[ஸுமதீ ஶதகம்] ᐈ Sumati Satakam Lyrics In Tamil Pdf

Sumati Satakam Lyrics In Tamil

ஶ்ரீ ராமுனி த3யசேதனு
நாரூடி43 ஸகல ஜனுலு நௌரா யனகா3
தா4ரால்த3மைன நீதுலு
நோரூரக3 ஜவுலு புட்ட நுடி3வெத3 ஸுமதீ ॥ 1 ॥

அக்கரகு ரானி சுட்டமு,
ம்ரொக்கின வரமீனி வேல்பு, மொஹரமுன தா3
நெக்கின பா3ரனி கு3ர்ரமு
க்3ரக்குன விட3வங்க3வலயு க33ரா ஸுமதீ ॥ 2 ॥

அடி3கி3ன ஜீதம்பி3ய்யனி
மிடி3மேலபு தொ3ரனு கொ3ல்சி மிடு3குட கண்டென்
வடி33ல யெத்3து3ல க3ட்டுக
மடி3 து3ன்னுகு ப்3ரதுக வச்சு மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 3 ॥

அடி3யாஸ கொலுவு கொ3லுவகு,
கு3டி3 மணியமு ஸேயபோ3கு, குஜனுல தோட3ன்
விடு3வக கூரிமி ஸேயகு,
மட3வினி தோ33ரகொண்டி நருக3கு ஸுமதீ ॥ 4 ॥

அத4ரமு க33லியு, க33லக
மது4ரமுலகு3 பா4ஷ லுடு3கி3 மௌன வ்ரதுடௌ3
அதி4கார ரோக3 பூரித
3தி4ரான்த4க ஶவமு ஜூட3 பா3பமு ஸுமதீ ॥ 5 ॥

அப்பு கொனி சேயு விப4வமு,
முப்புன ப்3ருஆயம்புடாலு, மூர்கு2னி தபமுன்,
3ப்பரயனி ந்ருபு ராஜ்யமு
தெ3ப்பரமை மீத3 கீ3டு3 தெ3ச்சுர ஸுமதீ ॥ 6 ॥

அப்பிச்சுவாடு3, வைத்3யுடு3
நெப்புடு3 நெட3தெக3க பாரு நேருனு, த்3விஜுடு3ன்
ஜொப்படி3ன யூர நுண்டு3மு
சொப்பட3குன்னட்டி யூரு சொரகுமு ஸுமதீ ॥ 7 ॥

அல்லுனி மஞ்சிதனம்பு3,
கொ3ல்லனி ஸாஹித்ய வித்3ய, கோமலி நிஜமுன்,
பொ3ல்லுன த3ஞ்சின பி3ய்யமு,
தெ3ல்லனி காகுலுனு லேவு தெலியுமு ஸுமதீ ॥ 8 ॥

ஆகொன்ன கூடெ3 யம்ருதமு,
தாகொஞ்சக நிச்சுவாங்டெ3 தா3த த4ரித்ரின்,
ஸோகோர்சுவாடெ3 மனுஜுடு3,
தேகுவ க3லவாடெ3 வம்ஶ திலகுடு3 ஸுமதீ ॥ 9 ॥

ஆகலி யுடு33னி கடு3புனு,
வேகடியகு3 லஞ்ஜ படு3பு விடு3வனி ப்3ரதுகுன்,
ப்3ராகொன்ன நூதி யுத3கமு,
மேகல பாடி3யுனு ரோத மேதி3னி ஸுமதீ ॥ 1௦ ॥

இச்சுனதே3 வித்3ய, ரணமுன
ஜொச்சுனதே3 மக3தனம்பு3, ஸுகவீஶ்வருலுன்
மெச்சுனதே3 நேர்சு, வது3கு
வச்சுனதே3 கீடு3 ஸும்மு வஸுத4னு ஸுமதீ ॥ 11 ॥

இம்முக3 ஜது3வனி நோருனு,
நம்மா யனி பி3லிசி யன்ன மடு33னி நோருன்,
3ம்முல பி3லுவனி நோருனு
கு3ம்மரி மனு த்3ரவ்வினட்டி கு3ண்டர ஸுமதீ ॥ 12 ॥

உடு3முண்ட3தெ3 நூரேண்ட்3லுனு,
3டி3யுண்ட3தெ3 பேர்மி பா3மு பதி3னூரேண்ட்3லுன்,
மடு3வுன கொ3க்கெர யுண்ட3தெ3,
கடு3 நில பு3ருஷார்த2 பருடு3 கா3வலெ ஸுமதீ ॥ 13 ॥

