[വേമന ശതകമ്] ᐈ Vemana Satakam Lyrics In Malayalam Pdf

Vemana Satakam Lyrics In Malayalam

തലപുലോന ഗലുഗു ദാ ദൈവമേ പ്രൊദ്ദു
തലചി ചൂഡനതകു തത്വമഗുനു
വൂറകുംഡ നേര്വുനുത്തമ യോഗിരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 1 ॥

തന വിരക്തി യനെഡി ദാസി ചേതനു ജിക്കി
മിഗിലി വെഡലവേക മിണുകുചുന്ന
നരുഡി കേഡമുക്തി വരലെഡി ചെപ്പഡീ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 2 ॥

തനദു മനസുചേത ദര്കിംചി ജ്യോതിഷ
മെംത ചേസേ നനുചു നെംചി ചൂചു,
തന യദൃഷ്ടമംത ദൈവ മെറുംഗഡാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 3 ॥

ടീക വ്രാസിനട്ലേനേകുലു പെദ്ദലു
ലോകമംദു ജെപ്പി മംചു
കാകുലട്ടി ജനുല കാനരീ മര്മമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 4 ॥

ജ്ഞാനമെന്ന ഗുരുവു ജ്ഞാനഹൈന്യമു ബുദ്ധി
രെംടിനംദു രിമ്മരേചുനപുഡു
രിമ്മ തെലിപെനേനി രെംഡൊക രൂപുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 5 ॥

ജാണലമനി യംദ്രു ചപലാത്മുലഗുവാരു
തെലിവിലേക തമ്മുതെലിയലേരു
കഷ്ടമൈന യഡവി ഗാസീലുചുന്നാരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 6 ॥

ജനന മരണമുലന സ്വപ്ന സുഷുപ്തുലു
ജഗമുലംദു നെംഡ ജഗമുലുംഡു
നരുഡു ജഗമുനംട നഡുബാടു കാദൊകോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 7 ॥

ഛായനനൊസഗുചെട്ലു സാധുവു ബോധട്ടു
ലഡഗി ദരിനിജേരി പഡയവച്ചു
നട്ടുനിട്ടു ദാടനദി പോവുനിദി രാമ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 8 ॥

നരുഡെയൈന ലേക നാരായണുംഡൈന
തത്ത്വബദ്ധുഡൈന ദരണി നരയ
മരണമുന്നദനുചു മദിനി നമ്മഗവലെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 9 ॥

ദ്വാരംബംധമുനകു ദലുപുലു ഗഡിയലു
വലെനെ നോടികൊപ്പുഗല നിയതുലു
ധര്മമെരിഗി പലുക ധന്യുംഡൌ ഭുവിലോന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 10 ॥

ബ്രഹ്മഘടമു മേനു പ്രാണംബു തഗഗാലി
മിത്രചംദ്ര ശിഖുലു നേത്രചയമു
മറിയു ബ്രഹ്മമനഗ മഹിമീദ ലേദയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 11 ॥

യോഗിനനുചു ഗൊംത യോഗമുഗൂര്ചക
ജഗമുനെല്ലബട്ട ചംപി തിനുചു
ധനമു കൊറകു വാഡു തഗവാഡുചുംഡിന
യോഗികാഡു വാഡെ യോഗു വേമ! ॥ 12 ॥

അര്ധ യംകണമുന കാധാരമൈനട്ടി
യൊംടിമേഡ ഗുംജു നൊനരനില്പെ
നിംടികൊക മഗംഡെ യില്ലാംഡ്രുനേദ്ഗുരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 13 ॥

അന്നദാനമുനകു നധിക സംപദഗല്ഗി
യമരലോക പൂജ്യുഡഗുനു മീറു
അന്നമഗുനു ബ്രഹ്മമദി കനലേരയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 14 ॥

ബൊംദി യെവരി സൊമ്മു പോഷിംപബലുമാരു
പ്രാണ മെവരി സൊമ്മു ഭക്തിസേയ,
ധനമദെവരിസൊമ്മു ധര്മമെ തന സൊമ്മു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 15 ॥

പംഡുവലന ബുട്ടെ ബരഗ പ്രപംചമു
പംഡുവലന ബുട്ടെ പരമു നിഹമു
പംഡു മേലെറിംഗെ ബ്രഹ്ലാദുഡിലലോന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 16 ॥

തപമുവേല? യരയ ധാത്രിജനുലകെല്ല
നൊനര ശിവുനി ജൂഡ നുപമ ഗലദു
മനസു ചദരനീക മഹിലോന ജൂഡരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 17 ॥

തനഗുണമു തനകു നുംഡഗ
നെനയംഗാ നോരുനി ഗുണമു നെംചുനു മദിലോ
ദന ഗുണമു തെലിയ കന്യുനി
ബനിഗൊനി ദൂഷിംചുവാഡു വ്യര്ഥുഡു വേമ! ॥ 18 ॥

