி ப்3ரஹ்மனிர்வாணம்ருச்ச2தி ॥ 72 ॥

ஓஂ தத்ஸதி3தி ஶ்ரீமத்343வத்3கீ3தாஸூபனிஷத்ஸு ப்3ரஹ்மவித்3யாயாஂ யோக3ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே3

ஸாங்க்3யயோகோ3 நாம த்3விதீயோத்4யாய: ॥2 ॥

********

2 thoughts on “[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 2) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf”

Leave a Comment