[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 3) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 3 Lyrics In Tamil

அத2 த்ருதீயோத்4யாய: ।

அர்ஜுன உவாச ।
ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா பு3த்3தி4ர்ஜனார்த3ன ।
தத்கிஂ கர்மணி கோ4ரே மாஂ நியோஜயஸி கேஶவ ॥ 1 ॥

வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன பு3த்3தி4ஂ மோஹயஸீவ மே ।
ததே3கஂ வத3 நிஶ்சித்ய யேன ஶ்ரேயோஹமாப்னுயாம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீப43வானுவாச ।
லோகேஸ்மின்த்3விவிதா4 நிஷ்டா2 புரா ப்ரோக்தா மயானக4 ।
ஜ்ஞானயோகே3ன ஸாங்க்3யானாஂ கர்மயோகே3ன யோகி3னாம் ॥ 3 ॥

ந கர்மணாமனாரம்பா4ன்னைஷ்கர்ம்யஂ புருஷோஶ்னுதே ।
ந ச ஸம்ன்யஸனாதே3வ ஸித்3தி4ஂ ஸமதி43ச்ச2தி ॥ 4 ॥

ந ஹி கஶ்சித்க்ஷணமபி ஜாது திஷ்ட2த்யகர்மக்ருத் ।
கார்யதே ஹ்யவஶ: கர்ம ஸர்வ: ப்ரக்ருதிஜைர்கு3ணை: ॥ 5 ॥

கர்மேன்த்3ரியாணி ஸம்யம்ய ய ஆஸ்தே மனஸா ஸ்மரன் ।
இன்த்3ரியார்தா2ன்விமூடா4த்மா மித்2யாசார: ஸ உச்யதே ॥ 6 ॥

யஸ்த்வின்த்3ரியாணி மனஸா நியம்யாரப4தேர்ஜுன ।
கர்மேன்த்3ரியை: கர்மயோக3மஸக்த: ஸ விஶிஷ்யதே ॥ 7 ॥

நியதஂ குரு கர்ம த்வஂ கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண: ।
ஶரீரயாத்ராபி ச தே ந ப்ரஸித்3த்4யேத3கர்மண: ॥ 8 ॥

யஜ்ஞார்தா2த்கர்மணோன்யத்ர லோகோயஂ கர்மப3ன்த4ன: ।
தத3ர்தஂ2 கர்ம கௌன்தேய முக்தஸங்க:3 ஸமாசர ॥ 9 ॥

ஸஹயஜ்ஞா: ப்ரஜா: ஸ்ருஷ்ட்வா புரோவாச ப்ரஜாபதி: ।
அனேன ப்ரஸவிஷ்யத்4வமேஷ வோஸ்த்விஷ்டகாமது4க் ॥ 1௦ ॥

தே3வான்பா4வயதானேன தே தே3வா பா4வயன்து வ: ।
பரஸ்பரம் பா4வயன்த: ஶ்ரேய: பரமவாப்ஸ்யத2 ॥ 11 ॥

இஷ்டான்போ4கா3ன்ஹி வோ தே3வா தா3ஸ்யன்தே யஜ்ஞபா4விதா: ।
தைர்த3த்தானப்ரதா3யைப்4யோ யோ பு4ங்க்தே ஸ்தேன ஏவ ஸ: ॥ 12 ॥

யஜ்ஞஶிஷ்டாஶின: ஸன்தோ முச்யன்தே ஸர்வகில்பி3ஷை: ।
பு4ஞ்ஜதே தே த்வகஂ4 பாபா யே பசன்த்யாத்மகாரணாத் ॥ 13 ॥

அன்னாத்34வன்தி பூ4தானி பர்ஜன்யாத3ன்னஸம்ப4வ: ।
யஜ்ஞாத்34வதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ: கர்மஸமுத்34வ: ॥ 14 ॥

