[തൈത്തിരീയ ഉപനിഷദ് – ശീക്ഷാവല്ലീ] ᐈ Taittiriya Upanishad Shikshavalli In Malayalam Pdf

Taittiriya Upanishad- Shikshavalli Lyrics In Malayalam

ഹരിഃ ഓമ് ॥ ശം നോ॑ മി॒ത്രശ്ശം വരു॑ണഃ । ശം നോ॑ ഭവത്വര്യ॒മാ । ശം ന॒ ഇംദ്രോ॒ ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ । ശം നോ॒ വിഷ്ണു॑-രുരുക്ര॒മഃ । നമോ॒ ബ്രഹ്മ॑ണേ । നമ॑സ്തേ വായോ । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മാ॑സി । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മ॑ വദിഷ്യാമി । ഋ॒തം വ॑ദിഷ്യാമി । സ॒ത്യം വ॑ദിഷ്യാമി। തന്മാമ॑വതു । തദ്വ॒ത്താര॑മവതു । അവ॑തു॒ മാമ് । അവ॑തു വ॒ക്താരമ്᳚ । ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥1॥

ഓം ശീക്ഷാം വ്യാ᳚ഖ്യാസ്യാ॒മഃ । വര്ണ॒-സ്സ്വരഃ । മാത്രാ॒ ബലമ് । സാമ॑ സംതാ॒നഃ । ഇത്യുക്ത-ശ്ശീ᳚ക്ഷാധ്യാ॒യഃ ॥2॥

സ॒ഹ നൌ॒ യശഃ । സ॒ഹ നൌ ബ്ര॑ഹ്മവ॒ര്ചസമ് । അഥാതസ്സഗ്മ്ഹിതായാ ഉപനിഷദം വ്യാ᳚ഖാസ്യാ॒മഃ । പംചസ്വധിക॑രണേ॒ഷു । അധിലോകമധിജ്യൌതിഷ-മധിവിദ്യ-മധിപ്രജ॑-മധ്യാ॒ത്മമ് । താ മഹാസഗ്മ്ഹിതാ ഇ॑ത്യാച॒ക്ഷതേ । അഥാ॑ധിലോ॒കമ് । പൃഥിവീ പൂ᳚ര്വരൂ॒പമ് । ദ്യൌരുത്ത॑രരൂ॒പമ് । ആകാ॑ശ-സ്സം॒ധിഃ ॥3॥ വായുഃ॑-സ്സംധാ॒നമ് । ഇത്യ॑ധിലോ॒കമ് । അഥാ॑ധിജ്യൌ॒തിഷമ് । അഗ്നിഃ പൂ᳚ര്വരൂ॒പമ് । ആദിത്യ ഉത്ത॑രരൂ॒പമ് । ആ॑പസ്സം॒ധിഃ । വൈദ്യുത॑സ്സംധാ॒നമ് । ഇത്യ॑ധിജ്യൌ॒തിഷമ് । അഥാ॑ധിവി॒ദ്യമ് । ആചാര്യഃ പൂ᳚ര്വരൂ॒പമ് ॥4। അംതേവാസ്യുത്ത॑രരൂ॒പമ് । വി॑ദ്യാ സം॒ധിഃ । പ്രവചനഗ്മ്॑ സംധാ॒നമ് । ഇത്യ॑ധിവി॒ദ്യമ് ॥ അഥാധി॒പ്രജമ് । മാതാ പൂ᳚ര്വരൂ॒പമ് । പിതോത്ത॑രരൂ॒പമ് । പ്ര॑ജാ സം॒ധിഃ । പ്രജനനഗ്മ്॑ സംധാ॒നമ് । ഇത്യധി॒പ്രജമ് ॥5॥ അഥാധ്യാ॒ത്മമ് । അധരാ ഹനുഃ പൂ᳚ര്വരൂ॒പമ് । ഉത്തരാ ഹനുരുത്ത॑രരൂ॒പമ് । വാക്സം॒ധിഃ । ജിഹ്വാ॑ സംധാ॒നമ് । ഇത്യധ്യാ॒ത്മമ് । ഇതീമാ മ॑ഹാസ॒ഗ്മ്॒ഹി॑താഃ ॥ യ ഏവമേതാ മഹാസഗ്മ്ഹിതാ വ്യാഖ്യാ॑താ വേ॒ദ । സംധീയതേ പ്രജ॑യാ പ॒ശുഭിഃ । ബ്രഹ്മവര്ചസേനാന്നാദ്യേന സുവര്ഗ്യേണ॑ ലോകേ॒ന ॥6॥