உத்தமகு3ணமுலு நீசுன
கெத்தெறகு3ன க3லுக3 நேர்சு; நெய்யெட3லம் தா3
நெத்திச்சி கரகி3 போஸின
நித்தடி3 ப3ங்கா3ரமகு3னெ யிலலோ ஸுமதீ? ॥ 14 ॥

உத3கமு த்3ராவெடு3 ஹயமுனு,
மத3முன நுப்பொங்கு3சுண்டு3 மத்தேப4ம்பு3ன்,
மொத3வு கட3 நுன்ன வ்ருஷப4மு,
ஜது3வனி யானீசு க33கு ஜனகுர ஸுமதீ ॥ 15 ॥

உபகாரிகி நுபகாரமு
விபரீதமு கா3து3 ஸேய விவரிம்பங்கா3;
நபகாரிகி நுபகாரமு
நெபமென்னக ஸேயுவாடு3 நேர்பரி ஸுமதீ ॥ 16 ॥

உபமிம்ப மொத3லு திய்யன
கபடம் பெ33னெட3னு ஜெறகு கை வடி3னே போ
நெபமுலு வெத3குனு க33பட
3படபு து3ர்ஜாதி பொன்து3 க33ரா ஸுமதீ ॥ 17 ॥

எப்படி கெய்யதி3 ப்ரஸ்துத
மப்படிகா மாடலாடி3, யன்யுல மனமுல்
நொப்பிஞ்சக, தா நொவ்வக,
தப்பிஞ்சுக திருகு3வாடு3 த4ன்யுடு3 ஸுமதீ ॥ 18 ॥

எப்புடு3 த3ப்புலு வெத3கெடு3
நப்புருஷுனி கொ3ல்வகூ33 த3தி3 யெட்லன்னந்
ஸர்பம்பு3 பட33 நீட3னு
3ப்ப வஸிஞ்சின வித4ம்பு3 க33ரா ஸுமதீ ॥ 19 ॥

எப்புடு3 ஸம்பத3 கலிகி3
நப்புடு3 ப3ன்து4வுலு வத்து ரதி3 யெட்லன்னந்
தெப்பலுக3 ஜெறுவு நிண்டி3
3ப்பலு பதி3வேலு சேரு க33ரா ஸுமதீ ॥ 2௦ ॥

ஏறகுமீ கஸுகா3யலு,
தூ3றகுமீ ப3ன்து4ஜனுல தோ3ஷமு ஸும்மீ,
பாறகுமீ ரணமன்து3ன,
மீறகுமீ கு3ருவு நாஜ்ஞ மேதி3னி ஸுமதீ ॥ 21 ॥

ஒக யூரிகி நொக கரணமு,
நொக தீர்பரியைன கா3க, நொகி3 தற3ுசைனந்,
3கவிகலு கா3க யுண்டு3னெ
ஸகலம்பு3னு கொ3ட்டுவட3க ஸஹஜமு ஸுமதீ ॥ 22 ॥

ஒரு நாத்ம த3லசு ஸதி விடு3,
மறுமாடலு பலுகு ஸதுல மன்னிம்பகுமீ,
வெற பெறுக3னி ப4டுனேலகு,
தறசுக3 ஸதி க3வய போ3கு, தக3து3ர ஸுமதீ ॥ 23 ॥

ஒல்லனி ஸதி நொல்லனி பதி,
நொல்லனி செலிகானி விடு3வ நொல்லனி வாடே3
கொ3ல்லண்டு3, காக த4ரலோ
கொ3ல்லண்டு3னு கொ3ல்லடௌ3னெ கு3ணமுன ஸுமதீ ॥ 24 ॥

ஓட3ல ப3ண்ட்3லுனு வச்சுனு,
ஓட3லு நாப3ண்ட்3லமீத3 நொப்புக3 வச்சுன்,
ஓட3லு ப3ண்ட்3லுனு வலனே
வாட3ம்ப3டு3 க3லிமி லேமி வஸுத4னு ஸுமதீ ॥ 25 ॥

கடு3 ப3லவன்துடை3னநு
பு33மினி ப்3ராயம்புடாலி பு3ட்டின யிண்டன்
33வுண்ட3 நிச்செனேனியு
3டு3புக3 நங்க3டி3கி தா3னெ ப3ம்புட ஸுமதீ ॥ 26 ॥

