[സുബ്രഹ്മണ്യ ഭുജംഗ] ᐈ Subrahmanya Bhujanga Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram Lyrics In Malayalam

സദാ ബാലരൂപാഽപി വിഘ്നാദ്രിഹംത്രീ
മഹാദംതിവക്ത്രാഽപി പംചാസ്യമാന്യാ ।
വിധീംദ്രാദിമൃഗ്യാ ഗണേശാഭിധാ മേ
വിധത്താം ശ്രിയം കാഽപി കള്യാണമൂര്തിഃ ॥ 1 ॥

ന ജാനാമി ശബ്ദം ന ജാനാമി ചാര്ഥം
ന ജാനാമി പദ്യം ന ജാനാമി ഗദ്യമ് ।
ചിദേകാ ഷഡാസ്യാ ഹൃദി ദ്യോതതേ മേ
മുഖാന്നിഃസരംതേ ഗിരശ്ചാപി ചിത്രമ് ॥ 2 ॥

മയൂരാധിരൂഢം മഹാവാക്യഗൂഢം
മനോഹാരിദേഹം മഹച്ചിത്തഗേഹമ് ।
മഹീദേവദേവം മഹാവേദഭാവം
മഹാദേവബാലം ഭജേ ലോകപാലമ് ॥ 3 ॥

യദാ സംനിധാനം ഗതാ മാനവാ മേ
ഭവാംഭോധിപാരം ഗതാസ്തേ തദൈവ ।
ഇതി വ്യംജയന്സിംധുതീരേ യ ആസ്തേ
തമീഡേ പവിത്രം പരാശക്തിപുത്രമ് ॥ 4 ॥

യഥാബ്ധേസ്തരംഗാ ലയം യാംതി തുംഗാ-
സ്തഥൈവാപദഃ സംനിധൌ സേവതാം മേ ।
ഇതീവോര്മിപംക്തീര്നൃണാം ദര്ശയംതം
സദാ ഭാവയേ ഹൃത്സരോജേ ഗുഹം തമ് ॥ 5 ॥

ഗിരൌ മന്നിവാസേ നരാ യേഽധിരൂഢാ-
സ്തദാ പര്വതേ രാജതേ തേഽധിരൂഢാഃ ।
ഇതീവ ബ്രുവന്ഗംധശൈലാധിരൂഢഃ
സ ദേവോ മുദേ മേ സദാ ഷണ്മുഖോഽസ്തു ॥ 6 ॥

മഹാംഭോധിതീരേ മഹാപാപചോരേ
മുനീംദ്രാനുകൂലേ സുഗംധാഖ്യശൈലേ ।
ഗുഹായാം വസംതം സ്വഭാസാ ലസംതം
ജനാര്തിം ഹരംതം ശ്രയാമോ ഗുഹം തമ് ॥ 7 ॥

ലസത്സ്വര്ണഗേഹേ നൃണാം കാമദോഹേ
സുമസ്തോമസംഛന്നമാണിക്യമംചേ ।
സമുദ്യത്സഹസ്രാര്കതുല്യപ്രകാശം
സദാ ഭാവയേ കാര്തികേയം സുരേശമ് ॥ 8 ॥

രണദ്ധംസകേ മംജുലേഽത്യംതശോണേ
മനോഹാരിലാവണ്യപീയൂഷപൂര്ണേ ।
മനഃഷട്പദോ മേ ഭവക്ലേശതപ്തഃ
സദാ മോദതാം സ്കംദ തേ പാദപദ്മേ ॥ 9 ॥

സുവര്ണാഭദിവ്യാംബരൈര്ഭാസമാനാം
ക്വണത്കിംകിണീമേഖലാശോഭമാനാമ് ।
ലസദ്ധേമപട്ടേന വിദ്യോതമാനാം
കടിം ഭാവയേ സ്കംദ തേ ദീപ്യമാനാമ് ॥ 10 ॥

പുലിംദേശകന്യാഘനാഭോഗതുംഗ-
സ്തനാലിംഗനാസക്തകാശ്മീരരാഗമ് ।
നമസ്യാമ്യഹം താരകാരേ തവോരഃ
സ്വഭക്താവനേ സര്വദാ സാനുരാഗമ് ॥ 11 ॥