യശ്ഛംദ॑സാമൃഷ॒ഭോ വി॒ശ്വരൂ॑പഃ । ഛംദോ॒ഭ്യോഽധ്യ॒മൃതാ᳚ഥ്സം ബ॒ഭൂവ॑ । സ മേംദ്രോ॑ മേ॒ധയാ᳚ സ്പൃണോതു । അ॒മൃത॑സ്യ ദേവ॒ധാര॑ണോ ഭൂയാസമ് । ശരീ॑രം മേ॒ വിച॑ര്-ഷണമ് । ജി॒ഹ്വാ മേ॒ മധു॑മത്തമാ । കര്ണാ᳚ഭ്യം॒ ഭൂരി॒വിശ്രു॑വമ് । ബ്രഹ്മ॑ണഃ കോ॒ശോ॑ഽസി മേ॒ധയാഽപി॑ഹിതഃ । ശ്രു॒തം മേ॑ ഗോപായ । ആ॒വഹം॑തീ വിതന്വാ॒നാ ॥7॥ കു॒ര്വാ॒ണാ ചീര॑മാ॒ത്മനഃ॑ । വാസാഗ്മ്॑സി॒ മമ॒ ഗാവ॑ശ്ച । അ॒ന്ന॒പാ॒നേ ച॑ സര്വ॒ദാ । തതോ॑ മേ॒ ശ്രിയ॒മാവ॑ഹ । ലോ॒മ॒ശാം പ॒ശുഭി॑സ്സ॒ഹ സ്വാഹാ᳚ । ആമാ॑യംതു ബ്രഹ്മചാ॒രിണ॒സ്സ്വാഹാ᳚ । വിമാ॑ഽഽയംതു ബ്രഹ്മചാ॒രിണ॒സ്സ്വാഹാ᳚ । പ്രമാ॑ഽഽയംതു ബ്രഹ്മചാ॒രിണ॒സ്സ്വാഹാ᳚ । ദമാ॑യംതു ബ്രഹ്മചാ॒രിണ॒സ്സ്വാഹാ᳚ । ശമാ॑യംതു ബ്രഹ്മചാ॒രിണ॒സ്സ്വാഹാ᳚ ॥8॥ യശോ॒ ജനേ॑ഽസാനി॒ സ്വാഹാ᳚ । ശ്രേയാ॒ന്॒ വസ്യ॑സോഽസാനി॒ സ്വാഹാ᳚ । തം ത്വാ॑ ഭഗ॒ പ്രവി॑ശാനി॒ സ്വാഹാ᳚ । സ മാ॑ ഭഗ॒ പ്രവി॑ശ॒ സ്വാഹാ᳚ । തസ്മിം᳚ഥ്സ॒ഹസ്ര॑ശാഖേ । ശ്രേയാ॒ന്॒ വസ്യ॑സോഽസാനി॒ സ്വാഹാ᳚ । തം ത്വാ॑ ഭഗ॒ പ്രവി॑ശാനി॒ സ്വാഹാ᳚ । സ മാ॑ ഭഗ॒ പ്രവി॑ശ॒ സ്വാഹാ᳚ । തസ്മിം᳚ഥ്സ॒ഹസ്ര॑ശാഖേ । നി ഭ॑ഗാ॒ഽഹം ത്വയി॑ മൃജേ॒ സ്വാഹാ᳚ । യഥാഽഽപഃ॒ പ്രവ॑താ॒ഽഽയംതി॑ । യഥാ॒ മാസാ॑ അഹര്ജ॒രമ് । ഏവം॒ മാം ബ്ര॑ഹ്മചാ॒രിണഃ॑ । ധാത॒രായം॑തു സ॒ര്വത॒സ്സ്വാഹാ᳚ । പ്ര॒തി॒വേ॒ശോ॑ഽസി॒ പ്ര മാ॑ ഭാഹി॒ പ്ര മാ॑ പദ്യസ്വ ॥9॥

ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവ॒രിതി॒ വാ ഏ॒താസ്തി॒സ്രോ വ്യാഹൃ॑തയഃ । താസാ॑മു ഹ സ്മൈ॒ താം ച॑തു॒ര്ഥീമ് । മാഹാ॑ചമസ്യഃ॒ പ്രവേ॑ദയതേ । മഹ॒ ഇതി॑ । തദ്ബ്രഹ്മ॑ । സ ആ॒ത്മാ । അംഗാ᳚ന്യ॒ന്യാ ദേ॒വതാഃ᳚ । ഭൂരിതി॒ വാ അ॒യം ലോ॒കഃ । ഭുവ॒ ഇത്യം॒തരി॑ക്ഷമ് । സുവ॒രിത്യ॒സൌ ലോ॒കഃ ॥10॥ മഹ॒ ഇത്യാ॑ദി॒ത്യഃ । ആ॒ദി॒ത്യേന॒ വാവ സര്വേ॑ ലോ॒കാ മഹീ॑യംതേ । ഭൂരിതി॒ വാ അ॒ഗ്നിഃ । ഭുവ॒ ഇതി॑ വാ॒യുഃ । സുവ॒രിത്യാ॑ദി॒ത്യഃ । മഹ॒ ഇതി॑ ചം॒ദ്രമാഃ᳚ । ചം॒ദ്രമ॑സാ॒ വാവ സര്വാ॑ണി॒ ജ്യോതീഗ്മ്॑ഷി॒ മഹീ॑യംതേ । ഭൂരിതി॒ വാ ഋചഃ॑ । ഭുവ॒ ഇതി॒ സാമാ॑നി । സുവ॒രിതി॒ യജൂഗ്മ്॑ഷി ॥11॥ മഹ॒ ഇതി॒ ബ്രഹ്മ॑ । ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ വാവ സര്വേ॑ വേ॒ദാ മഹീ॑യംതേ । ഭൂരിതി॒ വൈ പ്രാണഃ । ഭുവ॒ ഇത്യ॑പാ॒നഃ । സുവ॒രിതി॑ വ്യാ॒നഃ । മഹ॒ ഇത്യന്നമ്᳚ । അന്നേ॑ന॒ വാവ സര്വേ᳚ പ്രാ॒ണാ മഹീ॑യംതേ । താ വാ ഏ॒താശ്ചത॑സ്രശ്ചതു॒ര്ധാ । ചത॑സ്രശ്ചതസ്രോ॒ വ്യാഹൃ॑തയഃ । താ യോ വേദ॑ । സ വേ॑ദ॒ ബ്രഹ്മ॑ । സര്വേ᳚ഽസ്മൈ ദേ॒വാ ബ॒ലിമാവ॑ഹംതി ॥12॥

സ യ ഏ॒ഷോ᳚ഽംതര്-ഹൃ॑ദയ ആകാ॒ശഃ । തസ്മി॑ന്ന॒യം പുരു॑ഷോ മനോ॒മയഃ॑ । അമൃ॑തോ ഹിര॒ണ്മയഃ॑ । അംത॑രേണ॒ താലു॑കേ । യ ഏ॒ഷ സ്തന॑ ഇവാവ॒ലംബ॑തേ । സേം᳚ദ്രയോ॒നിഃ । യത്രാ॒സൌ കേ॑ശാം॒തോ വിവര്ത॑തേ । വ്യ॒പോഹ്യ॑ ശീര്-ഷകപാ॒ലേ । ഭൂരിത്യ॒ഗ്നൌ പ്രതി॑തിഷ്ഠതി । ഭുവ॒ ഇതി॑ വാ॒യൌ ॥13॥ സുവ॒രിത്യാ॑ദി॒ത്യേ । മഹ॒ ഇതി॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ആ॒പ്നോതി॒ സ്വാരാ᳚ജ്യമ് । ആ॒പ്നോതി॒ മന॑സ॒സ്പതിമ്᳚ । വാക്പ॑തി॒ശ്ചക്ഷു॑ശ്പതിഃ । ശ്രോത്ര॑പതിര്വി॒ജ്ഞാന॑പതിഃ । ഏ॒തത്തതോ॑ ഭവതി । ആ॒കാ॒ശശ॑രീരം॒ ബ്രഹ്മ॑ । സ॒ത്യാത്മ॑ പ്രാ॒ണാരാ॑മം॒ മന॑ ആനംദമ് । ശാംതി॑സമൃദ്ധ-മ॒മൃതമ്᳚ । ഇതി॑ പ്രാചീന യോ॒ഗ്യോപാ᳚സ്സ്വ ॥14॥

