[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 8) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 8 Lyrics In Tamil

அத² அஷ்டமோத்⁴யாய: ।

அர்ஜுன உவாச ।
கிஂ தத்³ப்³ரஹ்ம கிமத்⁴யாத்மஂ கிஂ கர்ம புருஷோத்தம ।
அதி⁴பூ⁴தஂ ச கிஂ ப்ரோக்தமதி⁴தை³வஂ கிமுச்யதே ॥ 1 ॥

அதி⁴யஜ்ஞ: கதஂ² கோத்ர தே³ஹேஸ்மின்மது⁴ஸூத³ன ।
ப்ரயாணகாலே ச கதஂ² ஜ்ஞேயோஸி நியதாத்மபி⁴: ॥ 2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
அக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம பரமஂ ஸ்வபா⁴வோத்⁴யாத்மமுச்யதே ।
பூ⁴தபா⁴வோத்³ப⁴வகரோ விஸர்க:³ கர்மஸஞ்ஜ்ஞித: ॥ 3 ॥

அதி⁴பூ⁴தஂ க்ஷரோ பா⁴வ: புருஷஶ்சாதி⁴தை³வதம் ।
அதி⁴யஜ்ஞோஹமேவாத்ர தே³ஹே தே³ஹப்⁴ருதாஂ வர ॥ 4 ॥

அன்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரன்முக்த்வா கலேவரம் ।
ய: ப்ரயாதி ஸ மத்³பா⁴வஂ யாதி நாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶய: ॥ 5 ॥

யஂ யஂ வாபி ஸ்மரன்பா⁴வஂ த்யஜத்யன்தே கலேவரம் ।
தஂ தமேவைதி கௌன்தேய ஸதா³ தத்³பா⁴வபா⁴வித: ॥ 6 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்⁴ய ச ।
மய்யர்பிதமனோபு³த்³தி⁴ர்மாமேவைஷ்யஸ்யஸம்ஶயம் ॥ 7 ॥

அப்⁴யாஸயோக³யுக்தேன சேதஸா நான்யகா³மினா ।
பரமஂ புருஷம் தி³வ்யஂ யாதி பார்தா²னுசின்தயன் ॥ 8 ॥

கவிஂ புராணமனுஶாஸிதாரமணோரணீயம்ஸமனுஸ்மரேத்³ய:।
ஸர்வஸ்ய தா⁴தாரமசின்த்யரூபமாதி³த்யவர்ணஂ தமஸ: பரஸ்தாத் ॥ 9 ॥

ப்ரயாணகாலே மனஸாசலேன ப⁴க்த்யா யுக்தோ யோக³ப³லேன சைவ।
ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ப்ராணமாவேஶ்ய ஸம்யக்ஸ தஂ பரஂ புருஷமுபைதி தி³வ்யம் ॥ 1௦ ॥

யத³க்ஷரஂ வேத³விதோ³ வத³ன்தி விஶன்தி யத்³யதயோ வீதராகா³:।
யதி³ச்ச²ன்தோ ப்³ரஹ்மசர்யஂ சரன்தி தத்தே பதஂ³ ஸங்க்³ரஹேண ப்ரவக்ஷ்யே ॥ 11 ॥

ஸர்வத்³வாராணி ஸம்யம்ய மனோ ஹ்ருதி³ நிருத்⁴ய ச ।
மூர்த்⁴ன்யாதா⁴யாத்மன: ப்ராணமாஸ்தி²தோ யோக³தா⁴ரணாம் ॥ 12 ॥

ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம வ்யாஹரன்மாமனுஸ்மரன் ।
ய: ப்ரயாதி த்யஜன்தே³ஹஂ ஸ யாதி பரமாம் க³திம் ॥ 13 ॥

அனந்யசேதா: ஸததஂ யோ மாஂ ஸ்மரதி நித்யஶ: ।
தஸ்யாஹஂ ஸுலப:⁴ பார்த² நித்யயுக்தஸ்ய யோகி³ன: ॥ 14 ॥

மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம து³:கா²லயமஶாஶ்வதம் ।
நாப்னுவன்தி மஹாத்மான: ஸம்ஸித்³தி⁴ஂ பரமாம் க³தா: ॥ 15 ॥

ஆப்³ரஹ்மபு⁴வனால்லோகா: புனராவர்தினோர்ஜுன ।
மாமுபேத்ய து கௌன்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்³யதே ॥ 16 ॥

ஸஹஸ்ரயுக³பர்யன்தமஹர்யத்³ப்³ரஹ்மணோ விது³: ।
ராத்ரிஂ யுக³ஸஹஸ்ரான்தாஂ தேஹோராத்ரவிதோ³ ஜனா: ॥ 17 ॥

அவ்யக்தாத்³வ்யக்தய: ஸர்வா: ப்ரப⁴வன்த்யஹராக³மே ।
ராத்ர்யாக³மே ப்ரலீயன்தே தத்ரைவாவ்யக்தஸஞ்ஜ்ஞகே ॥ 18 ॥

பூ⁴தக்³ராம: ஸ ஏவாயம் பூ⁴த்வா பூ⁴த்வா ப்ரலீயதே ।
ராத்ர்யாக³மேவஶ: பார்த² ப்ரப⁴வத்யஹராக³மே ॥ 19 ॥

பரஸ்தஸ்மாத்து பா⁴வோன்யோவ்யக்தோவ்யக்தாத்ஸனாதன: ।
ய: ஸ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு நஶ்யத்ஸு ந வினஶ்யதி ॥ 2௦ ॥

அவ்யக்தோக்ஷர இத்யுக்தஸ்தமாஹு: பரமாம் க³திம் ।
யஂ ப்ராப்ய ந நிவர்தன்தே தத்³தா⁴ம பரமஂ மம ॥ 21 ॥

புருஷ: ஸ பர: பார்த² ப⁴க்த்யா லப்⁴யஸ்த்வனந்யயா ।
யஸ்யான்த:ஸ்தா²னி பூ⁴தானி யேன ஸர்வமிதஂ³ ததம் ॥ 22 ॥

யத்ர காலே த்வனாவ்ருத்திமாவ்ருத்திஂ சைவ யோகி³ன: ।
ப்ரயாதா யான்தி தஂ காலஂ வக்ஷ்யாமி ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 23 ॥

அக்³னிர்ஜோதிரஹ: ஶுக்ல: ஷண்மாஸா உத்தராயணம் ।
தத்ர ப்ரயாதா க³ச்ச²ன்தி ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மவிதோ³ ஜனா: ॥ 24 ॥

தூ⁴மோ ராத்ரிஸ்ததா² க்ருஷ்ண: ஷண்மாஸா த³க்ஷிணாயனம் ।
தத்ர சான்த்³ரமஸஂ ஜ்யோதிர்யோகீ³ ப்ராப்ய நிவர்ததே ॥ 25 ॥

ஶுக்லக்ருஷ்ணே க³தீ ஹ்யேதே ஜக³த: ஶாஶ்வதே மதே ।
ஏகயா யாத்யனாவ்ருத்திமன்யயாவர்ததே புன: ॥ 26 ॥

நைதே ஸ்ருதீ பார்த² ஜானந்யோகீ³ முஹ்யதி கஶ்சன ।
தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு யோக³யுக்தோ ப⁴வார்ஜுன ॥ 27 ॥

வேதே³ஷு யஜ்ஞேஷு தப:ஸு சைவ தா³னேஷு யத்புண்யப²லஂ ப்ரதி³ஷ்டம்।
அத்யேதி தத்ஸர்வமிதஂ³ விதி³த்வாயோகீ³ பரஂ ஸ்தா²னமுபைதி சாத்³யம் ॥ 28 ॥

ஓஂ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

அக்ஷரப்³ரஹ்மயோகோ³ நாமாஷ்டமோத்⁴யாய: ॥8 ॥

********

Leave a Comment