വിധൌ ക്ലൃപ്തദംഡാന്സ്വലീലാധൃതാംഡാ-
ന്നിരസ്തേഭശുംഡാംദ്വിഷത്കാലദംഡാന് ।
ഹതേംദ്രാരിഷംഡാന്ജഗത്രാണശൌംഡാ-
ന്സദാ തേ പ്രചംഡാന്ശ്രയേ ബാഹുദംഡാന് ॥ 12 ॥

സദാ ശാരദാഃ ഷണ്മൃഗാംകാ യദി സ്യുഃ
സമുദ്യംത ഏവ സ്ഥിതാശ്ചേത്സമംതാത് ।
സദാ പൂര്ണബിംബാഃ കളംകൈശ്ച ഹീനാ-
സ്തദാ ത്വന്മുഖാനാം ബ്രുവേ സ്കംദ സാമ്യമ് ॥ 13 ॥

സ്ഫുരന്മംദഹാസൈഃ സഹംസാനി ചംച-
ത്കടാക്ഷാവലീഭൃംഗസംഘോജ്ജ്വലാനി ।
സുധാസ്യംദിബിംബാധരാണീശസൂനോ
തവാലോകയേ ഷണ്മുഖാംഭോരുഹാണി ॥ 14 ॥

വിശാലേഷു കര്ണാംതദീര്ഘേഷ്വജസ്രം
ദയാസ്യംദിഷു ദ്വാദശസ്വീക്ഷണേഷു ।
മയീഷത്കടാക്ഷഃ സകൃത്പാതിതശ്ചേ-
ദ്ഭവേത്തേ ദയാശീല കാ നാമ ഹാനിഃ ॥ 15 ॥

സുതാംഗോദ്ഭവോ മേഽസി ജീവേതി ഷഡ്ധാ
ജപന്മംത്രമീശോ മുദാ ജിഘ്രതേ യാന് ।
ജഗദ്ഭാരഭൃദ്ഭ്യോ ജഗന്നാഥ തേഭ്യഃ
കിരീടോജ്ജ്വലേഭ്യോ നമോ മസ്തകേഭ്യഃ ॥ 16 ॥

സ്ഫുരദ്രത്നകേയൂരഹാരാഭിരാമ-
ശ്ചലത്കുംഡലശ്രീലസദ്ഗംഡഭാഗഃ ।
കടൌ പീതവാസാഃ കരേ ചാരുശക്തിഃ
പുരസ്താന്മമാസ്താം പുരാരേസ്തനൂജഃ ॥ 17 ॥

ഇഹായാഹി വത്സേതി ഹസ്താന്പ്രസാര്യാ-
ഹ്വയത്യാദരാച്ഛംകരേ മാതുരംകാത് ।
സമുത്പത്യ താതം ശ്രയംതം കുമാരം
ഹരാശ്ലിഷ്ടഗാത്രം ഭജേ ബാലമൂര്തിമ് ॥ 18 ॥

കുമാരേശസൂനോ ഗുഹ സ്കംദ സേനാ-
പതേ ശക്തിപാണേ മയൂരാധിരൂഢ ।
പുലിംദാത്മജാകാംത ഭക്താര്തിഹാരിന്
പ്രഭോ താരകാരേ സദാ രക്ഷ മാം ത്വമ് ॥ 19 ॥

പ്രശാംതേംദ്രിയേ നഷ്ടസംജ്ഞേ വിചേഷ്ടേ
കഫോദ്ഗാരിവക്ത്രേ ഭയോത്കംപിഗാത്രേ ।
പ്രയാണോന്മുഖേ മയ്യനാഥേ തദാനീം
ദ്രുതം മേ ദയാലോ ഭവാഗ്രേ ഗുഹ ത്വമ് ॥ 20 ॥

കൃതാംതസ്യ ദൂതേഷു ചംഡേഷു കോപാ-
ദ്ദഹച്ഛിംദ്ധി ഭിംദ്ധീതി മാം തര്ജയത്സു ।
മയൂരം സമാരുഹ്യ മാ ഭൈരിതി ത്വം
പുരഃ ശക്തിപാണിര്മമായാഹി ശീഘ്രമ് ॥ 21 ॥

പ്രണമ്യാസകൃത്പാദയോസ്തേ പതിത്വാ
പ്രസാദ്യ പ്രഭോ പ്രാര്ഥയേഽനേകവാരമ് ।
ന വക്തും ക്ഷമോഽഹം തദാനീം കൃപാബ്ധേ
ന കാര്യാംതകാലേ മനാഗപ്യുപേക്ഷാ ॥ 22 ॥

