[வேமன ஶதகம்] ᐈ Vemana Satakam Lyrics In Tamil Pdf

Vemana Satakam Lyrics In Tamil

தலபுலோன க3லுகு3 தா3 தை3வமே ப்ரொத்3து3
தலசி சூட3னதகு தத்வமகு3னு
வூறகுண்ட3 நேர்வுனுத்தம யோகி3ரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1 ॥

தன விரக்தி யனெடி3 தா3ஸி சேதனு ஜிக்கி
மிகி3லி வெட3லவேக மிணுகுசுன்ன
நருடி3 கேட3முக்தி வரலெடி3 செப்படீ3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 2 ॥

தனது3 மனஸுசேத த3ர்கிஞ்சி ஜ்யோதிஷ
மென்த சேஸே நனுசு நெஞ்சி சூசு,
தன யத்3ருஷ்டமன்த தை3வ மெறுங்க3டா3?
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 3 ॥

டீக வ்ராஸினட்லேனேகுலு பெத்33லு
லோகமன்து3 ஜெப்பி மஞ்சு
காகுலட்டி ஜனுல கானரீ மர்மமு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 4 ॥

ஜ்ஞானமென்ன கு3ருவு ஜ்ஞானஹைன்யமு பு3த்3தி4
ரெண்டினந்து3 ரிம்மரேசுனபுடு3
ரிம்ம தெலிபெனேனி ரெண்டொ3க ரூபுரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 5 ॥

ஜாணலமனி யன்த்3ரு சபலாத்முலகு3வாரு
தெலிவிலேக தம்முதெலியலேரு
கஷ்டமைன யட3வி கா3ஸீலுசுன்னாரு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 6 ॥

ஜனந மரணமுலன ஸ்வப்ன ஸுஷுப்துலு
ஜக3முலன்து3 நெண்ட3 ஜக3முலுண்டு3
நருடு3 ஜக3முனண்ட நடு3பா3டு காதொ3கோ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 7 ॥

சா2யனநொஸகு3செட்லு ஸாது4வு போ34ட்டு
லட3கி3 த3ரினிஜேரி பட3யவச்சு
நட்டுனிட்டு தா3டனதி3 போவுனிதி3 ராம
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 8 ॥

நருடெ3யைன லேக நாராயணுண்டை3
தத்த்வப3த்3து4டை3ன த3ரணி நரய
மரணமுன்னத3னுசு மதி3னி நம்மக3வலெ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 9 ॥

த்3வாரம்ப3ன்த4முனகு த3லுபுலு க3டி3யலு
வலெனெ நோடிகொப்புக3ல நியதுலு
4ர்மமெரிகி3 பலுக த4ன்யுண்டௌ3 பு4விலோன
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦ ॥

ப்3ரஹ்மக4டமு மேனு ப்ராணம்பு3 தக3கா3லி
மித்ரசன்த்3ர ஶிகு2லு நேத்ரசயமு
மறியு ப்3ரஹ்மமனக3 மஹிமீத3 லேத3யா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 11 ॥

யோகி3னநுசு கொ3ன்த யோக3முகூ3ர்சக
ஜக3முனெல்லப3ட்ட சம்பி தினுசு
4னமு கொறகு வாடு3 தக3வாடு3சுண்டி3
யோகி3காடு3 வாடெ3 யோகு3 வேம! ॥ 12 ॥

அர்த4 யங்கணமுன காதா4ரமைனட்டி
யொண்டிமேட3 கு3ஞ்ஜு நொனரனில்பெ
நிண்டிகொக மக3ண்டெ3 யில்லாண்ட்3ருனேத்3கு3ரு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 13 ॥

அன்னதா3னமுனகு நதி4க ஸம்பத33ல்கி3
யமரலோக பூஜ்யுட3கு3னு மீறு
அன்னமகு3னு ப்3ரஹ்மமதி3 கனலேரயா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 14 ॥

பொ3ன்தி3 யெவரி ஸொம்மு போஷிம்பப3லுமாரு
ப்ராண மெவரி ஸொம்மு ப4க்திஸேய,
4னமதெ3வரிஸொம்மு த4ர்மமெ தன ஸொம்மு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 15 ॥

பண்டு3வலன பு3ட்டெ ப3ரக3 ப்ரபஞ்சமு
பண்டு3வலன பு3ட்டெ பரமு நிஹமு
பண்டு3 மேலெறிங்கெ3 ப்3ரஹ்லாது3டி3லலோன
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 16 ॥

தபமுவேல? யரய தா4த்ரிஜனுலகெல்ல
நொனர ஶிவுனி ஜூட3 நுபம க3லது3
மனஸு சத3ரனீக மஹிலோன ஜூட3ரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 17 ॥

தனகு3ணமு தனகு நுண்ட33
நெனயங்கா3 நோருனி கு3ணமு நெஞ்சுனு மதி3லோ
3ன கு3ணமு தெலிய கன்யுனி
3னிகொ3னி தூ3ஷிஞ்சுவாடு3 வ்யர்து2டு3 வேம! ॥ 18 ॥

