[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 7) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 7 Lyrics In Tamil

அத² ஸப்தமோத்⁴யாய: ।

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
மய்யாஸக்தமனா: பார்த² யோகஂ³ யுஞ்ஜன்மதா³ஶ்ரய: ।
அஸம்ஶயஂ ஸமக்³ரஂ மாஂ யதா² ஜ்ஞாஸ்யஸி தச்ச்²ருணு ॥ 1 ॥

ஜ்ஞானஂ தேஹஂ ஸவிஜ்ஞானமிதஂ³ வக்ஷ்யாம்யஶேஷத: ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா நேஹ பூ⁴யோன்யஜ்ஜ்ஞாதவ்யமவஶிஷ்யதே ॥ 2 ॥

மனுஷ்யாணாஂ ஸஹஸ்ரேஷு கஶ்சித்³யததி ஸித்³த⁴யே ।
யததாமபி ஸித்³தா⁴னாஂ கஶ்சின்மாஂ வேத்தி தத்த்வத: ॥ 3 ॥

பூ⁴மிராபோனலோ வாயு: கஂ² மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
அஹங்கார இதீயஂ மே பி⁴ன்னா ப்ரக்ருதிரஷ்டதா⁴ ॥ 4 ॥

அபரேயமிதஸ்த்வன்யாஂ ப்ரக்ருதிஂ வித்³தி⁴ மே பராம் ।
ஜீவபூ⁴தாஂ மஹாபா³ஹோ யயேத³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் ॥ 5 ॥

ஏதத்³யோனீனி பூ⁴தானி ஸர்வாணீத்யுபதா⁴ரய ।
அஹஂ க்ருத்ஸ்னஸ்ய ஜக³த: ப்ரப⁴வ: ப்ரலயஸ்ததா² ॥ 6 ॥

மத்த: பரதரஂ நான்யத்கிஞ்சித³ஸ்தி த⁴னஞ்ஜய ।
மயி ஸர்வமிதஂ³ ப்ரோதஂ ஸூத்ரே மணிக³ணா இவ ॥ 7 ॥

ரஸோஹமப்ஸு கௌன்தேய ப்ரபா⁴ஸ்மி ஶஶிஸூர்யயோ: ।
ப்ரணவ: ஸர்வவேதே³ஷு ஶப்³த:³ கே² பௌருஷஂ ந்ருஷு ॥ 8 ॥

புண்யோ க³ன்த:⁴ ப்ருதி²வ்யாஂ ச தேஜஶ்சாஸ்மி விபா⁴வஸௌ ।
ஜீவனஂ ஸர்வபூ⁴தேஷு தபஶ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு ॥ 9 ॥

பீ³ஜஂ மாஂ ஸர்வபூ⁴தானாஂ வித்³தி⁴ பார்த² ஸனாதனம் ।
பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴மதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமஹம் ॥ 1௦ ॥

ப³லம் ப³லவதாஂ சாஹஂ காமராக³விவர்ஜிதம் ।
த⁴ர்மாவிருத்³தோ⁴ பூ⁴தேஷு காமோஸ்மி ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 11 ॥

யே சைவ ஸாத்த்விகா பா⁴வா ராஜஸாஸ்தாமஸாஶ்ச யே ।
மத்த ஏவேதி தான்வித்³தி⁴ ந த்வஹஂ தேஷு தே மயி ॥ 12 ॥

த்ரிபி⁴ர்கு³ணமயைர்பா⁴வைரேபி⁴: ஸர்வமிதஂ³ ஜக³த் ।
மோஹிதஂ நாபி⁴ஜானாதி மாமேப்⁴ய: பரமவ்யயம் ॥ 13 ॥

தை³வீ ஹ்யேஷா கு³ணமயீ மம மாயா து³ரத்யயா ।
மாமேவ யே ப்ரபத்³யன்தே மாயாமேதாஂ தரன்தி தே ॥ 14 ॥

ந மாம் து³ஷ்க்ருதினோ மூடா⁴: ப்ரபத்³யன்தே நராத⁴மா: ।
மாயயாபஹ்ருதஜ்ஞானா ஆஸுரம் பா⁴வமாஶ்ரிதா: ॥ 15 ॥

