[ଵେମନ ଶତକମ୍] ᐈ Vemana Satakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Vemana Satakam Lyrics In Oriya/Odia

ତଲପୁଲୋନ ଗଲୁଗୁ ଦା ଦୈଵମେ ପ୍ରୋଦ୍ଦୁ
ତଲଚି ଚୂଡନତକୁ ତତ୍ଵମଗୁନୁ
ଵୂ଱କୁଂଡ ନେର୍ଵୁନୁତ୍ତମ ଯୋଗିରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 1 ॥

ତନ ଵିରକ୍ତି ଯନେଡି ଦାସି ଚେତନୁ ଜିକ୍କି
ମିଗିଲି ଵେଡଲଵେକ ମିଣୁକୁଚୁନ୍ନ
ନରୁଡି କେଡମୁକ୍ତି ଵରଲେଡି ଚେପ୍ପଡୀ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 2 ॥

ତନଦୁ ମନସୁଚେତ ଦର୍କିଂଚି ଜ୍ଯୋତିଷ
ମେଂତ ଚେସେ ନନୁଚୁ ନେଂଚି ଚୂଚୁ,
ତନ ଯଦୃଷ୍ଟମଂତ ଦୈଵ ମେ଱ୁଂଗଡା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 3 ॥

ଟୀକ ଵ୍ରାସିନଟ୍ଲେନେକୁଲୁ ପେଦ୍ଦଲୁ
ଲୋକମଂଦୁ ଜେପ୍ପି ମଂଚୁ
କାକୁଲଟ୍ଟି ଜନୁଲ କାନରୀ ମର୍ମମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 4 ॥

ଜ୍ଞାନମେନ୍ନ ଗୁରୁଵୁ ଜ୍ଞାନହୈନ୍ଯମୁ ବୁଦ୍ଧି
ରେଂଟିନଂଦୁ ରିମ୍ମରେଚୁନପୁଡୁ
ରିମ୍ମ ତେଲିପେନେନି ରେଂଡୋକ ରୂପୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 5 ॥

ଜାଣଲମନି ଯଂଦ୍ରୁ ଚପଲାତ୍ମୁଲଗୁଵାରୁ
ତେଲିଵିଲେକ ତମ୍ମୁତେଲିଯଲେରୁ
କଷ୍ଟମୈନ ଯଡଵି ଗାସୀଲୁଚୁନ୍ନାରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 6 ॥

ଜନନ ମରଣମୁଲନ ସ୍ଵପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତୁଲୁ
ଜଗମୁଲଂଦୁ ନେଂଡ ଜଗମୁଲୁଂଡୁ
ନରୁଡୁ ଜଗମୁନଂଟ ନଡୁବାଟୁ କାଦୋକୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 7 ॥

ଛାଯନନୋସଗୁଚେଟ୍ଲୁ ସାଧୁଵୁ ବୋଧଟ୍ଟୁ
ଲଡଗି ଦରିନିଜେରି ପଡଯଵଚ୍ଚୁ
ନଟ୍ଟୁନିଟ୍ଟୁ ଦାଟନଦି ପୋଵୁନିଦି ରାମ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 8 ॥

ନରୁଡେଯୈନ ଲେକ ନାରାଯଣୁଂଡୈନ
ତତ୍ତ୍ଵବଦ୍ଧୁଡୈନ ଦରଣି ନରଯ
ମରଣମୁନ୍ନଦନୁଚୁ ମଦିନି ନମ୍ମଗଵଲେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 9 ॥

ଦ୍ଵାରଂବଂଧମୁନକୁ ଦଲୁପୁଲୁ ଗଡିଯଲୁ
ଵଲେନେ ନୋଟିକୋପ୍ପୁଗଲ ନିଯତୁଲୁ
ଧର୍ମମେରିଗି ପଲୁକ ଧନ୍ଯୁଂଡୌ ଭୁଵିଲୋନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 10 ॥

ବ୍ରହ୍ମଘଟମୁ ମେନୁ ପ୍ରାଣଂବୁ ତଗଗାଲି
ମିତ୍ରଚଂଦ୍ର ଶିଖୁଲୁ ନେତ୍ରଚଯମୁ
ମ଱ିଯୁ ବ୍ରହ୍ମମନଗ ମହିମୀଦ ଲେଦଯା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 11 ॥

ଯୋଗିନନୁଚୁ ଗୋଂତ ଯୋଗମୁଗୂର୍ଚକ
ଜଗମୁନେଲ୍ଲବଟ୍ଟ ଚଂପି ତିନୁଚୁ
ଧନମୁ କୋ଱କୁ ଵାଡୁ ତଗଵାଡୁଚୁଂଡିନ
ଯୋଗିକାଡୁ ଵାଡେ ଯୋଗୁ ଵେମ! ॥ 12 ॥

ଅର୍ଧ ଯଂକଣମୁନ କାଧାରମୈନଟ୍ଟି
ଯୋଂଟିମେଡ ଗୁଂଜୁ ନୋନରନିଲ୍ପେ
ନିଂଟିକୋକ ମଗଂଡେ ଯିଲ୍ଲାଂଡ୍ରୁନେଦ୍ଗୁରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 13 ॥

ଅନ୍ନଦାନମୁନକୁ ନଧିକ ସଂପଦଗଲ୍ଗି
ଯମରଲୋକ ପୂଜ୍ଯୁଡଗୁନୁ ମୀ଱ୁ
ଅନ୍ନମଗୁନୁ ବ୍ରହ୍ମମଦି କନଲେରଯା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 14 ॥

ବୋଂଦି ଯେଵରି ସୋମ୍ମୁ ପୋଷିଂପବଲୁମାରୁ
ପ୍ରାଣ ମେଵରି ସୋମ୍ମୁ ଭକ୍ତିସେଯ,
ଧନମଦେଵରିସୋମ୍ମୁ ଧର୍ମମେ ତନ ସୋମ୍ମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 15 ॥

ପଂଡୁଵଲନ ବୁଟ୍ଟେ ବରଗ ପ୍ରପଂଚମୁ
ପଂଡୁଵଲନ ବୁଟ୍ଟେ ପରମୁ ନିହମୁ
ପଂଡୁ ମେଲେ଱ିଂଗେ ବ୍ରହ୍ଲାଦୁଡିଲଲୋନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 16 ॥

ତପମୁଵେଲ? ଯରଯ ଧାତ୍ରିଜନୁଲକେଲ୍ଲ
ନୋନର ଶିଵୁନି ଜୂଡ ନୁପମ ଗଲଦୁ
ମନସୁ ଚଦରନୀକ ମହିଲୋନ ଜୂଡରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 17 ॥

ତନଗୁଣମୁ ତନକୁ ନୁଂଡଗ
ନେନଯଂଗା ନୋରୁନି ଗୁଣମୁ ନେଂଚୁନୁ ମଦିଲୋ
ଦନ ଗୁଣମୁ ତେଲିଯ କନ୍ଯୁନି
ବନିଗୋନି ଦୂଷିଂଚୁଵାଡୁ ଵ୍ଯର୍ଥୁଡୁ ଵେମ! ॥ 18 ॥