ജാലിനൊംദരാദു ജവദാടി കനരാദു
അദി മൂലമൈന ആത്മമറുഗു
പോരിചേരി പൊംദി പൂര്ണമു നംദുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 19 ॥

ജാതി, മതമു വിഡിചി ചനി യോഗികാമേലു
ജാതിതോ നെയുന്ന നീതിവലദെ
മതമുബട്ടി ജാതി മാനകുംട കൊറംത
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 20 ॥

നീവനിനനു നേനനിനനു
ഭാവമ്മുന നെറുകയൊക്ക പദ്ധതിയഗുനാ
ഭാവംബു ദെലിസി മദിനി
ര്ഭാവമുഗാ നിന്നു ഗനുട പരമഗു വേമ! ॥ 21 ॥

നീല്ല മുനുഗുനേല? നിധുല മെട്ടഗനേല
മൊനസി വേല്പുലകുനു മ്രൊക്കനേല
കപട കല്മഷമുലു കഡുപുലോ നുംഡഗാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 22 ॥

പംച മുഖമുലംദു ബംചാക്ഷരി ജനിംചെ
പംച വര്ണമുലനു പ്രബലെ ജഗമു
പംചമുഖുനി മീരു പ്രസ്തുതി ചേയുംഡീ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 23 ॥

നേയി വെന്ന കാചി നീഡനേ യുംചിന
ബേരി ഗട്ടിപഡുനു പെരുഗുരീതി
പോരിപോരി മദിനി പോനീക പട്ടുമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 24 ॥

മംടികുംഡവംടി മായ ശരീരംബു
ചച്ചുനെന്നഡൈന, ചാവദാത്മ
ഘടമുലെന്നിയൈന ഗഗനമൊക്കടേഗദാ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 25 ॥

മംട ലോഹമംദു മ്രാകുല ശിലലംദു
പടമുലംദു ഗോഡപ്രതിമലംദു
തന്നുദെലിയു കൊറകുദഗുലദാ പരമാത്മ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 26 ॥

നിമിഷമൈനനു മദി നില്ചി നിര്മലമുഗ
ലിംഗ ജീവാവേശുലനു ഗാംചി ഭംഗപഡക
പൂജ മദിയംദു ജേരുട പൂര്ണപദവി
പരമു ഗോരിന നിദിചേയ ബാഗു വേമ! ॥ 27 ॥

ധൂമാദുല നാവൃതമൈ
വ്യോമംബുനകെഗനി കലിയു നുപമുലു തനലോ
ശ്രീമിംചു ശിവുനി ജേരുനു
ഗാമാദുല ഗലിയഡതഡു ഘനമുഗ വേമ! ॥ 28 ॥

പഗലുഡുഗ നാസലുഡുഗുനു
വഗപുഡുഗം ഗോര്കെലുഡുഗു വഡി ജന്മംബുല്
തഗുലുഡുഗു ഭോഗമുഡിഗിന
ത്രിഗുണംബുനു നഡുഗ മുക്തി തെരുവഗു വേമ! ॥ 29 ॥

പാല നീടി കലത പരമഹംസ മെറുഗുനു
നീരു പാലു നെട്ലു നേര്ചുനെമലി
ലജ്ഞുഡൈന ഹീനുഡല ശിവു നെറുഗുനാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 30 ॥

പുട്ടു പുട്ടലേദേ പുഡമിനി ജനുലെല്ല
പുട്ടി ഗിട്ടലേദെ പൂര്വുലെവരു
പുട്ടി ഗിട്ടുടെല്ല വട്ടി ഭ്രാംതുലു സുമീ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 31 ॥

പരുല വിത്തമംദു ഭ്രാംതി വാസിനയട്ടി
പുരുഷുഡവനിലോന പുണ്യമൂര്തി
പരുല വിത്തമരയ പാപസംചിതമഗു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 32 ॥

പരധനംബുലകുനു പ്രാണമുലിച്ചുനു
സത്യമംതലേക ജാരഡഗുനു
ദ്വിജുലമംചു നിംത്രുതേജമിംചുകലേദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 33 ॥

നോരു പലകവച്ചു നുഡി വ്രായഗരാദു
വ്രാതകന്ന സാക്ഷി വലവദന്ന
പരഗലേനി വ്രാത ഭംഗ പാടുംദെച്ചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 34 ॥

നിജമാകല്ല രെംഡു നീലകംഠുഡെറുംഗു
നിജമുലാഡകുന്ന നീതിദപ്പു
നിജമുലാഡുനപുഡു നീ രൂപമനവച്ചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 35 ॥

ദശഗലാരിനെല്ല ദമ ബംധുവു ലടംഡ്രു
ദശയലേമി നെംത്രു തക്കുവഗനു
ദശയന ഗമ ധന ദശമൊക്കടേ ദശ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 36 ॥