கர்ம ப்3ரஹ்மோத்34வஂ வித்3தி4 ப்3ரஹ்மாக்ஷரஸமுத்34வம் ।
தஸ்மாத்ஸர்வக3தம் ப்3ரஹ்ம நித்யஂ யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டி2தம் ॥ 15 ॥

ஏவஂ ப்ரவர்திதஂ சக்ரஂ நானுவர்தயதீஹ ய: ।
அகா4யுரின்த்3ரியாராமோ மோகஂ4 பார்த2 ஸ ஜீவதி ॥ 16 ॥

யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாதா3த்மத்ருப்தஶ்ச மானவ: ।
ஆத்மன்யேவ ச ஸன்துஷ்டஸ்தஸ்ய கார்யஂ ந வித்3யதே ॥ 17 ॥

நைவ தஸ்ய க்ருதேனார்தோ2 நாக்ருதேனேஹ கஶ்சன ।
ந சாஸ்ய ஸர்வபூ4தேஷு கஶ்சித3ர்த2வ்யபாஶ்ரய: ॥ 18 ॥

தஸ்மாத3ஸக்த: ஸததஂ கார்யஂ கர்ம ஸமாசர ।
அஸக்தோ ஹ்யாசரன்கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷ: ॥ 19 ॥

கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்3தி4மாஸ்தி2தா ஜனகாத3ய: ।
லோகஸங்க்3ரஹமேவாபி ஸம்பஶ்யன்கர்துமர்ஹஸி ॥ 2௦ ॥

யத்3யதா3சரதி ஶ்ரேஷ்ட2ஸ்தத்ததே3வேதரோ ஜன: ।
ஸ யத்ப்ரமாணஂ குருதே லோகஸ்தத3னுவர்ததே ॥ 21 ॥

ந மே பார்தா2ஸ்தி கர்தவ்யஂ த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன ।
நானவாப்தமவாப்தவ்யஂ வர்த ஏவ ச கர்மணி ॥ 22 ॥

யதி3 ஹ்யஹஂ ந வர்தேயஂ ஜாது கர்மண்யதன்த்3ரித: ।
மம வர்த்மானுவர்தன்தே மனுஷ்யா: பார்த2 ஸர்வஶ: ॥ 23 ॥

உத்ஸீதே3யுரிமே லோகா ந குர்யாஂ கர்ம சேத3ஹம் ।
ஸங்கரஸ்ய ச கர்தா ஸ்யாமுபஹன்யாமிமா: ப்ரஜா: ॥ 24 ॥

ஸக்தா: கர்மண்யவித்3வாம்ஸோ யதா2 குர்வன்தி பா4ரத ।
குர்யாத்3வித்3வாம்ஸ்ததா2ஸக்தஶ்சிகீர்ஷுர்லோகஸங்க்3ரஹம் ॥ 25 ॥

ந பு3த்3தி4பே4தஂ3 ஜனயேதஜ3்ஞானாஂ கர்மஸங்கி3னாம் ।
ஜோஷயேத்ஸர்வகர்மாணி வித்3வான்யுக்த: ஸமாசரன் ॥ 26 ॥

ப்ரக்ருதே: க்ரியமாணானி கு3ணை: கர்மாணி ஸர்வஶ: ।
அஹங்காரவிமூடா4த்மா கர்தாஹமிதி மன்யதே ॥ 27 ॥

தத்த்வவித்து மஹாபா3ஹோ கு3ணகர்மவிபா43யோ: ।
கு3ணா கு3ணேஷு வர்தன்த இதி மத்வா ந ஸஜ்ஜதே ॥ 28 ॥

ப்ரக்ருதேர்கு3ணஸம்மூடா4: ஸஜ்ஜன்தே கு3ணகர்மஸு ।
தானக்ருத்ஸ்னவிதோ3 மன்தா3ன்க்ருத்ஸ்னவின்ன விசாலயேத் ॥ 29 ॥

மயி ஸர்வாணி கர்மாணி ஸம்ன்யஸ்யாத்4யாத்மசேதஸா ।
நிராஶீர்னிர்மமோ பூ4த்வா யுத்4யஸ்வ விக3தஜ்வர: ॥ 3௦ ॥