கனகபு ஸிம்ஹாஸனமுன
ஶுனகமு கூ3ர்சுண்ட3பெ3ட்டி ஶுப4 லக்3னமுனம்
தொ3னரக3 ப3ட்டமு க3ட்டின
வெனுகடி கு3ணமேல மானு வினரா ஸுமதீ ॥ 27 ॥

கப்பகு நொரகா3லைனநு,
ஸர்பமுனகு ரோக3மைன, ஸதி துலுவைனந்,
முப்புன த3ரித்3ருடை3னநு,
தப்பது3 மறி து3:க2 மகு3ட தத்2யமு ஸுமதீ ॥ 28 ॥

கமலமுலு நீட பா3ஸின
கமலாப்துனி ரஶ்மி ஸோகி கமலின ப4ங்கி3ன்
தம தம நெலவுலு த3ப்பின
தம மித்ருலு ஶத்ருலௌட தத்2யமு ஸுமதீ ॥ 29 ॥

கரணமு க3ரணமு நம்மின
மரணான்தக மௌனு கா3னி மனலேடு3 ஸுமீ,
கரணமு த3ன ஸரி கரணமு
மறி நம்மக மர்ம மீக மனவலெ ஸுமதீ ॥ 3௦ ॥

கரணமுல நனுஸரிம்பக
விரஸம்பு3ன தி3ன்ன திண்டி3 விகடிஞ்சு ஜுமீ
யிருஸுன கன்தெ3ன பெ3ட்டக
பரமேஶ்வரு ப3ண்டி3 யைன பா3ரது3 ஸுமதீ ॥ 31 ॥

கரணமு ஸாதை3யுன்னநு,
3ரி மத3 முடி3கி3னநு, பா3மு கற3வக யுன்னந்,
4ர தே3லு மீடகுன்னநு,
3ர மருது33 லெக்க கொ3னரு க33ரா ஸுமதீ ॥ 32 ॥

கஸுகா3ய கற3சி சூசின
மஸலக பஸ யொக3ரு ராக மது4ரம்ப3கு3னா,
பஸ க3லுகு3 யுவதுலுண்ட33
பஸி பா3லல பொ3ன்து3வாடு3 பஶுவுர ஸுமதீ ॥ 33 ॥

கவி கானி வானி வ்ராதயு,
நவரஸ பா4வமுலு லேனி நாதுல வலபுன்,
3விலி சனு பன்தி3 நேயனி
விவிதா4யுத4 கௌஶலம்பு3 வ்ருத4ரா ஸுமதீ ॥ 34 ॥

காது3 ஸுமீ து3ஸ்ஸங்க3தி,
போது3ஸுமீ “கீர்தி” கான்த பொன்தி3ன பித3பன்,
வாது3 ஸுமீ யப்பிச்சுட,
லேது3 ஸுமீ ஸதுல வலபு லேஶமு ஸுமதீ ॥ 35 ॥

காமுகுடு3 த3னிஸி விடி3சின
கோமலி ப3ரவிடுடு3 க3வய கோ3ருட யெல்லன்
ப்3ரேமமுன ஜெறகு பிப்பிகி
சீமலு வெஸ மூகி3னட்லு ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 36 ॥

காரணமு லேனி நக3வுனு,
பே3ரணமு லேனி லேம, ப்ருதி2வீ ஸ்த2லிலோ
பூ3ரணமு லேனி பூ3ரெயு,
வீரணமு லேனி பெண்ட்3லி வ்ருத4ரா ஸுமதீ ॥ 37 ॥

குலகான்த தோட3 நெப்புடு3
3லஹிம்பகு, வட்டி தப்பு க4டியிம்பகுமீ,
கலகண்டி2 கண்ட கன்னீ
ரொலிகின ஸிரி யிண்ட நுண்ட3 நொல்லது3 ஸுமதீ ॥ 38 ॥

கூரிமி க3ல தி3னமுலலோ
நேரமு லென்னடு3னு க3லுக3 நேரவு மறி யா
கூரிமி விரஸம்பை3னநு
நேரமுலே தோசு சுண்டு3 நிக்கமு ஸுமதீ ॥ 39 ॥

கொஞ்செபு நரு ஸங்க3திசே
நஞ்சிதமுக3 கீ3டு3 வச்சு நதி3 யெட்லன்னந்
கி3ஞ்சித்து நல்லி குட்டின
மஞ்சமுனகு ஜேடு வச்சு மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 4௦ ॥

