[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 9) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 9 Lyrics In Tamil

அத² நவமோத்⁴யாய: ।

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
இதஂ³ து தே கு³ஹ்யதமஂ ப்ரவக்ஷ்யாம்யனஸூயவே ।
ஜ்ஞானஂ விஜ்ஞானஸஹிதஂ யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸேஶுபா⁴த் ॥ 1 ॥

ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யஂ பவித்ரமித³முத்தமம் ।
ப்ரத்யக்ஷாவக³மம் த⁴ர்ம்யஂ ஸுஸுகஂ² கர்துமவ்யயம் ॥ 2 ॥

அஶ்ரத்³த³தா⁴னா: புருஷா த⁴ர்மஸ்யாஸ்ய பரன்தப ।
அப்ராப்ய மாஂ நிவர்தன்தே ம்ருத்யுஸம்ஸாரவர்த்மனி ॥ 3 ॥

மயா ததமிதஂ³ ஸர்வஂ ஜக³த³வ்யக்தமூர்தினா ।
மத்ஸ்தா²னி ஸர்வபூ⁴தானி ந சாஹஂ தேஷ்வவஸ்தி²த: ॥ 4 ॥

ந ச மத்ஸ்தா²னி பூ⁴தானி பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம் ।
பூ⁴தப்⁴ருன்ன ச பூ⁴தஸ்தோ² மமாத்மா பூ⁴தபா⁴வன: ॥ 5 ॥

யதா²காஶஸ்தி²தோ நித்யஂ வாயு: ஸர்வத்ரகோ³ மஹான் ।
ததா² ஸர்வாணி பூ⁴தானி மத்ஸ்தா²னீத்யுபதா⁴ரய ॥ 6 ॥

ஸர்வபூ⁴தானி கௌன்தேய ப்ரக்ருதிஂ யான்தி மாமிகாம் ।
கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதௌ³ விஸ்ருஜாம்யஹம் ॥ 7 ॥

ப்ரக்ருதிஂ ஸ்வாமவஷ்டப்⁴ய விஸ்ருஜாமி புன: புன: ।
பூ⁴தக்³ராமமிமஂ க்ருத்ஸ்னமவஶஂ ப்ரக்ருதேர்வஶாத் ॥ 8 ॥

ந ச மாஂ தானி கர்மாணி நிப³த்⁴னந்தி த⁴னஞ்ஜய ।
உதா³ஸீனவதா³ஸீனமஸக்தஂ தேஷு கர்மஸு ॥ 9 ॥

மயாத்⁴யக்ஷேண ப்ரக்ருதி: ஸூயதே ஸசராசரம் ।
ஹேதுனானேன கௌன்தேய ஜக³த்³விபரிவர்ததே ॥ 1௦ ॥

அவஜானந்தி மாஂ மூடா⁴ மானுஷீஂ தனுமாஶ்ரிதம் ।
பரம் பா⁴வமஜானந்தோ மம பூ⁴தமஹேஶ்வரம் ॥ 11 ॥

மோகா⁴ஶா மோக⁴கர்மாணோ மோகஜ⁴்ஞானா விசேதஸ: ।
ராக்ஷஸீமாஸுரீஂ சைவ ப்ரக்ருதிஂ மோஹினீஂ ஶ்ரிதா: ॥ 12 ॥

மஹாத்மானஸ்து மாஂ பார்த² தை³வீஂ ப்ரக்ருதிமாஶ்ரிதா: ।
பஜ⁴ன்த்யனந்யமனஸோ ஜ்ஞாத்வா பூ⁴தாதி³மவ்யயம் ॥ 13 ॥

ஸததஂ கீர்தயன்தோ மாஂ யதன்தஶ்ச த்³ருட⁴வ்ரதா: ।
நமஸ்யன்தஶ்ச மாம் ப⁴க்த்யா நித்யயுக்தா உபாஸதே ॥ 14 ॥

ஜ்ஞானயஜ்ஞேன சாப்யன்யே யஜன்தோ மாமுபாஸதே ।
ஏகத்வேன ப்ருத²க்த்வேன ப³ஹுதா⁴ விஶ்வதோமுக²ம் ॥ 15 ॥

அஹஂ க்ரதுரஹஂ யஜ்ஞ: ஸ்வதா⁴ஹமஹமௌஷத⁴ம் ।
மன்த்ரோஹமஹமேவாஜ்யமஹமக்³னிரஹஂ ஹுதம் ॥ 16 ॥

பிதாஹமஸ்ய ஜக³தோ மாதா தா⁴தா பிதாமஹ: ।
வேத்³யஂ பவித்ரமோங்கார ருக்ஸாம யஜுரேவ ச ॥ 17 ॥

க³திர்ப⁴ர்தா ப்ரபு⁴: ஸாக்ஷீ நிவாஸ: ஶரணஂ ஸுஹ்ருத் ।
ப்ரப⁴வ: ப்ரலய: ஸ்தா²னஂ நிதா⁴னம் பீ³ஜமவ்யயம் ॥ 18 ॥

