[ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാ] ᐈ (Chapter 8) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Malayalam Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 8 Lyrics In Malayalam

അഥ അഷ്ടമോഽധ്യായഃ ।

അര്ജുന ഉവാച ।
കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കര്മ പുരുഷോത്തമ ।
അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ ॥ 1 ॥

അധിയജ്ഞഃ കഥം കോഽത്ര ദേഹേഽസ്മിന്മധുസൂദന ।
പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോഽസി നിയതാത്മഭിഃ ॥ 2 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോഽധ്യാത്മമുച്യതേ ।
ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസര്ഗഃ കര്മസംജ്ഞിതഃ ॥ 3 ॥

അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതമ് ।
അധിയജ്ഞോഽഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര ॥ 4 ॥

അംതകാലേ ച മാമേവ സ്മരന്മുക്ത്വാ കലേവരമ് ।
യഃ പ്രയാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ ॥ 5 ॥

യം യം വാപി സ്മരന്ഭാവം ത്യജത്യംതേ കലേവരമ് ।
തം തമേവൈതി കൌംതേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ ॥ 6 ॥

തസ്മാത്സര്വേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യ ച ।
മയ്യര്പിതമനോബുദ്ധിര്മാമേവൈഷ്യസ്യസംശയമ് ॥ 7 ॥

അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിനാ ।
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാര്ഥാനുചിംതയന് ॥ 8 ॥

കവിം പുരാണമനുശാസിതാരമണോരണീയംസമനുസ്മരേദ്യഃ।
സര്വസ്യ ധാതാരമചിംത്യരൂപമാദിത്യവര്ണം തമസഃ പരസ്താത് ॥ 9 ॥

പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ।
ഭ്രുവോര്മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക്സ തം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യമ് ॥ 10 ॥

യദക്ഷരം വേദവിദോ വദംതി വിശംതി യദ്യതയോ വീതരാഗാഃ।
യദിച്ഛംതോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരംതി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ ॥ 11 ॥

സര്വദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോ ഹൃദി നിരുധ്യ ച ।
മൂര്ധ്ന്യാധായാത്മനഃ പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാമ് ॥ 12 ॥

ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരന്മാമനുസ്മരന് ।
യഃ പ്രയാതി ത്യജംദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിമ് ॥ 13 ॥

അനന്യചേതാഃ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ ।
തസ്യാഹം സുലഭഃ പാര്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ ॥ 14 ॥

മാമുപേത്യ പുനര്ജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതമ് ।
നാപ്നുവംതി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ ॥ 15 ॥

ആബ്രഹ്മഭുവനാല്ലോകാഃ പുനരാവര്തിനോഽര്ജുന ।
മാമുപേത്യ തു കൌംതേയ പുനര്ജന്മ ന വിദ്യതേ ॥ 16 ॥

സഹസ്രയുഗപര്യംതമഹര്യദ്ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ ।
രാത്രിം യുഗസഹസ്രാംതാം തേഽഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ ॥ 17 ॥

അവ്യക്താദ്വ്യക്തയഃ സര്വാഃ പ്രഭവംത്യഹരാഗമേ ।
രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയംതേ തത്രൈവാവ്യക്തസംജ്ഞകേ ॥ 18 ॥

ഭൂതഗ്രാമഃ സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ ।
രാത്ര്യാഗമേഽവശഃ പാര്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ ॥ 19 ॥

പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോഽന്യോഽവ്യക്തോഽവ്യക്താത്സനാതനഃ ।
യഃ സ സര്വേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി ॥ 20 ॥

അവ്യക്തോഽക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹുഃ പരമാം ഗതിമ് ।
യം പ്രാപ്യ ന നിവര്തംതേ തദ്ധാമ പരമം മമ ॥ 21 ॥

പുരുഷഃ സ പരഃ പാര്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ ।
യസ്യാംതഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സര്വമിദം തതമ് ॥ 22 ॥

യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ ।
പ്രയാതാ യാംതി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതര്ഷഭ ॥ 23 ॥

അഗ്നിര്ജോതിരഹഃ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണമ് ।
തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛംതി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ ॥ 24 ॥

ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനമ് ।
തത്ര ചാംദ്രമസം ജ്യോതിര്യോഗീ പ്രാപ്യ നിവര്തതേ ॥ 25 ॥

ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതീ ഹ്യേതേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ ।
ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തിമന്യയാവര്തതേ പുനഃ ॥ 26 ॥

നൈതേ സൃതീ പാര്ഥ ജാനന്യോഗീ മുഹ്യതി കശ്ചന ।
തസ്മാത്സര്വേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാര്ജുന ॥ 27 ॥

വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപഃസു ചൈവ ദാനേഷു യത്പുണ്യഫലം പ്രദിഷ്ടമ്।
അത്യേതി തത്സര്വമിദം വിദിത്വായോഗീ പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യമ് ॥ 28 ॥

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗോ നാമാഷ്ടമോഽധ്യായഃ ॥8 ॥

********

Leave a Comment