[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 6) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 6 Lyrics In Tamil

அத² ஷஷ்டோ²த்⁴யாய: ।

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
அனாஶ்ரித: கர்மப²லஂ கார்யஂ கர்ம கரோதி ய: ।
ஸ ஸம்ன்யாஸீ ச யோகீ³ ச ந நிரக்³னிர்ன சாக்ரிய: ॥ 1 ॥

யஂ ஸம்ன்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோகஂ³ தஂ வித்³தி⁴ பாண்ட³வ ।
ந ஹ்யஸம்ன்யஸ்தஸங்கல்போ யோகீ³ ப⁴வதி கஶ்சன ॥ 2 ॥

ஆருருக்ஷோர்முனேர்யோகஂ³ கர்ம காரணமுச்யதே ।
யோகா³ரூட⁴ஸ்ய தஸ்யைவ ஶம: காரணமுச்யதே ॥ 3 ॥

யதா³ ஹி நேன்த்³ரியார்தே²ஷு ந கர்மஸ்வனுஷஜ்ஜதே ।
ஸர்வஸங்கல்பஸம்ன்யாஸீ யோகா³ரூட⁴ஸ்ததோ³ச்யதே ॥ 4 ॥

உத்³த⁴ரேதா³த்மனாத்மானஂ நாத்மானமவஸாத³யேத் ।
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ ப³ன்து⁴ராத்மைவ ரிபுராத்மன: ॥ 5 ॥

ப³ன்து⁴ராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய யேனாத்மைவாத்மனா ஜித: ।
அனாத்மனஸ்து ஶத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ ஶத்ருவத் ॥ 6 ॥

ஜிதாத்மன: ப்ரஶான்தஸ்ய பரமாத்மா ஸமாஹித: ।
ஶீதோஷ்ணஸுக²து³:கே²ஷு ததா² மானாபமானயோ: ॥ 7 ॥

ஜ்ஞானவிஜ்ஞானத்ருப்தாத்மா கூடஸ்தோ² விஜிதேன்த்³ரிய: ।
யுக்த இத்யுச்யதே யோகீ³ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன: ॥ 8 ॥

ஸுஹ்ருன்மித்ரார்யுதா³ஸீனமத்⁴யஸ்த²த்³வேஷ்யப³ன்து⁴ஷு ।
ஸாது⁴ஷ்வபி ச பாபேஷு ஸமபு³த்³தி⁴ர்விஶிஷ்யதே ॥ 9 ॥

யோகீ³ யுஞ்ஜீத ஸததமாத்மானஂ ரஹஸி ஸ்தி²த: ।
ஏகாகீ யதசித்தாத்மா நிராஶீரபரிக்³ரஹ: ॥ 1௦ ॥

ஶுசௌ தே³ஶே ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ஸ்தி²ரமாஸனமாத்மன: ।
நாத்யுச்ச்²ரிதஂ நாதினீசஂ சைலாஜினகுஶோத்தரம் ॥ 11 ॥

தத்ரைகாக்³ரஂ மன: க்ருத்வா யதசித்தேன்த்³ரியக்ரியா: ।
உபவிஶ்யாஸனே யுஞ்ஜ்யாத்³யோக³மாத்மவிஶுத்³த⁴யே ॥ 12 ॥

ஸமஂ காயஶிரோக்³ரீவம் தா⁴ரயன்னசலஂ ஸ்தி²ர: ।
ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய நாஸிகாக்³ரஂ ஸ்வம் தி³ஶஶ்சானவலோகயன் ॥ 13 ॥

ப்ரஶான்தாத்மா விக³தபீ⁴ர்ப்³ரஹ்மசாரிவ்ரதே ஸ்தி²த: ।
மன: ஸம்யம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆஸீத மத்பர: ॥ 14 ॥

யுஞ்ஜன்னேவஂ ஸதா³த்மானஂ யோகீ³ நியதமானஸ: ।
ஶான்திஂ நிர்வாணபரமாஂ மத்ஸம்ஸ்தா²மதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 15 ॥

நாத்யஶ்னதஸ்து யோகோ³ஸ்தி ந சைகான்தமனஶ்னத: ।
ந சாதிஸ்வப்னஶீலஸ்ய ஜாக்³ரதோ நைவ சார்ஜுன ॥ 16 ॥

