[ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാ] ᐈ (Chapter 7) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Malayalam Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 7 Lyrics In Malayalam

അഥ സപ്തമോഽധ്യായഃ ।

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
മയ്യാസക്തമനാഃ പാര്ഥ യോഗം യുംജന്മദാശ്രയഃ ।
അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു ॥ 1 ॥

ജ്ഞാനം തേഽഹം സവിജ്ഞാനമിദം വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ ।
യജ്ജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോഽന്യജ്ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ ॥ 2 ॥

മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ ।
യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്ത്വതഃ ॥ 3 ॥

ഭൂമിരാപോഽനലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച ।
അഹംകാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ ॥ 4 ॥

അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാമ് ।
ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് ॥ 5 ॥

ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സര്വാണീത്യുപധാരയ ।
അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രലയസ്തഥാ ॥ 6 ॥

മത്തഃ പരതരം നാന്യത്കിംചിദസ്തി ധനംജയ ।
മയി സര്വമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ ॥ 7 ॥

രസോഽഹമപ്സു കൌംതേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യയോഃ ।
പ്രണവഃ സര്വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പൌരുഷം നൃഷു ॥ 8 ॥

പുണ്യോ ഗംധഃ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൌ ।
ജീവനം സര്വഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു ॥ 9 ॥

ബീജം മാം സര്വഭൂതാനാം വിദ്ധി പാര്ഥ സനാതനമ് ।
ബുദ്ധിര്ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹമ് ॥ 10 ॥

ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവര്ജിതമ് ।
ധര്മാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോഽസ്മി ഭരതര്ഷഭ ॥ 11 ॥

യേ ചൈവ സാത്ത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ച യേ ।
മത്ത ഏവേതി താന്വിദ്ധി ന ത്വഹം തേഷു തേ മയി ॥ 12 ॥

ത്രിഭിര്ഗുണമയൈര്ഭാവൈരേഭിഃ സര്വമിദം ജഗത് ।
മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യഃ പരമവ്യയമ് ॥ 13 ॥

ദൈവീ ഹ്യേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ ।
മാമേവ യേ പ്രപദ്യംതേ മായാമേതാം തരംതി തേ ॥ 14 ॥

ന മാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യംതേ നരാധമാഃ ।
മായയാപഹൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ ॥ 15 ॥

ചതുര്വിധാ ഭജംതേ മാം ജനാഃ സുകൃതിനോഽര്ജുന ।
ആര്തോ ജിജ്ഞാസുരര്ഥാര്ഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതര്ഷഭ ॥ 16 ॥

തേഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിര്വിശിഷ്യതേ ।
പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോഽത്യര്ഥമഹം സ ച മമ പ്രിയഃ ॥ 17 ॥

ഉദാരാഃ സര്വ ഏവൈതേ ജ്ഞാനീ ത്വാത്മൈവ മേ മതമ് ।
ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതിമ് ॥ 18 ॥

ബഹൂനാം ജന്മനാമംതേ ജ്ഞാനവാന്മാം പ്രപദ്യതേ ।
വാസുദേവഃ സര്വമിതി സ മഹാത്മാ സുദുര്ലഭഃ ॥ 19 ॥

കാമൈസ്തൈസ്തൈര്ഹൃതജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യംതേഽന്യദേവതാഃ ।
തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ ॥ 20 ॥

യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാര്ചിതുമിച്ഛതി ।
തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹമ് ॥ 21 ॥

സ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ്തസ്യാരാധനമീഹതേ ।
ലഭതേ ച തതഃ കാമാന്മയൈവ വിഹിതാന്ഹി താന് ॥ 22 ॥

അംതവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യല്പമേധസാമ് ।
ദേവാംദേവയജോ യാംതി മദ്ഭക്താ യാംതി മാമപി ॥ 23 ॥

അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യംതേ മാമബുദ്ധയഃ ।
പരം ഭാവമജാനംതോ മമാവ്യയമനുത്തമമ് ॥ 24 ॥

നാഹം പ്രകാശഃ സര്വസ്യ യോഗമായാസമാവൃതഃ ।
മൂഢോഽയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയമ് ॥ 25 ॥

വേദാഹം സമതീതാനി വര്തമാനാനി ചാര്ജുന ।
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന ॥ 26 ॥

ഇച്ഛാദ്വേഷസമുത്ഥേന ദ്വംദ്വമോഹേന ഭാരത ।
സര്വഭൂതാനി സംമോഹം സര്ഗേ യാംതി പരംതപ ॥ 27 ॥

യേഷാം ത്വംതഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകര്മണാമ് ।
തേ ദ്വംദ്വമോഹനിര്മുക്താ ഭജംതേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ ॥ 28 ॥

ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതംതി യേ ।
തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃത്സ്നമധ്യാത്മം കര്മ ചാഖിലമ് ॥ 29 ॥

സാധിഭൂതാധിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ ।
പ്രയാണകാലേഽപി ച മാം തേ വിദുര്യുക്തചേതസഃ ॥ 30 ॥

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗോ നാമ സപ്തമോഽധ്യായഃ ॥7 ॥

********

Leave a Comment