கொக்கோகமெல்ல ஜதி3வின,
சக்கனிவாடை3ன, ராஜ சன்த்3ருண்டை3னந்,
மிக்கிலி ரொக்கமு லிய்யக,
சிக்கது3ரா வாரகான்த ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 41 ॥

கொற கா3னி கொடு3கு பு3ட்டின
கொற கா3மியெ காது3, தண்ட்3ரி கு3ணமுல ஜெறசுன்
செறகு துத3 வென்னு பு3ட்டின
ஜெறகுன தீபெல்ல ஜெறசு ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 42 ॥

கோமலி விஶ்வாஸம்பு3னு,
பா3முலதோ ஜெலிமி, யன்ய பா4மல வலபுன்,
வேமுல திய்யத3னம்பு3னு,
பூ4மீஶுல நம்மிகலுனு பொ3ங்குர ஸுமதீ ॥ 43 ॥

33ன க3ல மக3னி ஜூசின
நடு33டு3கு3ன மடு3கு3 லிடு3து3 ரதிவலு த3மலோ,
33 நுடு3கு3 மக3னி ஜூசின
நட3 பீனுகு3 வச்செ நஞ்சு நகு3து3ரு ஸுமதீ ॥ 44 ॥

சின்திம்பகு கட3சின பனி,
கின்துலு வலதுரனி நம்ம கென்தயு மதி3லோ,
நன்த:புர கான்தலதோ
மன்தனமுல மானு மிதி3யெ மதமுர ஸுமதீ ॥ 45 ॥

சீமலு பெட்டின புட்டலு
பாமுல கிரவைனயட்லு பாமருடு3 த33ன்
ஹேமம்பு3 கூ33 பெ3ட்டின
பூ4மீஶுல பால ஜேரு பு4விலோ ஸுமதீ ॥ 46 ॥

சுட்டமுலு கா3னி வாரலு
சுட்டமுலமு நீகடஞ்சு ஸொம்பு த3லிர்பன்
நெட்டுகொனி யாஶ்ரயின்துரு
3ட்டிக3 த்3ரவ்யம்பு3 க3லுக3 க33ரா ஸுமதீ ॥ 47 ॥

சேதுலகு தொ33வு தா3னமு,
பூ4தலனாது2லகு தொ33வு பொ3ங்கமி த4ரலோ,
நீதியெ தொட3வெவ்வாரிகி,
நாதிகி மானம்பு3 தொட3வு நயமுக3 ஸுமதீ ॥ 48 ॥

தட3 வோர்வக, யொட3 லோர்வக,
கடு3 வேக3ம் ப3டி3சி படி3ன கா3ர்யம் ப3கு3னே,
தட3 வோர்சின, நொட3 லோர்சின,
ஜெடி3போயின கார்யமெல்ல ஜேகுறு ஸுமதீ ॥ 49 ॥

தன கோபமெ தன ஶத்ருவு,
தன ஶான்தமெ தனகு ரக்ஷ, த3ய சுட்டம்பௌ3
தன ஸன்தோஷமெ ஸ்வர்க3மு,
தன து3:க2மெ நரக மண்ட்3ரு தத்2யமு ஸுமதீ ॥ 5௦ ॥

தன யூரி தபஸி தபமுனு,
தன புத்ருனி வித்3ய பெம்பு, த3ன ஸதி ரூபுன்,
3ன பெரடி செட்டு மன்து3னு,
மனஸுன வர்ணிம்பரெட்டி மனுஜுலு ஸுமதீ ॥ 51 ॥

தன கலிமி யின்த்3ர போ43மு,
தன லேமியெ ஸ்வர்க3லோக தா3ரித்3ர்யம்பு3ன்,
3ன சாவு ஜல ப்ரல்த3யமு,
தனு வலசின யதி3யெ ரம்ப4 தத்2யமு ஸுமதீ ॥ 52 ॥

தன வாரு லேனி சோடனு,
ஜனமிஞ்சுக லேனி சோட, ஜக33மு சோடன்,
அனுமானமைன சோடனு,
மனுஜுனகுனு நிலுவ த33து3 மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 53 ॥

தமலமு வேயனி நோருனு,
விமதுலதோ செலிமி சேஸி வெதப3டு3 தெலிவின்,
3மலமுலு லேனி கொலகுனு,
ஹிமதா4முடு3 லேனி ராத்ரி ஹீனமு ஸுமதீ ॥ 54 ॥