ஜாலினொன்த3ராது3 ஜவதா3டி கனராது3
அதி3 மூலமைன ஆத்மமறுகு3
போரிசேரி பொன்தி3 பூர்ணமு நன்து3ரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 19 ॥

ஜாதி, மதமு விடி3சி சனி யோகி3காமேலு
ஜாதிதோ நெயுன்ன நீதிவலதெ3
மதமுப3ட்டி ஜாதி மானகுண்ட கொறன்த
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 2௦ ॥

நீவனினநு நேனநினநு
பா4வம்முன நெறுகயொக்க பத்34தியகு3னா
பா4வம்பு3 தெ3லிஸி மதி3னி
ர்பா4வமுகா3 நின்னு க3னுட பரமகு3 வேம! ॥ 21 ॥

நீல்த்3ல முனுகு3னேல? நிது4ல மெட்டக3னேல
மொனஸி வேல்புலகுனு ம்ரொக்கனேல
கபட கல்மஷமுலு கடு3புலோ நுண்ட3கா3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 22 ॥

பஞ்ச முக2முலன்து3 ப3ஞ்சாக்ஷரி ஜனிஞ்செ
பஞ்ச வர்ணமுலனு ப்ரப3லெ ஜக3மு
பஞ்சமுகு2னி மீரு ப்ரஸ்துதி சேயுண்டீ3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 23 ॥

நேயி வென்ன காசி நீட3னே யுஞ்சின
பே3ரி க3ட்டிபடு3னு பெருகு3ரீதி
போரிபோரி மதி3னி போனீக பட்டுமு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 24 ॥

மண்டிகுண்ட3வண்டி மாய ஶரீரம்பு3
சச்சுனென்னடை3ன, சாவதா3த்ம
4டமுலென்னியைன க33னமொக்கடேக3தா3,
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 25 ॥

மண்ட லோஹமன்து3 ம்ராகுல ஶிலலன்து3
படமுலன்து3 கோ33ப்ரதிமலன்து3
தன்னுதெ3லியு கொறகுத3கு3லதா3 பரமாத்ம
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 26 ॥

நிமிஷமைனநு மதி3 நில்சி நிர்மலமுக3
லிங்க3 ஜீவாவேஶுலனு கா3ஞ்சி ப4ங்க3பட3
பூஜ மதி3யன்து3 ஜேருட பூர்ணபத3வி
பரமு கோ3ரின நிதி3சேய பா3கு3 வேம! ॥ 27 ॥

தூ4மாது3ல நாவ்ருதமை
வ்யோமம்பு3னகெக3னி கலியு நுபமுலு தனலோ
ஶ்ரீமிஞ்சு ஶிவுனி ஜேருனு
கா3மாது3ல க3லியட3தடு3 க4னமுக3 வேம! ॥ 28 ॥

பக3லுடு33 நாஸலுடு3கு3னு
வக3புடு33ம் கோ3ர்கெலுடு3கு3 வடி3 ஜன்மம்பு3ல்
தகு3லுடு3கு3 போ43முடி3கி3
த்ரிகு3ணம்பு3னு நடு33 முக்தி தெருவகு3 வேம! ॥ 29 ॥

பால நீடி கலத பரமஹம்ஸ மெறுகு3னு
நீரு பாலு நெட்லு நேர்சுனெமலி
லஜ்ஞுடை3ன ஹீனுட3ல ஶிவு நெறுகு3னா?
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 3௦ ॥

புட்டு புட்டலேதே3 புட3மினி ஜனுலெல்ல
புட்டி கி3ட்டலேதெ3 பூர்வுலெவரு
புட்டி கி3ட்டுடெல்ல வட்டி ப்4ரான்துலு ஸுமீ,
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 31 ॥

பருல வித்தமன்து3 ப்4ரான்தி வாஸினயட்டி
புருஷுட3வனிலோன புண்யமூர்தி
பருல வித்தமரய பாபஸஞ்சிதமகு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 32 ॥

பரத4னம்பு3லகுனு ப்ராணமுலிச்சுனு
ஸத்யமன்தலேக ஜாரட3கு3னு
த்3விஜுலமஞ்சு நின்த்ருதேஜமிஞ்சுகலேது3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 33 ॥

நோரு பலகவச்சு நுடி3 வ்ராயக3ராது3
வ்ராதகன்ன ஸாக்ஷி வலவத3ன்ன
பரக3லேனி வ்ராத ப4ங்க3 பாடுன்தெ3ச்சு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 34 ॥

நிஜமாகல்ல ரெண்டு3 நீலகண்டு2டெ3றுங்கு3
நிஜமுலாட3குன்ன நீதித3ப்பு
நிஜமுலாடு3னபுடு3 நீ ரூபமனவச்சு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 35 ॥

3ஶக3லாரினெல்ல த3ம ப3ன்து4வு லடண்ட்3ரு
3ஶயலேமி நென்த்ரு தக்குவக3னு
3ஶயன க3ம த4ன த3ஶமொக்கடே த3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 36 ॥

