[ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵଦ୍ଗୀତା] ᐈ (Chapter 8) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 8 Lyrics In Oriya/Odia

ଅଥ ଅଷ୍ଟମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ।
କିଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ କିମଧ୍ୟାତ୍ମଂ କିଂ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ।
ଅଧିଭୂତଂ ଚ କିଂ ପ୍ରୋକ୍ତମଧିଦୈଵଂ କିମୁଚ୍ୟତେ ॥ 1 ॥

ଅଧିୟଜ୍ଞଃ କଥଂ କୋଽତ୍ର ଦେହେଽସ୍ମିନ୍ମଧୁସୂଦନ ।
ପ୍ରୟାଣକାଲେ ଚ କଥଂ ଜ୍ଞେୟୋଽସି ନିୟତାତ୍ମଭିଃ ॥ 2 ॥

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ।
ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ଵଭାଵୋଽଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ ।
ଭୂତଭାଵୋଦ୍ଭଵକରୋ ଵିସର୍ଗଃ କର୍ମସଂଜ୍ଞିତଃ ॥ 3 ॥

ଅଧିଭୂତଂ କ୍ଷରୋ ଭାଵଃ ପୁରୁଷଶ୍ଚାଧିଦୈଵତମ୍ ।
ଅଧିୟଜ୍ଞୋଽହମେଵାତ୍ର ଦେହେ ଦେହଭୃତାଂ ଵର ॥ 4 ॥

ଅଂତକାଲେ ଚ ମାମେଵ ସ୍ମରନ୍ମୁକ୍ତ୍ଵା କଲେଵରମ୍ ।
ୟଃ ପ୍ରୟାତି ସ ମଦ୍ଭାଵଂ ୟାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ 5 ॥

ୟଂ ୟଂ ଵାପି ସ୍ମରନ୍ଭାଵଂ ତ୍ୟଜତ୍ୟଂତେ କଲେଵରମ୍ ।
ତଂ ତମେଵୈତି କୌଂତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାଵଭାଵିତଃ ॥ 6 ॥

ତସ୍ମାତ୍ସର୍ଵେଷୁ କାଲେଷୁ ମାମନୁସ୍ମର ୟୁଧ୍ୟ ଚ ।
ମୟ୍ୟର୍ପିତମନୋବୁଦ୍ଧିର୍ମାମେଵୈଷ୍ୟସ୍ୟସଂଶୟମ୍ ॥ 7 ॥

ଅଭ୍ୟାସୟୋଗୟୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା ।
ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଦିଵ୍ୟଂ ୟାତି ପାର୍ଥାନୁଚିଂତୟନ୍ ॥ 8 ॥

କଵିଂ ପୁରାଣମନୁଶାସିତାରମଣୋରଣୀୟଂସମନୁସ୍ମରେଦ୍ୟଃ।
ସର୍ଵସ୍ୟ ଧାତାରମଚିଂତ୍ୟରୂପମାଦିତ୍ୟଵର୍ଣଂ ତମସଃ ପରସ୍ତାତ୍ ॥ 9 ॥

ପ୍ରୟାଣକାଲେ ମନସାଚଲେନ ଭକ୍ତ୍ୟା ୟୁକ୍ତୋ ୟୋଗବଲେନ ଚୈଵ।
ଭ୍ରୁଵୋର୍ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣମାଵେଶ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ସ ତଂ ପରଂ ପୁରୁଷମୁପୈତି ଦିଵ୍ୟମ୍ ॥ 10 ॥

ୟଦକ୍ଷରଂ ଵେଦଵିଦୋ ଵଦଂତି ଵିଶଂତି ୟଦ୍ୟତୟୋ ଵୀତରାଗାଃ।
ୟଦିଚ୍ଛଂତୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଂ ଚରଂତି ତତ୍ତେ ପଦଂ ସଂଗ୍ରହେଣ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟେ ॥ 11 ॥

ସର୍ଵଦ୍ଵାରାଣି ସଂୟମ୍ୟ ମନୋ ହୃଦି ନିରୁଧ୍ୟ ଚ ।
ମୂର୍ଧ୍ନ୍ୟାଧାୟାତ୍ମନଃ ପ୍ରାଣମାସ୍ଥିତୋ ୟୋଗଧାରଣାମ୍ ॥ 12 ॥

ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ୟାହରନ୍ମାମନୁସ୍ମରନ୍ ।
ୟଃ ପ୍ରୟାତି ତ୍ୟଜଂଦେହଂ ସ ୟାତି ପରମାଂ ଗତିମ୍ ॥ 13 ॥

ଅନନ୍ୟଚେତାଃ ସତତଂ ୟୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟଶଃ ।
ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭଃ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତସ୍ୟ ୟୋଗିନଃ ॥ 14 ॥

ମାମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଲୟମଶାଶ୍ଵତମ୍ ।
ନାପ୍ନୁଵଂତି ମହାତ୍ମାନଃ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ପରମାଂ ଗତାଃ ॥ 15 ॥

