[Srimad Bhagavad Gita] ᐈ Chapter 3 Lyrics In English Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 3 Lyrics In English

atha trriteeyo.adhyaayah ।

arjuna uvaacha ।
jyaayasee chetkarmanaste mataa buddhirjanaardana ।
tatkim karmani ghore maam niyojayasi keshava ॥ 1 ॥

vyaamishreneva vaakyena buddhim mohayaseeva me ।
tadekam vada nishchitya yena shreyo.ahamaapnuyaam ॥ 2 ॥

shreebhagavaanuvaacha ।
loke.asmindvividhaa nishhthaa puraa proktaa mayaanagha ।
jjhnaanayogena saamkhyaanaam karmayogena yoginaam ॥ 3 ॥

na karmanaamanaarambhaannaishhkarmyam purushho.ashnute ।
na cha samnyasanaadeva siddhim samadhigachchati ॥ 4 ॥

na hi kashchitkshhanamapi jaatu tishhthatyakarmakrrit ।
kaaryate hyavashah karma sarvah prakrritijairgunaih ॥ 5 ॥

karmendriyaani samyamya ya aaste manasaa smaran ।
indriyaarthaanvimooDhaatmaa mithyaachaarah sa uchyate ॥ 6 ॥

yastvindriyaani manasaa niyamyaarabhate.arjuna ।
karmendriyaih karmayogamasaktah sa vishishhyate ॥ 7 ॥

niyatam kuru karma tvam karma jyaayo hyakarmanah ।
shareerayaatraapi cha te na prasiddhyedakarmanah ॥ 8 ॥

yajjhnaarthaatkarmano.anyatra loko.ayam karmabandhanah ।
tadartham karma kaunteya muktasangah samaachara ॥ 9 ॥

sahayajjhnaah prajaah srrishhtvaa purovaacha prajaapatih ।
anena prasavishhyadhvameshha vo.astvishhtakaamadhuk ॥ 10 ॥

devaanbhaavayataanena te devaa bhaavayantu vah ।
parasparam bhaavayantah shreyah paramavaapsyatha ॥ 11 ॥

ishhtaanbhogaanhi vo devaa daasyante yajjhnabhaavitaah ।
tairdattaanapradaayaibhyo yo bhunkte stena eva sah ॥ 12 ॥

yajjhnashishhtaashinah santo muchyante sarvakilbishhaih ।
bhunjate te tvagham paapaa ye pachantyaatmakaaranaat ॥ 13 ॥

annaadbhavanti bhootaani parjanyaadannasambhavah ।
yajjhnaadbhavati parjanyo yajjhnah karmasamudbhavah ॥ 14 ॥

karma brahmodbhavam viddhi brahmaakshharasamudbhavam ।
tasmaatsarvagatam brahma nityam yajjhne pratishhthitam ॥ 15 ॥

evam pravartitam chakram naanuvartayateeha yah ।
aghaayurindriyaaraamo mogham paartha sa jeevati ॥ 16 ॥

yastvaatmaratireva syaadaatmatrriptashcha maanavah ।
aatmanyeva cha samtushhtastasya kaaryam na vidyate ॥ 17 ॥

naiva tasya krritenaartho naakrriteneha kashchana ।
na chaasya sarvabhooteshhu kashchidarthavyapaashrayah ॥ 18 ॥

tasmaadasaktah satatam kaaryam karma samaachara ।
asakto hyaacharankarma paramaapnoti poorushhah ॥ 19 ॥

karmanaiva hi samsiddhimaasthitaa janakaadayah ।
lokasamgrahamevaapi sampashyankartumarhasi ॥ 20 ॥

yadyadaacharati shreshhthastattadevetaro janah ।
sa yatpramaanam kurute lokastadanuvartate ॥ 21 ॥

na me paarthaasti kartavyam trishhu lokeshhu kimchana ।
naanavaaptamavaaptavyam varta eva cha karmani ॥ 22 ॥

yadi hyaham na varteyam jaatu karmanyatandritah ।
mama vartmaanuvartante manushhyaah paartha sarvashah ॥ 23 ॥

utseedeyurime lokaa na kuryaam karma chedaham ।
samkarasya cha kartaa syaamupahanyaamimaah prajaah ॥ 24 ॥

saktaah karmanyavidvaamso yathaa kurvanti bhaarata ।
kuryaadvidvaamstathaasaktashchikeershhurlokasamgraham ॥ 25 ॥

na buddhibhedam janayedajjhnaanaam karmasanginaam ।
joshhayetsarvakarmaani vidvaanyuktah samaacharan ॥ 26 ॥

prakrriteh kriyamaanaani gunaih karmaani sarvashah ।
ahamkaaravimooDhaatmaa kartaahamiti manyate ॥ 27 ॥

tattvavittu mahaabaaho gunakarmavibhaagayoh ।
gunaa guneshhu vartanta iti matvaa na sajjate ॥ 28 ॥

prakrritergunasammooDhaah sajjante gunakarmasu ।
taanakrritsnavido mandaankrritsnavinna vichaalayet ॥ 29 ॥

mayi sarvaani karmaani samnyasyaadhyaatmachetasaa ।
niraasheernirmamo bhootvaa yudhyasva vigatajvarah ॥ 30 ॥

ye me matamidam nityamanutishhthanti maanavaah ।
shraddhaavanto.anasooyanto muchyante te.api karmabhih ॥ 31 ॥

ye tvetadabhyasooyanto naanutishhthanti me matam ।
sarvajjhnaanavimooDhaamstaanviddhi nashhtaanachetasah ॥ 32 ॥

sadrrisham cheshhtate svasyaah prakrriterjjhnaanavaanapi ।
prakrritim yaanti bhootaani nigrahah kim karishhyati ॥ 33 ॥

indriyasyendriyasyaarthe raagadveshhau vyavasthitau ।
tayorna vashamaagachchettau hyasya paripanthinau ॥ 34 ॥

shreyaansvadharmo vigunah paradharmaatsvanushhthitaat ।
svadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayaavahah ॥ 35 ॥

arjuna uvaacha ।
atha kena prayukto.ayam paapam charati poorushhah ।
anichchannapi vaarshhneya balaadiva niyojitah ॥ 36 ॥

shreebhagavaanuvaacha ।
kaama eshha krodha eshha rajogunasamudbhavah ।
mahaashano mahaapaapmaa viddhyenamiha vairinam ॥ 37 ॥

dhoomenaavriyate vahniryathaadarsho malena cha ।
yatholbenaavrrito garbhastathaa tenedamaavrritam ॥ 38 ॥

aavrritam jjhnaanametena jjhnaanino nityavairinaa ।
kaamaroopena kaunteya dushhpoorenaanalena cha ॥ 39 ॥

indriyaani mano buddhirasyaadhishhthaanamuchyate ।
etairvimohayatyeshha jjhnaanamaavrritya dehinam ॥ 40 ॥

tasmaattvamindriyaanyaadau niyamya bharatarshhabha ।
paapmaanam prajahi hyenam jjhnaanavijjhnaananaashanam ॥ 41 ॥

indriyaani paraanyaahurindriyebhyah param manah ।
manasastu paraa buddhiryo buddheh paratastu sah ॥ 42 ॥

evam buddheh param buddhvaa samstabhyaatmaanamaatmanaa ।
jahi shatrum mahaabaaho kaamaroopam duraasadam ॥ 43 ॥

om tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaam yogashaastre shreekrrishhnaarjunasamvaade

karmayogo naama trriteeyo.adhyaayah ॥3 ॥

********

Leave a Comment