தபாம்யஹமஹஂ வர்ஷஂ நிக்³ருஹ்ணாம்யுத்ஸ்ருஜாமி ச ।
அம்ருதஂ சைவ ம்ருத்யுஶ்ச ஸத³ஸச்சாஹமர்ஜுன ॥ 19 ॥

த்ரைவித்³யா மாஂ ஸோமபா: பூதபாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்க³திஂ ப்ரார்த²யன்தே।
தே புண்யமாஸாத்³ய ஸுரேன்த்³ரலோகமஶ்னந்தி தி³வ்யான்தி³வி தே³வபோ⁴கா³ன் ॥ 2௦ ॥

தே தம் பு⁴க்த்வா ஸ்வர்க³லோகஂ விஶாலஂ க்ஷீணே புண்யே மர்த்யலோகஂ விஶன்தி।
ஏவஂ த்ரயீத⁴ர்மமனுப்ரபன்னா க³தாக³தஂ காமகாமா லப⁴ன்தே ॥ 21 ॥

அனந்யாஶ்சின்தயன்தோ மாஂ யே ஜனா: பர்யுபாஸதே ।
ஏஷாஂ நித்யாபி⁴யுக்தானாஂ யோக³க்ஷேமஂ வஹாம்யஹம் ॥ 22॥
யேப்யன்யதே³வதா ப⁴க்தா யஜன்தே ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா: ।
தேபி மாமேவ கௌன்தேய யஜன்த்யவிதி⁴பூர்வகம் ॥ 23 ॥

அஹஂ ஹி ஸர்வயஜ்ஞானாம் போ⁴க்தா ச ப்ரபு⁴ரேவ ச ।
ந து மாமபி⁴ஜானந்தி தத்த்வேனாதஶ்ச்யவன்தி தே ॥ 24 ॥

யான்தி தே³வவ்ரதா தே³வான்பித்ரூன்யான்தி பித்ருவ்ரதா: ।
பூ⁴தானி யான்தி பூ⁴தேஜ்யா யான்தி மத்³யாஜினோபி மாம் ॥ 25 ॥

பத்ரஂ புஷ்பம் ப²லஂ தோயஂ யோ மே ப⁴க்த்யா ப்ரயச்ச²தி ।
தத³ஹம் ப⁴க்த்யுபஹ்ருதமஶ்னாமி ப்ரயதாத்மன: ॥ 26 ॥

யத்கரோஷி யத³ஶ்னாஸி யஜ்ஜுஹோஷி த³தா³ஸி யத் ।
யத்தபஸ்யஸி கௌன்தேய தத்குருஷ்வ மத³ர்பணம் ॥ 27 ॥

ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லைரேவஂ மோக்ஷ்யஸே கர்மப³ன்த⁴னை: ।
ஸம்ன்யாஸயோக³யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமுபைஷ்யஸி ॥ 28 ॥

ஸமோஹஂ ஸர்வபூ⁴தேஷு ந மே த்³வேஷ்யோஸ்தி ந ப்ரிய: ।
யே பஜ⁴ன்தி து மாம் ப⁴க்த்யா மயி தே தேஷு சாப்யஹம் ॥ 29 ॥

அபி சேத்ஸுது³ராசாரோ பஜ⁴தே மாமனந்யபா⁴க் ।
ஸாது⁴ரேவ ஸ மன்தவ்ய: ஸம்யக்³வ்யவஸிதோ ஹி ஸ: ॥ 3௦ ॥

க்ஷிப்ரம் ப⁴வதி த⁴ர்மாத்மா ஶஶ்வச்சா²ன்திஂ நிக³ச்ச²தி ।
கௌன்தேய ப்ரதிஜானீஹி ந மே ப⁴க்த: ப்ரணஶ்யதி ॥ 31 ॥

மாஂ ஹி பார்த² வ்யபாஶ்ரித்ய யேபி ஸ்யு: பாபயோனய: ।
ஸ்த்ரியோ வைஶ்யாஸ்ததா² ஶூத்³ராஸ்தேபி யான்தி பராம் க³திம் ॥ 32 ॥

கிஂ புனர்ப்³ராஹ்மணா: புண்யா ப⁴க்தா ராஜர்ஷயஸ்ததா² ।
அனித்யமஸுகஂ² லோகமிமஂ ப்ராப்ய பஜ⁴ஸ்வ மாம் ॥ 33 ॥

மன்மனா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாஂ நமஸ்குரு ।
மாமேவைஷ்யஸி யுக்த்வைவமாத்மானஂ மத்பராயண: ॥ 34 ॥

ஓஂ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

ராஜவித்³யாராஜகு³ஹ்யயோகோ³ நாம நவமோத்⁴யாய: ॥9 ॥

********

Leave a Comment