താമസിംചി ചേയദഗ ദെട്ടി കാര്യംബു
വേഗിരിംപ നദിയു വിഷമഗുനു
പച്ചികായദെച്ചി പഡവേയ ഫലമൌനേ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 37 ॥

തല്ലിബിഡ്ഡലകുനു തഗവു പുട്ടിംചെഡി
ധനമു സുഖമു ഗൂര്ചുനനി ഗഡിംത്രു
കാനി യെല്ലയെഡല ഘന ദുഃഖന്^ദമദി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 38 ॥

തല്ലിദംഡ്രുലെന്നദഗു തൊലി ഗുരുവുലു
പാര്വതീഭവു ലിലബരമഗുരുലു
കൂലിവാംഡ്ര ജഗതി ഗുരുലന ദ്രോഹമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 39 ॥

താമസിംചി ചേയദഗ ദെട്ടി കാര്യംബു
വേഗിരിംപ നദിയു വിഷമഗുനു
പച്ചികായദെച്ചി പഡവേയ ഫലമൌനേ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 40 ॥

പുട്ടു പുട്ടലേദേ പുഡമിനി ജനുലെല്ല
പുട്ടി ഗിട്ടലേദെ പൂര്വുലെവരു
പുട്ടി ഗിട്ടുടെല്ല വട്ടി ഭ്രാംതുലു സുമീ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 41 ॥

പെട്ടിപോയലേനി വട്ടി ദേബെലു ഭൂമി
ബുട്ടിരേമി വാരു ഗിട്ടരേമി
പുട്ടലോനി ചെദലു പുട്ടദാ ഗിട്ടദാ!
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 42 ॥

ലോകമംദുബുട്ടി ലോകമംദെ പെരിഗി
ലോക വിഭവമോര്വലേക ജനുഡു
ലോകമംദു ജനികി ലോബഡി ചെഡിപോവുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 43 ॥

മദി ഗലിഗിന പൂജ മദനാരി മെച്ചുനു
മനസു നില്സിനംത മഹിതുഡഗുനു
മനസുലേനി പൂജ മട്ടി സമാനമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 44 ॥

താമുനു ജനുലേമനു കൊന
ബൂനുദുരോ ദാനി സരസി പൊംദിന ജഡനീ,
രാനി പധംബുന നഡിചിന
ദാനനെ ധര്മാത്മുഡംഡ്രു തന്നിട വേമ! ॥ 45 ॥

മദമു വലന ഗലുഗു മാടലു മറിപല്കി
മ്രുച്ചു സദ്ദുലനൊഗി മോസപുച്ചി
കാസുരാബെനഗെഡു കഷ്ഠുംഡു ഗുരുഡൌനേ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 46 ॥

മനസേ മായാ മൃഗമൌ
മനനേമിടി പൈകിഗാനീ മണിപോനീകാ
മനസുന മനസുനു ജംപിന
മനംദേ മുക്തിഗലദു മഹിലോ വേമ! ॥ 47 ॥

മംത്രമൊകടി ചെപ്പി മറി ദേവതാര്ചന
ചേസി തമകുഗരുണചെംദിനദനി
വേദപഠന ചേസി വെര്രുലൈ പോദുരു,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 48 ॥

മഠമുലോനിയോഗി മായലന്നിയുഗോസി
ഘടമുലോന നുന്ന ഘനുനിദെലിസി
മാട മാടകുഗുരു മരുവക തെലുപുരാ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 49 ॥

തിരിഗി വച്ചുവേല മരലിപോയെഡി വേല
വെംട ദേരു ധനമു വംടബോരു
തൊനെടകു ജനുനൊ ധനമെംദു ബോവുനോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 50 ॥

ആശയനെഡു ദാനി ഗോസിവേയഗാലേക
മൊഹബുദ്ദി വലന മുനുഗുവാരു
കാശിവാസുലൈന ഗനബോരു മോക്ഷമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 51 ॥

ചിത്തമനേഡി വേരേ ശിഥിലമൈനപ്പുഡേ
പ്രകൃതി യനെഡി ചെട്ടു പഡുനു പിദപ
ഗോര്കുലനെഡി പെദ്ദകൊമ്മലെംഡുനു ഗദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 52 ॥

ഭോഗംബുല കാശിംപക
രാഗദ്വേഷംബു രംഗുഡദമലോ
വേഗമെ മോക്ഷ പദംബുനു
രാഗനു നാതംഡു യോഗിരായുഡു വേമ! ॥ 53 ॥

ചനുവാരെല്ലനു ജനുലം
ജനിപോയിന വാരി പുണ്യ സത്കഥലെല്ലന്
വിനവലെ ഗനവലെ മനവലെ
നനി മഷുലകു ദെലുസഗൂഡ ദംത്യമു വേമ! ॥ 54 ॥

