[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 4) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 4 Lyrics In Tamil

அத² சதுர்தோ²த்⁴யாய: ।

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
இமஂ விவஸ்வதே யோகஂ³ ப்ரோக்தவானஹமவ்யயம் ।
விவஸ்வான்மனவே ப்ராஹ மனுரிக்ஷ்வாகவேப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஏவஂ பரம்பராப்ராப்தமிமஂ ராஜர்ஷயோ விது³: ।
ஸ காலேனேஹ மஹதா யோகோ³ நஷ்ட: பரன்தப ॥ 2 ॥

ஸ ஏவாயஂ மயா தேத்³ய யோக:³ ப்ரோக்த: புராதன: ।
ப⁴க்தோஸி மே ஸகா² சேதி ரஹஸ்யஂ ஹ்யேதது³த்தமம் ॥ 3 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
அபரம் ப⁴வதோ ஜன்ம பரஂ ஜன்ம விவஸ்வத: ।
கத²மேதத்³விஜானீயாஂ த்வமாதௌ³ ப்ரோக்தவானிதி ॥ 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ப³ஹூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன ।
தான்யஹஂ வேத³ ஸர்வாணி ந த்வஂ வேத்த² பரன்தப ॥ 5 ॥

அஜோபி ஸன்னவ்யயாத்மா பூ⁴தானாமீஶ்வரோபி ஸன் ।
ப்ரக்ருதிஂ ஸ்வாமதி⁴ஷ்டா²ய ஸம்ப⁴வாம்யாத்மமாயயா ॥ 6 ॥

யதா³ யதா³ ஹி த⁴ர்மஸ்ய க்³லானிர்ப⁴வதி பா⁴ரத ।
அப்⁴யுத்தா²னமத⁴ர்மஸ்ய ததா³த்மானஂ ஸ்ருஜாம்யஹம் ॥ 7 ॥

பரித்ராணாய ஸாதூ⁴னாஂ வினாஶாய ச து³ஷ்க்ருதாம் ।
த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பனார்தா²ய ஸம்ப⁴வாமி யுகே³ யுகே³ ॥ 8 ॥

ஜன்ம கர்ம ச மே தி³வ்யமேவஂ யோ வேத்தி தத்த்வத: ।
த்யக்த்வா தே³ஹஂ புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி ஸோர்ஜுன ॥ 9 ॥

வீதராக³ப⁴யக்ரோதா⁴ மன்மயா மாமுபாஶ்ரிதா: ।
ப³ஹவோ ஜ்ஞானதபஸா பூதா மத்³பா⁴வமாக³தா: ॥ 1௦ ॥

யே யதா² மாஂ ப்ரபத்³யன்தே தாம்ஸ்ததை²வ பஜ⁴ாம்யஹம் ।
மம வர்த்மானுவர்தன்தே மனுஷ்யா: பார்த² ஸர்வஶ: ॥ 11 ॥

காங்க்ஷன்த: கர்மணாஂ ஸித்³தி⁴ஂ யஜன்த இஹ தே³வதா: ।
க்ஷிப்ரஂ ஹி மானுஷே லோகே ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி கர்மஜா ॥ 12 ॥

சாதுர்வர்ண்யஂ மயா ஸ்ருஷ்டம் கு³ணகர்மவிபா⁴க³ஶ: ।
தஸ்ய கர்தாரமபி மாஂ வித்³த்⁴யகர்தாரமவ்யயம் ॥ 13 ॥

ந மாஂ கர்மாணி லிம்பன்தி ந மே கர்மப²லே ஸ்ப்ருஹா ।
இதி மாஂ யோபி⁴ஜானாதி கர்மபி⁴ர்ன ஸ ப³த்⁴யதே ॥ 14 ॥

ஏவஂ ஜ்ஞாத்வா க்ருதஂ கர்ம பூர்வைரபி முமுக்ஷுபி⁴: ।
குரு கர்மைவ தஸ்மாத்த்வஂ பூர்வை: பூர்வதரஂ க்ருதம் ॥ 15 ॥