தலனுண்டு3 விஷமு ப2ணிகினி,
வெலயங்கா3 தோ3க நுண்டு3 வ்ருஶ்சிகமுனகுன்,
தல தோக யனக யுண்டு3னு
2லுனகு நிலுவெல்ல விஷமு க33ரா ஸுமதீ ॥ 55 ॥

தலபொடு3கு3 த4னமு போஸின
வெலயாலிகி நிஜமு லேது3 விவரிம்பங்கா3
3ல த3டி3வி பா3ஸ ஜேஸின
வெலயாலினி நம்மராது3 வினரா ஸுமதீ ॥ 56 ॥

தல மாஸின, நொலு மாஸின,
வலுவலு மாஸினநு ப்3ராண வல்லபு4னைனந்
கு3லகான்தலைன ரோதுரு
திலகிம்பக3 பூ4மிலோன தி3ரமுக3 ஸுமதீ ॥ 57 ॥

தானு பு4ஜிம்பனி யர்த2மு
மானவ பதி ஜேரு கொ3ன்த மறி பூ43தமௌ
கா3னல நீக3லு கூ3ர்சின
தேனிய யொரு ஜேருனட்லு திரமுக3 ஸுமதீ ॥ 58 ॥

3க்3கற3 கொண்டெ3மு ஸெப்பெடு3
ப்ரெக்333 பலுகுலகு ராஜு ப்ரியுடை3 மறி தா3
நெக்3கு3 ப்3ரஜ காசரிஞ்சுட
பொ3க்3கு3லகை கல்பதருவு பொ3டு3சுட ஸுமதீ ॥ 59 ॥

4னபதி ஸகு2டை3 யுண்டி3
நெனயங்கா3 ஶிவுடு3 பி4க்ஷமெத்தக3 வலஸென்,
3ன வாரி கென்த க3லிகி3
3ன பா4க்3யமெ தனகு கா3க தத்2யமு ஸுமதீ ॥ 6௦ ॥

தீ4ருலகு ஜேயு மேலதி3
ஸாரம்ப3கு3 நாரிகேல்த3 ஸலிலமு ப4ங்கி3ன்
கௌ3ரவமுனு மறி மீத3
பூ4ரி ஸுகா2வஹமு நகு3னு பு4விலோ ஸுமதீ ॥ 61 ॥

நடு3வகுமீ தெருவொக்கட,
கு3டு3வகுமீ ஶத்ரு நிண்ட கூ3ரிமி தோட3ன்,
முடு3வகுமீ பரத4னமுல,
நுடு3வகுமீ யொருல மனஸு நொவ்வக3 ஸுமதீ ॥ 62 ॥

நம்மகு ஸுங்கரி, ஜூத3ரி,
நம்மகு மொக3ஸால வானி, நடு வெலயாலின்,
நம்மகு மங்க3டி3 வானினி,
நம்மகு மீ வாம ஹஸ்து நவனினி ஸுமதீ ॥ 63 ॥

நயமுன பா3லும் த்3ராவரு,
4யமுனநு விஷம்முனைன ப4க்ஷின்துருகா3,
நயமென்த தோ3ஷகாரியொ,
4யமே ஜூபங்க3 வலயு பா3கு33 ஸுமதீ ॥ 64 ॥

நரபதுலு மேற த3ப்பின,
தி3ரமொப்பக3 வித4வ யிண்ட தீ3ர்பரி யைனந்,
3ரணமு வைதி3குடை3னநு,
மரணான்தக மௌனுகா3னி மானது3 ஸுமதீ ॥ 65 ॥

நவரஸ பா4வாலங்க்ருத
கவிதா கோ3ஷ்டியுனு, மது4ர கா3னம்பு3னு தா3
நவிவேகி கென்த ஜெப்பின
ஜெவிடிகி ஶங்கூ3தி3னட்லு ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 66 ॥

நவ்வகுமீ ஸப4 லோபல,
நவ்வகுமீ தல்லி, த3ண்ட்3ரி, நாது2ல தோட3ன்,
நவ்வகுமீ பரஸதிதோ,
நவ்வகுமீ விப்ரவருல நயமிதி3 ஸுமதீ ॥ 67 ॥

நீரே ப்ராணாதா4ரமு
நோரே ரஸப4ரிதமைன நுடு3வுல கெல்லன்
நாரியெ நருலகு ரத்னமு
சீரயெ ஶ்ருங்கா3ரமண்ட்3ரு ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 68 ॥