சதுர்விதா⁴ பஜ⁴ன்தே மாஂ ஜனா: ஸுக்ருதினோர்ஜுன ।
ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தா²ர்தீ² ஜ்ஞானீ ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 16 ॥

தேஷாஂ ஜ்ஞானீ நித்யயுக்த ஏகப⁴க்திர்விஶிஷ்யதே ।
ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞானினோத்யர்த²மஹஂ ஸ ச மம ப்ரிய: ॥ 17 ॥

உதா³ரா: ஸர்வ ஏவைதே ஜ்ஞானீ த்வாத்மைவ மே மதம் ।
ஆஸ்தி²த: ஸ ஹி யுக்தாத்மா மாமேவானுத்தமாம் க³திம் ॥ 18 ॥

ப³ஹூனாஂ ஜன்மனாமன்தே ஜ்ஞானவான்மாஂ ப்ரபத்³யதே ।
வாஸுதே³வ: ஸர்வமிதி ஸ மஹாத்மா ஸுது³ர்லப:⁴ ॥ 19 ॥

காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹ்ருதஜ்ஞானா: ப்ரபத்³யன்தேன்யதே³வதா: ।
தஂ தஂ நியமமாஸ்தா²ய ப்ரக்ருத்யா நியதா: ஸ்வயா ॥ 2௦ ॥

யோ யோ யாஂ யாஂ தனும் ப⁴க்த: ஶ்ரத்³த⁴யார்சிதுமிச்ச²தி ।
தஸ்ய தஸ்யாசலாஂ ஶ்ரத்³தா⁴ஂ தாமேவ வித³தா⁴ம்யஹம் ॥ 21 ॥

ஸ தயா ஶ்ரத்³த⁴யா யுக்தஸ்தஸ்யாராத⁴னமீஹதே ।
லப⁴தே ச தத: காமான்மயைவ விஹிதான்ஹி தான் ॥ 22 ॥

அன்தவத்து ப²லஂ தேஷாஂ தத்³ப⁴வத்யல்பமேத⁴ஸாம் ।
தே³வான்தே³வயஜோ யான்தி மத்³ப⁴க்தா யான்தி மாமபி ॥ 23 ॥

அவ்யக்தஂ வ்யக்திமாபன்னஂ மன்யன்தே மாமபு³த்³த⁴ய: ।
பரம் பா⁴வமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம் ॥ 24 ॥

நாஹஂ ப்ரகாஶ: ஸர்வஸ்ய யோக³மாயாஸமாவ்ருத: ।
மூடோ⁴யஂ நாபி⁴ஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் ॥ 25 ॥

வேதா³ஹஂ ஸமதீதானி வர்தமானானி சார்ஜுன ।
ப⁴விஷ்யாணி ச பூ⁴தானி மாஂ து வேத³ ந கஶ்சன ॥ 26 ॥

இச்சா²த்³வேஷஸமுத்தே²ன த்³வன்த்³வமோஹேன பா⁴ரத ।
ஸர்வபூ⁴தானி ஸம்மோஹஂ ஸர்கே³ யான்தி பரன்தப ॥ 27 ॥

யேஷாஂ த்வன்தக³தஂ பாபஂ ஜனானாஂ புண்யகர்மணாம் ।
தே த்³வன்த்³வமோஹனிர்முக்தா பஜ⁴ன்தே மாம் த்³ருட⁴வ்ரதா: ॥ 28 ॥

ஜராமரணமோக்ஷாய மாமாஶ்ரித்ய யதன்தி யே ।
தே ப்³ரஹ்ம தத்³விது³: க்ருத்ஸ்னமத்⁴யாத்மஂ கர்ம சாகி²லம் ॥ 29 ॥

ஸாதி⁴பூ⁴தாதி⁴தை³வஂ மாஂ ஸாதி⁴யஜ்ஞஂ ச யே விது³: ।
ப்ரயாணகாலேபி ச மாஂ தே விது³ர்யுக்தசேதஸ: ॥ 3௦ ॥

ஓஂ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோகோ³ நாம ஸப்தமோத்⁴யாய: ॥7 ॥

********

Leave a Comment