ଜାଲିନୋଂଦରାଦୁ ଜଵଦାଟି କନରାଦୁ
ଅଦି ମୂଲମୈନ ଆତ୍ମମ଱ୁଗୁ
ପୋରିଚେରି ପୋଂଦି ପୂର୍ଣମୁ ନଂଦୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 19 ॥

ଜାତି, ମତମୁ ଵିଡିଚି ଚନି ଯୋଗିକାମେଲୁ
ଜାତିତୋ ନେଯୁନ୍ନ ନୀତିଵଲଦେ
ମତମୁବଟ୍ଟି ଜାତି ମାନକୁଂଟ କୋ଱ଂତ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 20 ॥

ନୀଵନିନନୁ ନେନନିନନୁ
ଭାଵମ୍ମୁନ ନେ଱ୁକଯୋକ୍କ ପଦ୍ଧତିଯଗୁନା
ଭାଵଂବୁ ଦେଲିସି ମଦିନି
ର୍ଭାଵମୁଗା ନିନ୍ନୁ ଗନୁଟ ପରମଗୁ ଵେମ! ॥ 21 ॥

ନୀଳ୍ଲ ମୁନୁଗୁନେଲ? ନିଧୁଲ ମେଟ୍ଟଗନେଲ
ମୋନସି ଵେଲ୍ପୁଲକୁନୁ ମ୍ରୋକ୍କନେଲ
କପଟ କଲ୍ମଷମୁଲୁ କଡୁପୁଲୋ ନୁଂଡଗା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 22 ॥

ପଂଚ ମୁଖମୁଲଂଦୁ ବଂଚାକ୍ଷରି ଜନିଂଚେ
ପଂଚ ଵର୍ଣମୁଲନୁ ପ୍ରବଲେ ଜଗମୁ
ପଂଚମୁଖୁନି ମୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚେଯୁଂଡୀ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 23 ॥

ନେଯି ଵେନ୍ନ କାଚି ନୀଡନେ ଯୁଂଚିନ
ବେରି ଗଟ୍ଟିପଡୁନୁ ପେରୁଗୁରୀତି
ପୋରିପୋରି ମଦିନି ପୋନୀକ ପଟ୍ଟୁମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 24 ॥

ମଂଟିକୁଂଡଵଂଟି ମାଯ ଶରୀରଂବୁ
ଚଚ୍ଚୁନେନ୍ନଡୈନ, ଚାଵଦାତ୍ମ
ଘଟମୁଲେନ୍ନିଯୈନ ଗଗନମୋକ୍କଟେଗଦା,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 25 ॥

ମଂଟ ଲୋହମଂଦୁ ମ୍ରାକୁଲ ଶିଲଲଂଦୁ
ପଟମୁଲଂଦୁ ଗୋଡପ୍ରତିମଲଂଦୁ
ତନ୍ନୁଦେଲିଯୁ କୋ଱କୁଦଗୁଲଦା ପରମାତ୍ମ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 26 ॥

ନିମିଷମୈନନୁ ମଦି ନିଲ୍ଚି ନିର୍ମଲମୁଗ
ଲିଂଗ ଜୀଵାଵେଶୁଲନୁ ଗାଂଚି ଭଂଗପଡକ
ପୂଜ ମଦିଯଂଦୁ ଜେରୁଟ ପୂର୍ଣପଦଵି
ପରମୁ ଗୋରିନ ନିଦିଚେଯ ବାଗୁ ଵେମ! ॥ 27 ॥

ଧୂମାଦୁଲ ନାଵୃତମୈ
ଵ୍ଯୋମଂବୁନକେଗନି କଲିଯୁ ନୁପମୁଲୁ ତନଲୋ
ଶ୍ରୀମିଂଚୁ ଶିଵୁନି ଜେରୁନୁ
ଗାମାଦୁଲ ଗଲିଯଡତଡୁ ଘନମୁଗ ଵେମ! ॥ 28 ॥

ପଗଲୁଡୁଗ ନାସଲୁଡୁଗୁନୁ
ଵଗପୁଡୁଗଂ ଗୋର୍କେଲୁଡୁଗୁ ଵଡି ଜନ୍ମଂବୁଲ୍
ତଗୁଲୁଡୁଗୁ ଭୋଗମୁଡିଗିନ
ତ୍ରିଗୁଣଂବୁନୁ ନଡୁଗ ମୁକ୍ତି ତେରୁଵଗୁ ଵେମ! ॥ 29 ॥

ପାଲ ନୀଟି କଲତ ପରମହଂସ ମେ଱ୁଗୁନୁ
ନୀରୁ ପାଲୁ ନେଟ୍ଲୁ ନେର୍ଚୁନେମଲି
ଲଜ୍ଞୁଡୈନ ହୀନୁଡଲ ଶିଵୁ ନେ଱ୁଗୁନା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 30 ॥

ପୁଟ୍ଟୁ ପୁଟ୍ଟଲେଦେ ପୁଡମିନି ଜନୁଲେଲ୍ଲ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟଲେଦେ ପୂର୍ଵୁଲେଵରୁ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟୁଟେଲ୍ଲ ଵଟ୍ଟି ଭ୍ରାଂତୁଲୁ ସୁମୀ,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 31 ॥

ପରୁଲ ଵିତ୍ତମଂଦୁ ଭ୍ରାଂତି ଵାସିନଯଟ୍ଟି
ପୁରୁଷୁଡଵନିଲୋନ ପୁଣ୍ଯମୂର୍ତି
ପରୁଲ ଵିତ୍ତମରଯ ପାପସଂଚିତମଗୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 32 ॥

ପରଧନଂବୁଲକୁନୁ ପ୍ରାଣମୁଲିଚ୍ଚୁନୁ
ସତ୍ଯମଂତଲେକ ଜାରଡଗୁନୁ
ଦ୍ଵିଜୁଲମଂଚୁ ନିଂତ୍ରୁତେଜମିଂଚୁକଲେଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 33 ॥

ନୋରୁ ପଲକଵଚ୍ଚୁ ନୁଡି ଵ୍ରାଯଗରାଦୁ
ଵ୍ରାତକନ୍ନ ସାକ୍ଷି ଵଲଵଦନ୍ନ
ପରଗଲେନି ଵ୍ରାତ ଭଂଗ ପାଟୁଂଦେଚ୍ଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 34 ॥

ନିଜମାକଲ୍ଲ ରେଂଡୁ ନୀଲକଂଠୁଡେ଱ୁଂଗୁ
ନିଜମୁଲାଡକୁନ୍ନ ନୀତିଦପ୍ପୁ
ନିଜମୁଲାଡୁନପୁଡୁ ନୀ ରୂପମନଵଚ୍ଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 35 ॥

ଦଶଗଲାରିନେଲ୍ଲ ଦମ ବଂଧୁଵୁ ଲଟଂଡ୍ରୁ
ଦଶଯଲେମି ନେଂତ୍ରୁ ତକ୍କୁଵଗନୁ
ଦଶଯନ ଗମ ଧନ ଦଶମୋକ୍କଟେ ଦଶ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 36 ॥