யுக்தாஹாரவிஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மஸு ।
யுக்தஸ்வப்னாவபோ³த⁴ஸ்ய யோகோ³ ப⁴வதி து³:க²ஹா ॥ 17 ॥

யதா³ வினியதஂ சித்தமாத்மன்யேவாவதிஷ்ட²தே ।
நி:ஸ்ப்ருஹ: ஸர்வகாமேப்⁴யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா³ ॥ 18 ॥

யதா² தீ³போ நிவாதஸ்தோ² நேங்க³தே ஸோபமா ஸ்ம்ருதா ।
யோகி³னோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்ஜதோ யோக³மாத்மன: ॥ 19 ॥

யத்ரோபரமதே சித்தஂ நிருத்³தஂ⁴ யோக³ஸேவயா ।
யத்ர சைவாத்மனாத்மானஂ பஶ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி ॥ 2௦ ॥

ஸுக²மாத்யன்திகஂ யத்தத்³பு³த்³தி⁴க்³ராஹ்யமதீன்த்³ரியம் ।
வேத்தி யத்ர ந சைவாயஂ ஸ்தி²தஶ்சலதி தத்த்வத: ॥ 21 ॥

யஂ லப்³த்⁴வா சாபரஂ லாபஂ⁴ மன்யதே நாதி⁴கஂ தத: ।
யஸ்மின்ஸ்தி²தோ ந து³:கே²ன கு³ருணாபி விசால்யதே ॥ 22 ॥

தஂ வித்³யாத்³து³:க²ஸம்யோக³வியோகஂ³ யோக³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
ஸ நிஶ்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ³னிர்விண்ணசேதஸா ॥ 23 ॥

ஸங்கல்பப்ரப⁴வான்காமாம்ஸ்த்யக்த்வா ஸர்வானஶேஷத: ।
மனஸைவேன்த்³ரியக்³ராமஂ வினியம்ய ஸமன்தத: ॥ 24 ॥

ஶனை: ஶனைருபரமேத்³பு³த்³த்⁴யா த்⁴ருதிக்³ருஹீதயா ।
ஆத்மஸம்ஸ்தஂ² மன: க்ருத்வா ந கிஞ்சித³பி சின்தயேத் ॥ 25 ॥

யதோ யதோ நிஶ்சரதி மனஶ்சஞ்சலமஸ்தி²ரம் ।
ததஸ்ததோ நியம்யைததா³த்மன்யேவ வஶஂ நயேத் ॥ 26 ॥

ப்ரஶான்தமனஸஂ ஹ்யேனஂ யோகி³னஂ ஸுக²முத்தமம் ।
உபைதி ஶான்தரஜஸம் ப்³ரஹ்மபூ⁴தமகல்மஷம் ॥ 27 ॥

யுஞ்ஜன்னேவஂ ஸதா³த்மானஂ யோகீ³ விக³தகல்மஷ: ।
ஸுகே²ன ப்³ரஹ்மஸம்ஸ்பர்ஶமத்யன்தஂ ஸுக²மஶ்னுதே ॥ 28 ॥

ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மாத்மானஂ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
ஈக்ஷதே யோக³யுக்தாத்மா ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶன: ॥ 29 ॥

யோ மாஂ பஶ்யதி ஸர்வத்ர ஸர்வஂ ச மயி பஶ்யதி ।
தஸ்யாஹஂ ந ப்ரணஶ்யாமி ஸ ச மே ந ப்ரணஶ்யதி ॥ 3௦ ॥

ஸர்வபூ⁴தஸ்தி²தஂ யோ மாம் பஜ⁴த்யேகத்வமாஸ்தி²த: ।
ஸர்வதா² வர்தமானோபி ஸ யோகீ³ மயி வர்ததே ॥ 31 ॥

ஆத்மௌபம்யேன ஸர்வத்ர ஸமஂ பஶ்யதி யோர்ஜுன ।
ஸுகஂ² வா யதி³ வா து³:கஂ² ஸ யோகீ³ பரமோ மத: ॥ 32 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
யோயஂ யோக³ஸ்த்வயா ப்ரோக்த: ஸாம்யேன மது⁴ஸூத³ன ।
ஏதஸ்யாஹஂ ந பஶ்யாமி சஞ்சலத்வாத்ஸ்தி²திஂ ஸ்தி²ராம் ॥ 33 ॥