யே மே மதமிதஂ3 நித்யமனுதிஷ்ட2ன்தி மானவா: ।
ஶ்ரத்3தா4வன்தோனஸூயன்தோ முச்யன்தே தேபி கர்மபி4: ॥ 31 ॥

யே த்வேதத3ப்4யஸூயன்தோ நானுதிஷ்ட2ன்தி மே மதம் ।
ஸர்வஜ்ஞானவிமூடா4ம்ஸ்தான்வித்3தி4 நஷ்டானசேதஸ: ॥ 32 ॥

ஸத்3ருஶஂ சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யா: ப்ரக்ருதேர்ஜ்ஞானவானபி ।
ப்ரக்ருதிஂ யான்தி பூ4தானி நிக்3ரஹ: கிஂ கரிஷ்யதி ॥ 33 ॥

இன்த்3ரியஸ்யேன்த்3ரியஸ்யார்தே2 ராக3த்3வேஷௌ வ்யவஸ்தி2தௌ ।
தயோர்ன வஶமாக3ச்சே2த்தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபன்தி2னௌ ॥ 34 ॥

ஶ்ரேயான்ஸ்வத4ர்மோ விகு3ண: பரத4ர்மாத்ஸ்வனுஷ்டி2தாத் ।
ஸ்வத4ர்மே நித4னஂ ஶ்ரேய: பரத4ர்மோ ப4யாவஹ: ॥ 35 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
அத2 கேன ப்ரயுக்தோயஂ பாபஂ சரதி பூருஷ: ।
அனிச்ச2ன்னபி வார்ஷ்ணேய ப3லாதி3வ நியோஜித: ॥ 36 ॥

ஶ்ரீப43வானுவாச ।
காம ஏஷ க்ரோத4 ஏஷ ரஜோகு3ணஸமுத்34வ: ।
மஹாஶனோ மஹாபாப்மா வித்3த்4யேனமிஹ வைரிணம் ॥ 37 ॥

தூ4மேனாவ்ரியதே வஹ்னிர்யதா23ர்ஶோ மலேன ச ।
யதோ2ல்பே3னாவ்ருதோ க3ர்ப4ஸ்ததா2 தேனேத3மாவ்ருதம் ॥ 38 ॥

ஆவ்ருதஂ ஜ்ஞானமேதேன ஜ்ஞானினோ நித்யவைரிணா ।
காமரூபேண கௌன்தேய து3ஷ்பூரேணானலேன ச ॥ 39 ॥

இன்த்3ரியாணி மனோ பு3த்3தி4ரஸ்யாதி4ஷ்டா2னமுச்யதே ।
ஏதைர்விமோஹயத்யேஷ ஜ்ஞானமாவ்ருத்ய தே3ஹினம் ॥ 4௦ ॥

தஸ்மாத்த்வமின்த்3ரியாண்யாதௌ3 நியம்ய ப4ரதர்ஷப4 ।
பாப்மானஂ ப்ரஜஹி ஹ்யேனஂ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானநாஶனம் ॥ 41 ॥

இன்த்3ரியாணி பராண்யாஹுரின்த்3ரியேப்4ய: பரஂ மன: ।
மனஸஸ்து பரா பு3த்3தி4ர்யோ பு3த்3தே4: பரதஸ்து ஸ: ॥ 42 ॥

ஏவம் பு3த்3தே4: பரம் பு3த்3த்4வா ஸம்ஸ்தப்4யாத்மானமாத்மனா ।
ஜஹி ஶத்ருஂ மஹாபா3ஹோ காமரூபம் து3ராஸத3ம் ॥ 43 ॥

ஓஂ தத்ஸதி3தி ஶ்ரீமத்343வத்3கீ3தாஸூபனிஷத்ஸு ப்3ரஹ்மவித்3யாயாஂ யோக3ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே3

கர்மயோகோ3 நாம த்ருதீயோத்4யாய: ॥3 ॥

********

Leave a Comment