ତାମସିଂଚି ଚେଯଦଗ ଦେଟ୍ଟି କାର୍ଯଂବୁ
ଵେଗିରିଂପ ନଦିଯୁ ଵିଷମଗୁନୁ
ପଚ୍ଚିକାଯଦେଚ୍ଚି ପଡଵେଯ ଫଲମୌନେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 37 ॥

ତଲ୍ଲିବିଡ୍ଡଲକୁନୁ ତଗଵୁ ପୁଟ୍ଟିଂଚେଡି
ଧନମୁ ସୁଖମୁ ଗୂର୍ଚୁନନି ଗଡିଂତ୍ରୁ
କାନି ଯେଲ୍ଲଯେଡଲ ଘନ ଦୁଃଖନ୍^ଦମଦି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 38 ॥

ତଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲେନ୍ନଦଗୁ ତୋଲି ଗୁରୁଵୁଲୁ
ପାର୍ଵତୀଭଵୁ ଲିଲବରମଗୁରୁଲୁ
କୂଲିଵାଂଡ୍ର ଜଗତି ଗୁରୁଲନ ଦ୍ରୋହମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 39 ॥

ତାମସିଂଚି ଚେଯଦଗ ଦେଟ୍ଟି କାର୍ଯଂବୁ
ଵେଗିରିଂପ ନଦିଯୁ ଵିଷମଗୁନୁ
ପଚ୍ଚିକାଯଦେଚ୍ଚି ପଡଵେଯ ଫଲମୌନେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 40 ॥

ପୁଟ୍ଟୁ ପୁଟ୍ଟଲେଦେ ପୁଡମିନି ଜନୁଲେଲ୍ଲ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟଲେଦେ ପୂର୍ଵୁଲେଵରୁ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟୁଟେଲ୍ଲ ଵଟ୍ଟି ଭ୍ରାଂତୁଲୁ ସୁମୀ,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 41 ॥

ପେଟ୍ଟିପୋଯଲେନି ଵଟ୍ଟି ଦେବେଲୁ ଭୂମି
ବୁଟ୍ଟିରେମି ଵାରୁ ଗିଟ୍ଟରେମି
ପୁଟ୍ଟଲୋନି ଚେଦଲୁ ପୁଟ୍ଟଦା ଗିଟ୍ଟଦା!
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 42 ॥

ଲୋକମଂଦୁବୁଟ୍ଟି ଲୋକମଂଦେ ପେରିଗି
ଲୋକ ଵିଭଵମୋର୍ଵଲେକ ଜନୁଡୁ
ଲୋକମଂଦୁ ଜନିକି ଲୋବଡି ଚେଡିପୋଵୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 43 ॥

ମଦି ଗଲିଗିନ ପୂଜ ମଦନାରି ମେଚ୍ଚୁନୁ
ମନସୁ ନିଲ୍ସିନଂତ ମହିତୁଡଗୁନୁ
ମନସୁଲେନି ପୂଜ ମଟ୍ଟି ସମାନମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 44 ॥

ତାମୁନୁ ଜନୁଲେମନୁ କୋନ
ବୂନୁଦୁରୋ ଦାନି ସରସି ପୋଂଦିନ ଜଡନୀ,
ରାନି ପଧଂବୁନ ନଡିଚିନ
ଦାନନେ ଧର୍ମାତ୍ମୁଡଂଡ୍ରୁ ତନ୍ନିଟ ଵେମ! ॥ 45 ॥

ମଦମୁ ଵଲନ ଗଲୁଗୁ ମାଟଲୁ ମ଱ିପଲ୍କି
ମ୍ରୁଚ୍ଚୁ ସଦ୍ଦୁଲନୋଗି ମୋସପୁଚ୍ଚି
କାସୁରାବେନଗେଡୁ କଷ୍ଠୁଂଡୁ ଗୁରୁଡୌନେ?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 46 ॥

ମନସେ ମାଯା ମୃଗମୌ
ମନନେମିଟି ପୈକିଗାନୀ ମଣିପୋନୀକା
ମନସୁନ ମନସୁନୁ ଜଂପିନ
ମନଂଦେ ମୁକ୍ତିଗଲଦୁ ମହିଲୋ ଵେମ! ॥ 47 ॥

ମଂତ୍ରମୋକଟି ଚେପ୍ପି ମ଱ି ଦେଵତାର୍ଚନ
ଚେସି ତମକୁଗରୁଣଚେଂଦିନଦନି
ଵେଦପଠନ ଚେସି ଵେର୍ରୁଲୈ ପୋଦୁରୁ,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 48 ॥

ମଠମୁଲୋନିଯୋଗି ମାଯଲନ୍ନିଯୁଗୋସି
ଘଟମୁଲୋନ ନୁନ୍ନ ଘନୁନିଦେଲିସି
ମାଟ ମାଟକୁଗୁରୁ ମରୁଵକ ତେଲୁପୁରା,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 49 ॥

ତିରିଗି ଵଚ୍ଚୁଵେଳ ମରଲିପୋଯେଡି ଵେଳ
ଵେଂଟ ଦେରୁ ଧନମୁ ଵଂଟବୋରୁ
ତୋନେଟକୁ ଜନୁନୋ ଧନମେଂଦୁ ବୋଵୁନୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 50 ॥

ଆଶଯନେଡୁ ଦାନି ଗୋସିଵେଯଗାଲେକ
ମୋହବୁଦ୍ଦି ଵଲନ ମୁନୁଗୁଵାରୁ
କାଶିଵାସୁଲୈନ ଗନବୋରୁ ମୋକ୍ଷମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 51 ॥

ଚିତ୍ତମନେଡି ଵେରେ ଶିଥିଲମୈନପ୍ପୁଡେ
ପ୍ରକୃତି ଯନେଡି ଚେଟ୍ଟୁ ପଡୁନୁ ପିଦପ
ଗୋର୍କୁଲନେଡି ପେଦ୍ଦକୋମ୍ମଲେଂଡୁନୁ ଗଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 52 ॥

ଭୋଗଂବୁଲ କାଶିଂପକ
ରାଗଦ୍ଵେଷଂବୁ ରଂଗୁଡଦମଲୋ
ଵେଗମେ ମୋକ୍ଷ ପଦଂବୁନୁ
ରାଗନୁ ନାତଂଡୁ ଯୋଗିରାଯୁଡୁ ଵେମ! ॥ 53 ॥

ଚନୁଵାରେଲ୍ଲନୁ ଜନୁଲଂ
ଜନିପୋଯିନ ଵାରି ପୁଣ୍ଯ ସତ୍କଥଲେଲ୍ଲନ୍
ଵିନଵଲେ ଗନଵଲେ ମନଵଲେ
ନନି ମଷୁଲକୁ ଦେଲୁସଗୂଡ ଦଂତ୍ଯମୁ ଵେମ! ॥ 54 ॥