ആശയനെഡി ത്രാല്ല നഖില ജനംബുലു
കട്ടുപഡുചു മുക്തിഗാനരൈരി
ജ്ഞാനഖഡ്ഗമുനനു ഖംഡിംപ രാദൊകോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 55 ॥

അതിഥി രാക ചൂചി യദലിംചി പഡവൈചി
കഠിന ചിതുലഗുചു ഗാനലേരു
കര്മമുനകു മുംദു ധര്മമു ഗാനരോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 56 ॥

തനു വലചിന ദാവലചുനു തനു
വലവക യുന്നനെനഡു താവലവ ഡിലന്
തനദു പടാടോപംബുലു തന
മായലു പനികിരാവു ധരലോന വേമ! ॥ 57 ॥

മാടലാഡ വച്ചു മനസു നില്വഗലേദു
തെലുപവച്ചു ദന്നു തെലിയലേദു
സുരിയബട്ടവച്ചു ശൂരുഡു കാലേഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 58 ॥

തനകേനാഡു സുഭിക്ഷമു
തനകേനാഡുനു ഭഗംബു തനരവയുനം
ചുനു തന ദശകൈ യെല്ലെഡ
മനസംദുന ജിവുകുചുംഡു മഹിലോ വേമ! ॥ 59 ॥

എംഡിന മാ നൊകടഡവിനി
മംഡിന നംദഗ്നി പുട്ടി യൂഡ്ചുനു ചെട്ലന്
ദംഡിഗല വംശമെല്ലനു
ചംഡാലുംഡൊകഡു പുട്ടി ചദുപുനു വേമ! ॥ 60 ॥

നിജമു തെലിസിയുന്ന സുജിനുഡാനിജമുനെ
പലുകവലയുഗാനി പരുലകൊരകു
ചാവകൂഡ ദിംക നോപദവ്യം പല്ക
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 61 ॥

താമുനു ജനുലേമനു കൊന
ബൂനുദുരോ ദാനി സരസി പൊംദിന ജഡനീ,
രാനി പധംബുന നഡിചിന
ദാനനെ ധര്മാത്മുഡംഡ്രു തന്നിട വേമ! ॥ 62 ॥

വിനിയു വിനകയുംഡു കനിയു ഗനക യുംഡു
തലചി തലപകുംഡു താനു യോഗി
മനുജവരുലചേത മണിപൂജ ഗൊനുചുംഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 63 ॥

വെന്ന ചേതബട്ടി വിവരംബു തെലിയക
ഘൃതമു കോരുനട്ടി യതനി ഭംഡി
താനു ദൈവമയ്യു ദൈവംബു ദലചുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 64 ॥

രൂപുവംക പേരു രൂഢിഗാ നിലുചുനു
പേരുവംക ക്രിയലു പെനഗുചുംഡു
നാശമൌനു തുദകു നാമരൂപ ക്രിയല്
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 65 ॥

ലോഭമോഹമുലനു പ്രാഭവമുലു തപ്പു
തലചിന പനുലെല്ല തപ്പി ചനുനു
താനൊകടി ദലചിന ദൈവമൊംഡഗുചുംഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 66 ॥

ശാംതമേ ജനുലനു ജയമുനൊംദിംചുനു
ശാംതമുനനെ ഗുരുവു ജാഡ തെലിയു
ശാംത ഭാവ മഹിമ ജര്ചിംപലേമയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 67 ॥

വേഷധാരിനെപുഡു വിശ്വസിംപഗരാദു
വേഷദോഷമുലൊക വിധയെ യഗുനു
രട്ടുകാദെ മുനുപു രാവണു വേഷംബു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 68 ॥

ഇംഗലംബു തോഡ നില സല്പുതോഡനു
പരുനി യാലിതോഡ പതിതുതോഡ
സരസമാഡുടെല്ല ചാവുകു മൂലമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 69 ॥

ഐകമത്യമൊക്ക ടാവശ്യകം ബെപ്ഡു
ദാനി ബലിമി നെംതയൈന ഗൂഡു
ഗഡ്ഡി വെംട ബെട്ടി കട്ടരാ യേനുംഗു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 70 ॥

താമസിംചി ചേയദഗദെട്ടി കാര്യംബു
വേഗിരിംപ നദിയു വിഷമഗുനു
പച്ചികായദെച്ചി പഡവേയ ഫലമൌനാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 71 ॥

തല്ലീ ബിഡ്ഡലകു തഗവു പുട്ടിംചെഡി
ധനമു സുഖമു ഗൂര്ചുനനി ഗഡിംത്രു
കാനീയെല്ല യെഡല ഘന ദുഃഖകരമദി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 72 ॥

ദൊംഗമാടലാഡ ദൊരുകുനെ മോക്ഷമു
ചേതഗാനി പലുകു ചേടുദെച്ചു
ഗുരുവുപദ്ദു കാദു ഗുനഹൈന്യ മദിയഗു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 73 ॥