പൃ॒ഥി॒വ്യം॑തരി॑ക്ഷം॒ ദ്യൌര്ദിശോ॑ഽവാംതരദി॒ശാഃ । അ॒ഗ്നിര്വാ॒യുരാ॑ദി॒ത്യശ്ചം॒ദ്രമാ॒ നക്ഷ॑ത്രാണി । ആപ॒ ഓഷ॑ധയോ॒ വന॒സ്പത॑യ ആകാ॒ശ ആ॒ത്മാ । ഇത്യ॑ധിഭൂ॒തമ് । അഥാധ്യാ॒ത്മമ് । പ്രാ॒ണോ വ്യാ॒നോ॑ഽപാ॒ന ഉ॑ദാ॒നസ്സ॑മാ॒നഃ । ചക്ഷു॒ശ്രോത്രം॒ മനോ॒ വാക്-ത്വക് । ചര്മ॑ മാ॒ഗ്മ്॒സഗ്ഗ് സ്നാവാഽസ്ഥി॑ മ॒ജ്ജാ । ഏ॒തദ॑ധിവി॒ധായ॒ ഋഷി॒രവോ॑ചത് । പാംക്തം॒ വാ ഇ॒ദഗ്മ് സര്വമ്᳚ । പാംക്തേ॑നൈ॒വ പാംക്തഗ്ഗ്॑ സ്പൃണോ॒തീതി॑ ॥15॥

ഓമിതി॒ ബ്രഹ്മ॑ । ഓമിതീ॒ദഗ്മ് സര്വമ്᳚ । ഓമിത്യേ॒തദ॑നുകൃതി ഹസ്മ॒ വാ അ॒പ്യോ ശ്രാ॑വ॒യേത്യാശ്രാ॑വയംതി । ഓമിതി॒ സാമാ॑നി ഗായംതി । ഓഗ്മ് ശോമിതി॑ ശ॒സ്ത്രാണി॑ ശഗ്മ്സംതി । ഓമിത്യ॑ധ്വ॒ര്യുഃ പ്ര॑തിഗ॒രം പ്രതി॑ഗൃണാതി । ഓമിതി॒ ബ്രഹ്മാ॒ പ്രസൌ॑തി । ഓമിത്യ॑ഗ്നിഹോ॒ത്രമനു॑ജാനാതി । ഓമിതി॑ ബ്രാഹ്മ॒ണഃ പ്ര॑വ॒ക്ഷ്യന്നാ॑ഹ॒ ബ്രഹ്മോപാ᳚പ്നവാ॒നീതി॑ । ബ്രഹ്മൈ॒വോപാ᳚പ്നോതി ॥16॥

ഋതം ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । സത്യം ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । തപശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । ദമശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । ശമശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । അഗ്നയശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । അഗ്നിഹോത്രം ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । അതിഥയശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । മാനുഷം ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । പ്രജാ ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । പ്രജനശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । പ്രജാതിശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവ॑ചനേ॒ ച । സത്യമിതി സത്യവചാ॑ രാഥീ॒തരഃ । തപ ഇതി തപോനിത്യഃ പൌ॑രുശി॒ഷ്ടിഃ । സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ഏവേതി നാകോ॑ മൌദ്ഗ॒ല്യഃ । തദ്ധി തപ॑-സ്തദ്ധി॒ തപഃ ॥17॥

അ॒ഹം വൃ॒ക്ഷസ്യ॒ രേരി॑വാ । കീ॒ര്തിഃ പൃ॒ഷ്ഠം ഗി॒രേരി॑വ । ഊ॒ര്ധ്വപ॑വിത്രോ വാ॒ജിനീ॑വ സ്വ॒മൃത॑മസ്മി । ദ്രവി॑ണ॒ഗ്മ്॒ സവ॑ര്ചസമ് । സുമേധാ അ॑മൃതോ॒ക്ഷിതഃ । ഇതി ത്രിശംകോര്വേദാ॑നുവ॒ചനമ് ॥18॥