ଆଶଯନେଡି ତ୍ରାଳ୍ଳ ନଖିଲ ଜନଂବୁଲୁ
କଟ୍ଟୁପଡୁଚୁ ମୁକ୍ତିଗାନରୈରି
ଜ୍ଞାନଖଡ୍ଗମୁନନୁ ଖଂଡିଂପ ରାଦୋକୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 55 ॥

ଅତିଥି ରାକ ଚୂଚି ଯଦଲିଂଚି ପଡଵୈଚି
କଠିନ ଚିତୁଲଗୁଚୁ ଗାନଲେରୁ
କର୍ମମୁନକୁ ମୁଂଦୁ ଧର୍ମମୁ ଗାନରୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 56 ॥

ତନୁ ଵଲଚିନ ଦାଵଲଚୁନୁ ତନୁ
ଵଲଵକ ଯୁନ୍ନନେନଡୁ ତାଵଲଵ ଡିଲନ୍
ତନଦୁ ପଟାଟୋପଂବୁଲୁ ତନ
ମାଯଲୁ ପନିକିରାଵୁ ଧରଲୋନ ଵେମ! ॥ 57 ॥

ମାଟଲାଡ ଵଚ୍ଚୁ ମନସୁ ନିଲ୍ଵଗଲେଦୁ
ତେଲୁପଵଚ୍ଚୁ ଦନ୍ନୁ ତେଲିଯଲେଦୁ
ସୁରିଯବଟ୍ଟଵଚ୍ଚୁ ଶୂରୁଡୁ କାଲେଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 58 ॥

ତନକେନାଡୁ ସୁଭିକ୍ଷମୁ
ତନକେନାଡୁନୁ ଭଗଂବୁ ତନରଵଯୁନଂ
ଚୁନୁ ତନ ଦଶକୈ ଯେଲ୍ଲେଡ
ମନସଂଦୁନ ଜିଵୁକୁଚୁଂଡୁ ମହିଲୋ ଵେମ! ॥ 59 ॥

ଏଂଡିନ ମା ନୋକଟଡଵିନି
ମଂଡିନ ନଂଦଗ୍ନି ପୁଟ୍ଟି ଯୂଡ୍ଚୁନୁ ଚେଟ୍ଲନ୍
ଦଂଡିଗଲ ଵଂଶମେଲ୍ଲନୁ
ଚଂଡାଲୁଂଡୋକଡୁ ପୁଟ୍ଟି ଚଦୁପୁନୁ ଵେମ! ॥ 60 ॥

ନିଜମୁ ତେଲିସିଯୁନ୍ନ ସୁଜିନୁଡାନିଜମୁନେ
ପଲୁକଵଲଯୁଗାନି ପରୁଲକୋରକୁ
ଚାଵକୂଡ ଦିଂକ ନୋପଦଵ୍ଯଂ ପଲ୍କ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 61 ॥

ତାମୁନୁ ଜନୁଲେମନୁ କୋନ
ବୂନୁଦୁରୋ ଦାନି ସରସି ପୋଂଦିନ ଜଡନୀ,
ରାନି ପଧଂବୁନ ନଡିଚିନ
ଦାନନେ ଧର୍ମାତ୍ମୁଡଂଡ୍ରୁ ତନ୍ନିଟ ଵେମ! ॥ 62 ॥

ଵିନିଯୁ ଵିନକଯୁଂଡୁ କନିଯୁ ଗନକ ଯୁଂଡୁ
ତଲଚି ତଲପକୁଂଡୁ ତାନୁ ଯୋଗି
ମନୁଜଵରୁଲଚେତ ମଣିପୂଜ ଗୋନୁଚୁଂଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 63 ॥

ଵେନ୍ନ ଚେତବଟ୍ଟି ଵିଵରଂବୁ ତେଲିଯକ
ଘୃତମୁ କୋରୁନଟ୍ଟି ଯତନି ଭଂଡି
ତାନୁ ଦୈଵମଯ୍ଯୁ ଦୈଵଂବୁ ଦଲଚୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 64 ॥

ରୂପୁଵଂକ ପେରୁ ରୂଢିଗା ନିଲୁଚୁନୁ
ପେରୁଵଂକ କ୍ରିଯଲୁ ପେନଗୁଚୁଂଡୁ
ନାଶମୌନୁ ତୁଦକୁ ନାମରୂପ କ୍ରିଯଲ୍
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 65 ॥

ଲୋଭମୋହମୁଲନୁ ପ୍ରାଭଵମୁଲୁ ତପ୍ପୁ
ତଲଚିନ ପନୁଲେଲ୍ଲ ତପ୍ପି ଚନୁନୁ
ତାନୋକଟି ଦଲଚିନ ଦୈଵମୋଂଡଗୁଚୁଂଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 66 ॥

ଶାଂତମେ ଜନୁଲନୁ ଜଯମୁନୋଂଦିଂଚୁନୁ
ଶାଂତମୁନନେ ଗୁରୁଵୁ ଜାଡ ତେଲିଯୁ
ଶାଂତ ଭାଵ ମହିମ ଜର୍ଚିଂପଲେମଯା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 67 ॥

ଵେଷଧାରିନେପୁଡୁ ଵିଶ୍ଵସିଂପଗରାଦୁ
ଵେଷଦୋଷମୁଲୋକ ଵିଧଯେ ଯଗୁନୁ
ରଟ୍ଟୁକାଦେ ମୁନୁପୁ ରାଵଣୁ ଵେଷଂବୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 68 ॥

ଇଂଗଲଂବୁ ତୋଡ ନିଲ ସଲ୍ପୁତୋଡନୁ
ପରୁନି ଯାଲିତୋଡ ପତିତୁତୋଡ
ସରସମାଡୁଟେଲ୍ଲ ଚାଵୁକୁ ମୂଲମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 69 ॥

ଐକମତ୍ଯମୋକ୍କ ଟାଵଶ୍ଯକଂ ବେପ୍ଡୁ
ଦାନି ବଲିମି ନେଂତଯୈନ ଗୂଡୁ
ଗଡ୍ଡି ଵେଂଟ ବେଟ୍ଟି କଟ୍ଟରା ଯେନୁଂଗୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 70 ॥

ତାମସିଂଚି ଚେଯଦଗଦେଟ୍ଟି କାର୍ଯଂବୁ
ଵେଗିରିଂପ ନଦିଯୁ ଵିଷମଗୁନୁ
ପଚ୍ଚିକାଯଦେଚ୍ଚି ପଡଵେଯ ଫଲମୌନା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 71 ॥

ତଲ୍ଲୀ ବିଡ୍ଡଲକୁ ତଗଵୁ ପୁଟ୍ଟିଂଚେଡି
ଧନମୁ ସୁଖମୁ ଗୂର୍ଚୁନନି ଗଡିଂତ୍ରୁ
କାନୀଯେଲ୍ଲ ଯେଡଲ ଘନ ଦୁଃଖକରମଦି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 72 ॥