നലുഗുരു കല ചോടനു ദാ
ദല ചൂപുചു മെലഗുചുംഡി ധന്യാത ഗനഗാ
ദലചെഡി യാതഡു നിച്ചലു
ഗല മാടലേ പലുകുചുംഡഗാ ദഗു വേമ! ॥ 74 ॥

നഡുചുനിച്ചു നതനി ബത്തെമിച്ചിന വാനി
കഡുപു ചല്ലജേസി ഘനത വിഡുചു
നഡുപ നേര നേര നതഡു നാലി മുച്ചേഗദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 75 ॥

പദുഗുരാഡുമാട പാഡിയൈ ധരജെല്ലു
നൊക്കഡാഡുമാട യെക്കദെംദു
വൂരകുംഡു വാനി കൂരെല്ല നോപദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 76 ॥

പതക മംദു നൊപ്പു പലു രത്നമുല പെംപു
ബംഗരംദു കൂര്പ ബരുവു ഗനുനു
ഗാനി യിതര ലോഹമൈന ഹീനമു ഗാദെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 77 ॥

ജന്നമുലനു മരിയു ജന്നിയല നനേക
മുല നൊനര്ചിയുന്ന ഫലമുകാന
രാക യുംഡു നീതി ലേകുന്ന മാത്രാന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 78 ॥

തപ്പു പലുകു പലികി താതോട ചേസിന
കൂഡിയുന ലക്ഷ്മീ ക്രുംഗിപോവു
നോടികുംഡ നീല്ലു നൊനരഗാ നിലുചുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 79 ॥

ഭൂമി നാദി യനിന ഭൂമി ഫക്കുന നവ്വു
ദാന ഹീനും ജൂചി ധനമു നവ്വു
കദന ഭീതും ജൂചി കാലുംഡു നവ്വുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 80 ॥

നീതി ജ്യോതിലേക നിര്മലംബഗു നേദി
എട്ലു കലഗുബര മദെംതയൈന
ധനമു ഗലിഗിയുന്ന ദൈവംബു ഗലുഗദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 81 ॥

പഗയുഡഗു ഗോപമുഡിഗിന
പഗയുഡുഗന്^^ കോര്കെലുഡുഗു ബരജന്മംപും
ദഗുലുഡുഗു ഭേദമുഡിഗിന
ത്രിഗുണമു ലുഡുഗംഗ മുക്തി സ്ഥിരമഗു വേമ! ॥ 82 ॥

പപ്പുലേനി കൂഡു പരുലകോസഹ്യമേ
യുപ്പുലേനി വാഡെ യധിക ബലുഡു
മുപ്പുലേനി വാഡു മൊദടി സുജ്ജാനിരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 83 ॥

നിക്കമൈന മംചി നീലമൊക്കടി ചാലു
തലുകു ബെലുകു രാലു തട്ടെഡേല
ചദുവ പദ്യമരയ ജാലദാ യൊക്കടി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 84 ॥

പരുല ദത്തമൊപ്പി പാലനചേസിന
നില സ്വദത്തമുനകു വിനു മഡിയഗു
നവനി പരുല ദത്ത മഹപരിംപഗ രാദു
വിശ്വധാബിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 85 ॥

നിജമുലാഡു വാനി നിംദിംചു ജഗമെല്ല
നിജമു ബല്കരാദു നീചുലകഡ
നിജ മഹാത്മുഗൂഡ നിജമാഡവലയുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 86 ॥

പദുഗുരാഡുമാട പാഡിയൈ ധരജെല്ലു
നൊക്കഡാഡുമാട യെക്കദെംദു
വൂരകുംഡു വാനി കൂരെല്ല നോപദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 87 ॥

പരുല മേലു ചൂചി പലുഗാകി വലെ നെപ്പു
വട്ടി മാടലാഡു വാഡധമുഡു
അട്ടി വാനി ബ്രതുകു ടദിയേല മംടികാ
വിശ്വധാബിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 88 ॥

ഭയമംതയു ദേഹമുനകെ
ഭയ മുഡിഗിന നിശ്ചയംബു പരമാത്മുനകേ
ലയമംതയു ജീവുനകേ
ജയമാത്മകു നനുചു ജഗതിം ജാടുര വേമ! ॥ 89 ॥

ഭൂമി നാദി യനിന ഭൂമി ഫക്കുന നവ്വു
ദാന ഹീനും ജൂചി ധനമു നവ്വു
കദന ഭീതും ജൂചി കാലുംഡു നവ്വുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 90 ॥

മാടജെപ്പ വിനനി മനുജുഡു മൂര്ഖുഡു
മാട വിന്ന നരുഡു മാനുഡഗുനു
മാട വിനഗ ജെപ്പ മാനുട കൂഡദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 91 ॥