தாமஸிஞ்சி சேயத33 தெ3ட்டி கார்யம்பு3
வேகி3ரிம்ப நதி3யு விஷமகு3னு
பச்சிகாயதெ3ச்சி பட3வேய ப2லமௌனே
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 37 ॥

தல்லிபி3ட்33லகுனு தக3வு புட்டிஞ்செடி3
4னமு ஸுக2மு கூ3ர்சுனநி க3டி3ன்த்ரு
கானி யெல்லயெட3ல க4ன து3:க2ன்^த3மதி3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 38 ॥

தல்லித3ண்ட்3ருலென்னத3கு3 தொலி கு3ருவுலு
பார்வதீப4வு லிலப3ரமகு3ருலு
கூலிவாண்ட்3ர ஜக3தி கு3ருலன த்3ரோஹமு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 39 ॥

தாமஸிஞ்சி சேயத33 தெ3ட்டி கார்யம்பு3
வேகி3ரிம்ப நதி3யு விஷமகு3னு
பச்சிகாயதெ3ச்சி பட3வேய ப2லமௌனே
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 4௦ ॥

புட்டு புட்டலேதே3 புட3மினி ஜனுலெல்ல
புட்டி கி3ட்டலேதெ3 பூர்வுலெவரு
புட்டி கி3ட்டுடெல்ல வட்டி ப்4ரான்துலு ஸுமீ,
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 41 ॥

பெட்டிபோயலேனி வட்டி தே3பெ3லு பூ4மி
பு3ட்டிரேமி வாரு கி3ட்டரேமி
புட்டலோனி செத3லு புட்டதா3 கி3ட்டதா3!
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 42 ॥

லோகமன்து3பு3ட்டி லோகமன்தெ3 பெரிகி3
லோக விப4வமோர்வலேக ஜனுடு3
லோகமன்து3 ஜனிகி லோப3டி3 செடி3போவுனு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 43 ॥

மதி3 க3லிகி3ன பூஜ மத3னாரி மெச்சுனு
மனஸு நில்ஸினந்த மஹிதுட3கு3னு
மனஸுலேனி பூஜ மட்டி ஸமானமு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 44 ॥

தாமுனு ஜனுலேமனு கொன
பூ3னுது3ரோ தா3னி ஸரஸி பொன்தி3ன ஜட3னீ,
ரானி பத4ம்பு3ன நடி3சின
தா3னநெ த4ர்மாத்முட3ண்ட்3ரு தன்னிட வேம! ॥ 45 ॥

மத3மு வலன க3லுகு3 மாடலு மறிபல்கி
ம்ருச்சு ஸத்3து3லனொகி3 மோஸபுச்சி
காஸுராபெ3னகெ3டு3 கஷ்டு2ண்டு3 கு3ருடௌ3னே?
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 46 ॥

மனஸே மாயா ம்ருக3மௌ
மனநேமிடி பைகிகா3னீ மணிபோனீகா
மனஸுன மனஸுனு ஜம்பின
மனந்தே3 முக்திக3லது3 மஹிலோ வேம! ॥ 47 ॥

மன்த்ரமொகடி செப்பி மறி தே3வதார்சன
சேஸி தமகுக3ருணசென்தி3னத3னி
வேத3பட2ன சேஸி வெர்ருலை போது3ரு,
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 48 ॥

மட2முலோனியோகி3 மாயலன்னியுகோ3ஸி
4டமுலோன நுன்ன க4னுனிதெ3லிஸி
மாட மாடகுகு3ரு மருவக தெலுபுரா,
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 49 ॥

திரிகி3 வச்சுவேல்த3 மரலிபோயெடி3 வேல்த3
வெண்ட தே3ரு த4னமு வண்டபோ3ரு
தொனெடகு ஜனுனொ த4னமென்து3 போ3வுனோ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 5௦ ॥

ஆஶயனெடு3 தா3னி கோ3ஸிவேயகா3லேக
மொஹபு3த்3தி3 வலன முனுகு3வாரு
காஶிவாஸுலைன க3னபோ3ரு மோக்ஷமு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 51 ॥

சித்தமனேடி3 வேரே ஶிதி2லமைனப்புடே3
ப்ரக்ருதி யனெடி3 செட்டு படு3னு பித3
கோ3ர்குலனெடி3 பெத்33கொம்மலெண்டு3னு க3தா3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 52 ॥

போ43ம்பு3ல காஶிம்பக
ராக3த்3வேஷம்பு3 ரங்கு333மலோ
வேக3மெ மோக்ஷ பத3ம்பு3னு
ராக3னு நாதண்டு3 யோகி3ராயுடு3 வேம! ॥ 53 ॥

சனுவாரெல்லனு ஜனுலம்
ஜனிபோயின வாரி புண்ய ஸத்கத2லெல்லன்
வினவலெ க3னவலெ மனவலெ
நனி மஷுலகு தெ3லுஸகூ33 த3ன்த்யமு வேம! ॥ 54 ॥