ଦୋଂଗମାଟଲାଡ ଦୋରୁକୁନେ ମୋକ୍ଷମୁ
ଚେତଗାନି ପଲୁକୁ ଚେଟୁଦେଚ୍ଚୁ
ଗୁରୁଵୁପଦ୍ଦୁ କାଦୁ ଗୁନହୈନ୍ଯ ମଦିଯଗୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 73 ॥

ନଲୁଗୁରୁ କଲ ଚୋଟନୁ ଦା
ଦଲ ଚୂପୁଚୁ ମେଲଗୁଚୁଂଡି ଧନ୍ଯାତ ଗନଗା
ଦଲଚେଡି ଯାତଡୁ ନିଚ୍ଚଲୁ
ଗଲ ମାଟଲେ ପଲୁକୁଚୁଂଡଗା ଦଗୁ ଵେମ! ॥ 74 ॥

ନଡୁଚୁନିଚ୍ଚୁ ନତନି ବତ୍ତେମିଚ୍ଚିନ ଵାନି
କଡୁପୁ ଚଲ୍ଲଜେସି ଘନତ ଵିଡୁଚୁ
ନଡୁପ ନେର ନେର ନତଡୁ ନାଲି ମୁଚ୍ଚେଗଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 75 ॥

ପଦୁଗୁରାଡୁମାଟ ପାଡିଯୈ ଧରଜେଲ୍ଲୁ
ନୋକ୍କଡାଡୁମାଟ ଯେକ୍କଦେଂଦୁ
ଵୂରକୁଂଡୁ ଵାନି କୂରେଲ୍ଲ ନୋପଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 76 ॥

ପତକ ମଂଦୁ ନୋପ୍ପୁ ପଲୁ ରତ୍ନମୁଲ ପେଂପୁ
ବଂଗରଂଦୁ କୂର୍ପ ବରୁଵୁ ଗନୁନୁ
ଗାନି ଯିତର ଲୋହମୈନ ହୀନମୁ ଗାଦେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 77 ॥

ଜନ୍ନମୁଲନୁ ମରିଯୁ ଜନ୍ନିଯଲ ନନେକ
ମୁଲ ନୋନର୍ଚିଯୁନ୍ନ ଫଲମୁକାନ
ରାକ ଯୁଂଡୁ ନୀତି ଲେକୁନ୍ନ ମାତ୍ରାନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 78 ॥

ତପ୍ପୁ ପଲୁକୁ ପଲିକି ତାତୋଟ ଚେସିନ
କୂଡିଯୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୁଂଗିପୋଵୁ
ନୋଟିକୁଂଡ ନୀଳ୍ଳୁ ନୋନରଗା ନିଲୁଚୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 79 ॥

ଭୂମି ନାଦି ଯନିନ ଭୂମି ଫକ୍କୁନ ନଵ୍ଵୁ
ଦାନ ହୀନୁ~ଂ ଜୂଚି ଧନମୁ ନଵ୍ଵୁ
କଦନ ଭୀତୁ~ଂ ଜୂଚି କାଲୁ~ଂଡୁ ନଵ୍ଵୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 80 ॥

ନୀତି ଜ୍ଯୋତିଲେକ ନିର୍ମଲଂବଗୁ ନେଦି
ଏଟ୍ଲୁ କଲଗୁବର ମଦେଂତଯୈନ
ଧନମୁ ଗଲିଗିଯୁନ୍ନ ଦୈଵଂବୁ ଗଲୁଗଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 81 ॥

ପଗଯୁଡଗୁ ଗୋପମୁଡିଗିନ
ପଗଯୁଡୁଗନ୍^^ କୋର୍କେଲୁଡୁଗୁ ବରଜନ୍ମଂପୁଂ
ଦଗୁଲୁଡୁଗୁ ଭେଦମୁଡିଗିନ
ତ୍ରିଗୁଣମୁ ଲୁଡୁଗଂଗ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିରମଗୁ ଵେମ! ॥ 82 ॥

ପପ୍ପୁଲେନି କୂଡୁ ପରୁଲକୋସହ୍ଯମେ
ଯୁପ୍ପୁଲେନି ଵାଡେ ଯଧିକ ବଲୁଡୁ
ମୁପ୍ପୁଲେନି ଵାଡୁ ମୋଦଟି ସୁଜ୍ଜାନିରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 83 ॥

ନିକ୍କମୈନ ମଂଚି ନୀଲମୋକ୍କଟି ଚାଲୁ
ତଳୁକୁ ବେଳୁକୁ ରାଲୁ ତଟ୍ଟେଡେଲ
ଚଦୁଵ ପଦ୍ଯମରଯ ଜାଲଦା ଯୋକ୍କଟି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 84 ॥

ପରୁଲ ଦତ୍ତମୋପ୍ପି ପାଲନଚେସିନ
ନିଲ ସ୍ଵଦତ୍ତମୁନକୁ ଵିନୁ ମଡିଯଗୁ
ନଵନି ପରୁଲ ଦତ୍ତ ମହପରିଂପଗ ରାଦୁ
ଵିଶ୍ଵଧାବିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 85 ॥

ନିଜମୁଲାଡୁ ଵାନି ନିଂଦିଂଚୁ ଜଗମେଲ୍ଲ
ନିଜମୁ ବଲ୍କରାଦୁ ନୀଚୁଲକଡ
ନିଜ ମହାତ୍ମୁଗୂଡ ନିଜମାଡଵଲଯୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 86 ॥

ପଦୁଗୁରାଡୁମାଟ ପାଡିଯୈ ଧରଜେଲ୍ଲୁ
ନୋକ୍କଡାଡୁମାଟ ଯେକ୍କଦେଂଦୁ
ଵୂରକୁଂଡୁ ଵାନି କୂରେଲ୍ଲ ନୋପଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 87 ॥

ପରୁଲ ମେଲୁ ଚୂଚି ପଲୁଗାକି ଵଲେ ନେପ୍ପୁ
ଵଟ୍ଟି ମାଟଲାଡୁ ଵାଡଧମୁଡୁ
ଅଟ୍ଟି ଵାନି ବ୍ରତୁକୁ ଟଦିଯେଲ ମଂଟିକା
ଵିଶ୍ଵଧାବିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 88 ॥

ଭଯମଂତଯୁ ଦେହମୁନକେ
ଭଯ ମୁଡିଗିନ ନିଶ୍ଚଯଂବୁ ପରମାତ୍ମୁନକେ
ଲଯମଂତଯୁ ଜୀଵୁନକେ
ଜଯମାତ୍ମକୁ ନନୁଚୁ ଜଗତି~ଂ ଜାଟୁର ଵେମ! ॥ 89 ॥

ଭୂମି ନାଦି ଯନିନ ଭୂମି ଫକ୍କୁନ ନଵ୍ଵୁ
ଦାନ ହୀନୁ~ଂ ଜୂଚି ଧନମୁ ନଵ୍ଵୁ
କଦନ ଭୀତୁ~ଂ ଜୂଚି କାଲୁ~ଂଡୁ ନଵ୍ଵୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 90 ॥