വേദമനൂച്യാചാര്യോഽംതേവാസിന-മ॑നുശാ॒സ്തി । സത്യം॒ വദ । ധര്മം॒ ചര । സ്വാധ്യായാ᳚ന്മാ പ്ര॒മദഃ । ആചാര്യായ പ്രിയം ധനമാഹൃത്യ പ്രജാതംതും മാ വ്യ॑വച്ഛേ॒ഥ്സീഃ । സത്യാന്ന പ്രമ॑ദിത॒വ്യമ് । ധര്മാന്ന പ്രമ॑ദിത॒വ്യമ് । കുശലാന്ന പ്രമ॑ദിത॒വ്യമ് । ഭൂത്യൈ ന പ്രമ॑ദിത॒വ്യമ് । സ്വാധ്യായപ്രവചനാഭ്യാം ന പ്രമ॑ദിത॒വ്യമ് ॥19॥ ദേവപിതൃകാര്യാഭ്യാം ന പ്രമ॑ദിത॒വ്യമ് । മാതൃ॑ദേവോ॒ ഭവ । പിതൃ॑ദേവോ॒ ഭവ । ആചാര്യ॑ദേവോ॒ ഭവ । അതിഥി॑ദേവോ॒ ഭവ । യാന്യനവദ്യാനി॑ കര്മാ॒ണി । താനി സേവി॑തവ്യാ॒നി । നോ ഇ॑തരാ॒ണി । യാന്യസ്മാകഗ്മ് സുച॑രിതാ॒നി । താനി ത്വയോ॑പാസ്യാ॒നി ॥20॥ നോ ഇ॑തരാ॒ണി । യേ കേ ചാസ്മച്ഛ്രേയാഗ്മ്॑സോ ബ്രാ॒ഹ്മണാഃ । തേഷാം ത്വയാഽഽസനേ ന പ്രശ്വ॑സിത॒വ്യമ് । ശ്രദ്ധ॑യാ ദേ॒യമ് । അശ്രദ്ധ॑യാഽദേ॒യമ് । ശ്രി॑യാ ദേ॒യമ് । ഹ്രി॑യാ ദേ॒യമ് । ഭി॑യാ ദേ॒യമ് । സംവി॑ദാ ദേ॒യമ് । അഥ യദി തേ കര്മവിചികിഥ്സാ വാ വൃത്തവിചികി॑ഥ്സാ വാ॒ സ്യാത് ॥21॥ യേ തത്ര ബ്രാഹ്മണാ᳚സ്സംമ॒ര്-ശിനഃ । യുക്താ॑ ആയു॒ക്താഃ । അലൂക്ഷാ॑ ധര്മ॑കാമാ॒സ്സ്യുഃ । യഥാ തേ॑ തത്ര॑ വര്തേ॒രന്ന് । തഥാ തത്ര॑ വര്തേ॒ഥാഃ । അഥാഭ്യാ᳚ഖ്യാതേ॒ഷു । യേ തത്ര ബ്രാഹ്മണാ᳚സ്സംമ॒ര്-ശിനഃ । യുക്താ॑ ആയു॒ക്താഃ । അലൂക്ഷാ॑ ധര്മ॑കാമാ॒സ്സ്യുഃ । യഥാ തേ॑ തേഷു॑ വര്തേ॒രന് । തഥാ തേഷു॑ വര്തേ॒ഥാഃ । ഏഷ॑ ആദേ॒ശഃ । ഏഷ ഉ॑പദേ॒ശഃ । ഏഷാ വേ॑ദോപ॒നിഷത് । ഏതദ॑നുശാ॒സനമ് । ഏവമുപാ॑സിത॒വ്യമ് । ഏവമുചൈത॑ദുപാ॒സ്യമ് ॥22॥

ശം നോ॑ മി॒ത്രശ്ശം വരു॑ണഃ । ശം നോ॑ ഭവത്വര്യ॒മാ । ശം ന॒ ഇംദ്രോ॒ ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ । ശം നോ॒ വിഷ്ണു॑രുരുക്ര॒മഃ । നമോ॒ ബ്രഹ്മ॑ണേ । നമ॑സ്തേ വായോ । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മാ॑സി । ത്വാമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മാവാ॑ദിഷമ് । ഋ॒തമ॑വാദിഷമ് । സ॒ത്യമ॑വാദിഷമ് । തന്മാമാ॑വീത് । തദ്വ॒ക്താര॑മാവീത് । ആവീ॒ന്മാമ് । ആവീ᳚ദ്വ॒ക്താരമ്᳚ । ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

॥ ഹരിഃ॑ ഓമ് ॥
॥ ശ്രീ കൃഷ്ണാര്പണമസ്തു ॥

********

Leave a Comment