ஆஶயனெடி3 த்ரால்த்3ல்த3 நகி2ல ஜனம்பு3லு
கட்டுபடு3சு முக்திகா3னரைரி
ஜ்ஞானக2ட்33முனநு க2ண்டி3ம்ப ராதொ3கோ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 55 ॥

அதிதி2 ராக சூசி யத3லிஞ்சி பட3வைசி
கடி2ன சிதுலகு3சு கா3னலேரு
கர்மமுனகு முன்து3 த4ர்மமு கா3னரோ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 56 ॥

தனு வலசின தா3வலசுனு தனு
வலவக யுன்னநெனடு3 தாவலவ டி3லன்
தனது3 படாடோபம்பு3லு தன
மாயலு பனிகிராவு த4ரலோன வேம! ॥ 57 ॥

மாடலாட3 வச்சு மனஸு நில்வக3லேது3
தெலுபவச்சு த3ன்னு தெலியலேது3
ஸுரியப3ட்டவச்சு ஶூருடு3 காலேடு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 58 ॥

தனகேனாடு3 ஸுபி4க்ஷமு
தனகேனாடு3னு ப43ம்பு3 தனரவயுனம்
சுனு தன த3ஶகை யெல்லெட3
மனஸன்து3ன ஜிவுகுசுண்டு3 மஹிலோ வேம! ॥ 59 ॥

எண்டி3ன மா நொகடட3வினி
மண்டி3ன நன்த3க்3னி புட்டி யூட்3சுனு செட்லன்
3ண்டி33ல வம்ஶமெல்லனு
சண்டா3லுண்டொ3கடு3 புட்டி சது3புனு வேம! ॥ 6௦ ॥

நிஜமு தெலிஸியுன்ன ஸுஜினுடா3னிஜமுனெ
பலுகவலயுகா3னி பருலகொரகு
சாவகூட3 தி3ங்க நோபத3வ்யஂ பல்க
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 61 ॥

தாமுனு ஜனுலேமனு கொன
பூ3னுது3ரோ தா3னி ஸரஸி பொன்தி3ன ஜட3னீ,
ரானி பத4ம்பு3ன நடி3சின
தா3னநெ த4ர்மாத்முட3ண்ட்3ரு தன்னிட வேம! ॥ 62 ॥

வினியு வினகயுண்டு3 கனியு க3னக யுண்டு3
தலசி தலபகுண்டு3 தானு யோகி3
மனுஜவருலசேத மணிபூஜ கொ3னுசுண்டு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 63 ॥

வென்ன சேதப3ட்டி விவரம்பு3 தெலியக
க்4ருதமு கோருனட்டி யதனி ப4ண்டி3
தானு தை3வமய்யு தை3வம்பு3 த3லசுனு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 64 ॥

ரூபுவங்க பேரு ரூடி4கா3 நிலுசுனு
பேருவங்க க்ரியலு பெனகு3சுண்டு3
நாஶமௌனு துத3கு நாமரூப க்ரியல்
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 65 ॥

லோப4மோஹமுலனு ப்ராப4வமுலு தப்பு
தலசின பனுலெல்ல தப்பி சனுனு
தானொகடி த3லசின தை3வமொண்ட3கு3சுண்டு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 66 ॥

ஶான்தமே ஜனுலனு ஜயமுனொன்தி3ஞ்சுனு
ஶான்தமுனநெ கு3ருவு ஜாட3 தெலியு
ஶான்த பா4வ மஹிம ஜர்சிம்பலேமயா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 67 ॥

வேஷதா4ரினெபுடு3 விஶ்வஸிம்பக3ராது3
வேஷதோ3ஷமுலொக வித4யெ யகு3னு
ரட்டுகாதெ3 முனுபு ராவணு வேஷம்பு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 68 ॥

இங்க3லம்பு3 தோட3 நில ஸல்புதோட3னு
பருனி யாலிதோட3 பதிதுதோட3
ஸரஸமாடு3டெல்ல சாவுகு மூலமு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 69 ॥

ஐகமத்யமொக்க டாவஶ்யகம் பெ3ப்டு3
தா3னி ப3லிமி நென்தயைன கூ3டு3
3ட்3டி3 வெண்ட பெ3ட்டி கட்டரா யேனுங்கு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 7௦ ॥

தாமஸிஞ்சி சேயத33தெ3ட்டி கார்யம்பு3
வேகி3ரிம்ப நதி3யு விஷமகு3னு
பச்சிகாயதெ3ச்சி பட3வேய ப2லமௌனா?
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 71 ॥

தல்லீ பி3ட்33லகு தக3வு புட்டிஞ்செடி3
4னமு ஸுக2மு கூ3ர்சுனநி க3டி3ன்த்ரு
கானீயெல்ல யெட3ல க4ன து3:க2கரமதி3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 72 ॥

தொ3ங்க3மாடலாட3 தொ3ருகுனெ மோக்ஷமு
சேதகா3னி பலுகு சேடுதெ3ச்சு
கு3ருவுபத்3து3 காது3 கு3னஹைன்ய மதி3யகு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 73 ॥