ମାଟଜେପ୍ପ ଵିନନି ମନୁଜୁଡୁ ମୂର୍ଖୁଡୁ
ମାଟ ଵିନ୍ନ ନରୁଡୁ ମାନୁଡଗୁନୁ
ମାଟ ଵିନଗ ଜେପ୍ପ ମାନୁଟ କୂଡଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 91 ॥

ମନସୁ ତେଲିସି ଯୋକନି ମାଟକୁ ବ୍ରତିଚେପ୍ପ
ସଂତସିଂଚୁ ନତଡୁ ଚାଲମେଚ୍ଚୁ
ମନସୁ ଦେଲିଯକୁନ୍ନଡନିଯୁଚୁ ନନୁନେଦୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 92 ॥

ଆଲିମାଟଲୁ ଵିନି ଅନ୍ନଦମ୍ମୁଲ ରୋସି
ଵେରେପୋଵୁଵାଡୁ ଵେର୍ରିଵାଡୁ
କୁକ୍କତୋକ ପଟ୍ଟି ଗୋଦାରୀଦିନା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 93 ॥

ଜ୍ଞାନିଯୈନଵାନି ମାନକ ପୂଜିଂଚୁ
ମନୁଜୁଡେପ୍ପୁଡୁ ପରମୁନନୁ ମୁଦଂବୁ
ସୁଖମୁନଂଦୁଚୁଂଡୁସୂରୁଲୁ ମେଚ୍ଚଗ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 94 ॥

ହାନି କଲୁଗବୋଦୁ ହରିମଦି ନେଂଚେଡୁ
ଵାନି କବ୍ଦୁ ପରମୁ ଵସୁଧଯଂଦୁ
ପୂନି ନିଷ୍ଠମୀରି ପୋଦଲକ ଯୁଂଡୁମୁ
ଵିଶ୍ଵରାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 95 ॥

ଅଲ୍ପୁଡେପ୍ପୁଡୁ ପଲୁକୁ ନାଡଂବରମୁଗାନୁ
ସଜ୍ଜନୁଂଡୁ ପଲୁକୁ ଚଲ୍ଲଗାନୁ
କଂଚୁ ମୋଗିନଟ୍ଲୁ କନକଂବୁ ମୋଗୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 96 ॥

ନ୍ଯାଯଶାସ୍ତ୍ର ମରଯ ନନ୍ଯାଯମୁନ ଦିଂଚୁ
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋସଗୁ ରୁଗ୍ମତଂବୁ
ଜ୍ଯୋତିଷମୁ ଜନମୁଲ ନୀତୁଲ ଦପ୍ପିଂଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 97 ॥

ଦେଵୁଡନଗ ଵେରେ ଦେଶମୁଂଦୁନ୍ନାଡେ
ଦେହିତୋଡ ନେପୁଡୁ ଦେହମଂଦେ
ଵାହନମୁଲନେକ୍କି ପଡିଦୋଲୁଚୁନ୍ନାଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 98 ॥

ଭୂମିଲୋନ ବୁଟ୍ଟୁ ଭୂସାରମେଲ୍ଲନୁ
ତନୁଵୁଲୋନ ବୁଟ୍ଟୁ ତତ୍ତ୍ଵମେଲ୍ଲ
ଶ୍ରମଲୋନ ବୁଟ୍ଟୁ ସର୍ଵଂବୁ ତାନୌନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 99 ॥

ଵ୍ରାତକଂଟେ ହେଚ୍ଚୁ ପରମୀଦୁ ଦୈଵଂବୁ
ଚେତକଂଟେ ହେଚ୍ଚୁ ଵ୍ରାତ ଲେଦୁ
ଵ୍ରାତ କଜୁଡୁ କର୍ତ ଚେତକୁ ଦାକର୍ତ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 100 ॥

ଚିପ୍ପଲୋନବଡ୍ଡ ଚିନୁକୁ ମୁତ୍ଯଂବଯ୍ଯେ
ନୀଟ ବଡ୍ଡ ଚିନୁକୁ ନୀଟ ଗଲିସେ
ବ୍ରାପ୍ତି ଗଲୁଗୁ ଚୋଟ ଫଲମେଲ ତପ୍ପୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 101 ॥

ଇଂଟି ଇଂଟିଲୋନନୀଶ୍ଵରୁଡୁଂଡଗ
ନଂଟି ଚୂଡଲେକ ଯଡଵୁଲଂଦୁ
ନୁଂଟ ମେଟଂଚୁନୁଂଦୁରା ଜୋଗୁଲୈ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 102 ॥

ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କଲିଗିଚେସିନ ପୁଣ୍ଯଂବୁ
କୋଂଚେମୈନ ନଦିଯୁ କୋଦଵଗାଦୁ
ଵିତ୍ତନଂବୁ ମର୍ରି ଵୃକ୍ଷଂବୁନକୁ ନେଂତୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 103 ॥

ଅଗ୍ନିବାନା ମେସି ଯଂବୁଧି ନିଂକିଂଚୁ
ରାମୁଡଵଲି କେଗ ରାକ, ନିଲିଚି
ଚେଟ୍ଲୁ ଗିରୁଲୁ ତେଚ୍ଚି ସେତୁଵୁ ଗଟ୍ଟଡା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 104 ॥

ଐଦୁ ଵେଳ୍ଲୁ ବଲିମି ହସ୍ତଂବୁ ପନିଚେଯୁ
ନଂ ଦୋକଂଡୁ ଵିଡ୍ଡ ପୋଂଦୁ ଚେଡୁନୁ
ସ୍ଵୀଯୁଡୋକଡୁ ଵିଡିନ ଜେଡୁକଦା ପନିବଲ୍ମି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 105 ॥

ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଵଲନ ନଖିଲଂବ ତାନଯ୍ଯେ
ଜୀଵବୁଦ୍ଧି ଵଲନ ଜୀଵୁଡଯ୍ଯେ
ମୋହବୁଦ୍ଧିଲଯମୁ ମୁଂଦର ଗନୁଗୋନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 106 ॥

ଗୁଣମୁଲୋଗଲଵାନି କୁଲମେଂଚଗାନେଲ
ଗୁଣମୁ କଲିଗେନେନି କୋଟିସେଯୁ
ଗଣମୁଲେକ ଯୁନ୍ନ ଗୁଡ୍ଡିଗଵ୍ଵଯୁଲେଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 107 ॥

ତଲ୍ଲିତଂଡ୍ରୁଲଂଦୁ ଦଯଲେନି ପୁତ୍ରୁଂଡୁ
ପୁଟ୍ଟନେମି? ଵାଡୁ ଗିଟ୍ଟନେମି?
ପୁଟ୍ଟଲୋନି ଚେଦଲୁ ପୁଟ୍ଟଦା ଗିଟ୍ଟଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 108 ॥

କୋପମୁନ ଘନତ କୋଂଚେମୈପୋଵୁନୁ
କୋପମୁନନୁ ଗୁଣମୁ କୋରତପଡୁନୁ
କୋପମଣଚନେନି କୋରିକଲୀଡେରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 109 ॥