பக3வல தெ3வ்வரி தோட3னு,
வக3வங்கா3 வலது3 லேமி வச்சின பித3பன்,
தெ33 நாட3 வலது3 ஸப4லனு
மகு3வகு மனஸிய்ய வலது3 மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 69 ॥

பதிகட3கு, த3ன்னு கூ3ரின
ஸதிகட3குனு, வேல்பு கட3கு, ஸத்3கு3ரு கட3குன்,
ஸுதுகட3கு ரித்தசேதுல
மதிமன்துலு சனரு நீதி மார்க3மு ஸுமதீ ॥ 7௦ ॥

பனிசேயுனெட3ல தா3ஸியு,
நனுப4வமுன ரம்ப,4 மன்த்ரி யாலோசனலன்,
3னபு4க்தி யெட3ல த3ல்லியு,
நன் த3ன குலகான்த யுண்டு3 நகு3ரா ஸுமதீ ॥ 71 ॥

பரனாரீ ஸோத3ருடை3,
பரத4னமுல காஸபட3க, பருலகு ஹிதுடை3,
பருலு த3னு பொ333 நெக33க,
பரு லலிகி3ன நலுக3 நதடு3 பரமுடு3 ஸுமதீ ॥ 72 ॥

பரஸதி கூடமி கோ3ரகு,
பரத4னமுல காஸபட3கு, ப3ருனெஞ்சகுமீ,
ஸரிகா3னி கோ3ஷ்டி ஸேயகு,
ஸிரிசெடி3 சுட்டம்பு3 கட3கு ஜேரகு ஸுமதீ ॥ 73 ॥

பரஸதுல கோ3ஷ்டி2 நுண்டி3
புருஷுடு3 கா3ங்கே3யுடை3ன பு4வி நின்த3 படு3ன்,
3ரஸதி ஸுஶீலயைனநு
3ருஸங்க3தி நுன்ன நின்த3 பாலகு3 ஸுமதீ ॥ 74 ॥

பருலகு நிஷ்டமு ஸெப்பகு,
பொருகி3ண்ட்3லகு ப3னுலு லேக போவகு மெபுடு3ன்,
3ரு க3தி3ஸின ஸதி க3வயகு,
மெறிகி3யு பி3ருஸைன ஹயமு லெக்ககு ஸுமதீ ॥ 75 ॥

பர்வமுல ஸதுல க3வயகு,
முர்வீஶ்வரு கருண நம்மி யுப்33கு மதி3லோ,
3ர்விம்ப நாலி பெ3ம்பகு,
நிர்வஹணமு லேனி சோட நிலுவகு ஸுமதீ ॥ 76 ॥

பலு தோ3மி ஸேயு விடி3யமு,
தலக3டி3கி3ன நாடி நித்3ர, தருணுலயெட3லன்
பொ3ல யலுக நாடி கூடமி
வெல யின்தனி செப்பராது3 வினரா ஸுமதீ ॥ 77 ॥

பாடெறுக3னி பதி கொலுவுனு,
கூ3டம்பு3ன கெறுகபட3னி கோமலி ரதியுன்,
பே3டெத்த ஜேயு செலிமியு,
நேடிகி நெது3ரீதி3னட்டு லென்னக3 ஸுமதீ ॥ 78 ॥

பாலனு க3லஸின ஜலமுனு
பால வித4ம்பு3னநெ யுண்டு3 ப3ரிகிம்பங்கா3
பால சவி ஜெறசு கா3வுன
பாலஸுட3கு3 வானி பொன்து3 வலது3ர ஸுமதீ ॥ 79 ॥

பாலஸுனகைன யாபத3
ஜாலிம்ப3டி3 தீர்ப த33து3 ஸர்வஜ்ஞுனகுன்
தேலக்3னி ப333 ப3ட்டின
மேலெறுகு3னெ மீடு கா3க மேதி3னி ஸுமதீ ॥ 8௦ ॥

பிலுவனி பனுலகு போ3வுட,
3லயனி ஸதி க3தியு, ராஜு கா3னநி கொலுவும்,
பி3லுவனி பேரண்டம்பு3னு,
வலுவனி செலிமியுனு ஜேய வலது3ர ஸுமதீ ॥ 81 ॥