സഹസ്രാംഡഭോക്താ ത്വയാ ശൂരനാമാ
ഹതസ്താരകഃ സിംഹവക്ത്രശ്ച ദൈത്യഃ ।
മമാംതര്ഹൃദിസ്ഥം മനഃക്ലേശമേകം
ന ഹംസി പ്രഭോ കിം കരോമി ക്വ യാമി ॥ 23 ॥

അഹം സര്വദാ ദുഃഖഭാരാവസന്നോ
ഭവാംദീനബംധുസ്ത്വദന്യം ന യാചേ ।
ഭവദ്ഭക്തിരോധം സദാ ക്ലൃപ്തബാധം
മമാധിം ദ്രുതം നാശയോമാസുത ത്വമ് ॥ 24 ॥

അപസ്മാരകുഷ്ടക്ഷയാര്ശഃ പ്രമേഹ-
ജ്വരോന്മാദഗുല്മാദിരോഗാ മഹാംതഃ ।
പിശാചാശ്ച സര്വേ ഭവത്പത്രഭൂതിം
വിലോക്യ ക്ഷണാത്താരകാരേ ദ്രവംതേ ॥ 25 ॥

ദൃശി സ്കംദമൂര്തിഃ ശ്രുതൌ സ്കംദകീര്തി-
ര്മുഖേ മേ പവിത്രം സദാ തച്ചരിത്രമ് ।
കരേ തസ്യ കൃത്യം വപുസ്തസ്യ ഭൃത്യം
ഗുഹേ സംതു ലീനാ മമാശേഷഭാവാഃ ॥ 26 ॥

മുനീനാമുതാഹോ നൃണാം ഭക്തിഭാജാ-
മഭീഷ്ടപ്രദാഃ സംതി സര്വത്ര ദേവാഃ ।
നൃണാമംത്യജാനാമപി സ്വാര്ഥദാനേ
ഗുഹാദ്ദേവമന്യം ന ജാനേ ന ജാനേ ॥ 27 ॥

കലത്രം സുതാ ബംധുവര്ഗഃ പശുര്വാ
നരോ വാഥ നാരീ ഗൃഹേ യേ മദീയാഃ ।
യജംതോ നമംതഃ സ്തുവംതോ ഭവംതം
സ്മരംതശ്ച തേ സംതു സര്വേ കുമാര ॥ 28 ॥

മൃഗാഃ പക്ഷിണോ ദംശകാ യേ ച ദുഷ്ടാ-
സ്തഥാ വ്യാധയോ ബാധകാ യേ മദംഗേ ।
ഭവച്ഛക്തിതീക്ഷ്ണാഗ്രഭിന്നാഃ സുദൂരേ
വിനശ്യംതു തേ ചൂര്ണിതക്രൌംചശൈല ॥ 29 ॥

ജനിത്രീ പിതാ ച സ്വപുത്രാപരാധം
സഹേതേ ന കിം ദേവസേനാധിനാഥ ।
അഹം ചാതിബാലോ ഭവാന് ലോകതാതഃ
ക്ഷമസ്വാപരാധം സമസ്തം മഹേശ ॥ 30 ॥

നമഃ കേകിനേ ശക്തയേ ചാപി തുഭ്യം
നമശ്ഛാഗ തുഭ്യം നമഃ കുക്കുടായ ।
നമഃ സിംധവേ സിംധുദേശായ തുഭ്യം
പുനഃ സ്കംദമൂര്തേ നമസ്തേ നമോഽസ്തു ॥ 31 ॥

ജയാനംദഭൂമം ജയാപാരധാമം
ജയാമോഘകീര്തേ ജയാനംദമൂര്തേ ।
ജയാനംദസിംധോ ജയാശേഷബംധോ
ജയ ത്വം സദാ മുക്തിദാനേശസൂനോ ॥ 32 ॥

ഭുജംഗാഖ്യവൃത്തേന ക്ലൃപ്തം സ്തവം യഃ
പഠേദ്ഭക്തിയുക്തോ ഗുഹം സംപ്രണമ്യ ।
സ പുത്രാന്കലത്രം ധനം ദീര്ഘമായു-
ര്ലഭേത്സ്കംദസായുജ്യമംതേ നരഃ സഃ ॥ 33 ॥

********

Leave a Comment