ଏଲୁଗୁ ତୋଲୁ ତେଚ୍ଚି ଏଡାଦି ଯୁତିକିନା
ନଲୁପୁ ନଲୁପେକାନି ତେଲୁପୁକାଦୁ
କୋଯ୍ଯବୋମ୍ମ ତେଚ୍ଚି କୋଟ୍ଟିତେ ଗୁଣିଯୋନେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 110 ॥

ଅଲ୍ପବୁଦ୍ଧିଵାନିକଧିକାରମିଚ୍ଚିନ
ଦୋଡ୍ଡଵାରିନେଲ୍ଲ ତୋଲଗଗୋଟ୍ଟୁ
ଚେପ୍ପୁଦିନେଡୁ କୁକ୍କ ଚେରକୁ ତୀପେରୁଗୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 111 ॥

ପଟ୍ଟୁପଟ୍ଟରାଦୁ ପଟ୍ଟିଵିଡୁଵରାଦୁ
ପଟ୍ଟେନେନି ବିଗିଯ ପଟ୍ଟଵଲଯୁ
ପଟ୍ଟୁଵିଡୁଟକନ୍ନା ପଡିଚଚ୍ଚୁଟେମେଲୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 112 ॥

ତୁମ୍ମଚେଟ୍ଟୁ ମୁଂଡ୍ଲ ତୋଡନେପୁଟ୍ଟୁନୁ
ଵିତ୍ତୁଲୋନନୁଂଡୁ ଵେଡଲୁନଟ୍ଲୁ
ମୂର୍ଖୁନକୁନୁ ବୁଦ୍ଧି ମୁଂଦୁଗା ବୁଟ୍ଟନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 113 ॥

କପଟି ଵେଷମୂନି କଡଗଂଡ୍ଲୁ ପଡନେଲ
ଵିପିନ ଭୂମି ତିରିଗି ଵିସୁଗନେଲ
ଯୁପମୁତୋନେ ମୁକ୍ତି ଉନ୍ନଦି ଚୂଡରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭି ରାମ ଵିନୁର ଵେମ ॥ 114 ॥

ଅନୁଵୁଗାନି ଚୋଟ ଅଧିକୁଲମନରାଦୁ
କୋଂଚେମୁଂଦୁଟେଲ୍ଲ କୋଦୁଵକାଦୁ
କୋଂଡ ଯଦ୍ଦମଂଦୁ କୋଂଚମୈ ଉଂଡଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 115 ॥

ମନସୁଲୋନୁନ୍ନ ମର୍ମମଂତ ଏରିଗି
ସ୍ଥିରମୁ ଚେସି ଆତ୍ମ ତେଟପରିଚି
ଘଟମୁ ନିଲ୍ପଵଲଯୁ, ଘନତଲିଂକେଟିକି
ଵିଶ୍ଵଦାଭି ରାମଵିନୁର ଵେମ! ॥ 116 ॥

କଦଲନୀଯକୁଂଡ ଗଟ୍ଟିଗା ଲିଂଗଂବୁ
କଟ୍ଟିଵେଯନେମି ଘନତ କଲୁଗୁ
ଭାଵମଂଦୁ ଶିଵୁନି ଭାଵିଂଚି କାନରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 117 ॥

ମେକ ଜଂକବେଟ୍ଟିମେଲଗୁଚୁ ମଂଦଲୋ
ବ୍ରମନି ତିରୁଗୁ ଗୋଲ୍ଲ ପଗିଦିଗାନୁ
ଦେଵୁନେରୁଗକ ପରଦଵେତଲ ଦଲଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 118 ॥

ତନ କୁଲ ଗୋତ୍ରମୁ ଲାକୃତି
ତନ ସଂପଦ କଲିମି ବଲିମି ତନକେଲନଯା?
ତନ ଵେଂଟରାଵୁ ନିଜମିଦି
ତନ ସତ୍ଯମେ ତୋଡୁଵଚ୍ଚୁ ତନତୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 119 ॥

କଲିମିଗଲ୍ଗନେମି କରୁଣ ଲେକୁଂଡିନ
କଲିମି ତଗୁନେ ଦୁଷ୍ଟକର୍ମୁଲକୁନୁ
ତେନେଗୂର୍ପନୀଗ ତେରୁଵୁନ ବୋଵଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 120 ॥

ଏଂଡିନ ମାନୋକଟଡଵିନି
ମଂଡିନ ନଂଦଗ୍ନି ପୁଟ୍ଟି ଯୂଡ୍ଚୁନୁ ଚେଟ୍ଲନ୍
ଦଂଡିଗଲ ଵଂଶମେଲ୍ଲନୁ
ଚଂଡାଲୁଂଡୋକଡୁ ପୁଟ୍ଟି ଚଦୁଵୁନୁ ଵେମ! ॥ 121 ॥

କନୁଲୁ ପୋଵୁଵାଡୁ କାଳ୍ଲୁ ପୋଯିନଵାଡୁ
ଉଭଯୁଲରଯୁଗୂଡି ଯୁଂଡିନଟ୍ଲୁ
ପେଦ ପେଦ ଗୂଡି ପେନଗୋନି ଯୁଂଡୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମା ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 122 ॥

ମାଟଲାଡୁ ଗଲ୍ଗୁ ମର୍ମମୁଲେରିଗିନ
ପିନ୍ନପେଦ୍ଦତନମୁ ଲେନ୍ନଵଲଦୁ
ପିନ୍ନଚେତି ଦିଵ୍ଵେ ପେଦ୍ଦଗା ଵେଲଗଦା?
ଵିଶ୍ଵଧାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 123 ॥

କୋଂଡମୁଚ୍ଚୁ ପେଂଡ୍ଲିକି କୋତି ପେରଂଟାଲୁ
ମୋଂଡି ଵାନି ହିତୁଡୁ ବଂଡଵାଡୁ
ଦୁଂଡଗୀଡୁନକୁନୁ କୋଂଡେଡୁ ଦଳଵାଯି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମା ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 124 ॥

ଝୁଷମୁ ନୀରୁ ଵେଡଲ ଜଚ୍ଚୁଟେ ସିଦ୍ଧମୁ
ନୀଟନୁଂଡନେନି ନିକ୍କିପଡୁନୁ
ଅଂଡତୋଲୁଗୁ ନେଡଲ ନଂଦର ପନି ଅଟ୍ଲେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭି ରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 125 ॥

ତଲ୍ଲିଯେଡ୍ଵ ଵିନକ ତନଯାଲୁ ଵଗଚିନ
ଜାଲିପଡେଡୁ ଵାଡୁ ଜଡୁଡୁ ସୁମ୍ମି
ତାରତମ୍ଯ ମେରୁଗନେରନି ପଶୁଵଦି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 126 ॥

ପରୁଲମେଲୁ ଚୂସି ପଲୁକାକି ଵଲେ
ଵଟ୍ଟିମାଟଲାଡୁ ଵାଡୁ ଅଧମୁଡୁ
ଅଟ୍ଟିଵାନି ବତୁକୁଟଦି ଏଲ ମଂଟିକା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 127 ॥