புத்ரோத்ஸாஹமு தண்ட்3ரிகி
புத்ருடு3 ஜன்மிஞ்சினபுடெ3 புட்டது3, ஜனுலா
புத்ருனி கனுகொ3னி பொ3333
புத்ரோத்ஸாஹம்பு3 நாடு3 பொன்து3ர ஸுமதீ ॥ 82 ॥

புரிகினி ப்ராணமு கோ3மடி,
வரிகினி ப்ராணம்பு3 நீரு வஸுமதி லோனந்,
3ரிகினி ப்ராணமு தொண்ட3மு,
ஸிரிகினி ப்ராணம்பு3 மகு3வ ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 83 ॥

புலி பாலு தெ3ச்சி யிச்சின,
நலவட3கா3 கு3ண்டெ3 கோ3ஸி யறசே நிடி3னந்,
3லபொடு3கு3 த4னமு போ3ஸின,
வெலயாலிகி கூ3ர்மி லேது3 வினரா ஸுமதீ ॥ 84 ॥

பெட்டின தி3னமுல லோபல
நட்டட3வுலனைன வச்சு நானார்த2முலுன்,
பெ3ட்டனி தி3னமுல க3னகபு
3ட்டெக்கின நேமி லேது3 க33ரா ஸுமதீ ॥ 85 ॥

பொருகு3ன ப33வாடு3ண்டி3ன,
நிரவொன்த3க வ்ராதகாடெ3 யேலிக யைனந்,
4ர கா3பு கொண்டெ3மாடி3ன,
3ரணாலகு ப்3ரது3கு லேது3 க33ரா ஸுமதீ ॥ 86 ॥

3ங்கா3ரு குது3வ பெ3ட்டகு,
ஸங்க3ரமுன பா3றிபோகு ஸரஸுட3வைதே,
நங்க3டி3 வெச்சமு வாட3கு,
வெங்க3லிதோ ஜெலிமி வலது3 வினரா ஸுமதீ ॥ 87 ॥

3லவன்துட3 நாகேமனி
பலுவுரதோ நிக்3ரஹிஞ்சி பலுகுட மேலா,
3லவன்த மைன ஸர்பமு
சலி சீமல சேத ஜிக்கி சாவதெ3 ஸுமதீ ॥ 88 ॥

மதி3னொகனி வலசி யுண்ட33
மதி3செடி3 யொக க்ரூர விடுடு3 மானக திருகு3ன்
3தி3 சிலுக பில்லி பட்டின
ஜது3வுனெ யாபஞ்ஜரமுன ஜக3தினி ஸுமதீ ॥ 89 ॥

மண்ட3ல பதி ஸமுக2ம்பு3
மெண்டை3ன ப்ரதா4னி லேக மெலகு3ட யெல்லன்
கொ3ண்ட3ன்த மத3பு டேனுகு3
தொண்ட3மு லேகுண்டி3னட்லு தோ3சுர ஸுமதீ ॥ 9௦ ॥

மன்த்ரிக3லவானி ராஜ்யமு
தன்த்ரமு ஸெட3குண்ட3 நிலுசு தற3சுக3 த4ரலோ
மன்த்ரி விஹீனுனி ராஜ்யமு
ஜன்த்ரபு கீ3லூடி3னட்லு ஜருக3து3 ஸுமதீ ॥ 91 ॥

மாடகு ப்3ராணமு ஸத்யமு,
கோடகு ப்3ராணம்பு3 ஸுப4ட கோடி, த4ரித்ரின்
போ3டிகி ப்3ராணமு மானமு,
சீடிகி ப்3ராணம்பு3 வ்ராலு ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 92 ॥

மானத4னு டா3த்மத்4ருதி செடி3
ஹீனுண்ட3கு3 வானி நாஶ்ரயிஞ்சுட யெல்லன்
மானெடு3 ஜலமுல லோபல
நேனுகு3 மெயி தா3சினட்டு லெறுகு3மு ஸுமதீ ॥ 93 ॥

மேலெஞ்சனி மாலின்யுனி,
மாலனு, மொக3ஸாலெவானி, மங்க3லி ஹிதுகா3
நேலின நரபதி ராஜ்யமு
நேல க3லஸி போவுகா3னி நெக33து3 ஸுமதீ ॥ 94 ॥

ராபொம்மனி பிலுவனி யா
பூ4பாலுனி கொ3ல்வ பு4க்தி முக்துலு க3லவே
தீ3பம்பு3 லேனி யிண்டனு
ஜேபுன கீல்த்3ல்தா3டி3னட்லு ஸித்34மு ஸுமதீ ॥ 95 ॥