മനസു തെലിസി യൊകനി മാടകു ബ്രതിചെപ്പ
സംതസിംചു നതഡു ചാലമെച്ചു
മനസു ദെലിയകുന്നഡനിയുചു നനുനേദോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 92 ॥

ആലിമാടലു വിനി അന്നദമ്മുല രോസി
വേരേപോവുവാഡു വെര്രിവാഡു
കുക്കതോക പട്ടി ഗോദാരീദിനാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 93 ॥

ജ്ഞാനിയൈനവാനി മാനക പൂജിംചു
മനുജുഡെപ്പുഡു പരമുനനു മുദംബു
സുഖമുനംദുചുംഡുസൂരുലു മെച്ചഗ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 94 ॥

ഹാനി കലുഗബോദു ഹരിമദി നെംചെഡു
വാനി കബ്ദു പരമു വസുധയംദു
പൂനി നിഷ്ഠമീരി പൊദലക യുംഡുമു
വിശ്വരാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 95 ॥

അല്പുഡെപ്പുഡു പലുകു നാഡംബരമുഗാനു
സജ്ജനുംഡു പലുകു ചല്ലഗാനു
കംചു മോഗിനട്ലു കനകംബു മോഗുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 96 ॥

ന്യായശാസ്ത്ര മരയ നന്യായമുന ദിംചു
ധര്മശാസ്ത്ര മൊസഗു രുഗ്മതംബു
ജ്യോതിഷമു ജനമുല നീതുല ദപ്പിംചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 97 ॥

ദേവുഡനഗ വേരേ ദേശമുംദുന്നാഡെ
ദേഹിതോഡ നെപുഡു ദേഹമംദെ
വാഹനമുലനെക്കി പഡിദോലുചുന്നാഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 98 ॥

ഭൂമിലോന ബുട്ടു ഭൂസാരമെല്ലനു
തനുവുലോന ബുട്ടു തത്ത്വമെല്ല
ശ്രമലോന ബുട്ടു സര്വംബു താനൌനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 99 ॥

വ്രാതകംടെ ഹെച്ചു പരമീദു ദൈവംബു
ചേതകംടെ ഹെച്ചു വ്രാത ലേദു
വ്രാത കജുഡു കര്ത ചേതകു ദാകര്ത
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 100 ॥

ചിപ്പലോനബഡ്ഡ ചിനുകു മുത്യംബയ്യെ
നീട ബഡ്ഡ ചിനുകു നീട ഗലിസെ
ബ്രാപ്തി ഗലുഗു ചോട ഫലമേല തപ്പുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 101 ॥

ഇംടി ഇംടിലോനനീശ്വരുഡുംഡഗ
നംടി ചൂഡലേക യഡവുലംദു
നുംട മേടംചുനുംദുരാ ജോഗുലൈ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 102 ॥

ചിത്തശുദ്ധി കലിഗിചേസിന പുണ്യംബു
കൊംചെമൈന നദിയു കൊദവഗാദു
വിത്തനംബു മര്രി വൃക്ഷംബുനകു നെംതോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 103 ॥

അഗ്നിബാനാ മേസി യംബുധി നിംകിംചു
രാമുഡവലി കേഗ രാക, നിലിചി
ചെട്ലു ഗിരുലു തെച്ചി സേതുവു ഗട്ടഡാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 104 ॥

ഐദു വേല്ലു ബലിമി ഹസ്തംബു പനിചേയു
നം ദൊകംഡു വിഡ്ഡ പൊംദു ചെഡുനു
സ്വീയുഡൊകഡു വിഡിന ജെഡുകദാ പനിബല്മി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 105 ॥

ആത്മബുദ്ധി വലന നഖിലംബ താനയ്യെ
ജീവബുദ്ധി വലന ജീവുഡയ്യെ
മോഹബുദ്ധിലയമു മുംദര ഗനുഗൊനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 106 ॥

ഗുണമുലോഗലവാനി കുലമെംചഗാനേല
ഗുണമു കലിഗെനേനി കോടിസേയു
ഗണമുലേക യുന്ന ഗുഡ്ഡിഗവ്വയുലേദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 107 ॥

തല്ലിതംഡ്രുലംദു ദയലേനി പുത്രുംഡു
പുട്ടനേമി? വാഡു ഗിട്ടനേമി?
പുട്ടലോനി ചെദലു പുട്ടദാ ഗിട്ടദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 108 ॥

കോപമുന ഘനത കൊംചെമൈപോവുനു
കോപമുനനു ഗുണമു കൊരതപഡുനു
കോപമണചനേനി കോരികലീഡേരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 109 ॥

എലുഗു തോലു തെച്ചി ഏഡാദി യുതികിനാ
നലുപു നലുപേകാനി തെലുപുകാദു
കൊയ്യബൊമ്മ തെച്ചി കൊട്ടിതേ ഗുണിയോനെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 110 ॥