சஞ்சலஂ ஹி மன: க்ருஷ்ண ப்ரமாதி² ப³லவத்³த்³ருட⁴ம் ।
தஸ்யாஹஂ நிக்³ரஹஂ மன்யே வாயோரிவ ஸுது³ஷ்கரம் ॥ 34 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
அஸம்ஶயஂ மஹாபா³ஹோ மனோ து³ர்னிக்³ரஹஂ சலம் ।
அப்⁴யாஸேன து கௌன்தேய வைராக்³யேண ச க்³ருஹ்யதே ॥ 35 ॥

அஸம்யதாத்மனா யோகோ³ து³ஷ்ப்ராப இதி மே மதி: ।
வஶ்யாத்மனா து யததா ஶக்யோவாப்துமுபாயத: ॥ 36 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
அயதி: ஶ்ரத்³த⁴யோபேதோ யோகா³ச்சலிதமானஸ: ।
அப்ராப்ய யோக³ஸம்ஸித்³தி⁴ஂ காம் க³திஂ க்ருஷ்ண க³ச்ச²தி ॥ 37 ॥

கச்சின்னோப⁴யவிப்⁴ரஷ்டஶ்சி²ன்னாப்⁴ரமிவ நஶ்யதி ।
அப்ரதிஷ்டோ² மஹாபா³ஹோ விமூடோ⁴ ப்³ரஹ்மண: பதி² ॥ 38 ॥

ஏதன்மே ஸம்ஶயஂ க்ருஷ்ண சே²த்துமர்ஹஸ்யஶேஷத: ।
த்வத³ன்ய: ஸம்ஶயஸ்யாஸ்ய சே²த்தா ந ஹ்யுபபத்³யதே ॥ 39 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
பார்த² நைவேஹ நாமுத்ர வினாஶஸ்தஸ்ய வித்³யதே ।
ந ஹி கல்யாணக்ருத்கஶ்சித்³து³ர்க³திஂ தாத க³ச்ச²தி ॥ 4௦ ॥

ப்ராப்ய புண்யக்ருதாஂ லோகானுஷித்வா ஶாஶ்வதீ: ஸமா: ।
ஶுசீனாஂ ஶ்ரீமதாம் கே³ஹே யோக³ப்⁴ரஷ்டோபி⁴ஜாயதே ॥ 41 ॥

அத²வா யோகி³னாமேவ குலே ப⁴வதி தீ⁴மதாம் ।
ஏதத்³தி⁴ து³ர்லப⁴தரஂ லோகே ஜன்ம யதீ³த்³ருஶம் ॥ 42 ॥

தத்ர தம் பு³த்³தி⁴ஸம்யோகஂ³ லப⁴தே பௌர்வதே³ஹிகம் ।
யததே ச ததோ பூ⁴ய: ஸம்ஸித்³தௌ⁴ குருனந்த³ன ॥ 43 ॥

பூர்வாப்⁴யாஸேன தேனைவ ஹ்ரியதே ஹ்யவஶோபி ஸ: ।
ஜிஜ்ஞாஸுரபி யோக³ஸ்ய ஶப்³த³ப்³ரஹ்மாதிவர்ததே ॥ 44 ॥

ப்ரயத்னாத்³யதமானஸ்து யோகீ³ ஸம்ஶுத்³த⁴கில்பி³ஷ: ।
அனேகஜன்மஸம்ஸித்³த⁴ஸ்ததோ யாதி பராம் க³திம் ॥ 45 ॥

தபஸ்விப்⁴யோதி⁴கோ யோகீ³ ஜ்ஞானிப்⁴யோபி மதோதி⁴க: ।
கர்மிப்⁴யஶ்சாதி⁴கோ யோகீ³ தஸ்மாத்³யோகீ³ ப⁴வார்ஜுன ॥ 46 ॥

யோகி³னாமபி ஸர்வேஷாஂ மத்³க³தேனான்தராத்மனா ।
ஶ்ரத்³தா⁴வான்பஜ⁴தே யோ மாஂ ஸ மே யுக்ததமோ மத: ॥ 47 ॥

ஓஂ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

ஆத்மஸம்யமயோகோ³ நாம ஷஷ்டோ²த்⁴யாய: ॥6 ॥

********

Leave a Comment