நலுகு3ரு கல சோடனு தா3
3ல சூபுசு மெலகு3சுண்டி3 த4ன்யாத க3னகா3
3லசெடி3 யாதடு3 நிச்சலு
3ல மாடலே பலுகுசுண்ட3கா3 த3கு3 வேம! ॥ 74 ॥

நடு3சுனிச்சு நதனி ப3த்தெமிச்சின வானி
கடு3பு சல்லஜேஸி க4னத விடு3சு
நடு3ப நேர நேர நதடு3 நாலி முச்சேக3தா3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 75 ॥

பது3கு3ராடு3மாட பாடி3யை த4ரஜெல்லு
நொக்கடா3டு3மாட யெக்கதெ3ன்து3
வூரகுண்டு3 வானி கூரெல்ல நோபது3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 76 ॥

பதக மன்து3 நொப்பு பலு ரத்னமுல பெம்பு
3ங்க3ரன்து3 கூர்ப ப3ருவு க3னுனு
கா3னி யிதர லோஹமைன ஹீனமு கா3தெ3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 77 ॥

ஜன்னமுலனு மரியு ஜன்னியல நனேக
முல நொனர்சியுன்ன ப2லமுகான
ராக யுண்டு3 நீதி லேகுன்ன மாத்ரான
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 78 ॥

தப்பு பலுகு பலிகி தாதோட சேஸின
கூடி3யுன லக்ஷ்மீ க்ருங்கி3போவு
நோடிகுண்ட3 நீல்த்3ல்து3 நொனரகா3 நிலுசுனா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 79 ॥

பூ4மி நாதி3 யனின பூ4மி ப2க்குன நவ்வு
தா3ன ஹீனுஂ ஜூசி த4னமு நவ்வு
கத3ன பீ4துஂ ஜூசி காலுண்டு3 நவ்வுனு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 8௦ ॥

நீதி ஜ்யோதிலேக நிர்மலம்ப3கு3 நேதி3
எட்லு கலகு33ர மதெ3ன்தயைன
4னமு க3லிகி3யுன்ன தை3வம்பு3 க3லுக3து3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 81 ॥

பக3யுட3கு3 கோ3பமுடி3கி3
பக3யுடு33ன்^^ கோர்கெலுடு3கு3 ப3ரஜன்மம்பும்
3கு3லுடு3கு3 பே43முடி3கி3
த்ரிகு3ணமு லுடு33ங்க3 முக்தி ஸ்தி2ரமகு3 வேம! ॥ 82 ॥

பப்புலேனி கூடு3 பருலகோஸஹ்யமே
யுப்புலேனி வாடெ3 யதி4க ப3லுடு3
முப்புலேனி வாடு3 மொத3டி ஸுஜ்ஜானிரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 83 ॥

நிக்கமைன மஞ்சி நீலமொக்கடி சாலு
தல்து3கு பெ3ல்து3கு ராலு தட்டெடே3
சது3வ பத்3யமரய ஜாலதா3 யொக்கடி
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 84 ॥

பருல த3த்தமொப்பி பாலனசேஸின
நில ஸ்வத3த்தமுனகு வினு மடி3யகு3
நவனி பருல த3த்த மஹபரிம்பக3 ராது3
விஶ்வதா4பி3ராம வினுர வேம! ॥ 85 ॥

நிஜமுலாடு3 வானி நின்தி3ஞ்சு ஜக3மெல்ல
நிஜமு ப3ல்கராது3 நீசுலகட3
நிஜ மஹாத்முகூ33 நிஜமாட3வலயுரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 86 ॥

பது3கு3ராடு3மாட பாடி3யை த4ரஜெல்லு
நொக்கடா3டு3மாட யெக்கதெ3ன்து3
வூரகுண்டு3 வானி கூரெல்ல நோபது3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 87 ॥

பருல மேலு சூசி பலுகா3கி வலெ நெப்பு
வட்டி மாடலாடு3 வாட34முடு3
அட்டி வானி ப்3ரதுகு டதி3யேல மண்டிகா
விஶ்வதா4பி3ராம வினுர வேம! ॥ 88 ॥

4யமன்தயு தே3ஹமுனகெ
4ய முடி3கி3ன நிஶ்சயம்பு3 பரமாத்முனகே
லயமன்தயு ஜீவுனகே
ஜயமாத்மகு நனுசு ஜக3திஂ ஜாடுர வேம! ॥ 89 ॥

பூ4மி நாதி3 யனின பூ4மி ப2க்குன நவ்வு
தா3ன ஹீனுஂ ஜூசி த4னமு நவ்வு
கத3ன பீ4துஂ ஜூசி காலுண்டு3 நவ்வுனு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 9௦ ॥

மாடஜெப்ப வினநி மனுஜுடு3 மூர்கு2டு3
மாட வின்ன நருடு3 மானுட3கு3னு
மாட வினக3 ஜெப்ப மானுட கூட3து3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 91 ॥