അല്പബുദ്ധിവാനികധികാരമിച്ചിന
ദൊഡ്ഡവാരിനെല്ല തൊലഗഗൊട്ടു
ചെപ്പുദിനെഡു കുക്ക ചെരകു തീപെരുഗുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 111 ॥

പട്ടുപട്ടരാദു പട്ടിവിഡുവരാദു
പട്ടെനേനി ബിഗിയ പട്ടവലയു
പട്ടുവിഡുടകന്നാ പഡിചച്ചുടേമേലു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 112 ॥

തുമ്മചെട്ടു മുംഡ്ല തോഡനേപുട്ടുനു
വിത്തുലൊനനുംഡു വെഡലുനട്ലു
മൂര്ഖുനകുനു ബുദ്ധി മുംദുഗാ ബുട്ടനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 113 ॥

കപടി വേഷമൂനി കഡഗംഡ്ലു പഡനേല
വിപിന ഭൂമി തിരിഗി വിസുഗനേല
യുപമുതോനേ മുക്തി ഉന്നദി ചൂഡരാ
വിശ്വദാഭി രാമ വിനുര വേമ ॥ 114 ॥

അനുവുഗാനി ചോട അധികുലമനരാദു
കൊംചെമുംദുടെല്ല കൊദുവകാദു
കൊംഡ യദ്ദമംദു കൊംചമൈ ഉംഡദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 115 ॥

മനസുലോനുന്ന മര്മമംത എരിഗി
സ്ഥിരമു ചേസി ആത്മ തേടപരിചി
ഘടമു നില്പവലയു, ഘനതലിംകേടികി
വിശ്വദാഭി രാമവിനുര വേമ! ॥ 116 ॥

കദലനീയകുംഡ ഗട്ടിഗാ ലിംഗംബു
കട്ടിവേയനേമി ഘനത കലുഗു
ഭാവമംദു ശിവുനി ഭാവിംചി കാനരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 117 ॥

മേക ജംകബെട്ടിമെലഗുചു മംദലോ
ബ്രമനി തിരുഗു ഗൊല്ല പഗിദിഗാനു
ദേവുനെരുഗക പരദവേതല ദലചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 118 ॥

തന കുല ഗോത്രമു ലാകൃതി
തന സംപദ കലിമി ബലിമി തനകേലനയാ?
തന വെംടരാവു നിജമിദി
തന സത്യമേ തോഡുവച്ചു തനതോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 119 ॥

കലിമിഗല്ഗനേമി കരുണ ലേകുംഡിന
കലിമി തഗുനെ ദുഷ്ടകര്മുലകുനു
തേനെഗൂര്പനീഗ തെരുവുന ബോവദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 120 ॥

എംഡിന മാനൊകടഡവിനി
മംഡിന നംദഗ്നി പുട്ടി യൂഡ്ചുനു ചെട്ലന്
ദംഡിഗല വംശമെല്ലനു
ചംഡാലുംഡൊകഡു പുട്ടി ചദുവുനു വേമ! ॥ 121 ॥

കനുലു പോവുവാഡു കാല്ലു പോയിനവാഡു
ഉഭയുലരയുഗൂഡി യുംഡിനട്ലു
പേദ പേദ ഗൂഡി പെനഗൊനി യുംഡുനു
വിശ്വദാഭിരാമാ വിനുര വേമ! ॥ 122 ॥

മാടലാഡു ഗല്ഗു മര്മമുലെരിഗിന
പിന്നപെദ്ദതനമു ലെന്നവലദു
പിന്നചേതി ദിവ്വെ പെദ്ദഗാ വെലഗദാ?
വിശ്വധാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 123 ॥

കൊംഡമുച്ചു പെംഡ്ലികി കോതി പേരംടാലു
മൊംഡി വാനി ഹിതുഡു ബംഡവാഡു
ദുംഡഗീഡുനകുനു കൊംഡെഡു ദലവായി
വിശ്വദാഭിരാമാ വിനുര വേമ! ॥ 124 ॥

ഝുഷമു നീരു വെഡല ജച്ചുടേ സിദ്ധമു
നീടനുംഡനേനി നിക്കിപഡുനു
അംഡതൊലുഗു നെഡല നംദര പനി അട്ലേ
വിശ്വദാഭി രാമ വിനുര വേമ! ॥ 125 ॥

തല്ലിയേഡ്വ വിനക തനയാലു വഗചിന
ജാലിപഡെഡു വാഡു ജഡുഡു സുമ്മി
താരതമ്യ മെരുഗനേരനി പശുവദി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 126 ॥

പരുലമേലു ചൂസി പലുകാകി വലെ
വട്ടിമാടലാഡു വാഡു അധമുഡു
അട്ടിവാനി ബതുകുടദി ഏല മംടികാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 127 ॥