கிஂ கர்ம கிமகர்மேதி கவயோப்யத்ர மோஹிதா: ।
தத்தே கர்ம ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸேஶுபா⁴த் ॥ 16 ॥

கர்மணோ ஹ்யபி போ³த்³த⁴வ்யம் போ³த்³த⁴வ்யஂ ச விகர்மண: ।
அகர்மணஶ்ச போ³த்³த⁴வ்யம் க³ஹனா கர்மணோ க³தி: ॥ 17 ॥

கர்மண்யகர்ம ய: பஶ்யேத³கர்மணி ச கர்ம ய: ।
ஸ பு³த்³தி⁴மான்மனுஷ்யேஷு ஸ யுக்த: க்ருத்ஸ்னகர்மக்ருத் ॥ 18 ॥

யஸ்ய ஸர்வே ஸமாரம்பா⁴: காமஸங்கல்பவர்ஜிதா: ।
ஜ்ஞானாக்³னித³க்³த⁴கர்மாணஂ தமாஹு: பண்டி³தம் பு³தா⁴: ॥ 19 ॥

த்யக்த்வா கர்மப²லாஸங்கஂ³ நித்யத்ருப்தோ நிராஶ்ரய: ।
கர்மண்யபி⁴ப்ரவ்ருத்தோபி நைவ கிஞ்சித்கரோதி ஸ: ॥ 2௦ ॥

நிராஶீர்யதசித்தாத்மா த்யக்தஸர்வபரிக்³ரஹ: ।
ஶாரீரஂ கேவலஂ கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பி³ஷம் ॥ 21 ॥

யத்³ருச்சா²லாப⁴ஸன்துஷ்டோ த்³வன்த்³வாதீதோ விமத்ஸர: ।
ஸம: ஸித்³தா⁴வஸித்³தௌ⁴ ச க்ருத்வாபி ந நிப³த்⁴யதே ॥ 22 ॥

க³தஸங்க³ஸ்ய முக்தஸ்ய ஜ்ஞானாவஸ்தி²தசேதஸ: ।
யஜ்ஞாயாசரத: கர்ம ஸமக்³ரஂ ப்ரவிலீயதே ॥ 23 ॥

ப்³ரஹ்மார்பணம் ப்³ரஹ்ம ஹவிர்ப்³ரஹ்மாக்³னௌ ப்³ரஹ்மணா ஹுதம் ।
ப்³ரஹ்மைவ தேன க³ன்தவ்யம் ப்³ரஹ்மகர்மஸமாதி⁴னா ॥ 24 ॥

தை³வமேவாபரே யஜ்ஞஂ யோகி³ன: பர்யுபாஸதே ।
ப்³ரஹ்மாக்³னாவபரே யஜ்ஞஂ யஜ்ஞேனைவோபஜுஹ்வதி ॥ 25 ॥

ஶ்ரோத்ராதீ³னீன்த்³ரியாண்யன்யே ஸம்யமாக்³னிஷு ஜுஹ்வதி ।
ஶப்³தா³தீ³ன்விஷயானந்ய இன்த்³ரியாக்³னிஷு ஜுஹ்வதி ॥ 26 ॥

ஸர்வாணீன்த்³ரியகர்மாணி ப்ராணகர்மாணி சாபரே ।
ஆத்மஸம்யமயோகா³க்³னௌ ஜுஹ்வதி ஜ்ஞானதீ³பிதே ॥ 27 ॥

த்³ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோக³யஜ்ஞாஸ்ததா²பரே ।
ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞானயஜ்ஞாஶ்ச யதய: ஸம்ஶிதவ்ரதா: ॥ 28 ॥

அபானே ஜுஹ்வதி ப்ராணஂ ப்ராணேபானஂ ததா²பரே ।
ப்ராணாபானக³தீ ருத்³த்⁴வா ப்ராணாயாமபராயணா: ॥ 29 ॥