மனஸு தெலிஸி யொகனி மாடகு ப்3ரதிசெப்ப
ஸன்தஸிஞ்சு நதடு3 சாலமெச்சு
மனஸு தெ3லியகுன்னட3னியுசு நனுனேதோ3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 92 ॥

ஆலிமாடலு வினி அன்னத3ம்முல ரோஸி
வேரேபோவுவாடு3 வெர்ரிவாடு3
குக்கதோக பட்டி கோ3தா3ரீதி3னா?
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 93 ॥

ஜ்ஞானியைனவானி மானக பூஜிஞ்சு
மனுஜுடெ3ப்புடு3 பரமுனநு முத3ம்பு3
ஸுக2முனந்து3சுண்டு3ஸூருலு மெச்சக3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 94 ॥

ஹானி கலுக3போ3து3 ஹரிமதி3 நெஞ்செடு3
வானி கப்3து3 பரமு வஸுத4யன்து3
பூனி நிஷ்ட2மீரி பொத3லக யுண்டு3மு
விஶ்வராபி4ராம வினுர வேம! ॥ 95 ॥

அல்புடெ3ப்புடு3 பலுகு நாட3ம்ப3ரமுகா3னு
ஸஜ்ஜனுண்டு3 பலுகு சல்லகா3னு
கஞ்சு மோகி3னட்லு கனகம்பு3 மோகு3னா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 96 ॥

ந்யாயஶாஸ்த்ர மரய நன்யாயமுன தி3ஞ்சு
4ர்மஶாஸ்த்ர மொஸகு3 ருக்3மதம்பு3
ஜ்யோதிஷமு ஜனமுல நீதுல த3ப்பிஞ்சு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 97 ॥

தே3வுட3னக3 வேரே தே3ஶமுன்து3ன்னாடெ3
தே3ஹிதோட3 நெபுடு3 தே3ஹமன்தெ3
வாஹனமுலனெக்கி படி3தோ3லுசுன்னாடு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 98 ॥

பூ4மிலோன பு3ட்டு பூ4ஸாரமெல்லனு
தனுவுலோன பு3ட்டு தத்த்வமெல்ல
ஶ்ரமலோன பு3ட்டு ஸர்வம்பு3 தானௌனு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 99 ॥

வ்ராதகண்டெ ஹெச்சு பரமீது3 தை3வம்பு3
சேதகண்டெ ஹெச்சு வ்ராத லேது3
வ்ராத கஜுடு3 கர்த சேதகு தா3கர்த
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦௦ ॥

சிப்பலோனப3ட்33 சினுகு முத்யம்ப3ய்யெ
நீட ப3ட்33 சினுகு நீட க3லிஸெ
ப்3ராப்தி க3லுகு3 சோட ப2லமேல தப்புரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦1 ॥

இண்டி இண்டிலோனநீஶ்வருடு3ண்ட33
நண்டி சூட3லேக யட3வுலன்து3
நுண்ட மேடஞ்சுனுன்து3ரா ஜோகு3லை
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦2 ॥

சித்தஶுத்3தி4 கலிகி3சேஸின புண்யம்பு3
கொஞ்செமைன நதி3யு கொத3வகா3து3
வித்தனம்பு3 மர்ரி வ்ருக்ஷம்பு3னகு நென்தோ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦3 ॥

அக்3னிபா3னா மேஸி யம்பு3தி4 நிங்கிஞ்சு
ராமுட3வலி கேக3 ராக, நிலிசி
செட்லு கி3ருலு தெச்சி ஸேதுவு க3ட்டடா3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦4 ॥

ஐது3 வேல்த்3லு ப3லிமி ஹஸ்தம்பு3 பனிசேயு
நம் தொ3கண்டு3 விட்33 பொன்து3 செடு3னு
ஸ்வீயுடொ3கடு3 விடி3ன ஜெடு3கதா3 பனிப3ல்மி
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦5 ॥

ஆத்மபு3த்3தி4 வலன நகி2லம்ப3 தானய்யெ
ஜீவபு3த்3தி4 வலன ஜீவுட3ய்யெ
மோஹபு3த்3தி4லயமு முன்த3ர க3னுகொ3னு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦6 ॥

கு3ணமுலோக3லவானி குலமெஞ்சகா3னேல
கு3ணமு கலிகெ3னேனி கோடிஸேயு
3ணமுலேக யுன்ன கு3ட்3டி33வ்வயுலேது3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦7 ॥

தல்லிதண்ட்3ருலன்து3 த3யலேனி புத்ருண்டு3
புட்டனேமி? வாடு3 கி3ட்டனேமி?
புட்டலோனி செத3லு புட்டதா3 கி3ட்டதா3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦8 ॥

கோபமுன க4னத கொஞ்செமைபோவுனு
கோபமுனநு கு3ணமு கொரதபடு3னு
கோபமணசனேனி கோரிகலீடே3ரு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 1௦9 ॥