ഗംഗി ഗോവുപാലു ഗരിടഡൈനനു ചാലു
കഡവെഡൈനനു നേമി ഖരമുപാലു
ഭക്തികല്ഗുകൂഡു പട്ടെഡൈനനു ചാലു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 128 ॥

ചിക്കിയുന്നവേല സിംഹംബുനൈനനു
ബക്ക കുക്കയൈനാ ബാധസേയു
ബലിമിലേനി വേല പംതമുലു ചെല്ലവു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 129 ॥

പനസതൊനലകന്ന പംചദാരലകന്ന
ജുംടിതേനെകന്ന ജുന്നുകന്ന
ചെറുകു രസമുകന്ന ചെലുല മാടലെ തീപി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 130 ॥

നിംഡുനദുലു പാരു നിലചി ഗംഭീരമൈ
വെറ്രിവാഗു പാറു വേഗബൊര്ലി
അല്പുഡാഡുരീതി നധികുംഡു നാഡുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 131 ॥

ഉപ്പുലേനികൂര യൊപ്പദു രുചുലകു
പപ്പുലേനി തിംഡി ഫലമുലേദു
അപ്പുലേനിവാഡെ യധിക സംപന്നുഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 132 ॥

പസുല വന്നെ വേരു പാലെല്ല ഒക്കടി
പുഷ്പജാതി വേരു പൂജ ഒകടി
ദര്ശനംബുലാരു ദൈവംബു ഒക്കടി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 133 ॥

ചംപദഗിന ശതൃവു തനചേത
ചിക്കെനേനി കീഡു ചേയരാദു
പൊസഗ മേലു ചേസി പൊമ്മനുടേ മേലു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 134 ॥

ആപദഗല വേല അരസി ബംധുവു ജൂഡു
ഭയമു വേല ജൂഡു ബംടുതനമു
പേദവേല ജൂഡു പെംഡ്ലാമു ഗുണമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 135 ॥

ഉപ്പു കപ്പുരംബു ഒക്ക പോലികനുംഡു
ചൂഡ ചൂഡ രുചുല ജാഡ വേരു
പുരുഷുലംദു പുണ്യ പുരുഷുലു വേരയ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 136 ॥

ആത്മ ശുദ്ദി ലേനി യാചാരമദിയേല
ഭാംഡശുദ്ദി ലേനി പാക മേല
ചിത്തശുദ്ദിലേനി ശിവപൂജലേലരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 137 ॥

യിനുമു വിരഗനേനി യിനുമൂരു മുമ്മാരു
കാചിയെതകവച്ചു ഗ്രമമു ഗാനു
മനസു വിരിഗെനേനി മരി ചേര്ചരാദയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 138 ॥

കുംഡ കുംഭമന്ന കൊംഡ പര്വതമന്ന
നുപ്പു ലവണമന്ന നൊകടി കാദെ
ഭാഷ ലിട്ടെ വേരു പരതത്വമൊകടെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 139 ॥

അനഗ നനഗ രാഗ മതിശ യില്ലുചുനുംഡു
ദിനഗ ദിനഗ വേമു തിയ്യനുംഡു
സാധനമുന പനുലു സമകൂരു ധരലോന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 140 ॥

ചെപ്പുലോനി രായി ചെവിലോനി ജോരീഗ
കംടിലോനി നലുസു കാലി മുല്ലു
ഇംടിലോനി പോരു നിംതിംത ഗാദയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 141 ॥

തപ്പു ലെന്നുവാരു തംഡോപ തംഡംബു
ലുര്വി ജനുലകെല്ല നുംഡു തപ്പു
തപ്പു ലെന്നുവാരു തമ തപ്പുലെരുഗരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 142 ॥

മിരപ ഗിംജ ചൂഡ മീദ നല്ലഗനുംഡു
കൊരികി ജൂഡലോന ജുരുകുമനുനു
സജ്ജനു ലഗു വാരി സാര മിട്ലുംഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 143 ॥

മേഡിപംഡു ചൂഡ മേലിമൈ യുംഡുനു
പൊട്ടവിച്ചി ചൂഡ പുരുഗുലുംഡു
പിരികിവാനി മദിനി ബിംകമീലാഗുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 144 ॥

വേരു പുരുഗു ചേരി വൃക്ഷംബു ജെരുചുനു
ചീഡപുരുഗു ചേരി ചെട്ടു ജെരചു
കുത്സിതുംഡു ചേരി ഗുണവംതു ജെരചുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 145 ॥

വേഷഭാഷ ലെരിഗി കാഷയവസ്ത്രമുല്
ഗട്ടഗാനെ മുക്തി ഗലുഗബോദു
തലലു ബോഡുലൃന തലപുലൂ ബോഡൂലാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! ॥ 146 ॥

********

Leave a Comment