ரூபிஞ்சி பலிகி பொ3ங்ககு,
ப்ராபகு3 சுட்டம்பு3 நெக்3கு3 பலுககு மதி3லோ,
கோ3பிஞ்சு ராஜு கொ3ல்வகு,
பாபபு தே3ஶம்பு3 ஸொறகு பதி3லமு ஸுமதீ ॥ 96 ॥

லாவிக3லவானி கண்டெனு
பா4விம்பக3 நீதிபருடு3 ப3லவன்துண்டௌ3
க்3ரானம்ப3ன்த கஜ3ம்பு3னு
மாவடிவாடெ3க்கினட்லு மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 97 ॥

வறதை3ன சேனு து3ன்னகு,
கறவைனநு ப3ன்து4ஜனுல கட3 கேக3குமீ,
பருலகு மர்மமு செப்பகு,
பிரிகிகி த3ல்த3வாயி தனமு பெட்டகு ஸுமதீ ॥ 98 ॥

வரிபண்ட லேனி யூருனு,
தொ3ர யுண்ட3னி யூரு, தோடு3 தொ3ரகனி தெருவுன்,
4ரனு பதி லேனி க்3ருஹமுனு
நரயங்கா3 ருத்3ரபூ4மி யனத3கு3 ஸுமதீ ॥ 99 ॥

வினத3கு3 நெவ்வரு ஜெப்பின
வினினந்தனெ வேக3 பட3க விவரிம்ப த3கு3ன்
கனி கல்ல நிஜமு தெ3லிஸின
மனுஜுடெ3 போ நீதி பருடு3 மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 1௦௦ ॥

வீடெ3மு ஸேயனி நோருனு,
ஜேடெ3ல யத4ராம்ருதம்பு3 ஸேயனி நோருன்,
பாட3ங்க3ரானி நோருனு
பூ3டி33 கிரவைன பாடு3 பொ3ன்த3ர ஸுமதீ ॥ 1௦1 ॥

வெலயாலி வலன கூ3ரிமி
3லக3து3, மறி க3லிகெ3னேனி கட3தேறது3கா3,
3லுவுரு நட3செடு3 தெருவுன
மொலவது3 புவு, மொலிசெனேனி பொத3லது3 ஸுமதீ ॥ 1௦2 ॥

வெலயாலு சேயு பா3ஸலு,
வெலயக3 மொக3ஸால பொ3ன்து3 வெலமல செலிமின்,
3லலோன க3ன்ன கலிமியு
விலஸிதமுக3 நம்மராது3 வினரா ஸுமதீ ॥ 1௦3 ॥

வேஸரபு ஜாதி கா3னீ,
வீஸமு தா3 ஜேயனட்டி வீரிடி3 கா3னீ,
தா3ஸி கொடு3கைன கா3னீ,
காஸுலு க3ல வாடெ3 ராஜு க33ரா ஸுமதீ ॥ 1௦4 ॥

ஶுப4முல பொன்த3னி சது3வுனு,
நபி4னயமுக3 ராக3ரஸமு நன்த3னி பாடல்,
கு34 கு34லு லேனி கூடமி,
ஸப4 மெச்சனி மாடலெல்ல ஜப்பன ஸுமதீ ॥ 1௦5 ॥

ஸரஸமு விரஸமு கொறகே,
பரிபூர்ண ஸுக2ம்பு3 லதி4க பா34ல கொறகே,
பெருகு3ட விருகு3ட கொறகே,
4ர தக்3கு3ட ஹெச்சு கொறகெ தத்2யமு ஸுமதீ ॥ 1௦6 ॥

ஸிரி தா வச்சின வச்சுனு
ஸலலிதமுக3 நாரிகேல்த3 ஸலிலமு ப4ங்கி3ன்,
ஸிரி தா போ3யின போ3வுனு
கரி ம்ரிங்கி3ன வெலக3 பண்டு3 கரணினி ஸுமதீ ॥ 1௦7 ॥

ஸ்த்ரீல யெட3 வாது3லாட3கு,
பா3லுரதோ ஜெலிமிசேஸி பா4ஷிம்பகுமீ,
மேலைன கு3ணமு விடு3வகு,
மேலின பதி நின்த3 ஸேய கென்னடு3 ஸுமதீ ॥ 1௦8 ॥

********

Leave a Comment