எலுகு3 தோலு தெச்சி ஏடா3தி3 யுதிகினா
நலுபு நலுபேகானி தெலுபுகாது3
கொய்யபொ3ம்ம தெச்சி கொட்டிதே கு3ணியோனெ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 11௦ ॥

அல்பபு3த்3தி4வானிகதி4காரமிச்சின
தொ3ட்33வாரினெல்ல தொலக3கொ3ட்டு
செப்புதி3னெடு3 குக்க செரகு தீபெருகு3னா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 111 ॥

பட்டுபட்டராது3 பட்டிவிடு3வராது3
பட்டெனேனி பி3கி3ய பட்டவலயு
பட்டுவிடு3டகன்னா படி3சச்சுடேமேலு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 112 ॥

தும்மசெட்டு முண்ட்3ல தோட3னேபுட்டுனு
வித்துலொனநுண்டு3 வெட3லுனட்லு
மூர்கு2னகுனு பு3த்3தி4 முன்து3கா3 பு3ட்டனு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 113 ॥

கபடி வேஷமூனி கட33ண்ட்3லு பட3னேல
விபின பூ4மி திரிகி3 விஸுக3னேல
யுபமுதோனே முக்தி உன்னதி3 சூட3ரா
விஶ்வதா3பி4 ராம வினுர வேம ॥ 114 ॥

அனுவுகா3னி சோட அதி4குலமனராது3
கொஞ்செமுன்து3டெல்ல கொது3வகாது3
கொண்ட3 யத்33மன்து3 கொஞ்சமை உண்ட3தா3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 115 ॥

மனஸுலோனுன்ன மர்மமன்த எரிகி3
ஸ்தி2ரமு சேஸி ஆத்ம தேடபரிசி
4டமு நில்பவலயு, க4னதலிங்கேடிகி
விஶ்வதா3பி4 ராமவினுர வேம! ॥ 116 ॥

கத3லனீயகுண்ட3 க3ட்டிகா3 லிங்க3ம்பு3
கட்டிவேயனேமி க4னத கலுகு3
பா4வமன்து3 ஶிவுனி பா4விஞ்சி கானரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 117 ॥

மேக ஜங்கபெ3ட்டிமெலகு3சு மன்த3லோ
ப்3ரமனி திருகு3 கொ3ல்ல பகி3தி3கா3னு
தே3வுனெருக3க பரத3வேதல த3லசு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 118 ॥

தன குல கோ3த்ரமு லாக்ருதி
தன ஸம்பத3 கலிமி ப3லிமி தனகேலனயா?
தன வெண்டராவு நிஜமிதி3
தன ஸத்யமே தோடு3வச்சு தனதோ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 119 ॥

கலிமிக3ல்க3னேமி கருண லேகுண்டி3
கலிமி தகு3னெ து3ஷ்டகர்முலகுனு
தேனெகூ3ர்பனீக3 தெருவுன போ3வதா3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 12௦ ॥

எண்டி3ன மானொகடட3வினி
மண்டி3ன நன்த3க்3னி புட்டி யூட்3சுனு செட்லன்
3ண்டி33ல வம்ஶமெல்லனு
சண்டா3லுண்டொ3கடு3 புட்டி சது3வுனு வேம! ॥ 121 ॥

கனுலு போவுவாடு3 கால்த்3லு போயினவாடு3
உப4யுலரயுகூ3டி3 யுண்டி3னட்லு
பேத3 பேத3 கூ3டி3 பெனகொ3னி யுண்டு3னு
விஶ்வதா3பி4ராமா வினுர வேம! ॥ 122 ॥

மாடலாடு3 க3ல்கு3 மர்மமுலெரிகி3
பின்னபெத்33தனமு லென்னவலது3
பின்னசேதி தி3வ்வெ பெத்33கா3 வெலக3தா3?
விஶ்வதா4பி4ராம வினுர வேம! ॥ 123 ॥

கொண்ட3முச்சு பெண்ட்3லிகி கோதி பேரண்டாலு
மொண்டி3 வானி ஹிதுடு3 ப3ண்ட3வாடு3
து3ண்ட3கீ3டு3னகுனு கொண்டெ3டு3 த3ல்த3வாயி
விஶ்வதா3பி4ராமா வினுர வேம! ॥ 124 ॥

ஜு2ஷமு நீரு வெட3ல ஜச்சுடே ஸித்34மு
நீடனுண்ட3னேனி நிக்கிபடு3னு
அண்ட3தொலுகு3 நெட3ல நன்த3ர பனி அட்லே
விஶ்வதா3பி4 ராம வினுர வேம! ॥ 125 ॥

தல்லியேட்3வ வினக தனயாலு வக3சின
ஜாலிபடெ3டு3 வாடு3 ஜடு3டு3 ஸும்மி
தாரதம்ய மெருக3னேரனி பஶுவதி3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 126 ॥

பருலமேலு சூஸி பலுகாகி வலெ
வட்டிமாடலாடு3 வாடு3 அத4முடு3
அட்டிவானி ப3துகுடதி3 ஏல மண்டிகா?
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 127 ॥

