[సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న] ᐈ Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Telugu Pdf

Sri Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Telugu

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనం ।
రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1 ॥

జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థం ।
కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 2 ॥

ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానం ।
శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 3 ॥

సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారం ।
సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 4 ॥

ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుం ।
గంగోద్భవం సర్వజనానుకూలం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 5 ॥

యః శ్లోకపంచమిదం పఠతీహ భక్త్యా
బ్రహ్మణ్యదేవ వినివేశిత మానసః సన్ ।
ప్రాప్నోతి భోగమఖిలం భువి యద్యదిష్టం
అంతే స గచ్ఛతి ముదా గుహసామ్యమేవ ॥

********

Leave a Comment