[Srimad Bhagavad Gita] ᐈ (Chapter 9) Lyrics In English Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 9 Lyrics In English

atha navamo.adhyaayah ।

shreebhagavaanuvaacha ।
idam tu te guhyatamam pravakshhyaamyanasooyave ।
jjhnaanam vijjhnaanasahitam yajjjhnaatvaa mokshhyase.ashubhaat ॥ 1 ॥

raajavidyaa raajaguhyam pavitramidamuttamam ।
pratyakshhaavagamam dharmyam susukham kartumavyayam ॥ 2 ॥

ashraddadhaanaah purushhaa dharmasyaasya paramtapa ।
apraapya maam nivartante mrrityusamsaaravartmani ॥ 3 ॥

mayaa tatamidam sarvam jagadavyaktamoortinaa ।
matsthaani sarvabhootaani na chaaham teshhvavasthitah ॥ 4 ॥

na cha matsthaani bhootaani pashya me yogamaishvaram ।
bhootabhrrinna cha bhootastho mamaatmaa bhootabhaavanah ॥ 5 ॥

yathaakaashasthito nityam vaayuh sarvatrago mahaan ।
tathaa sarvaani bhootaani matsthaaneetyupadhaaraya ॥ 6 ॥

sarvabhootaani kaunteya prakrritim yaanti maamikaam ।
kalpakshhaye punastaani kalpaadau visrrijaamyaham ॥ 7 ॥

prakrritim svaamavashhtabhya visrrijaami punah punah ।
bhootagraamamimam krritsnamavasham prakrritervashaat ॥ 8 ॥

na cha maam taani karmaani nibadhnanti dhanamjaya ।
udaaseenavadaaseenamasaktam teshhu karmasu ॥ 9 ॥

mayaadhyakshhena prakrritih sooyate sacharaacharam ।
hetunaanena kaunteya jagadviparivartate ॥ 10 ॥

avajaananti maam moodhaa maanushheem tanumaashritam ।
param bhaavamajaananto mama bhootamaheshvaram ॥ 11 ॥

moghaashaa moghakarmaano moghajjhnaanaa vichetasah ।
raakshhaseemaasureem chaiva prakrritim mohineem shritaah ॥ 12 ॥

mahaatmaanastu maam paartha daiveem prakrritimaashritaah ।
bhajantyananyamanaso jjhnaatvaa bhootaadimavyayam ॥ 13 ॥

satatam keertayanto maam yatantashcha drridhavrataah ।
namasyantashcha maam bhaktyaa nityayuktaa upaasate ॥ 14 ॥

jjhnaanayajjhnena chaapyanye yajanto maamupaasate ।
ekatvena prrithaktvena bahudhaa vishvatomukham ॥ 15 ॥

aham kraturaham yajjhnah svadhaahamahamaushhadham ।
mantro.ahamahamevaajyamahamagniraham hutam ॥ 16 ॥

pitaahamasya jagato maataa dhaataa pitaamahah ।
vedyam pavitramomkaara rriksaama yajureva cha ॥ 17 ॥

gatirbhartaa prabhuh saakshhee nivaasah sharanam suhrrit ।
prabhavah pralayah sthaanam nidhaanam beejamavyayam ॥ 18 ॥

tapaamyahamaham varshham nigrrihnaamyutsrrijaami cha ।
amrritam chaiva mrrityushcha sadasachchaahamarjuna ॥ 19 ॥

traividyaa maam somapaah pootapaapaa yajjhnairishhtvaa svargatim praarthayante।
te punyamaasaadya surendralokamashnanti divyaandivi devabhogaan ॥ 20 ॥

te tam bhuktvaa svargalokam vishaalam kshheene punye martyalokam vishanti।
evam trayeedharmamanuprapannaa gataagatam kaamakaamaa labhante ॥ 21 ॥

ananyaashchintayanto maam ye janaah paryupaasate ।
eshhaam nityaabhiyuktaanaam yogakshhemam vahaamyaham ॥ 22॥
ye.apyanyadevataa bhaktaa yajante shraddhayaanvitaah ।
te.api maameva kaunteya yajantyavidhipoorvakam ॥ 23 ॥

aham hi sarvayajjhnaanaam bhoktaa cha prabhureva cha ।
na tu maamabhijaananti tattvenaatashchyavanti te ॥ 24 ॥

yaanti devavrataa devaanpitrreenyaanti pitrrivrataah ।
bhootaani yaanti bhootejyaa yaanti madyaajino.api maam ॥ 25 ॥

patram pushhpam phalam toyam yo me bhaktyaa prayachchati ।
tadaham bhaktyupahrritamashnaami prayataatmanah ॥ 26 ॥

yatkaroshhi yadashnaasi yajjuhoshhi dadaasi yat ।
yattapasyasi kaunteya tatkurushhva madarpanam ॥ 27 ॥

shubhaashubhaphalairevam mokshhyase karmabandhanaih ।
samnyaasayogayuktaatmaa vimukto maamupaishhyasi ॥ 28 ॥

samo.aham sarvabhooteshhu na me dveshhyo.asti na priyah ।
ye bhajanti tu maam bhaktyaa mayi te teshhu chaapyaham ॥ 29 ॥

api chetsuduraachaaro bhajate maamananyabhaak ।
saadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah ॥ 30 ॥

kshhipram bhavati dharmaatmaa shashvachchaantim nigachchati ।
kaunteya pratijaaneehi na me bhaktah pranashyati ॥ 31 ॥

maam hi paartha vyapaashritya ye.api syuh paapayonayah ।
striyo vaishyaastathaa shoodraaste.api yaanti paraam gatim ॥ 32 ॥

kim punarbraahmanaah punyaa bhaktaa raajarshhayastathaa ।
anityamasukham lokamimam praapya bhajasva maam ॥ 33 ॥

manmanaa bhava madbhakto madyaajee maam namaskuru ।
maamevaishhyasi yuktvaivamaatmaanam matparaayanah ॥ 34 ॥

om tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaam yogashaastre shreekrrishhnaarjunasamvaade

raajavidyaaraajaguhyayogo naama navamo.adhyaayah ॥9 ॥

********

Leave a Comment