3ங்கி3 கோ3வுபாலு க3ரிடடை3னநு சாலு
கட3வெடை3னநு நேமி க2ரமுபாலு
4க்திகல்கு3கூடு3 பட்டெடை3னநு சாலு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 128 ॥

சிக்கியுன்னவேல்த3 ஸிம்ஹம்பு3னைனநு
3க்க குக்கயைனா பா34ஸேயு
3லிமிலேனி வேல்த3 பன்தமுலு செல்லவு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 129 ॥

பனஸதொனலகன்ன பஞ்சதா3ரலகன்ன
ஜுண்டிதேனெகன்ன ஜுன்னுகன்ன
செறுகு ரஸமுகன்ன செலுல மாடலெ தீபி
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 13௦ ॥

நிண்டு3னது3லு பாரு நிலசி க3ம்பீ4ரமை
வெற்ரிவாகு3 பாறு வேக3பொ3ர்லி
அல்புடா3டு3ரீதி நதி4குண்டு3 நாடு3னா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 131 ॥

உப்புலேனிகூர யொப்பது3 ருசுலகு
பப்புலேனி திண்டி3 ப2லமுலேது3
அப்புலேனிவாடெ3 யதி4க ஸம்பன்னுடு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 132 ॥

பஸுல வன்னெ வேரு பாலெல்ல ஒக்கடி
புஷ்பஜாதி வேரு பூஜ ஒகடி
3ர்ஶனம்பு3லாரு தை3வம்பு3 ஒக்கடி
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 133 ॥

சம்பத3கி3ன ஶத்ருவு தனசேத
சிக்கெனேனி கீடு3 சேயராது3
பொஸக3 மேலு சேஸி பொம்மனுடே மேலு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 134 ॥

ஆபத33ல வேல்த3 அரஸி ப3ன்து4வு ஜூடு3
4யமு வேல்த3 ஜூடு3 ப3ண்டுதனமு
பேத3வேல்த3 ஜூடு3 பெண்ட்3லாமு கு3ணமு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 135 ॥

உப்பு கப்புரம்பு3 ஒக்க போலிகனுண்டு3
சூட3 சூட3 ருசுல ஜாட3 வேரு
புருஷுலன்து3 புண்ய புருஷுலு வேரய
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 136 ॥

ஆத்ம ஶுத்3தி3 லேனி யாசாரமதி3யேல
பா4ண்ட3ஶுத்3தி3 லேனி பாக மேல
சித்தஶுத்3தி3லேனி ஶிவபூஜலேலரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 137 ॥

யினுமு விரக3னேனி யினுமூரு மும்மாரு
காசியெதகவச்சு க்3ரமமு கா3னு
மனஸு விரிகெ3னேனி மரி சேர்சராத3யா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 138 ॥

குண்ட3 கும்ப4மன்ன கொண்ட3 பர்வதமன்ன
நுப்பு லவணமன்ன நொகடி காதெ3
பா4ஷ லிட்டெ வேரு பரதத்வமொகடெ
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 139 ॥

அனக3 நனக3 ராக3 மதிஶ யில்லுசுனுண்டு3
தி3னக3 தி3னக3 வேமு திய்யனுண்டு3
ஸாத4னமுன பனுலு ஸமகூரு த4ரலோன
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 14௦ ॥

செப்புலோனி ராயி செவிலோனி ஜோரீக3
கண்டிலோனி நலுஸு காலி முல்லு
இண்டிலோனி போரு நின்தின்த கா33யா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 141 ॥

தப்பு லென்னுவாரு தண்டோ3ப தண்ட3ம்பு3
லுர்வி ஜனுலகெல்ல நுண்டு3 தப்பு
தப்பு லென்னுவாரு தம தப்புலெருக3ரு
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 142 ॥

மிரப கி3ஞ்ஜ சூட3 மீத3 நல்லக3னுண்டு3
கொரிகி ஜூட3லோன ஜுருகுமனுனு
ஸஜ்ஜனு லகு3 வாரி ஸார மிட்லுண்டு3
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 143 ॥

மேடி3பண்டு3 சூட3 மேலிமை யுண்டு3னு
பொட்டவிச்சி சூட3 புருகு3லுண்டு3
பிரிகிவானி மதி3னி பி3ங்கமீலாகு3ரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 144 ॥

வேரு புருகு3 சேரி வ்ருக்ஷம்பு3 ஜெருசுனு
சீட3புருகு3 சேரி செட்டு ஜெரசு
குத்ஸிதுண்டு3 சேரி கு3ணவன்து ஜெரசுரா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 145 ॥

வேஷபா4ஷ லெரிகி3 காஷயவஸ்த்ரமுல்
3ட்டகா3னெ முக்தி க3லுக3போ3து3
தலலு போ3டு3ல்ருன தலபுலூ போ3டூ3லா
விஶ்வதா3பி4ராம வினுர வேம! ॥ 146 ॥

********

Leave a Comment