ଆବ୍ରହ୍ମଭୁଵନାଲ୍ଲୋକାଃ ପୁନରାଵର୍ତିନୋଽର୍ଜୁନ ।
ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌଂତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଵିଦ୍ୟତେ ॥ 16 ॥

ସହସ୍ରୟୁଗପର୍ୟଂତମହର୍ୟଦ୍ବ୍ରହ୍ମଣୋ ଵିଦୁଃ ।
ରାତ୍ରିଂ ୟୁଗସହସ୍ରାଂତାଂ ତେଽହୋରାତ୍ରଵିଦୋ ଜନାଃ ॥ 17 ॥

ଅଵ୍ୟକ୍ତାଦ୍ଵ୍ୟକ୍ତୟଃ ସର୍ଵାଃ ପ୍ରଭଵଂତ୍ୟହରାଗମେ ।
ରାତ୍ର୍ୟାଗମେ ପ୍ରଲୀୟଂତେ ତତ୍ରୈଵାଵ୍ୟକ୍ତସଂଜ୍ଞକେ ॥ 18 ॥

ଭୂତଗ୍ରାମଃ ସ ଏଵାୟଂ ଭୂତ୍ଵା ଭୂତ୍ଵା ପ୍ରଲୀୟତେ ।
ରାତ୍ର୍ୟାଗମେଽଵଶଃ ପାର୍ଥ ପ୍ରଭଵତ୍ୟହରାଗମେ ॥ 19 ॥

ପରସ୍ତସ୍ମାତ୍ତୁ ଭାଵୋଽନ୍ୟୋଽଵ୍ୟକ୍ତୋଽଵ୍ୟକ୍ତାତ୍ସନାତନଃ ।
ୟଃ ସ ସର୍ଵେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନଶ୍ୟତ୍ସୁ ନ ଵିନଶ୍ୟତି ॥ 20 ॥

ଅଵ୍ୟକ୍ତୋଽକ୍ଷର ଇତ୍ୟୁକ୍ତସ୍ତମାହୁଃ ପରମାଂ ଗତିମ୍ ।
ୟଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନିଵର୍ତଂତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ ॥ 21 ॥

ପୁରୁଷଃ ସ ପରଃ ପାର୍ଥ ଭକ୍ତ୍ୟା ଲଭ୍ୟସ୍ତ୍ଵନନ୍ୟୟା ।
ୟସ୍ୟାଂତଃସ୍ଥାନି ଭୂତାନି ୟେନ ସର୍ଵମିଦଂ ତତମ୍ ॥ 22 ॥

ୟତ୍ର କାଲେ ତ୍ଵନାଵୃତ୍ତିମାଵୃତ୍ତିଂ ଚୈଵ ୟୋଗିନଃ ।
ପ୍ରୟାତା ୟାଂତି ତଂ କାଲଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଭରତର୍ଷଭ ॥ 23 ॥

ଅଗ୍ନିର୍ଜୋତିରହଃ ଶୁକ୍ଲଃ ଷଣ୍ମାସା ଉତ୍ତରାୟଣମ୍ ।
ତତ୍ର ପ୍ରୟାତା ଗଚ୍ଛଂତି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଵିଦୋ ଜନାଃ ॥ 24 ॥

ଧୂମୋ ରାତ୍ରିସ୍ତଥା କୃଷ୍ଣଃ ଷଣ୍ମାସା ଦକ୍ଷିଣାୟନମ୍ ।
ତତ୍ର ଚାଂଦ୍ରମସଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ୟୋଗୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିଵର୍ତତେ ॥ 25 ॥

ଶୁକ୍ଲକୃଷ୍ଣେ ଗତୀ ହ୍ୟେତେ ଜଗତଃ ଶାଶ୍ଵତେ ମତେ ।
ଏକୟା ୟାତ୍ୟନାଵୃତ୍ତିମନ୍ୟୟାଵର୍ତତେ ପୁନଃ ॥ 26 ॥

ନୈତେ ସୃତୀ ପାର୍ଥ ଜାନନ୍ୟୋଗୀ ମୁହ୍ୟତି କଶ୍ଚନ ।
ତସ୍ମାତ୍ସର୍ଵେଷୁ କାଲେଷୁ ୟୋଗୟୁକ୍ତୋ ଭଵାର୍ଜୁନ ॥ 27 ॥

ଵେଦେଷୁ ୟଜ୍ଞେଷୁ ତପଃସୁ ଚୈଵ ଦାନେଷୁ ୟତ୍ପୁଣ୍ୟଫଲଂ ପ୍ରଦିଷ୍ଟମ୍।
ଅତ୍ୟେତି ତତ୍ସର୍ଵମିଦଂ ଵିଦିତ୍ଵାୟୋଗୀ ପରଂ ସ୍ଥାନମୁପୈତି ଚାଦ୍ୟମ୍ ॥ 28 ॥

ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵଦ୍ଗୀତାସୂପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାୟାଂ ୟୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନସଂଵାଦେ

ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମୟୋଗୋ ନାମାଷ୍ଟମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥8 ॥

********

Leave a Comment