அபரே நியதாஹாரா: ப்ராணான்ப்ராணேஷு ஜுஹ்வதி ।
ஸர்வேப்யேதே யஜ்ஞவிதோ³ யஜ்ஞக்ஷபிதகல்மஷா: ॥ 3௦ ॥

யஜ்ஞஶிஷ்டாம்ருதபு⁴ஜோ யான்தி ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
நாயஂ லோகோஸ்த்யயஜ்ஞஸ்ய குதோன்ய: குருஸத்தம ॥ 31 ॥

ஏவம் ப³ஹுவிதா⁴ யஜ்ஞா விததா ப்³ரஹ்மணோ முகே² ।
கர்மஜான்வித்³தி⁴ தான்ஸர்வானேவஂ ஜ்ஞாத்வா விமோக்ஷ்யஸே ॥ 32 ॥

ஶ்ரேயான்த்³ரவ்யமயாத்³யஜ்ஞாஜ்ஜ்ஞானயஜ்ஞ: பரன்தப ।
ஸர்வஂ கர்மாகி²லஂ பார்த² ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே ॥ 33 ॥

தத்³வித்³தி⁴ ப்ரணிபாதேன பரிப்ரஶ்னேன ஸேவயா ।
உபதே³க்ஷ்யன்தி தே ஜ்ஞானஂ ஜ்ஞானினஸ்தத்த்வத³ர்ஶின: ॥ 34 ॥

யஜ்ஜ்ஞாத்வா ந புனர்மோஹமேவஂ யாஸ்யஸி பாண்ட³வ ।
யேன பூ⁴தான்யஶேஷேண த்³ரக்ஷ்யஸ்யாத்மன்யதோ² மயி ॥ 35 ॥

அபி சேத³ஸி பாபேப்⁴ய: ஸர்வேப்⁴ய: பாபக்ருத்தம: ।
ஸர்வஂ ஜ்ஞானப்லவேனைவ வ்ருஜினஂ ஸன்தரிஷ்யஸி ॥ 36 ॥

யதை²தா⁴ம்ஸி ஸமித்³தோ⁴க்³னிர்ப⁴ஸ்மஸாத்குருதேர்ஜுன ।
ஜ்ஞானாக்³னி: ஸர்வகர்மாணி ப⁴ஸ்மஸாத்குருதே ததா² ॥ 37 ॥

ந ஹி ஜ்ஞானேன ஸத்³ருஶஂ பவித்ரமிஹ வித்³யதே ।
தத்ஸ்வயஂ யோக³ஸம்ஸித்³த:⁴ காலேனாத்மனி வின்த³தி ॥ 38 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴வாம்ல்லப⁴தே ஜ்ஞானஂ தத்பர: ஸம்யதேன்த்³ரிய: ।
ஜ்ஞானஂ லப்³த்⁴வா பராஂ ஶான்திமசிரேணாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 39 ॥

அஜ்ஞஶ்சாஶ்ரத்³த³தா⁴னஶ்ச ஸம்ஶயாத்மா வினஶ்யதி ।
நாயஂ லோகோஸ்தி ந பரோ ந ஸுகஂ² ஸம்ஶயாத்மன: ॥ 4௦ ॥

யோக³ஸம்ன்யஸ்தகர்மாணஂ ஜ்ஞானஸஞ்சி²ன்னஸம்ஶயம் ।
ஆத்மவன்தஂ ந கர்மாணி நிப³த்⁴னந்தி த⁴னஞ்ஜய ॥ 41 ॥

தஸ்மாதஜ³்ஞானஸம்பூ⁴தஂ ஹ்ருத்ஸ்தஂ² ஜ்ஞானாஸினாத்மன: ।
சி²த்த்வைனஂ ஸம்ஶயஂ யோக³மாதிஷ்டோ²த்திஷ்ட² பா⁴ரத ॥ 42 ॥

ஓஂ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

ஜ்ஞானகர்மஸம்ன்யாஸயோகோ³ நாம சதுர்தோ²த்⁴யாய: ॥4 ॥

********

Leave a Comment