ଗଂଗି ଗୋଵୁପାଲୁ ଗରିଟଡୈନନୁ ଚାଲୁ
କଡଵେଡୈନନୁ ନେମି ଖରମୁପାଲୁ
ଭକ୍ତିକଲ୍ଗୁକୂଡୁ ପଟ୍ଟେଡୈନନୁ ଚାଲୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 128 ॥

ଚିକ୍କିଯୁନ୍ନଵେଳ ସିଂହଂବୁନୈନନୁ
ବକ୍କ କୁକ୍କଯୈନା ବାଧସେଯୁ
ବଲିମିଲେନି ଵେଳ ପଂତମୁଲୁ ଚେଲ୍ଲଵୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 129 ॥

ପନସତୋନଲକନ୍ନ ପଂଚଦାରଲକନ୍ନ
ଜୁଂଟିତେନେକନ୍ନ ଜୁନ୍ନୁକନ୍ନ
ଚେ଱ୁକୁ ରସମୁକନ୍ନ ଚେଲୁଲ ମାଟଲେ ତୀପି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 130 ॥

ନିଂଡୁନଦୁଲୁ ପାରୁ ନିଲଚି ଗଂଭୀରମୈ
ଵେ଱୍ରିଵାଗୁ ପା଱ୁ ଵେଗବୋର୍ଲି
ଅଲ୍ପୁଡାଡୁରୀତି ନଧିକୁଂଡୁ ନାଡୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 131 ॥

ଉପ୍ପୁଲେନିକୂର ଯୋପ୍ପଦୁ ରୁଚୁଲକୁ
ପପ୍ପୁଲେନି ତିଂଡି ଫଲମୁଲେଦୁ
ଅପ୍ପୁଲେନିଵାଡେ ଯଧିକ ସଂପନ୍ନୁଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 132 ॥

ପସୁଲ ଵନ୍ନେ ଵେରୁ ପାଲେଲ୍ଲ ଓକ୍କଟି
ପୁଷ୍ପଜାତି ଵେରୁ ପୂଜ ଓକଟି
ଦର୍ଶନଂବୁଲାରୁ ଦୈଵଂବୁ ଓକ୍କଟି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 133 ॥

ଚଂପଦଗିନ ଶତୃଵୁ ତନଚେତ
ଚିକ୍କେନେନି କୀଡୁ ଚେଯରାଦୁ
ପୋସଗ ମେଲୁ ଚେସି ପୋମ୍ମନୁଟେ ମେଲୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 134 ॥

ଆପଦଗଲ ଵେଳ ଅରସି ବଂଧୁଵୁ ଜୂଡୁ
ଭଯମୁ ଵେଳ ଜୂଡୁ ବଂଟୁତନମୁ
ପେଦଵେଳ ଜୂଡୁ ପେଂଡ୍ଲାମୁ ଗୁଣମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 135 ॥

ଉପ୍ପୁ କପ୍ପୁରଂବୁ ଓକ୍କ ପୋଲିକନୁଂଡୁ
ଚୂଡ ଚୂଡ ରୁଚୁଲ ଜାଡ ଵେରୁ
ପୁରୁଷୁଲଂଦୁ ପୁଣ୍ଯ ପୁରୁଷୁଲୁ ଵେରଯ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 136 ॥

ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଦି ଲେନି ଯାଚାରମଦିଯେଲ
ଭାଂଡଶୁଦ୍ଦି ଲେନି ପାକ ମେଲ
ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଦିଲେନି ଶିଵପୂଜଲେଲରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 137 ॥

ଯିନୁମୁ ଵିରଗନେନି ଯିନୁମୂରୁ ମୁମ୍ମାରୁ
କାଚିଯେତକଵଚ୍ଚୁ ଗ୍ରମମୁ ଗାନୁ
ମନସୁ ଵିରିଗେନେନି ମରି ଚେର୍ଚରାଦଯା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 138 ॥

କୁଂଡ କୁଂଭମନ୍ନ କୋଂଡ ପର୍ଵତମନ୍ନ
ନୁପ୍ପୁ ଲଵଣମନ୍ନ ନୋକଟି କାଦେ
ଭାଷ ଲିଟ୍ଟେ ଵେରୁ ପରତତ୍ଵମୋକଟେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 139 ॥

ଅନଗ ନନଗ ରାଗ ମତିଶ ଯିଲ୍ଲୁଚୁନୁଂଡୁ
ଦିନଗ ଦିନଗ ଵେମୁ ତିଯ୍ଯନୁଂଡୁ
ସାଧନମୁନ ପନୁଲୁ ସମକୂରୁ ଧରଲୋନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 140 ॥

ଚେପ୍ପୁଲୋନି ରାଯି ଚେଵିଲୋନି ଜୋରୀଗ
କଂଟିଲୋନି ନଲୁସୁ କାଲି ମୁଲ୍ଲୁ
ଇଂଟିଲୋନି ପୋରୁ ନିଂତିଂତ ଗାଦଯା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 141 ॥

ତପ୍ପୁ ଲେନ୍ନୁଵାରୁ ତଂଡୋପ ତଂଡଂବୁ
ଲୁର୍ଵି ଜନୁଲକେଲ୍ଲ ନୁଂଡୁ ତପ୍ପୁ
ତପ୍ପୁ ଲେନ୍ନୁଵାରୁ ତମ ତପ୍ପୁଲେରୁଗରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 142 ॥

ମିରପ ଗିଂଜ ଚୂଡ ମୀଦ ନଲ୍ଲଗନୁଂଡୁ
କୋରିକି ଜୂଡଲୋନ ଜୁରୁକୁମନୁନୁ
ସଜ୍ଜନୁ ଲଗୁ ଵାରି ସାର ମିଟ୍ଲୁଂଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 143 ॥

ମେଡିପଂଡୁ ଚୂଡ ମେଲିମୈ ଯୁଂଡୁନୁ
ପୋଟ୍ଟଵିଚ୍ଚି ଚୂଡ ପୁରୁଗୁଲୁଂଡୁ
ପିରିକିଵାନି ମଦିନି ବିଂକମୀଲାଗୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 144 ॥

ଵେରୁ ପୁରୁଗୁ ଚେରି ଵୃକ୍ଷଂବୁ ଜେରୁଚୁନୁ
ଚୀଡପୁରୁଗୁ ଚେରି ଚେଟ୍ଟୁ ଜେରଚୁ
କୁତ୍ସିତୁଂଡୁ ଚେରି ଗୁଣଵଂତୁ ଜେରଚୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 145 ॥

ଵେଷଭାଷ ଲେରିଗି କାଷଯଵସ୍ତ୍ରମୁଲ୍
ଗଟ୍ଟଗାନେ ମୁକ୍ତି ଗଲୁଗବୋଦୁ
ତଲଲୁ ବୋଡୁଲୃନ ତଲପୁଲୂ ବୋଡୂଲା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 146 ॥

********

Leave a Comment